آکادمی روان

100 متن آرزوی موفقیت به انگلیسی + ترجمه | Best Wishes

پیام متن آرزوی موفقیت و تبریک به انگلیسی

به اشتراک گذاشتن لحظات شاد و مهم با دوستان، خیلی زیباست. چقدر خوب است که در موفقیت‌ها و دستاوردها در کنار دوستان خود باشید و با تمام وجود به آن‌ها تبریک بگویید.

موارد و شرایطی هم وجود دارد که لازم است به شخصی پیام تبریک به زبان انگلیسی بگویید یا به انگلیسی برای آن‌ها آرزوهای خوب کنید.  مقاله زیر را بخوانید و مناسب‌ترین جملات برای تبریک و آرزوی موفقیت و شادی به انگلیسی را انتخاب کنید.

پیام تبریک و آرزوی موفقیت به انگلیسی (Good Luck)

آرزوی موفقیت به انگلیسی

All the best for all your future endeavors! Hoping that your hard work always brings out the best results for you

بهترین ها برای تمام تلاش های آینده تو! به امید این‌که سخت کوشی تو همیشه بهترین نتایج را برایت به همراه داشته باشد.


مطالعه کنپد: جملات زیبا درباره آرزوها در انگلیسی

I pray for a happy, healthy, and prosperous life for you. May God always bless you and help you. Best wishes

برای شما آرزوی زندگی سراسر از شادی، سلامتی و موفقیت دارم. خدا تو را مورد لطف و بخشش خود قرار دهد و به تو کمک کند. با بهترین آرزوها


Life might throw challenges at you, but you are the one in charge of your future! Good luck

ممکن است زندگی برای تو چالش‌های ایجاد کند اما تو مسئول آینده خودت هستی! موفق باشی


If you believe in yourself, you do not have to fear any challenge. I wish you all the success in your exam

اگر به خودت اعتماد داشته باشی، لازم نیست از هیچ چالشی بترسی. برات آرزوی موفقیت در امتحان رو دارم


Wishing you all the success in this competition! Just have faith in yourself because we believe in you too

با آرزوی موفقیت تو در این رقابت. فقط به خودت ایمان داشته باش چون ما هم به تو ایمان داریم


Wishing you success in everything you pursue

برات آرزو میکنم در هر کاری که دنبال میکنی، موفق بشی.


We are so glad to hear about your achievement. You have always been an extraordinary one among us. Our best wishes are always with you

از شنیدن موفقیت بزرگت خیلی خوشحالیم. تو همیشه بین ما فوق العاده بودی. بهترین آرزوهای ما همیشه با توست


Wishing you the very best for your new job! Good luck for the upcoming endeavors

بهترین‌ها رو برای شغل جدیدت آرزو میکنم. در تلاش های آیندت موفق باشی


لینک مرتبط: 50 متن تبریک تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی

متن انگلیسی درباره آرزوها

 تبریک ازدواج و آرزوی خوشبختی به انگلیسی

تبریک و آرزوی خوشبختی به انگلیسی 

We wish you all the best on this very special day of your life. Hope your new journey will be full of love, happiness, success, and prosperity

در این روز خاص از زندگی‌تان، بهترین‌ها را برای شما آرزومندیم. امیدواریم سفر جدید زندگی شما پر از عشق، شادی، موفقیت و کامیابی باشد


The treasure lies at the end of the road, so don’t stop running! Best wishes to you

گنج در انتهای جاده واقع شده است، پس دویدن را متوقف نکنید! بهترین آرزوها برای شما


Wishing you nothing but love, happiness, and success for your new life. Hope you will be able to achieve great things

برای شما آرزوی چیزی جز عشق، شادی و موفقیت در زندگی جدیدتون ندارم. امیدوارم بتونید به دستاوردهای بزرگی برسید


Wishing very good luck to you and your family. May you all be showered with love and happiness and overcome all the obstacles together

با آرزوی موفقیت برای شما و خانواده‌تون. امیدوارم همه شما غرق عشق و شادی باشید و با هم بر همه موانع غلبه کنید


Don’t be disheartened by failures cause success is waiting for you. All the best wishes for a successful life

از شکست ها ناامید نشوید زیرا موفقیت در انتظار شماست. ارسال افکار و آرزوهای خوب به راه شما! با آرزوی بهترین ها برای زندگی موفق


از دست ندهید: 50 متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی


Life is made up of ups and downs, smiles, and sorrows. But I wish that you will receive nothing but happiness in this new phase of your life

زندگی از فراز و نشیب ها، لبخندها و غم ها تشکیل شده اما من آرزو می کنم که در این مرحله جدید از زندگی خود چیزی جز شادی دریافت نکنین


We know how important this competition is for you. We wish you all the best! I am sure you will make us proud

ما می دونیم که چقدر این رقابت برای شما مهمه. برات بهترین ها رو ارزو میکنیم! مطمئنم باعث افتخار ما خواهید شد


Today you are taking a big step towards your new life and we could not be happier for you. Our heartfelt wishes are with you and your family

امروز شما در حال برداشتن یک گام بزرگ به سمت زندگی جدید خود هستین و ما نمی تونیم بیشتر از این برای شما خوشحال باشیم. آرزوی صمیمانه ما با شما و خانواده تان است


پیام تبریک و آرزوی موفقیت به انگلیسی 

پیام آرزوی موفقیت به انگلیسی 

Hope the luck is always by your side! All the best for your future endeavors

امیدوارم که شانس همیشه در کنار شما باشد بهترین ها برای تلاش های آینده شما


Give your best shot at everything and let destiny decide the rest for you! Wishing you luck

بهترین تلاش خود را در هر کاری که انجام دهید، نشان دهید و بگذارید سرنوشت بقیه راه را برای شما تعیین کند! با آرزوی موفقیت


Best wishes for the challenges you are to face, for the roads you have to take, and for the decisions you have to make. Good luck

بهترین آرزوها را برای چالش هایی که قرار است با آن ها روبرو شوی، برای راه هایی که باید طی کنی و برای تصمیماتی که باید بگیری. موفق باشی


لینک مفید: متن تبریک شب یلدا به انگلیسی با ترجمه فارسی

متن انگلیسی درباره آرزوها

پیام تبریک انگلیسی برای دستاورد

Life doesn’t end with one failure. So push yourself towards victory, and success will be yours! Best wishes for a glowing future

زندگی با یک شکست به پایان نمی‌رسد. پس خود را به سوی پیروزی جلو برید و موفقیت از آن شما خواهد بود! بهترین آرزوها برای آینده ای درخشان


Best wishes for the achieved glories, as well as the new beginnings of your life! I hope you reach the pinnacle of success

بهترین آرزوها برای افتخارات به دست آمده و همچنین شروع جدید زندگی شما! امیدوارم به اوج موفقیت برسید


Best wishes to you as you move forward with solid determination! Success will be yours

با آرزوی بهترین ها برای شما در حالی که با عزمی راسخ به جلو می روید! موفقیت از آن شما خواهد بود


Success and failure don’t determine your worth; you are progressing as long as you keep trying! Best wishes

موفقیت و شکست ارزش شما را تعیین نمی‌کند؛ تا زمانی که به تلاش خود ادامه می دهید، در حال پیشرفت هستید! با بهترین آرزوها


Now that you are starting a new life, I wish you all the success and good health along the way

حالا که زندگی جدیدی را آغاز می کنید، برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی در این راه دارم


Hard work always results in success, so keep being patient and diligent! All the best for reaching your goals

سخت کوشی همیشه منجر به موفقیت می شه، پس صبور و کوشا باش ! با آرزوی بهترین ها برای رسیدن به اهدافت


Happiness cannot be measured in numbers but in moments and memories! Wishing you abundant happiness in your life

خوشحالی را نمی‌توان با اعداد سنجید بلکه با خاطرات و لحظات سنجیده می‌شود. برات خوشحالی زیادی در زندگی آرزو میکنم


مطالعه کنید: 110 روش تشکر کردن به انگلیسی در شرایط مختلف

بهترین آرزوها برای شما به انگلیسی

با بهترین آرزوها به انگلیسی best wishes

One laugh a day keeps the stress away! I hope you keep finding reasons to be happy about

یه خنده در طول روز استرس رو از بین می بره! امیدوارم همچنان دلایلی برای خوشحالی پیدا کن


May all your dreams become a reality

باشد که همه رویاهای آینده شما به واقعیت تبدیل شود.


The hardest step toward success is the first one, and you’ve already taken it. It only gets easier from here

سخت ترین قدم به سمت موفقیت اولین قدم است و شما قبلاً آن را برداشته اید. مسیر از اینجا راحت تر خواهد شد


My only wish is that all your wishes come true

تنها آرزوی من اینه که تمام آرزوهای تو محقق بشه


I wish for all your tomorrows to be full of happiness that has spilled over from all your yesterdays

آرزو می کنم همه فرداهایتان پر از شادی باشد که از همه دیروزهایتان سرازیر شده است


No matter what you do, you will succeed

مهم نیست چه کاری انجام بدی، بهرحال موفق خواهید شد


We’ve always known your future is bright. But if you ever find yourself in the dark, we are always there to find a light. Best wishes

ما همیشه می دونستیم آینده شما روشن است اما اگه زمانی خود را در تاریکی پیدا کردید ما همیشه آنجا هستیم تا نوری پیدا کنیم. با بهترین آرزوها


We are proud of you today, tomorrow and always. We know you will make magic in whatever you do

امروز، فردا و همیشه به تو افتخار می کنیم. ما می دونیم که تو در هر کاری که انجام بدی جادو خواهید کرد


We hope that you can find all the best that life has to offer

امیدواریم بتونی بهترین چیزهایی که زندگی بهت میده رو پیدا کنی

لینک‌های مفید:

کپشن عاشقانه انگلیسی اینستاگرام

56 اصطلاح پرکاربرد انگلیسی در سفر

عکس I wish...

اشتراک گذاری مقاله در:

دریافت مشاوره رایگان برای شروع آموزش زبان انگلیسی فرم زیر را تکمیل کنید:

یک پاسخ

  1. سلام ممنونم از این که با دوره هایی که دیده اید
    برای ما کامنت هایی با جملات بسیار زیبا و جذاب فراهم کردید آید تا ما به دوستان بفرستیم ممنونم از بابت کامنت هاتون سپاسگزارم. موفق و سر بلند باشید در هر لحظه از زندگیتون .خدا قوت به تمام دست اندر کاران تون.یا علی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.  ⬇️

ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها