آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

گرامر however | نکات گرامری با مثال + ویدئو آموزشی

گرامر however

گرامر یکی از جنبه‌های اساسی زبان انگلیسی است که برای صحیح و قابل فهم بودن جملات اهمیت دارد. در این مقاله، به بررسی گرامر و کاربردهای کلمه “however” در جمله می‌پردازیم.

این کلمه برای بیان تضاد، مقایسه یا مقابله با دو عبارت یا ایده استفاده می‌شود. در ادامه، با استفاده از مثال‌های عملی، به توضیح کاربردهای آن خواهیم پرداخت.

گرامر however

کلمه “however” اغلب برای بیان تناقض، مقابله یا مقایسه در جمله به کار می‌رود. این کلمه معمولاً پس از عبارت اصلی در جمله قرار می‌گیرد و برای بیان تضاد یا مقایسه به کار می‌رود و اغلب به منظور بیان تناقضات و تضادهای داخل جمله استفاده‌ می‌شود.

  1. جایگاه در جمله: “however” معمولاً بعد از عبارت اصلی در جمله قرار می‌گیرد. در صورتی که بخواهیم تأکید بیشتری بر روی “however” قرار دهیم، می‌توانیم آن را در ابتدای جمله قرار دهیم و با ویرگول از بقیه جمله جدا کنیم.

 

  1. نحوه استفاده: پس از “however”، باید جمله جدیدی آغاز شود. بنابراین، نیازمند یک جمله جدید با فاعل و گذشته است. معمولاً این جمله به عبارتی مرتبط با عبارت قبلی است و در مورد تضاد یا مقایسه صحبت می‌کند.

 

مثال:

She is a hardworking student; however, her grades have been declining.

 او دانشجوی پرتلاشی است؛ اما نمراتش در حال کاهش است.

 

در این مثال، کلمه “however” برای بیان تضاد بین واقعیت دانشجوی کارمند و کاهش نمرات استفاده شده است.

 

The weather forecast predicted rain for the picnic; however, it turned out to be a sunny day.

پیش‌بینی آب و هوا باران را برای پیک نیک اعلام کرده بود؛ اما روزی آفتابی بود.

 

در این مثال، کلمه “however” برای نشان دادن تضاد بین پیش‌بینی هواشناسی و واقعیت آفتابی بودن روز استفاده شده است.

 

John enjoys playing basketball; however, he’s not very good at it.

جان از بازی کردن باسکتبال لذت می‌برد؛ اما خیلی مهارت بالایی در آن ندارد.

 

در این مثال، کلمه “however” برای بیان تضاد بین لذت بردن از بازی کردن باسکتبال و نداشتن مهارت بالا در آن به کار رفته است.

کلیک کنید: گرامر کاربردی none در انگلیسی

جایگاه However برای وصل کردن دو جمله

However در زبان انگلیسی به عنوان یک کلمه متصل‌کننده یا حرف ربط استفاده می‌شود و معمولاً برای بیان تضاد یا انتقال ایده‌ها در جمله به کار می‌رود. زمانی که از however استفاده می‌کنیم، در واقع یک تغییر در موضوع یا نظر اعلام می‌شود.

برای بهتر درک کردن نحوه استفاده از however، برخی از مثال‌های زیر را در نظر بگیرید:

مثال

جمله اول: I studied hard for the exam.
جمله دوم: However, I didn’t get a good grade.

در این مثال، در جمله اول می‌گوییم که من برای آزمون سخت خواندم، اما در جمله دوم با استفاده از however، موضوع را تغییر می‌دهیم و اعلام می‌کنیم که با این حال، نمره خوبی نگرفتم. بنابراین، however در اینجا برای بیان تضاد بین دو جمله به کار رفته است.

مثال

جمله اول: The weather forecast predicted rain for today.
جمله دوم: However, it turned out to be a sunny day.

در این مثال، در جمله اول اعلام می‌شود که پیش‌بینی آب و هوا باران برای امروز بود، اما با استفاده از however در جمله دوم، موضوع را تغییر می‌دهیم و می‌گوییم که در عوض، روزی آفتابی شد. در اینجا، however برای نشان دادن تضاد بین پیش‌بینی و واقعیت استفاده شده است.

به طور کلی، however به عنوان یک کلمه متصل‌کننده، می‌تواند برای ایجاد تضاد، تعارض و یا انتقال ایده‌ها در جمله به کار برود.

مطالعه کنید: تفاوت گرامر never و ever در زبان انگلیسی

جایگاه However در انتهای جمله دوم

استفاده از “however” در انتهای جمله دوم به صورت نادر است و معمولاً در اینجا از آن جهت ایجاد تأکید بر تضاد با جمله اول استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، با قرار دادن “however” در انتهای جمله دوم، توجه خواننده به مورد تضاد در جمله بیشتر می‌شود.

برای روشن‌تر شدن، نگاهی به این مثال بیندازید:

جمله اول: She claimed to be innocent.
جمله دوم: He was found guilty, however.

در این مثال، با قرار دادن “however” در انتهای جمله دوم، تأکید بر تضاد بین ادعای بی‌گناهی و قضاوت گناهکاری قرار می‌گیرد. “He was found guilty” اصلی ترین پیام جمله دوم است و “however” آن را تکمیل می‌کند و تضاد را برجسته می‌کند.

در کل، معمولاً “however” در وسط یا در ابتدای جمله استفاده می‌شود تا تضاد و تعارض را بیان کند، اما در صورت قرار دادن آن در انتهای جمله، تأکید بر تضاد افزایش می‌یابد.

مطلب کاربردی: قید مقدار در زبان انگلیسی

نکات گرامری however

نکات گرامری however

در زیر تعدادی از نکات گرامری مربوط به کلمه “however” را ذکر می‌کنم:

1. استفاده از comma (ویرگول): عموماً بعد از “however” قبل از شروع جمله دوم یا بلافاصله پس از آن، یک ویرگول قرار می‌گیرد.

مثال:

I wanted to go to the party, however, I was too tired.

می خواستم به مهمانی بروم، اما خیلی خسته بودم.


2. موقعیت در جمله: “however” معمولاً در ابتدای یک جمله قرار می‌گیرد. با این حال، در موارد خاص، می‌توان در میان یک جمله قرار داده شود.

مثال:

I have, however, decided to continue my studies.

با این حال تصمیم گرفتم ادامه تحصیل بدهم.

کلیک کنید: تفاوت much و many در زبان انگلیسی


3. تأثیر تونیک: “however” تأثیر تونیک دارد، به این معنی که واژه‌های قبل از آن باید مستقیماً با آن مرتبط شوند.

(تأثیر تونیک (tonic effect) به معنای تأکید و قوت بخشیدن به بخشی از جمله یا کلمه است. وقتی یک کلمه یا عبارت تونیک استفاده می‌شود، به معنایی است که آن بخش از جمله یا عبارت بیشترین توجه و اهمیت را دربردارد و تأکید بیشتری بر آن قرار می‌گیرد.)

در مورد “however”، وقتی این کلمه تونیک استفاده می‌شود، به معنایی است که عبارت یا ادعا قبل از “however”، درستی یا درک صحیحی ندارد و “however” توجه و تأکید بیشتری بر تضاد یا تعارضی که بعد از آن ذکر می‌شود، می‌گذارد. به عبارتی، “however” می‌تواند بخشی از جمله را تونیک کند و اهمیت بیشتری را به آن قسمت از جمله ببخشد.

مثال:

I studied hard for the exam; however, I didn’t get a good grade.

برای امتحان سخت مطالعه کردم. با این حال، من نمره خوبی نگرفتم.

He was tired; however, he continued working.

خسته بود؛ با این حال او به کار خود ادامه داد.

در این جمله، تأکید به تضاد بین تلاش برای مطالعه و عدم دریافت نمره خوب با استفاده از “however” به وجود می‌آید. این کلمه تأثیر تونیک را به بخش دوم جمله (عدم دریافت نمره خوب) می‌دهد و تضاد را بیشتر می‌کند.

در کل، تأثیر تونیک به کلمات یا عبارات در جمله کمک می‌کند تا توجه بیشتری را به خود جلب کنند و معنای قوی‌تری را منتقل کنند. استفاده از “however” در جملات می‌تواند تأثیر تونیکی به بخش‌های جمله بدهد و تضاد و تعارض را بیشتر بروز دهد.

از دست ندهید: 300 قید پرکاربرد در زبان انگلیسی


4. معنای تضاد و تعارض: “however” برای بیان تضاد یا تعارض در جمله استفاده می‌شود.

مثال:

She was well-prepared for the presentation; however, she was still nervous.

او به خوبی برای ارائه آماده شده بود. با این حال، او هنوز عصبی بود.


5. جابجایی قسمت‌های جمله: با استفاده از “however” می‌توان قسمت‌های جمله را جابجا کرد تا تأکید بیشتری به تضاد داده شود.

مثال:

I thought the movie was good. However, my friend found it boring.

به نظر من فیلم خوب بود. با این حال، دوست من آن را خسته کننده می‌دانست.

این توضیحات کمی از نکات گرامری مربوط به “however” است. البته، در زبان انگلیسی نکات گرامری بسیاری وجود دارند و برای استفاده صحیح از “however”، مطالعه و درک کامل ساختار و معنای آن مفید خواهد بود.

مطالعه کنید: آموزش قید احتمال در انگلیسی

سخن پایانی

کلمه “however” یک ابزار قدرتمند در زبان انگلیسی است که به ما امکان می‌دهد تناقضات و مقایسه‌ها را در جمله بیان کنیم. با استفاده صحیح از این کلمه، می‌توانیم بیانی دقیق‌تر و قابل فهم‌تر را به جملات خود ببخشیم.

با تمرین و آشنایی بیشتر، شما نیز می‌توانید کلمه “however” را به طور موثری در جملات خود به کار ببرید و به توانایی بیان تضاد و مقایسه در انگلیسی خود پیشرفت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله در:
به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید
ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%