آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

500 جمله انگیزشی انگلیسی | متن انگیزشی انگلیسی

جمله انگیزشی انگلیسی زیبا

در این مقاله، 500 جمله انگیزشی انگلیسی همراه با ترجمه فارسی را برای شما آورده‌ایم. که می‌توانید از این جملات کوتاه و تحول‌بخش، برای انگیزه‌ بخشی در روند یادگیری‌تان بهره بگیرید.

امیدواریم که این مقاله، به عنوان یک منبع الهام‌بخش موثر، شما را در سفر یادگیری زبان همراهی کند.

 


برای شروع کار و آشنایی بیشتر با جملات انگیزشی انگلیسی پادکست زیر را با دقت گوش کنید و نکاتی که گفته شده را حتما یادداشت برداری کنید.

 

متن کوتاه انگیزشی انگلیسی

We become what we think about – Earl Nightingale

ما همان چیزی می‌شویم که به آن فکر می‌کنیم.


People who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do – Rob Siltanen

افرادی که انقدر دیوانه هستند که فکر کنند می‌توانند دنیا را تغییر دهند، همان افرادی هستند که می‌توانند این کار را انجام دهند.


Optimism is the one quality more associated with success and happiness than any other – Brian Tracy

خوش بینی یکی از ویژگی هایی است که بیش از هر چیز دیگری با موفقیت و شادی مرتبط است.


Happiness is not something readymade. It comes from your own actions – Dalai Lama

خوشبختی حاضر و آماده نیست بلکه از اعمال خود شما سر چشمه میگیره.


All our dreams can come true if we have the courage to pursue them – Walt Disney

تمام رویاهای ما می‌توانند محقق شوند اگر شجاعت دنبال کردن آن‌ها را داشته باشیم.


Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts –  Winston Churchill

موفقیت قطعی نیست، شکست کشنده نیست: این شجاعت ادامه دادن است که اهمیت دارد.


Believe you can and you’re halfway there –  Theodore Roosevelt

باور کن که می‌توانی و با این باور نصف راه را طی کرده‌ای

برای یادگیری صفر تا صد گرامر زبان انگلیسی کلیک کنید.

جمله انگیزشی انگلیسی

متن کپشن انگلیسی انگیزشی درباره موفقیت

I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination – Jimmy Dean

من نمی‌توانم جهت باد را تغییر دهم، اما می‌توانم بادبان‌هایم را طوری تنظیم کنم که همیشه به مقصدم برسم.


Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new – Brian Tracy.

از منطقه امن خود خارج بشین. شما فقط در صورتی می‌توانید رشد کنید که بخواهید هنگام امتحان کردن چیز جدیدی احساس ناخوشایندی و ناراحتی کنید.


It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome – William James

این نگرش ما در آغاز یک کار دشوار است که بیش از هر چیز دیگری بر نتیجه موفقیت آمیز آن تأثیر خواهد گذاشت.


You are never too old to set another goal or to dream a new dream – C.S. Lewis

شما هرگز برای تعیین هدف دیگر یا رویاپردازی یک رویای جدید، پیر نیستید.


We must be willing to let go of the life we planned so as to have the life that is waiting for us – Joseph Campbell

ما باید حاضر باشیم زندگی ای را که برنامه ریزی کرده بودیم رها کنیم تا زندگی ای که در انتظارمان است را داشته باشیم.


Everything you’ve ever wanted is on the other side of fear – George Addair

هر چیزی که تا به حال خواسته اید در طرف دیگر ترس قرار دارد. (خواسته ‌های شما در مقابل ترس قرار دارد.)


Nothing is impossible. The word itself says ‘I’m possible — Audrey Hepburn

هیچ چیز غیر ممکن نیست. خود کلمه می گوید “من ممکن هستم”


There is nothing impossible to they who will try — Alexander the Great

هیچ چیز غیر ممکنی برای آنان که تلاش می‌کنند وجود ندارد.


Happiness is not by chance, but by choice – Jim Rohn

خوشبختی تصادفی نیست، بلکه از روی انتخاب است.


Be the change that you wish to see in the world – Mahatma Gandhi

همان تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی.

لینک مرتبط: 110 روش تشکر کردن به انگلیسی 

کپشن موفقیت و انگیزشی انگلیسی

جملات انگیزشی به انگلیسی

.If I cannot do great things, I can do small things in a great way– Martin Luther King Jr

اگر نمی توانم کارهای بزرگ انجام دهم، می توانم کارهای کوچک را به شیوه ای عالی انجام دهم.


.The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot — Michael Altshuler

خبر بد این است که زمان در حال پرواز است. خبر خوب این است که شما خلبان هستید.


Today’s accomplishments were yesterday’s impossibilities  – Robert H. Schuller

دستاوردهای امروز غیرممکن های دیروز بودند.


Light tomorrow with today –  Elizabeth Barrett Browning

فردا را با امروز روشن کن.


The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today – Franklin D. Roosevelt

تنها محدودیت‌هایی که برای تحقق فردای ما وجود دارد، شک و تردیدهای امروز ما خواهد بود.


.Keep your face always toward the sunshine, and shadows will fall behind you – Walt Whitman

صورت خود را همیشه رو به آفتاب نگه دارید و سایه‌ها پشت سر شما قرار خواهند گرفت.


Never limit yourself because of others’ limited imagination; never limit others because of your own limited imagination  – Mae Jemison

هرگز خود را به دلیل تصور محدود دیگران محدود نکنید. هرگز دیگران را به دلیل تصور محدود خود محدود نکنید.


Let us make our future now, and let us make our dreams tomorrow’s reality–  Malala Yousafzai

بیایید آینده خود را اکنون بسازیم و رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنیم.

مطالعه کنید: متاورس چیست؟ 

جمله انگیزشی انگلیسی
جمله انگیزشی انگلیسی

جملات انگیزشی بزرگان به انگلیسی

Don’t Let Yesterday Take Up Too Much Of Today – Will Rogers

اجازه نده دیروز بیش از حد امروزو درگیر کنه.


For every reason it’s not possible, there are hundreds of people who have faced the same circumstances and succeeded – Jack Canfield

به ازای هر دلیلی که امکان پذیر نیست، صدها نفر وجود دارند که با همین شرایط روبه‌رو شدن و تونستن موفق بشن.


We may encounter many defeats but we must not be defeated – Maya Angelou

ممکن است با شکست‌های زیادی روبرو شویم اما نباید شکست خورده باشیم.


You only live once, but if you do it right, once is enough – Mae West

تو فقط یک بار زندگی میکن اما اگر اون یک بار را دست انجام بدی، کافی خواهد بود.


In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on – Robert Frost

در سه کلمه می‌تونم همه چیزهایی که از زندگی آموختم رو خلاصه کنم: ادامه داره.


Life is what happens to us while we are making other plans – Allen Saunders

زندگی همان چیزی است که برای ما اتفاق می‌افتد وقتی در حال برنامه ریزی چیزهای دیگری هستیم.


I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be – Douglas Adams

ممکنه که من به جایی که قصد داشتم نرفته باشم، اما فکر می کنم به جایی رسیدم که باید باشم.


Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself –  George Bernard Shaw

زندگی این نیست که خودتو پیدا کنی، زندگی اینه که خودتو بسازی.


Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving – Albert Einstein

زندگی مثل دوچرخه سواریه. برای اینکه بتونید تعادل خودتون و حفظ کنید باید به حرکت ادامه بدید.


Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less – Marie Curie

تو زندگی از هیچ چیزی نباید نترسید فقط باید درکشون کرد. الان زمان این فرا رسیده که بیشتر بفهمیم تا کمتر بترسیم.


You are the sum total of everything you’ve ever seen, heard, eaten, smelled, been told, forgot. Everything influences each of us, and because of that I try to make sure that my experiences are positive – Maya Angelou

شما مجموع تمام چیزهایی هستید که تا به حال دیده اید، شنیده اید، خورده اید، بو کرده اید، گفته اید، فراموش کرده اید… هر چیزی روی ما تاثیر میذاره و بخاطر همین سعی میکنم مطمئن بشم که تجربیاتم مثبت باشن.

از دست ندهید: مخفف انگلیسی برای چت و شبکه‌های اجتماعی

جملات انگیزشی برای کار

جمله انگلیسی انگیزشی برای کار

The best way to get started is to quit talking and begin doing – Walt Disney

بهترین راه برای شروع این است که صحبت کردن را تمام کنی و شروع به انجامش کنی.


Leaders never use the word failure. They look upon setbacks as learning experiences – Brian Tracy

رهبرها هیچ وقت از کلمه شکست استفاده نمی کنند ان‌ها به شکست‌ها، به عنوان تجربیات یادگیری نگاه می‌کنند.


There are no limits to what you can accomplish, except the limits you place on your own thinking – Brian Tracy

هیچ محدودیتی برای انچه میتوانید انجام دهید وجود ندارد، به جز محدودیت‌هایی که در فکر خود دارید.


Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago – Warren Buffet

شخصی امروز زیر سایت نشسته است زیرا مدت‌ها قبل، شخصی درختی کاشته است.


The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty – Winston Churchill

فرد بد بین در هر فرصتی سختی می‌بیند. فرد خوش بین در هر سختی، فرصتی می‌بیند.


You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character – Unknown

شما از شکست بیشتر یاد می‌گیرید تا از موفقیت. اجازه نده تو رو متوقف کنند . شکست شخصیت انسان را می‌سازد.


If you are working on something that you really care about, you don’t have to be pushed. The vision pulls you – Steve Jobs

اگر روی چیزی کار می‌کنید که واقعا به آن اهمیت می‌دهید، لازم نیست آن را به زور به جلو ببرید. الهام شما را به جلو می‌کشد.

لینک مفید: چگونه متون انگلیسی را ترجمه کنیم؟ 

English quotes

The man who has confidence in himself gains the confidence of others – Hasidic Proverb

شخصی که به خودش اعتماد دارد، اعتماد دیگران را هم بدست می‌آورد.


Fake it until you make it! Act as if you had all the confidence you require until it becomes your reality – Brian Tracy

آن را جعل کنی تا زمانی که درستش کنی! طوری رفتار کن که انگار تمام اعتماد به نفس مورد نیاز خودت رو داری تا زمانی که به واقعیت تبدیل بشه.


I think goals should never be easy, they should force you to work, even if they are uncomfortable at the time – Michael Phelps

فکر  میکنم اهداف نباید آسان باشند. آن‌ها باید تو رو به کار مجبور کنند حتی اگر در آن لحظه ناراحت کننده باشند.


The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking – Steve Jobs

تنها راه انجام کار بزرگ و عالی این است که عاشق کاری باشید که انجام می دهید. اگر هنوز آن را پیدا نکرده اید، به جستجو ادامه دهید.


“Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems – Brian Tracy

رهبران در مورد راه حل ها فکر و صحبت می کنند. دنبال کننده‌ها درباره مشکلات و صحبت می کنند.


نقل قول های مثبت انگیزشی در مورد زندگی

It’s not whether you get knocked down, it’s whether you get back up -Vince Lombardi

مهم نیست که زمین بخوری، مهم این است که بلند شوی.


Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough – Og Mandino

اگر عزم من برای موفقیت به اندازه کافی قوی باشد، شکست هرگز از من پیشی نخواهد گرفت.


Do what you can with all you have, wherever you are – Theodore Roosevelt

هر جا که هستی، با تمام آنچه که داری کاری که میتونی را انجام بده.

مطالعه کنید: بهترین کتاب‌های خودآموز انگلیسی کدامند؟

جمله انگیزشی انگلیسی
جمله انگیزشی انگلیسی

جملات انرژی مثبت انگلیسی

One of the lessons that I grew up with was to always stay true to yourself and never let what somebody else says distract you from your goals – Michelle Obama

یکی از درس هایی که من با آن بزرگ شدم این بود که همیشه به خود وفادار بمانید و هرگز اجازه ندهید که دیگران شما را از اهدافتان دور کنند.


You don’t have to be great to start, but you have to start to be great – Zig Ziglar

برای شروع لازم نیست عالی باشید، اما برای عالی بودن باید شروع کنید.


If you don’t like the road you’re walking, start paving another one – Dolly Parton

اگر جاده‌ای که می‌روید را دوست ندارید، شروع به سنگ فرش جاده دیگری کنید.


The happiness of your life depends on the quality of your thoughts – Marcus Aurelius

خوشبختی شما به کیفیت افکارتان بستگی دارد.


My mission in life is not merely to survive, but to thrive – Maya Angelou

ماموریت من در زندگی فقط زنده ماندن نیست، بلکه پیشرفت کردن است.


Make your life a masterpiece, imagine no limitations on what you can be, have, or do – Brian Tracy

زندگی خود را به یک شاهکار تبدیل کنید. هیچ محدودیتی در مورد آنچه که می‌توانید باشید، داشته باشید یا انجام دهید، تصور نکنید.


Life changes very quickly, in a very positive way, if you let it –  Lindsey Vonn

زندگی خیلی سریع تغییر می کند، به روشی بسیار مثبت، اگر اجازه دهید.


Inspiration comes from within yourself. One has to be positive. When you’re positive, good things happen – Deep Roy

الهام از داخل خود شما نشات می‌گیرد. باید مثبت اندیش بود. زمانی که مثبت اندیش باشید، اتفاقات خوبی خواهد افتاد.


Change the world by being yourself – Amy Poehler

با خودت بودن، دنیا را تغییر بده.


Every moment is a fresh beginning – T.S Eliot

هر لحظه یک شروع تازه است.


Never regret anything that made you smile – Mark Twain

هرگز از چیزی که باعث خندیدن شما شده است، پشیمان نشوید.


There is no substitute for hard work – Thomas Edison

هیچ جایگزینی برای سخت کوشی وجود ندارد.


May your choices reflect your hopes, not your fears – Nelson Mandela

بگذارید انتخاب‌های شما منعکس کننده امیدهای شما باشد، نه ترس های شما.


Turn your wounds into wisdom – Oprah Winfrey

زخم‌های خود را به دانش تبدیل کنید ( از شکست های خود درس بگیرید)

لینک مرتبط: 50 متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

جملات انگلیسی زیبا به انگلیسی

Change the game, don’t let the game change you –  Macklemore

بازی را تغییر بده. اجازه نده بازی تو را تغییر بده.


It hurt because it mattered – John Green

درد داشت چون مهم بود.


Imagine your life is perfect in every respect; what would it look like? – Brian Tracy

تصور کنید که زندگی شما از هر نظر عالی است. چه شکلی خواهد بود؟


If my mind can conceive it, if my heart can believe it, then I can achieve it –  Muhammad Ali

اگر ذهنم بتواند آن را تصور کند، اگر قلبم بتواند آن را باور کند، پس می‌توانم به آن برسم.


Never bend your head. Always hold it high. Look the world straight in the eye –  Helen Keller

هرگز سرتان را خم نکنید. همیشه سرتان را بالا نگه دارید. مستقیما به چشمان دنیا نگاه کنید.


Be yourself; everyone else is already taken –  Oscar Wilde

خودت باش. دیگران هم همین را انتخاب کردن.

کلیک کنید: کالوکیشن های انگلیسی

جمله انگیزشی انگلیسی
جمله انگیزشی انگلیسی

متن انگیزشی انگلیسی زیبا

Be the change that you wish to see in the world – Mahatma Gandhi

همان تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی.


Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi

طوری زندگی کن که انگار قراره فردا بمیری یاد بگیر که انگار تا ابد زنده خواهی بود.


Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift of God, which is why we call it the present –  Bill Keane

دیروز تاریخ است، فردا راز است، امروز هدیه خداوند است، به همین دلیل است که ما آن را present می‌نامیم.


I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work –  Thomas A. Edison

من شکست نخورده‌ام. من فقط 10000 راه را پیدا کردم که کار نمی‌کنند.


The hard days are what make you stronger – Aly Raisman

روزهای سخت همان چیزی است که شما را قوی‌تر می‌کند.


If you believe it’ll work out, you’ll see opportunities. If you don’t believe it’ll work out, you’ll see obstacles – Wayne Dyer

اگر باور داشته باشید که نتیجه می‌دهد، فرصت‌ها را خواهید دید. اگر باور نداشته باشید که به نتیجه می‌رسد، موانع را خواهید دید.


Work hard in silence, let your success be the noise – Frank Ocean

در سکوت سخت کار کن، بگذار موفقیتت پر سرو صدا باشد.


Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do – Pele

موفقیت تصادفی نیست بلکه نتیجه سخت کوشی، پشتکار، یادگیری، مطالعه، فداکاری و مهمتر از همه عشق به کاری است که انجام می‌دهید یا یاد می گیرید.


Would you like me to give you a formula for success? It’s quite simple, really: Double your rate of failure. You are thinking of failure as the enemy of success. But it isn’t at all. You can be discouraged by failure or you can learn from it, so go ahead and make mistakes. Make all you can. Because remember that’s where you will find success – Thomas J. Watson

آیا می‌خواهید فرمولی برای موفقیت به شما بگویم؟ خیلی ساده است واقعاً: نرخ شکست های خود را دو برابر کنید. شما به شکست به عنوان دشمن موفقیت نگاه می‌کنید اما اصلا اینطور نیست. شما می‌توانید از شکست دلسرد شوید یا می‌توانید از آن درس بگیرید، پس ادامه دهید و اشتباه کنید. هر چقدر که می‌توانید اشتباه کنید و به یاد داشته باشید آنجاست که موفقیت را خواهید یافت.


I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion – Muhammad Ali

از هر لحظه تمرین متنفر بودم اما با خودم می‌گفتم تسلیم نشو الان رنج بکش و ما بقی عمرت رو به عنوان یه قهرمان زندگی کن.


Opportunities don’t happen. You create them – Chris Grosser

فرصت ها اتفاق نمیفتن بلکه تو آن‌ها را می‌سازی.


Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it – Maya Angelou

موفقیت یعنی دوست داشتن خود، دوست داشتن کاری که انجام می‌دهید و دوست داشتن نحوه انجام آن.


If you obey all the rules, you miss all the fun – Katharine Hepburn

اگر از همه قوانین پیروری کنید، سرگرمی زیادی را از دست خواهید داد.


You must do the thing you think you cannot do –  Eleanor Roosevelt

شما باید کاری که فکر می‌کنید نمی‌توانید را انجام دهید.


If you want to fly give up everything that weighs you down -Buddha

اگر می‌خواهی پرواز کنی، هر چیزی که تو را سنگین می‌کند را رها کن.


جمله ناب انگیزشی انگلیسی 

جمله انگیزشی انگلیسی

مطالعه کنید: مکالمه انگلیسی در فرودگاه و هواپیما

I never lose. Either I win or learn – Nelson Mandela

من هیچ وقت نمی‌بازم. یا می‌برم یا یاد‌میگیرم.


Today is your opportunity to build the tomorrow you want – Ken Poirot

امروز فرصت شما برای ساختن فردایی است که می‌خواهید.


You can do anything you set your mind to – Benjamin Franklin

شما می‌توانید هر کاری که در ذهن‌تان است را انجام دهید.


You never know what you can do until you try – William Cobbett

شما هرگز نمی‌دانید چه کاری می‌توانید انجام دهید تا زمانی که تلاش نکنید.


Twenty years from now you’ll be more disappointed by the things you did not do than the ones you did – Mark Twain

بیست سال بعد، از کارهایی که انجام نداده‌اید بیشتر از کارهایی که انجام داده‌اید ناامید خواهید شد.


You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending – C.S. Lewis

شما نمی‌توانید به عقب برگردید و شروع را تغییر دهید، اما می‌توانید از همان جایی که هستید شروع کنید و پایان را تغییر دهید.


Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself – Rumi

دیروز باهوش بودم، پس می‌خواستم دنیا را تغییر دهم. امروز من عاقل هستم، پس دارم خودم را تغییر می‌دهم.


And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it – Paulo Coelho

و هنگامی که شما چیزی را می‌خواهید، تمام کائنات برای رسیدن به آن به شما کمک می کنند.


Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that – Martin Luther King Jr

تاریکی نمی‌تواند تاریکی را از بین ببرد: فقط نور می‌تواند این کار را انجام دهد. نفرت نمی‌تواند نفرت را از بین ببرد: فقط عشق می‌تواند این کار را انجام دهد.

از دست ندهید: حروف صدادار انگلیسی


When you know your worth, no one can make you feel worthless – Unknown

وقتی ارزش خود را بدانید، هیچکس نمی‌تواند باعث شود شما احساس بی‌ارزشی کنید.


I never dreamt of success. I worked for it – Estee Lauder

من هرگز آرزوی موفقیت نکردم. من برای آن کار کردم.


Forget your excuses. You either want it bad or don’t want it at all – Unknown

بهانه‌هایت را فراموش کن یا آن را با تمام وجود می‌خواهی یا اصلاً نمی‌خواهی.

جملات و عبارات انگیزشی در زبان انگلیسی

 • “In the middle of difficulty lies opportunity.” — Albert Einstein

“فرصت‌ها در بین موقعیت‌های سخت قرار دارند.” آلبرت انیشتین


 • We’ve got friends for our happiest days and saddest moments. I hope you know I’m your friend now just as much as ever.

ما دوست‌هایی برای خوشحال‌ترین و غم‌انگیزترین لحظه‌های زندگی‌مان داریم. امیدوارم بدانی که من حتی الان هم به اندازه تمامی وقت‌های دیگر، دوستت هستم.


 • I’m so sorry you’re going through this, but this too shall pass.

از اینکه داری این (موقعیت یا اتفاق) را تجربه می‌کنی بسیار متاسفم اما این نیز بگذرد.


 • You are always on my mind and in my heart.

تو همیشه در قلب و ذهن من هستی.


 • You are so strong, and you are amazing for facing this with so much courage.

تو بسیار قوی هستی و برای اینکه داری با این (موقعیت) با این حجم از اشتیاق و پشتکار مقابله می‌کنی، عالی هستی.


 • If you ever need to talk, or just cry, you know where to find me!

اگر یک وقتی نیاز به صحبت‌کردن یا فقط گریه‌کردن داشتی، می‌دانی کجا باید من را پیدا کنی!


 • I hope you have a better day today.

امیدوارم امروز روز بهتری داشته باشی.


 • The next chapter of your life is going to be so amazing.

فصل بعدی زندگی‌ات قرار است فوق‌العاده باشد.


 • “Optimism is the faith that leads to achievement.” — Helen Keller

“خوش‌بینی ایمانی است که منجر به موفقیت و دست‌یابی می‌شود.” هلن کِلِر


 • I believe in you! And unicorns. But mostly you.

من به تو و تک‌شاخ‌ها (منظور افسانه‌ها) باور دارم؛ اما بیشتر به تو.


 • What you’re going through right now is hard, but I’m rooting for you every minute of every day.

چیزی که در حال حاضر تجربه‌اش می‌کنی سخت است ولی من هر لحظه از هر روز برایت آرزوی موفقیت دارم.


 • I can’t wait to catch up with you soon so you can fill me in on all that’s been going on in your life.

نمی‌توانم تا زمانی که به تو برسم و تو از هراتفاقی که در زندگی‌ات افتاده است باخبرم کنی صبر کنم.

مطالعه کنید: مکالمه انگلیسی بین دو دوست در مدرسه


 • I hope you are surrounded by people who are good for your spirit.

امیدوارم آدم‌هایی که برای روح‌ات خوب‌اند احاطه‌ات کرده باشند. (منظور این است که با آدم‎‌هایی که انرژی و مود خوبی دارند همراه باشد.)


 • You can get through this. Take it from me. I’m very wise and stuff.

تو می‌توانی از پسش برآیی. این (نصیحت) را از من بشنو. من خیلی عاقل و و از این حرف‌ها هستم.


 • Just sending you a quick note to let you know that you’re on my mind and in my prayers.

تنها یک پیام و نوشته سریع فرستادم تا بدانی که تو در ذهن و دعاهایم هستی.


 • It takes serious courage to get on this path and stay on it. Good for you!

وارد این کارشدن و آن را ادامه‌دادن، اشتیاق و شجاعت زیادی می‌خواهد. خوش به حالت!


 • Remember that you aren’t alone as you go through this difficult time. I’m just a phone call away.

به یاد داشته باش که در این لحظات سختی که پشت سر می‌گذاری تنها نیستی. من تنها به اندازه یک تماس تلفنی از تو دور هستم.


 • “It doesn’t matter who you are, where you come from. The ability to triumph begins with you. Always.” — Oprah Winfrey

“مهم نیست که چه کسی یا اهل کجا هستید. توانایی موفق‌شدن (و پیروزی) از خود شما شروع می‌شود. همیشه!” اُپرا وینفِری


 • Be good to yourself. And let others be good to you, too.

با خودت خوب باش (رفتار کن). و بگذار بقیه نیز با تو خوب رفتار کنند. (منظور این است که برای خودت ارزش قائل شو تا دیگران نیز برایت احترام قائل شوند.)


 • Take everything one day at a time. I’m just a phone call away.

همه چیز را یک روز در یک زمانی تعریف کن. من تنها به اندازه یک تماس تلفنی دور هستم.


 • There’s no doubt in my mind that you’ll succeed in whatever path you choose next.

هیچ شکی در ذهنم نیست که تو در هر راهی که بعدا انتخاب خواهی کرد، موفق خواهی شد.


 • “Be the change that you wish to see in the world.” — Mahatma Gandhi

“همان تغییری باش که آرزو داری در جهان ببینی” ماهاتما گاندی


 • Be kind to yourself.

با خودت مهربان باش.


 • You are completely and unconditionally loved.

تو را بی‌قید و شرط و کاملا دوست داریم (دارم).


 • “No matter what you’re going through, there’s a light at the end of the tunnel.” — Demi Lovato

“مهم نیست که چه چیزهایی را داری تجربه می‌کنی، آخر تونل همیشه یک نور است.” دِمی لواتو


 

 • Sorry things are crappy. If you need somebody to binge-watch a whole season of something with you, I’m there.

متاسفم که چیزها بد و افتضاح‌اند. اگر به کسی برای نوشیدن و تماشای کل اتفاقاتی که برایت افتاده است نیاز داری، من آنجا هستم.


 • You’re doing exactly what you should be doing. Hang in there.

تو دقیقا در حال انجام چیزی هستی که باید باشی، طاقت بیار.


 • At a time like this, don’t even bother with a dish. Just grab a spoon and start shoveling ice cream straight from the carton.

در زمان‌هایی مانند این، حتی یک ظرف هم کثیف نکن! فقط یک قاشق بردار و بستنی را از کارتونش بخور.


 • “A champion is defined not by his/ her wins but by how they can recover when they fall.” — Serena Williams

“یک قهرمان با بال‌هایش نه، بلکه با اینکه چگونه وقتی سقط می‌کند سریع سر پا می‌شود، شناخته می‌شود.” سِرنا ویلیامز


 • You’re being so strong—and patient. Keep the faith. Things are going to start looking up soon.

تو خیلی قوی و صبور هستی. ایمان داشته باش. چیزها کم کم شروع به بهتر‌شدن کرده‌اند.


 • Thinking of you, and trusting that this difficult time is just a stepping stone along the path to something better.

به تو فکر می‌کنم و به این باور دارم که این زمان سخت تنها سنگی برای قدم گذاشتن بر روی آن و رفتن به چیز و موقعیتی بهتر است.


 • This totally sucks, but you totally don’t suck!

این (اوضاع) واقعا سخت و غیرقابل تحمل است، ولی تو اصلا این طور نیستی.


 • I’m so sorry you’re going through a difficult time. I don’t know what to say, except that care about you, and I’m here for you.

از اینکه تو داری زمان سختی را می‌گذرانی بسیار متاسفم. به جز اینکه من بهت اهمیت می‌دهم و همیشه برای تو اینجا هستم، نمی‌دانم چه چیزی بگویم.


 • Just wanted to send you a smile today.

فقط می‌خواستم لبخندی برایت فرستاده باشم.


 • “And you ask, ‘What if I fall?’ Oh, but my darling, what if you fly?” — Erin Hanson

“تو می‌پرسی چی میشه اگر بیفتم؟ اما عزیزم چی میشه اگر تو پرواز کنی؟” اِرین هانسن


 

 • Remember, I’m here for you. And I have wine.

به یاد داشته باش من برای تو اینجا هستم (هرموقع به من نیاز داشتی) و شراب هم دارم.


 • “You must do the thing you think you cannot do.” — Eleanor Roosevelt

“شما باید کاری را انجام دهید که فکر می‌کنید نمی‌توانید انجام دهید.” اِلنور روزوِلت


 • Stop beating yourself up.  You are a work in progress, which means you get there a little at a time, not all at once.

از ضربه‌زدن به خودت دست بردار. تو در حال پیش‌رفت هستی که یعنی آرام آرام به آنجا (آنجایی که می‌خواهی) می‌رسی و نه یک‌جا و ناگهانی.


 • “It doesn’t matter how slow you go as long as you don’t stop.” — Confucius

“تا زمانی که از جا نایستی مهم نیست که آرام می‌روی.” کنفسیوس


 • A journey starts with one step.

یک سفر با یک قدم شروع می‌شود (دراینجا منظور از سفر همان کاری است که می‌خواهید شروع کنید.)

مطلب خواندنی: پیشنهاد دادن به انگلیسی


 • “Anything’s possible if you’ve got enough nerve.” — J.K. Rowling

“هرچیزی مکمن است اگر اعصاب کافی برایش داشته باشید.” جی کی رولینگ


 • “No matter what people tell you, words and ideas can change the world.” — Robin Williams

“مهم نیست مردم به شما چه می‌گویند، کلمات و نظرات می‌توانند دنیا را عوض کنند.” رابین ویلیامز


 • Faith can move mountains. Believe everything is possible and you will change the results!

ایمان و باور می‌تواند کوه‌ها را جا به جا کند. باور کن که هرچیزی ممکن است و تو می‌توانی نتایج را تغییر دهی.


 • Don’t let how you feel make you forget what you deserve.

اجازه نده که چیزی که احساس می‌کنی باعث شود تا چیزی که لیاقتش داری را فراموش کنی.


 • “Try to be a rainbow in someone else’s cloud.” — Maya Angelou

“سعی کن در هوای ابری دیگری یک رنگین‌کمان باشی.” مایا اُنجلو


 • This, too, shall pass. And you are going to look back on this period in your life and be so glad that you never gave up.

این نیز بگذرد. تو قرار است (یک روزی) به این برهه از زندگی‌ات دوباره نگاه کنی و از اینکه هرگز تسلیم نشدی، خوشحال باشی.


 • “It always seems impossible until it is done.” — Nelson Mandela

“آن همیشه غیرممکن به نظر می‌رسد تا زمانی که انجام شود.” نِلسون ماندلا


 • “You will never do anything in this world without courage. It is the greatest quality in the mind next to honor.” — Aristotle

“تو هیچ وقت کاری را بدون اشتیاق و دلگرمی در این دنیا انجام نخواهی داد. این بهترین خصوصیت ذهن بعد از عزت و افتخار است.” اَریستاتل


 • Don’t let anyone dull your sparkle.

اجازه نده کسی درخشش تو را از بین ببرد.


 • “Always be a first-rate version of yourself, instead of a second-rate version of somebody else.” — Judy Garland

“همیشه بهترین ورژن خودت باش به جای اینکه ورژن دست دوم کس دیگری باشی.” جودی گارلند


 • You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think.

تو شجاع‌تر از آنی که به آن باور داری، قوی‌تر از آن‌که به نظر می‌رسی و باهوش‌تر از آن‌که فکر می‌کنی.


 • “Fall seven times, stand up eight.” — Japanese Proverb

“هفت دفعه به زمین بخور، هشت دفعه از جا برخیز.” ضرب‌المثل ژاپنی


 • You’re in a storm right now. I’ll hold your umbrella.

تو در حال حاضر در یک طوفان هستی. من چتر را برایت نگه می‌دارم.


 • “It is never too late to be what you might have been.” — George Eliot

“هیچ‌موقع برای بودن چیزی که ممکن بوده باشی، دیر نیست.” جورج الیوت


 • Today will never come again. Look forward to tomorrow.

امروز دیگر هیچ وقت تکرار نمی‌شود. منتظر فردا باش.


 • “The most beautiful thing you can wear is confidence.” — Blake Lively

“زیباترین چیزی که می‌توانی بپوشی اعتماد به نفس است.” بِلیک لایولی


 • God gave you this life because he knew you were strong enough to live it.

خداوند به تو این زندگی را عطا کرد چون می‌دانست که تو به اندازه کافی برای زندگی‌کردنش قدرت‌مند هستی.


 • “Sometimes when you are in a dark place you think you have been buried, but actually you have been planted.” — Christine Caine

“گاهی‌اوقات وقتی در تاریکی هستی فکر می‌کنی که در زیر خاک دفن شده‌ای، اما در واقع تو کاشته شده‌ای.” کریستین کِین


 • You never know how strong you are until being strong is the only choice you have.

تو هیچ موقعی نمی‌فهمی که چقدر قدرت‌مند هستی تا زمانی که انتخاب دیگری به جز قوی‌بودن نداشته باشی.


 • “The only time you run out of chances is when you stop taking them.” — Alexander Pope

“تنها زمانی که تو فرصت‌هایت را از دست می‌دهی آن زمانی است که از به دست‌آوردن آن‌ها دست می‌کشی.” الکساندر پاپ


 • When the world says, “Give up,” Hope whispers, “Try it one more time.”

وقتی دنیا می‌گوید “تسلیم شو”، امید زمزمه می‌کند “یک دفعه دیگر تلاش کن”.


 • “Encourage yourself, believe in yourself, and love yourself. Never doubt who you are.” — Stephanie Lahart

“خودت را تشویق کن، به خودت باور داشته باش و عاشق خودت باش. هیچ موقع به اینکه چه کسی هستی شک نکن.” استفانی لارت


 • You have to fight through some bad days to earn the best days of your life.

تو مجبوری برای به دست‌آوردن بهترین روزهای زندگی‌ات، در روزهای سخت بجنگی.


 • “Trust yourself. You know more than you think you do.” — Dr. Benjamin Spock

“به خودت اعتماد کن. تو بیشتر از چیزی که فکر می‌کنی می‌دانی، می‌دانی.” دکتر بنجامین سپاک


 • Take a deep breath; it’s just a bad day, not a bad life.

نفس عمیقی بکش، این تنها یک روز بد است و نه یک زندگی بد.


 • Every day may not be a good day, but there is something good in every day.

هر روز ممکن است روز خوبی نباشد اما یک چیز خوبی در هر روز است.


 • “Your life is your message to the world. Make it inspiring.” — Sady Ali Khan

“زندگی تو پیامی به دنیا است. پس آن را (آن پیام) امیدبخشش کن.” سدی علی خان


 • “When the wrong people leave your life, the right things start happening.” — Zig Ziglar

“وقتی افراد اشتباه زندگی‌ات را ترک می‌کنند، چیزهای درست شروع به اتفاق‌افتادن می‌کنند.” ژیگ ژیگلار


 • You have my full support, no matter what you do.

تو تمام حمایت من را داری، مهم نیست که چه کاری انجام می‌دهی.


 • Believe in yourself, because I believe in you!

به خودت ایمان داشته باش چون من به تو ایمان دارم.


 • You are in charge of your own happiness.

تو مسئول خوشحالی خودت هستی.


 • Don’t wait for opportunity. Create it!

منتظر فرصت نباش، خودت آن را بساز.


 • Storms don’t last forever!

طوفان‌ها برای همیشه ادامه ندارند.


 • Today’s a good day to have a great day.

امروز روز خوبی برای یک روز خوب داشتن است.


 • Don’t be afraid to try. Be afraid to fail.

از این‌که تلاش کنی نترس، از اینکه ببازی بترس.


 • No one is you and that is your superpower.

هیچ کسی تو نیست و همین قدرت تو است.


 • Don’t try to be perfect. Just try to be better than you were yesterday.

تلاش نکن تا بی‌نقص باشی. فقط تلاش کن تا بهتر از خود دیروزت باشی.


 • Don’t forget to be awesome.

فراموش نکن که فوق‌العاده باشی.


 • Follow your dreams—they know the way.

رویاهایت را دنبال کن، آن‌ها راه را بلد هستند.


 • You are stronger than you think you are.

تو قوی‌تر از آنی هستی که فکر می‌کنی.


 • Your attitude determines your direction.

نگرش تو، جهتت را مشخص می‌کند.

مطلب خواندنی: آرزوی موفقیت به انگلیسی


 • A positive mind finds opportunity in everything.

یک ذهن مثبت فرصت را در همه چیز پیدا می‌کند.


 • It always seems impossible until it’s done.

آن همیشه غیرممکن به نظر می‌رسد تا زمانی که انجام شود.


 • Your speed doesn’t matter. Forward is forward.

سرعتت مهم نیست. پیش‌رفت، پیش‌رفت است.


 • Grow through what you go through.

از طریق چیزی که تجربه‌اش می‌کنی رشد کن.


 • Sometimes you win, sometimes you learn.

بعضی‌اوقات پیروز می‌شوی، بعضی‌اوقات یاد می‌گیری.


 • Success doesn’t come from what you do occasionally. It comes from what you do consistently.

موفقیت از کاری که گاهی‌اوقات انجام می‌دهی نمی‌آید بلکه از کاری که به طور مستمر انجام دهی می‌آید.


 • It doesn’t matter what others are doing. It matters what you are doing.

مهم نیست بقیه چه کاری می‌کنند، مهم این است که تو چه کاری انجام می‌دهی.


 • Mistakes are proof that you are trying.

اشتباهات نشانه‌ی این هستند که تو داری تلاش می‌کنی.


 • The best view comes after the hardest climb.

بهترین ویو و منظره بعد از سخت‌ترین صعود به دست می‌آید.


 • You are capable of more than you know.

تو تواناتر از آنی هستی که می‌دانی.


 • If you never try, you’ll never know.

اگر هیچ‌وقت تلاش نکنی، هیچ‌وقت نخواهی فهمید.


 • Every accomplishment starts with the decision to try.

هر موفقیت و دست‌یابی با تصمیمی برای شروع‌کردن شروع می‌شود.


 • I can’t wait to see what you do next.

نمی‌توانم برای قدم بعدی‌ات (کاری که بعدا انجام می‌دهی) صبر کنم.


 • Progress, not perfection.

پیش‌رفت (مهم است)، نه عالی و بی‌نقص‌بودن.


 • It may not be easy, but it will be worth it!

آن ممکن است آسان نباشد اما ارزشش را خواهد داشت.


 • You should be so proud of yourself.

تو باید به خودت افتخار کنی.


 • You can do anything you set your mind to.

تو می‌توانی هرکاری که ذهنت را روی آن متمرکز کنی، انجام دهی.


 • Don’t forget to take notice of how far you have come!

از یاد نبر که متوجه این‌که چقدر پیش‌رفت کرده‌ای، بشوی.


 • Being brave doesn’t mean you’re not afraid. It just means you try anyway.

شجاع‌بودن به معنی این نیست که تو نمی‌ترسی. بلکه به این معنی است که به هر صورت تلاش می‌کنی.


 • Make today matter!

کاری کن امروز مهم بشه.


 • No matter what happens, you are strong enough to handle it.

مهم نیست که چه اتفاقی می‌افتد، تو به اندازه کافی برای از پس آن برآمدن قوی هستی.


 • All things are difficult before they become easy.

همه‌چیز قبل از این‌که آسان شود سخت است.


 • You don’t have to be perfect to be amazing.

تو بخاطر این‌که فوق‌العاده باشی نیازی به این‌که عالی و بدون نقص باشی نداری.


 • Tighten your ponytail and try again!

موی دم اسبی‌ات را محکم‌تر کن و دوباره تلاش کن. (این عبارت اصولا برای دخترها به کار می‌رود)


 • Embrace every challenge.

هر چالش را در آغوش بگیر.


 • Believe in the power of yet.

به قدرت “هنوز” باور داشته باش.


 • “Don’t let your dreams be dreams.” — Jack Johnson

“اجازه نده رویاهایت، رویا بمانند.” جَک جانسون


 • “The expert at anything was once a beginner.” — Helen Hayes

“یک متخصص در هر چیزی، یک‌بار یک مبتدی بوده است.” هلن هیز


 • Be positive, patient, and persistent.

خوش‌بین، صبور و ثابت‌قدم باش.


 • Unless you puke, faint, or die, keep going.

به راهت ادامه بده مگر این‌که استفراغ کنی، از حال بروی یا بمیری!


 • “If you’re going through hell, keep going.” — Winston Churchill

“اگر داری از جهنم عبور می‌کنی، به حرکتت ادامه بده.” وینستون چرچیل


 • Keep going until you are proud.

تا زمانی که به خودت افتخار کنی ادامه بده.


 • Give yourself some credit for all you’ve done so far.

برای خودت بخاطر هرچیزی که تا حالا انجام داده‌ای، احترام قائل شو.


 • “The most effective way to do it, is to do it.” — Amelia Earhart

“تاثیرگذارترین روش برای انجام دادن آن، این است که فقط انجامش بدهی.” آملیا اِرهارت


 • Tomorrow will worry about itself

فردا نگران خودش خواهد شد.


 • Every moment is a fresh beginning.

هر لحظه یک شروع تازه است.

مطالعه کنید: اعداد انگلیسی به حروف


 • You are valuable. Don’t let anyone make you believe differently.

تو باارزش هستی. اجازه نده هیچ کسی باعث شود تا به غیر از آن فکر کنی.


 • “Success is getting what you want, happiness is wanting what you get.” —Ingrid Bergman

“موفقیت یعنی گرفتن و به دست‌آوردن چیزی که می‌خواهی، خوشحالی یعنی خواستن چیزی که به دست می‌آوری.” اینگرید برگمن


 • Remember why you started.

به یاد داشته باش که چرا شروع کردی.


 • Small progress is still progress.

پیشرفت کوچک نیز هنوز یک پیشرفت است.


 • If it was easy, everyone would do it.

اگر آسان بود، همه انجامش می‌دادند.


 • “Nobody cares if you can’t dance well. Just get up and dance. Great dancers are not great because of their techniques, they are great because of their passion.” — Martha Graham

“هیچ‌کس اهمیت نمی‌دهد اگر تو نتوانی به خوبی برقصی. فقط از جایت برخیز و برقص. رقاصان عالی بخاطر تکنیک‌هایشان عالی نیستند بلکه بخاطر علاقه و اشتیاقشان عالی هستند.” مارتا گراهام


 • Great things never come from comfort zones.

چیزهای عالی هرگر از مناطق امن به دست نمی‌آیند.


 • Doing nothing is a great way to change nothing!

هیچ کاری انجام‌ندادن بهترین راه برای تغییر هیچ‌چیز است.


 • Nothing will work unless you do.

هیچ‌چیزی انجام نمی‌شود و کار نمی‌کند مگر این‌که تو انجام بدهی.


 • Don’t trade your authenticity for approval.

اصالت و اعتبارت را برای تاییدشدن معامله نکن.


 • “Keep your sunny side up, keep yourself beautiful, and indulge yourself.” — Betsey Johnson

“طرف خوش‌بین خودت را نشان بده، خودت را زیبا نگه‌دار و رها کن.” بتسی جانسون


 • Remember your why.

دلیل خودت را به یاد داشته باش.


 • You can do hard things.

تو می‌توانی کارهای سخت انجام دهی.


 • Put your hair up in a bun, drink some coffee, and handle it.

موهایت را خرگوشی ببند، یک قهوه بنوش و از پسش بر بیا.


 • We can do no great things, only small things with great love.” — Mother Teresa

“ما نمی‌توانیم کارهای بزرگ انجام دهیم، تنها (می‌توانیم) کارهای کوچک را با عشقی بزرگ انجام دهیم.” مادر ترسا


 • “People, even more than things, have to be restored, renewed, revived, reclaimed, and redeemed. Never throw out anyone.” — Audrey Hepburn

“آدم‌ها بیشتر از اجسام نیاز دارند تا ترمیم شوند (احساس بهتری داشته باشند)، تازه شوند، دوباره احیا شوند، نجات داده شده و رها شوند. هیچ موقع کسی را مجبور به ترک‌کردن نکن.”  آدری هپبورن


 • If you stumble, make it part of the dance.

اگر تلوتلو خوردی آن را بخشی از رقصت کن!


 • The only time you run out of chances is when you stop taking them.

تنها زمانی که فرصت‌هایت را از دست می‌دهی، زمانی است که از گرفتن و به دست‌آوردن آن‌ها دست می‌کشی.

جملات عاشقانه انگیزشی

“The greatest pleasure in life is love.”
Euripides, Ancient Greek writer

بزرگترین لذت در زندگی عشق است.


“At the touch of love, everyone becomes a poet.”
Plato, Greek philosopher

د ر برخورد با عشق، همه شاعر می‌شوند.

مطالعه کنید: اصطلاحات بازرگانی به انگلیسی


“One word frees us of all the weight and pain in life. That word is Love.”
Socrates, Greek philosopher

یک کلمه هست که ما را از سنگینی و درد زندگی خلاص می‌کند. آن کلمه عشق است.


“Love is the beauty of the soul.”
Saint Augustine, Roman African Theologian

عشق همان زیبایی درونی روح است.


“Love is a canvas furnished by nature and embroidered by imagination.”
Voltaire, French philosopher & writer

عشق همان بوم نقاشی شده توسط طبیعت و گلدوزی شده توسط خیال است.


“The only way of knowing a person is to love them without hope.”
Walter Benjamin, German Jewish philosopher

تنها راهی که بتوان فردی را شناخت آن است که آنها را بدون چشمداشت دوست داشته باشیم.


“In true love it is the soul that envelops the body.”
Friedrich Nietzsche, German philosopher

در عشق واقعی این روح است که همه بدن را در بر می‌گیرد.


“Love must be as much a light as it is a flame.”
Henry David Thoreau, American philosopher and poet

عشق باید همانقدر که شعله ور است، نورانی هم باشد.


“Two souls with but a single thought, two hearts that beat as one.”
John Keats, English Romantic poet

دو روح با یک تفکر واحد، به مانند دو قلب است با یک تپش!


“In dreams and in love there are no impossibilities.”
Janos Arany, Hungarian poet

د ر خیال و در عشق هیچ چیز محالی وجود ندارد.


“Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.”
Lao Tzu, Chinese philosopher

اینکه کسی شما را عمیقا دوست داشته باشد، به شما قدرت می‌دهد. در حالیکه اگر شما عمیقا کسی را دوست داشته باشید، به شما شجاعت می‌دهد.


“Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.”
Aristotle, Greek philosopher

عشق همانند یک روح در دو بدن است.


“Love grants in a moment what toil can hardly achieve in an age.”
Johann Wolfgang von Goethe, German novelist & poet

عشق در آن واحد چیزی را ازدست می‌دهد ک برای بدست آوردنش باید یک قرن زمان را طی کرد.


“Where there is love there is life.”
Mahatma Gandhi, Indian activist

جایی که عشق هست، زندگی جریان دارد.


“It is love that asks, that seeks, that knocks, that finds, and that is faithful to what it finds.”
St. Augustine, Roman African Theologian

همانا عشق است که می‌پرسد، می‌جوید، در می‌زند، پیدا می‌کند  و به آن چه که پیدا کرده است، وفادار می‌ماند.


“There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.”
Frederiche Nietzsche, German philosopher

همیشه نوعی جنون در عشق وجود دارد، در حالیکه برای آن جنون نیز همیشه دلیلی وجود دارد.


“Love is space and time measured with the heart.”
Marcel Proust, French novelist

عشق در واقع نوعی مکان و زما است که با معیار قلب سنجش می‌شود.


“The love we give away is the only love we keep.”
Elbert Hubbard, American writer & philosopher

آن عشقی را که به دیگران می‌دهیم، همان عشقی است که برای خود نگه می‌داریم.


“Love does not alter the beloved, it alters itself.”
Søren Kierkegaard, Danish philosopher

عشق باعث تغییر معشوق نمی‌شود، بلکه باعث تغییر در خود می‌گردد.


“The madness of love the greatest of heaven’s blessings.”
Plato, Greek philosopher

دیوانگی در عشق بهترین وعده بهشت است.


“The moment you have in your heart this extraordinary thing called love and feel the depth, the delight, the ecstasy of it, you will discover that for you the world is transformed.”
Jiddu Krishnamurti, Indian philosopher

زمانیکه چیز خارق العاده‌ای با نام عشق را در قلب خود داشته باشید و عمیقا لذت آن را احساس کنید، می‌فهمید که جهان در اختیار شماست.


“Life without love is like a tree without blossoms or fruit.”
Khalil Gibran, Lebanese American poet

زندگی بدون عشق، مانند درختی بدون گل و میوه است.


“Every heart sings a song incomplete until another heart whispers back.”
Plato, Greek philosopher

هر قلبی دارای طنین آهنگ ناقصی است تا با طنین قلب دیگری کامل گردد.


“True love cannot be found where it does not exist, nor can be denied where it does.”
Torquato Tasso, Italian poet

عشق واقعی را نمی‌توان در جایی که وجود ندارد یافت و همچنین نمی‌توان منکر آن در جایی که جریان دارد، شد.


“Who would give a law to lovers? Love is unto itself a higher law. ”
Boethius, Roman philosopher

چه کسی برای عاشقان قانون تعیین می‌کند؟ چرا که عشق خود به تنهایی قانون برتر است.

مطلب خواندنی: اصطلاحات آشپزی به انگلیسی


“Perhaps the feelings that we experience when we are in love represent a normal state. Being in love shows a person who he should be.”
Anton Chekhov, Russian playwright

شاید احساساتی که در زمان عاشقی تحربه می‌کنیم، کاملا عادی باشند. عاشقی به فرد نشان می‌دهد که چه کسی باید باشد.


“Find the person who will love you because of your differences and not in spite of them and you have found a lover for life.”
Leo Buscaglia, American writer

اگر کسی را پیدا کردی که به خاطر تفاوت‌هایت دوست داشته باشد، بدان که معشوق خود را برای زندگیت پیدا کرده‌ای.


“The first duty of love is to listen.”
Paul Tillich, German-American philosopher & theologian

اولین وظیفه هر عشق، گوش جان سپردن است.


“Life is the flower for which love is the honey.”
Victor Hugo, French novelist & poet

زندگی همانند گلی است که عشق عسل آن است.


“Soul meets soul on lover’s lips.”
Percy Bysshe Shelly, English Romantic poet

روح با روح بر لبان عاشق ملاقات می‌کنند.


“When you arise in the morning think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love…”
Marcus Aurelius, Roman Emperor & philosopher

هر صبح که از خواب بیدار می‌شوی به این فکر کن که چه افتخار بزرگی است زنده بودن، فکر کردن، لذت بردن و عشق ورزیدن…


“What greater thing is there for two human souls than to feel that they are joined to strengthen each other and to be at one with each other in silent unspeakable memories”.
George Eliot, English novelist & poet

برای دو روح انسان چه چیزی بالاتر از ان است که احساس کنند بهم پیوسته‌اند تا یکدیگر را تقویت کنند و در خاطرات وصف ناپذیر یکدیگر با هم یکی شوند.


“Rules for happiness: something to do, someone to love, something to hope for.”
Immanuel Kant, German philosopher

قوانین نشاط: کاری برای انجام دادن، کسی را برای دوست داشتن، چیزی برای امید داشتن.


“And think not that you can direct the course of love, for love, if it finds you worthy, directs your course.”
Khalil Gibran, Lebanese American poet

فکر نکن که تو می‌توانی مسیر عشق را در دست بگیری، چرا که اگر عشق تو را شایسته بداند، خود مسیر زندگی تو را  ر دست خواهد  گرفت.


“Two hearts in love need no words.”
Marceline Desbordes-Valmore, French poet

دو قلب عاشق نیازی به کلام ندارند.


“What will survive of us is love.”
Philip Larkin , English Poet

آنچه که از ما باقی خواهد  ماند، عشق است.


“We are asleep until we fall in love!”
Leo Tolstoy, from War and Peace

ما خوابیده‌ایم تا عاشق شویم.


“‘Tis better to have loved and lost than never to have loved at all.”
Alfred Tennyson, British poet

دوست داشتن و شکست خوردن، خیلی بهتر از آن است که اصلا فارغ باشی.


“Love conquers all things, so we too shall yield to love.”
Virgil, Roman poet

عشق بر همه چیز غلبه می‌کند، پس ما نیز تسلیم عشق خواهیم شد.


“To love and be loved is the most natural expression of our being.”
Deepak Chopra, Indian-American author

دوست داشتن و دوست داشته شدن، طبیعی‌ترین حالت وجودی ماست.


“Love looks not with the eyes, but with the mind.”
William Shakespeare, English playwright and poet

عشق با چشم سر نمی‌بیند بلکه با ذهن می‌بیند.


“Love is the ultimate truth at the heart of the universe and transcends all boundaries.”
Deepak Chopra, Indian-American author

عشق همان حقیقت غایی در قلب جهان است و فراتر از مرزهاست.


“Love is the whole thing. We are only pieces.”
Rumi, Persian poet and theologian

عشق همه چیز است و ما فقط تکه‌هایی از آن هستیم.

کلیک کنید: مکالمه آب و هوا به انگلیسی

جملات انگیزشی در مورد شروع کار جدید

Your talent determines what you can do. Your motivation determines how much you are willing to do. Your attitude determines how well you do it. – Lou Holtz

استعدا شما تعیین کننده نوع کار شماست. انیگزه شما تعیین کننده تمایل شما به انجام آن کار است. نگرش شما تعیین کننده آن است که چقدر عالی می‌توانی این کار را انجام دهی.


You can’t build a reputation on what you’re going to do. – Henry Ford

شما نمی‌توانید بر اساس کاری که می‌خواهید انجام دهید، مشهور شوید.


Feeling confident – or pretending that you feel confident – is necessary to reach for opportunities. It’s a cliché, but opportunities are rarely offered; they’re seized. – Sheryl Sandberg

احساس اعتماد به نفس و یا تظاهر به اینکه اعتماد به نفس دارید، برای دستیابی به فرصت‌ها ضروری است. این جمله کلیشه‌ای است، اما فرصت‌ها به ندرت ارائه می‌شوند.


I always did something I was a little not ready to do. I think that’s how you grow. When there’s that moment of “Wow, I’m not really sure I can do this,” and you push through those moments, that’s when you have a breakthrough. — Marissa Mayer

من همیشه کاری را انجام می‌دهم که واقعا آماده انجام آن نبوده‌ام. فکر می‌کنم اینگونه بهتر رشد می‌کنی. وقتی آن لحظ‌ ای که می‌گویی “وای، من واقعا مطمئن نیستم که بتوانم اینکار را انجام دهم” و سپس آن لحظات را پشت سر می‌گذارید، آن موقع است که به پیشرفت دست پیدا کرده‌اید.


Don’t let the fear of striking out hold you back. – Babe Ruth

اجازه ندهید که ترس از ضربه خوردن شما را عقب نگه دارد.


If we all did the things we are capable of, we would literally astound ourselves. – Thomas Edison

اگر همه ما کارهایی را که توانایی انجامشان را داریم، انجام دهیم، درواقع خودمان را متحیر خواهیم کرد.


We need to accept that we won’t always make the right decisions and that we’ll screw up royally sometimes – understanding that failure is not the opposite of success, it’s part of success. – Arianna Huffington

ما باید بپذیریم که همیشه تصمیمات درستی نخواهیم گرفت. گاهی اوقات اشتباه می‌کنیم. درک اینکه شکست نقطه مخالف موفقیت نیست، خود بخشی از موفقیت است.


A year from now you may wish you had started today. – Karen Lamb

سال دیگر ممکن است آرزو کنید که ای کاش امروز شروع کرده بودید.


Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out. – Robert Collier

موفقیت مجموع تلاش‌های کوچک، تکراری و روزانه است.


Don’t watch the clock; do what it does. Keep going. – Sam Levenson

به زمان توجه نکنید، کاری را که باید انجام دهید و ادامه دهید.

 

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله در:
به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید
ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%