آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آموزش کامل حرف ربط جفتی یا دوتایی انگلیسی

گرامر حروف ربط در انگلیسی

حروف ربط کلماتی هستند که بخش‌هایی از جمله را به هم متصل می‌کنند اما یادگیری آن‌ها می‌تواند بسیار پیچیده باشد زیرا انواع زیادی از حروف ربط وجود دارد. حروف ربط جفتی، دسته‌ای از حروف پر کاربرد زبان انگلیسی هستند که یادگیری آن‌ها به شما کمک خواهد جملاتی دقیق‌تر بسازید. در این درس بررسی خواهیم کرد که حروف ربط جفتی چیست، چه کاربردی دارند و از چه ساختاری پیروی می‌کنند.

گرامر و کاربرد حروف ربط جفتی در زبان انگلیسی

 

حرف ربط دوتایی چیست؟ correlative conjunctions

همانطور که از نام حروف ربط جفتی پیداست، این حروف ربط، دوتایی مورد استفاده قرار گرفته و شما باید از هر دوی آن‌ها در قسمت‌های مختلف جمله استفاده کنید. حروف ربطی جفتی(Correlative conjunctions) نام خود را از این واقعیت گرفته‌اند که با هم کار می‌کنند (co) و یک عنصر جمله را به دیگری مرتبط می‌سازند. پر استفاده‌ترین حروف ربط جفتی در زبان انگلیسی،  both/and, either/or, neither/nor, not/but, not only/but also هستند.

مثال در جمله

.I want either the cheesecake or the chocolate cake

من چیز کیک یا کیک شکلاتی می‌خواهم.


.We’ll have both the cheesecake and the chocolate cake

هم چیزکیک و هم کیک شکلاتی خواهیم داشت.


.I didn’t know whether you’d want the cheesecake or the chocolate cake, so I got both

نمی‌دانستم چیز کیک می‌خواهید یا کیک شکلاتی، بنابراین هر دو را گرفتم.

مطالعه کنید: گرامر no matter در انگلیسی


.Oh, you want neither the cheesecake nor the chocolate cake? No problem

اوه، شما نه چیزکیک می‌خواهید و نه کیک شکلاتی؟ مشکلی نیست.


.I’ll eat them both – not only the cheesecake but also the chocolate cake

من هر دو را خواهم خورد نه تنها چیزکیک، بلکه کیک شکلاتی.


.I will either go to Berlin or Paris for vacation

من برای تعطیلات یا به برلین یا پاریس خواهم رفت.


.My new supervisor not only has exciting new ideas but also helps to bring them to life

سرپرست جدید من نه تنها ایده های جدید هیجان انگیزی دارد، بلکه به تحقق آن‌ها کمک می‌کند.


انواع correlative conjunctions

حروف ربط دوتایی انگلیسی کدامند؟

حروف ربط دوتایی در انگلیسی انواع گوناگونی دارند:

 • Both / and
 • Either / or
 • Hardly / when
 • If / then
 • Just as / so
 • Neither / nor
 • Not only / but also
 • Rather / or
 • Whether / or

لینک مفید: آموزش جمله‌واره‌ در انگلیسی 

کاربرد حروف ربط جفتی در انگلیسی

همانطور که در تعریف حروف ربط جفتی ذکر کردیم؛ از این حروف برای پیوند دادن کلمات، عبارات و جملات استفاده می‌کنیم. جدول زیر به تفکیک موارد استفاده هر یک از حروف ربط ارائه شده در بالا را مشخص خواهد نمود.

حروف ربط جفتی که به کلمات و عبارات متصل می‌گردند. حروف ربطی که به جملات متصل می‌گردند.
not…but either…or
either…or neither…nor
neither…nor both…and
both…and whether…or
not only…but also not only…but also
as…so

مثال‌هایی برای حروف ربط جفتی که به کلمات و عبارات متصل می‌گردند:

You can come either with me or with your mom.

تومی‌توانی یا با من بیایی و یا با مامانت.

She likes both singing and dancing.

او هم آواز خواندن و هم رقصیدن را دوست دارد.

Neither me nor him could put up with that behavior.

نه من و نه او نتوانستیم این رفتار را تحمل کنیم.

The trip was not only economical but also pleasant.

سفر نه تنها خیلی مقرون به صرفه بود، بلکه خوش هم گذشت.

کلیک کنید: گرامر however در انگلیسی

مثال‌هایی برای حروف ربط جفتی که به جملات متصل می‌گردند:

Either I fly to New York or I take the bus.

یا با پرواز به نیویورک می‌روم و یا با اتوبوس.

We neither could visit the zoo, nor could we climb the mountain.

نه می‌توانستیم از باغ وحش دیدن کنیم و نه می‌توانستیم از کوه بالا برویم.

He wished both to win the prize and to be the champion.

او آرزو داشت هم جایزه بگیرد و هم قهرمان شود.

I don’t know whether he was trying to hurt me or to scare me.

نمی‌دانم که او می‌خواست به من صدمه بزند یا من را بترساند.

He not only tried to surprise me but also organized a big party for my birthday.

او نه تنها سعی کرد من را سوپرایز کند بلکه یک جشن بزرگ هم برای من ترتیب داد.

As a mother loves her children, so a teacher cares for the students.

همانطور که یک مادر فرزندان خود را دوست دارد، معلم نیز مراقب دانش آموزانش است.

1-حرف ربط جفتی both…and

از حرف ربطی both…and در اتصال دو عبارت قابل اجرا در یک زمان خاص و دو فاکتور صحیح و همسو استفاده می‌شود. از این مورد برای سوژه‌ها و اشیا و اتصال آنها به یکدیگر نیز می‌توان بهره برد. به عنوان مثال:

Both Allan and Charlie went to the zoo.

آلن و چارلی هر دو به باغ وحش رفتند.

Mike loved both the movie and the book.

مایک هم فیلم و هم کتاب را دوست داشت.

 

2-حرف ربطی جفتی either…or

از حرف ربطی either…or برای اراده انتخاب بین دو گزینه استفاده می‌شود. از طرف دیگر برای اتصال عبارات و کلمات که از نظر ساختار و عملکرد دارای گرامری مشابه هستند؛ نیز می‌توان بهره گرفت. به عنوان مثال:

Either the cat or the dog is making noise.

یا گربه یا سگ سر و صدا می‌کنند. (بیان رسمی)

Either the cat or the dog are making noise.

یا گربه یا سگ سر و صدا می‌کنند. (بیان غیر رسمی)

Either the cats or the dogs are making noise.

یا گربه‌ها و یا سگ‌ها سر و صدا می‌کنند.

کلیک کنید: گرامر whether در انگلیسی

3-حرف ربطی جفتی neither…nor

از حروف ربط neither…nor برای ارائه یک انتخاب منفی یا نفی در بین دو گزینه استفاده می‌شود. این گزینه بر عکس مورد either…or است و برای نمایش اینکه هیچ یک از دو گزینه صحت ندارد، بهره گرفته می‌شود. در این بین از فعل مفرد بیشتر برای بیان موارد رسمی استفاده می‌گردد. به عنوان مثال:

I neither loved nor cared for that man.

من نه آن مرد را دوست داشتم و نه به او اهمیت می‌دادم.

نکته: دقت داشته باشید که neither…nor دارای ماهیت منفی در جمله بوده و نباید از منفی ساز دیگر در جمله همراه با این عبارت استفاده نمایید.

 

4-حرف ربطی جفتی whether…or

از حرف ربطی whether…or برای نشان دادن انتخاب بین دو احتمال استفاده می‌گردد. به عنوان مثال:

He doesn’t know whether to go or stay.

او نمی‌داند که برود یا بماند.

مهم: دقت داشته باشید زمانی که در این بین، یکی از احتمالات دارای ساختار و یا ماهیت منفی باشد، می‌توان از سه حالت زیر برای بیان آن استفاده نمود:

1-She has to take that job offer whether she goes to Italy or not.

او باید این پیشنهاد شغلی را قبول کند، چه به ایتالیا برود و چه نه!

2-Whether or not she goes to Italy, she has to take that job offer.

چه او به ایتالیا برود و یا نه، باید این پیشنهاد شغلی را قبول کند.

3-Whether she goes to Italy or whether she doesn’t, she has to take that job offer.

چه او به ایتالیا برود و چه نرود، باید از این پیشنهاد شغلی استفاده کند.

 

5-حرف ربطی جفتی not only…but also

از عبارت ربطی not only…but also  در اتصال دو مورد؛ مانند اسم‌ها یا جملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در قسمت اول بیان کننده این است که موضوعی صحت دارد و مورد تایید است. در قسمت دوم که همان but also است، امکان جدا کردن دو جمله وجود داشته و می‌توان اطلاعات بیشتری را به خواننده القا کرد. به عنوان مثال:

I like not only coffee but also tea.

من نه تنها قهوه، بلکه چای را هم دوست دارم.

Not only is he a great husband, but he is also an amazing dad.

او نه تنها یک شوهر عالی است، بلکه یک پدر  باحال هم هست.

مطلب کاربردی: کاربرد whose در انگلیسی

6-حرف ربطی جفتی as…so

حرف ربطی as…so یا به شکل غیر رسمی just as…so را برای مقایسه دو فرد و یا دو چیز مشابه استفاده می‌کنند. به عنوان مثال:

Just as the youth love their hectic lifestyle, so the elderly love their tranquil lifestyle.

همانطور که جوانان سبک زندگی پر مشغله خود  را دوست دارند، سالمندان نیز سبک زندگی آرام خود را می‌پسندند.

 

7-حرف ربطی جفتی not…but

حرف ربطی not…but تمامی اسامی در جملات را به هم متصل می‌کند. این عبارت بیشتر برای تاکید بر اینکه چیزی درست است و چیز دیگری نادرست، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال:

I see that you went for not iced tea but coffee.

می‌بینم که به دنبال چای سرد رفتی، اما با قهوه برگشتی.

نکات مهم در حروف ربط جفتی
نکات مهم در حروف ربط جفتی

نکات مهم در حروف ربط جفتی

هنگام کار با حروف ربط جفتی ، سه قانون مهم وجود دارد که باید آن‌ها را به خاطر سپرده و در جمله سازی به آن‌ها دقت کنید.

 •  اگر حروف ربط دوتایی برای ارتباط میان دو فاعل در جمله به کار برود، فعل باید با فاعل دوم تطابق داشته باشد

جمله صحیح :

Every day either the cats or the dog reacts to the man.

هر روز یا گربه‌ها یا سگ به آن مرد واکنش نشان می‌دهند.

مطلب بسیار مهم: حرف ربط در انگلیسی

 • در جملاتی که دو فاعل جمع هستند، از فعل جمع برای ساختن جمله استفاده کنید.

.Either the students or their parents were expected to pick up supplies for the project

از دانش آموزان یا والدین آن‌ها انتظار می‌رفت که وسایل مورد نیاز پروژه را تهیه کنند.

حالت اشتباه جمله

.Either the students or their parents was expected to pick up supplies for the project

در این مثال، دانش آموزان و والدین هر دو جمع هستند، بنابراین باید فعل جمع were مورد استفاده قرار گیرد.

 • در جملاتی که دارای یک فاعل مفرد و یک فاعل جمع هستند، با توجه به فاعل نزدیک به آن، فعل را انتخاب کنید.

.Both the captain and the soldiers run two miles every day

هم کاپیتان و هم سربازان هر روز دو مایل می دوند.

حالت اشتباه این مثال

Both the captain and the soldiers runs two miles every day

در این مثال کلمه جمع سرباز به فعل نزدیک است، بنابراین باید از فعل جمع run استفاده کنید.

مطالعه کنید: اجزای جمله در زبان انگلیسی

متناسب بودن ضمایر با حروف ربط جفتی

correlative conjunctions in english
هنگامی که دو مرجع ضمیر با حرف ربط جفتی استفاده می‌شود، قوانین از الگوی مشابه قوانین مطابقت فعل که در بالا به آن اشاره کردیم، پیروی می‌کنند. مرجع ضمیر مفرد از ضمایر مفرد استفاده کرده و مرجع ضمیرهای جمع از ضمایر جمع کمک می‌گیرند. در جملاتی که یک مرجع ضمیر مفرد و دیگری جمع است، ضمیر را بر اساس دومین مرجع ضمیر به کار برید.

.Both Tom and Sam completed his part of the project

تام و سام هر دو بخش او از پروژه را تکمیل کردند.


.Either the doctors or the nurses will visit their patients at least once a day

پزشکان یا پرستاران حداقل یک بار در روز بیماران خود را ویزیت خواهند کرد.


.Not only the painting but also the sculptures show their unique style

نه تنها نقاشی، بلکه مجسمه‌ها نیز سبک منحصر به فرد خود را نشان می‌دهند.


لینک مفید: گرامر جمله واره قیدی انگلیسی

موازی بودن جمله در حروف ربط جفتی
موازی بودن جمله در حروف ربط جفتی

موازی بودن جمله در حروف ربط جفتی

نکته‌ی مهمی که در ساخت جملات با کمک حروف ربط جفتی باید مورد توجه شما قرار گیرد، موازی بودن دو بخش جمله ‌است. هنگام استفاده از حروف ربط دوتایی، مهم است که موارد یا ایده‌هایی که به هم متصل می‌شوند، از ساختار دستوری یکسانی پیروی کنند؛ به این ساختار موازی می گویند.

به این مثال دقت کنید:

.My brother not only likes to play video games, but also watch movies

برادر من نه تنها بازی‌های ویدیویی را دوست دارد، بلکه فیلم نیز تماشا می‌کند.

این مثال موازی نیست زیرا پس از اولین حرف ربط، یک فعل آورده شده، در حالی که پس از حرف ربط دوم یک عبارت اضافه قرار گرفته است که نشان می‌دهد جمله موازی نیست.

حالت موازی این مثال

.My brother not only likes to play video games, but he also likes to watch movies

برادرم نه تنها بازی‌های ویدیویی را دوست دارد، بلکه دوست دارد فیلم هم ببیند.

این مثال موازی است زیرا پس از هر دو حرف ربط، یک فعل وجود دارد.

در هنگام استفاده از حروف ربط دوتایی به این نکات دقت کنید:

 • از ویرگول با حروف ربط جفتی استفاده نکنید، مگر اینکه یک بند مستقل در نیمه دوم جمله وجود داشته باشد.

.My brother likes not only to play video games but also to watch movies

در این مثال، حروف ربط جفتی دو عبارت اضافه را به هم متصل می‌کنند، بنابراین از ویرگول استفاده نمی‌کنیم.

.My brother not only likes to play video games, but he also likes to watch movies

در این جمله ویرگول استفاده شده زیرا هر دو بخش جمله، بندهای مستقل هستند. برای آشنایی با تمام کاربردهای ویرگول کلیک کنید.

 • جملات حاوی Neither/Nor را دوباره منفی نکنید.

He did not like neither the movie nor the book

نه فیلم را دوست داشت و نه کتاب را.

استفاده از فعل منفی (did not like) با حروف اضافه نه/نه صحیح نیست.

شکل صحیح جمله

.He liked neither the movie nor the book

در این جمله معنای جمله بسیار واضح تر است. فعل مثبت liked اجازه می‌دهد تا حروف ربط جفتی Neither/Nor به بهترین شکل ممکن مفهوم خود را بیان کنند.

شکل صحیح

.He did not like either the movie or the book

این حالت هم صحیح است زیرا حروف ربط منفی حذف شده و به جای آن‌ها فعل در حالت منفی مورد استفاده قرار گرفته است.

لینک مفید: آموزش ساختار جملات منفی زبان انگلیسی

 

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها