نتایج دانشجویان آکادمی روان

محمد خشنودی

 • شرکت کننده دوره جامع آموزش زبان انگلیسی
 • تاثیر گذار بودن زبان انگلیسی در کشورهای خارجی

دنیا اسماعیلی

 • شرکت کننده دوره جامع آموزش زبان انگلیسی
 • مهاجرت بعد گذراندن دوره جامع

خانم رحیمی

 • شرکت کننده دوره جامع آموزش زبان انگلیسی
 • روش تدریس عالی و ساده استاد

دانشجو دوره

 • شرکت کننده دوره جامع آموزش زبان انگلیسی
 • یادگیری زبان به همراه خانواده

علی احمدی

 • شرکت کننده دوره جامع آموزش زبان انگلیسی
 • آموزشی عالی و کاربردی

سیمین پاژنگ

 • شرکت کننده دوره جامع آموزش زبان انگلیسی
 • یادگیری زبان با 59 سال سن

خانم جعفری

 • شرکت کننده دوره جامع آموزش زبان انگلیسی
 • یادگیری اصولی زبان انگلیسی

آقای پور اصغر

 • شرکت کننده دوره جامع آموزش زبان انگلیسی
 • یادگیری زبان بعد 40 سال

امیر علی اکبری نسب

 • شرکت کننده دوره جامع آموزش زبان انگلیسی
 • نحوه آموزش صحیح

زهرا لطافت

 • شرکت کننده دوره جامع آموزش زبان انگلیسی
 • آموزش‌های قابل فهم، ساده و پر محتوا

منصوره محمدی

 • شرکت کننده دوره جامع آموزش زبان انگلیسی
 • تدریس عالی استاد کریمی و یادگیری تمام سنین
فهرست
pop up دوره step up