آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

100 متن آرزوی موفقیت به انگلیسی + ترجمه | Best Wishes

پیام متن آرزوی موفقیت و تبریک به انگلیسی

به اشتراک گذاشتن لحظات شاد و مهم با دوستان، خیلی زیباست. چقدر خوب است که در موفقیت‌ها و دستاوردها در کنار دوستان خود باشید و با تمام وجود به آن‌ها تبریک بگویید.

موارد و شرایطی هم وجود دارد که لازم است به شخصی پیام تبریک به زبان انگلیسی بگویید یا به انگلیسی برای آن‌ها آرزوهای خوب کنید.  مقاله زیر را بخوانید و مناسب‌ترین جملات برای تبریک و آرزوی موفقیت و شادی به انگلیسی را انتخاب کنید.

پیام تبریک و آرزوی موفقیت به انگلیسی (Good Luck)

آرزوی موفقیت به انگلیسی

All the best for all your future endeavors! Hoping that your hard work always brings out the best results for you

بهترین ها برای تمام تلاش های آینده تو! به امید این‌که سخت کوشی تو همیشه بهترین نتایج را برایت به همراه داشته باشد.


مطالعه کنپد: جملات زیبا درباره آرزوها در انگلیسی

I pray for a happy, healthy, and prosperous life for you. May God always bless you and help you. Best wishes

برای شما آرزوی زندگی سراسر از شادی، سلامتی و موفقیت دارم. خدا تو را مورد لطف و بخشش خود قرار دهد و به تو کمک کند. با بهترین آرزوها


Life might throw challenges at you, but you are the one in charge of your future! Good luck

ممکن است زندگی برای تو چالش‌های ایجاد کند اما تو مسئول آینده خودت هستی! موفق باشی


If you believe in yourself, you do not have to fear any challenge. I wish you all the success in your exam

اگر به خودت اعتماد داشته باشی، لازم نیست از هیچ چالشی بترسی. برات آرزوی موفقیت در امتحان رو دارم


Wishing you all the success in this competition! Just have faith in yourself because we believe in you too

با آرزوی موفقیت تو در این رقابت. فقط به خودت ایمان داشته باش چون ما هم به تو ایمان داریم


Wishing you success in everything you pursue

برات آرزو میکنم در هر کاری که دنبال میکنی، موفق بشی.


We are so glad to hear about your achievement. You have always been an extraordinary one among us. Our best wishes are always with you

از شنیدن موفقیت بزرگت خیلی خوشحالیم. تو همیشه بین ما فوق العاده بودی. بهترین آرزوهای ما همیشه با توست


Wishing you the very best for your new job! Good luck for the upcoming endeavors

بهترین‌ها رو برای شغل جدیدت آرزو میکنم. در تلاش های آیندت موفق باشی


لینک مرتبط: 50 متن تبریک تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی

 

 تبریک ازدواج و آرزوی خوشبختی به انگلیسی

تبریک و آرزوی خوشبختی به انگلیسی 

We wish you all the best on this very special day of your life. Hope your new journey will be full of love, happiness, success, and prosperity

در این روز خاص از زندگی‌تان، بهترین‌ها را برای شما آرزومندیم. امیدواریم سفر جدید زندگی شما پر از عشق، شادی، موفقیت و کامیابی باشد


The treasure lies at the end of the road, so don’t stop running! Best wishes to you

گنج در انتهای جاده واقع شده است، پس دویدن را متوقف نکنید! بهترین آرزوها برای شما


Wishing you nothing but love, happiness, and success for your new life. Hope you will be able to achieve great things

برای شما آرزوی چیزی جز عشق، شادی و موفقیت در زندگی جدیدتون ندارم. امیدوارم بتونید به دستاوردهای بزرگی برسید


Wishing very good luck to you and your family. May you all be showered with love and happiness and overcome all the obstacles together

با آرزوی موفقیت برای شما و خانواده‌تون. امیدوارم همه شما غرق عشق و شادی باشید و با هم بر همه موانع غلبه کنید


Don’t be disheartened by failures cause success is waiting for you. All the best wishes for a successful life

از شکست ها ناامید نشوید زیرا موفقیت در انتظار شماست. ارسال افکار و آرزوهای خوب به راه شما! با آرزوی بهترین ها برای زندگی موفق


از دست ندهید: 50 متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی


Life is made up of ups and downs, smiles, and sorrows. But I wish that you will receive nothing but happiness in this new phase of your life

زندگی از فراز و نشیب ها، لبخندها و غم ها تشکیل شده اما من آرزو می کنم که در این مرحله جدید از زندگی خود چیزی جز شادی دریافت نکنین


We know how important this competition is for you. We wish you all the best! I am sure you will make us proud

ما می دونیم که چقدر این رقابت برای شما مهمه. برات بهترین ها رو ارزو میکنیم! مطمئنم باعث افتخار ما خواهید شد


Today you are taking a big step towards your new life and we could not be happier for you. Our heartfelt wishes are with you and your family

امروز شما در حال برداشتن یک گام بزرگ به سمت زندگی جدید خود هستین و ما نمی تونیم بیشتر از این برای شما خوشحال باشیم. آرزوی صمیمانه ما با شما و خانواده تان است


پیام تبریک و آرزوی موفقیت به انگلیسی 

پیام آرزوی موفقیت به انگلیسی 

Hope the luck is always by your side! All the best for your future endeavors

امیدوارم که شانس همیشه در کنار شما باشد بهترین ها برای تلاش های آینده شما


Give your best shot at everything and let destiny decide the rest for you! Wishing you luck

بهترین تلاش خود را در هر کاری که انجام دهید، نشان دهید و بگذارید سرنوشت بقیه راه را برای شما تعیین کند! با آرزوی موفقیت


Best wishes for the challenges you are to face, for the roads you have to take, and for the decisions you have to make. Good luck

بهترین آرزوها را برای چالش هایی که قرار است با آن ها روبرو شوی، برای راه هایی که باید طی کنی و برای تصمیماتی که باید بگیری. موفق باشی


لینک مفید: متن تبریک شب یلدا به انگلیسی با ترجمه فارسی

متن انگلیسی درباره آرزوها

پیام تبریک انگلیسی برای دستاورد

Life doesn’t end with one failure. So push yourself towards victory, and success will be yours! Best wishes for a glowing future

زندگی با یک شکست به پایان نمی‌رسد. پس خود را به سوی پیروزی جلو برید و موفقیت از آن شما خواهد بود! بهترین آرزوها برای آینده ای درخشان


Best wishes for the achieved glories, as well as the new beginnings of your life! I hope you reach the pinnacle of success

بهترین آرزوها برای افتخارات به دست آمده و همچنین شروع جدید زندگی شما! امیدوارم به اوج موفقیت برسید


Best wishes to you as you move forward with solid determination! Success will be yours

با آرزوی بهترین ها برای شما در حالی که با عزمی راسخ به جلو می روید! موفقیت از آن شما خواهد بود


Success and failure don’t determine your worth; you are progressing as long as you keep trying! Best wishes

موفقیت و شکست ارزش شما را تعیین نمی‌کند؛ تا زمانی که به تلاش خود ادامه می دهید، در حال پیشرفت هستید! با بهترین آرزوها


Now that you are starting a new life, I wish you all the success and good health along the way

حالا که زندگی جدیدی را آغاز می کنید، برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی در این راه دارم


Hard work always results in success, so keep being patient and diligent! All the best for reaching your goals

سخت کوشی همیشه منجر به موفقیت می شه، پس صبور و کوشا باش ! با آرزوی بهترین ها برای رسیدن به اهدافت


Happiness cannot be measured in numbers but in moments and memories! Wishing you abundant happiness in your life

خوشحالی را نمی‌توان با اعداد سنجید بلکه با خاطرات و لحظات سنجیده می‌شود. برات خوشحالی زیادی در زندگی آرزو میکنم


مطالعه کنید: 110 روش تشکر کردن به انگلیسی در شرایط مختلف

بهترین آرزوها برای شما به انگلیسی

با بهترین آرزوها به انگلیسی best wishes

One laugh a day keeps the stress away! I hope you keep finding reasons to be happy about

یه خنده در طول روز استرس رو از بین می بره! امیدوارم همچنان دلایلی برای خوشحالی پیدا کن


May all your dreams become a reality

باشد که همه رویاهای آینده شما به واقعیت تبدیل شود.


The hardest step toward success is the first one, and you’ve already taken it. It only gets easier from here

سخت ترین قدم به سمت موفقیت اولین قدم است و شما قبلاً آن را برداشته اید. مسیر از اینجا راحت تر خواهد شد


My only wish is that all your wishes come true

تنها آرزوی من اینه که تمام آرزوهای تو محقق بشه


I wish for all your tomorrows to be full of happiness that has spilled over from all your yesterdays

آرزو می کنم همه فرداهایتان پر از شادی باشد که از همه دیروزهایتان سرازیر شده است


No matter what you do, you will succeed

مهم نیست چه کاری انجام بدی، بهرحال موفق خواهید شد


We’ve always known your future is bright. But if you ever find yourself in the dark, we are always there to find a light. Best wishes

ما همیشه می دونستیم آینده شما روشن است اما اگه زمانی خود را در تاریکی پیدا کردید ما همیشه آنجا هستیم تا نوری پیدا کنیم. با بهترین آرزوها


We are proud of you today, tomorrow and always. We know you will make magic in whatever you do

امروز، فردا و همیشه به تو افتخار می کنیم. ما می دونیم که تو در هر کاری که انجام بدی جادو خواهید کرد


We hope that you can find all the best that life has to offer

امیدواریم بتونی بهترین چیزهایی که زندگی بهت میده رو پیدا کنی

عکس I wish...

روش های رسمی آرزوی موفقیت در انگلیسی

از موارد زیر می‌توانید برای بیان موفق باشید و یا آرزوی موفقیت برای کسی در محیط‌های حرفه‌ای و رسمی بهره گیرید.

Best of luck with your future endeavors.

با آرزوی موفقیت و دستیابی به نتیجه تلاش‌هایتان

مثال:

I heard you got a position at the XYZ Company! Best of luck with your future endeavors.

من شنیده‌ام که یک موقعیت شغلی در شرکت XYZ دارید. با آرزوی موفقیت شما و دستیابی به نتایج تمام تلاش‌هایتان


I wish you the best.

با آرزوی بهترین ها

مثال:

Thomas told me you’re relocating to the San Antonio campus. I wish you the best.

توماس به من گفت که در حال اسباب کشی به پردیس سن آنتونیو هستید. من بهترین‌ها را برای شما آرزو می‌کنم.


Best of luck.

با آرزوی موفقیت

مثال:

I know your interview for the promotion is today. Best of luck!

من میدانم که مصاحبه امروز شما موجب ارتقای شما خواهد  شد. با آرزوی موفقیت برای جنابعالی.

مطالعه کنید: اصطلاحات روانشناسی به انگلیسی

روش های غیر رسمی آرزوی موفقیت در انگلیسی

برای ابراز موفقیت به افرادی که کمی احساس نزدیکی بیشتری دارید و آنها را می‌شناسید، می‌توانید از عبارات ذیل استفاده نمایید:

Break a leg!

کلکشو بکن!

مثال:

I know you’re going to do great at tonight’s play. Break a leg!

 می‌دانم که تو بازی امشب بهترن عملکردتو داری. کلکشو بکن!


Fingers crossed.

تو میتونی!

مثال:

I hope your offer goes through. Fingers crossed.

امیدوارم پیشنهادت به نتیجه برسه! تو می‌تونی!


You got this.

تو می‌تونی!

مثال:

You’ll do great in the championship match. You got this.

در مسابقه قهرمانی، عالی عمل خواهی کرد. تو می‌تونی!


I hope you do well.

موفق باشی!

مثال:

I hope you do well on the exam.

امیدوارم تو امتحانت موفق باشی.

هم معنی های مختلف برای عبارت GOOD LUCK

عبارت GOOD LUCK از جمله عبارات  کاربردی در زبان انگلیسی است که برای بیان موفقیت از آن استفاده می‌شود. اگر به دنبال طرح کردن عبارت و یا کلمات جایگزین متفاوت‌تری در این زمینه هستید، کلمات زیر را از دست ندهید. برخی از این کلمات به تنهایی معنی موفقیت می‌دهد و برخی را باید در جمله به کار ببرید.

1-کلمات هم معنی

good fortune

run of luck
advantage
prosperity
success
well-being
affluence
thriving condition
material comfort
ease
prosperousness
profit
gain
advance
progress
advancement
wealth
bounty opulence
luxury
abundance
plenty
blessings
welfare
palmy days
halcyon days
golden age
good times
success
profit
advantage
benefit
luck
fortune
affluence
prosperity
ease
comfort
well-being
welfare
weal
happiness
felicity
good
health
wellness
lady luck
fortune
fate
destiny
luck
chance
providence
accident
fortuity
haphazard
kismet
luck
good fortune
happy accident
piece of luck
smile of fortune
success
victory
triumph
serendipity
happy chance
lucky chance
good fortune
happenstance
fortuitousness
adventitiousness

2-عبارات هم معنی

1. “I’m rooting for you.”

2. “All the best to you today.”

3. “I hope everything goes well.”

4. “I’m praying for you.”

5. “Best wishes!”

6. “I know you’ll do great at whatever you put your mind to.”

7. “You were made for big things. I look forward to hearing how everything goes.”

8. “Everything is going to turn out fine, I just know it.”

9. “Do your best and God will take care of the rest.”

10. “Hold your head up as you travel the path ahead.”

11. “You got this!”

12. “I hope you get the job!”

13. “Have faith in yourself. You’ve got what it takes.”

14. “I hope you achieve every single one of your goals.”

15. “You don’t need luck. You’ve got all the talent and skills you need!”

16. “Here’s looking at you, kid.”

17. “Break a leg!”

18. “Live long and prosper.”

19. “May the odds ever be in your favor.”

20. “May the force be with you.”

21. “You’re totally going to ace this!”

22. “Fortune favors the bold. Be strong and confident and you’ll do great.”

23. “I hope you do well!”

24. “You shouldn’t be afraid of the test, the test should be afraid of you!”

25. “Show that test who’s boss!”

از دست ندهید: اصطلاحات ارز دیجیتال به انگلیسی

ده روش حرفه‌ای برا بیان آرزوی موفقیت

بیان عبارت “good luck” نمی‌تواند به عنوان یک عبارت رسمی و حرفه‌ای به خصوص برای بیان در محیط کاری و دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد. بهتر است از عبارات جایگزین زیر در این موارد، بهره گیرید.

 • Best of luck
 • All the best
 • I wish you success
 • I hope luck is on your side
 • May luck be in your favor
 • Here’s to a prosperous journey ahead
 • Wishing you the best of luck
 • I hope everything goes smoothly
 • Sending positive wishes your way
 • May fortune smile upon you

در ادامه مثال‌هایی از موارد بالا را همراه با معنی این موارد ارائه خواهیم کرد:

1.Best of Luck

برای به اشتراک گذاشتن آرزوهای خوب با گیرنده نامه یا کلام شما، بهتر است از عبارت ساده best of luck استفاده نمایید. استفاده از این عبارت در ایمیل‌های رسمی هم عالی به نظر می‌رسد. این عبارت می‌تواند به عنوان روشی عالی و مناسب برای انجام خداحافظی رسمی و درعین حال دوستانه‌تر در ایمیل در نظر گرفته شود.

به عنوان مثال:

Dear Aimee,

I heard that your competition is coming up shortly. I’m very excited to see how you get on with it.

Best of luck,
Dean Watkins

ایمی عزیزم

شنیده‌ام که به زودی مسابقاتی در پیش دارید. من بسیار هیجان زده‌ام که ببینم چه کار می‌کنید.

با آرزوی موفقیت شما

دین واتکینز

 

 

2. All the Best

استفاده از عبارت all the best به شما کمک می‌کند که بدون استفاده از کلمه luck برای شخصی به صورت دوستانه آرزوی موفقیت نمایید و روشی خلاقانه در این زمینه محسوب می‌گردد. به عنوان مثال:

Dear Holly,

I know your exam is coming up. I’m just writing to let you know that I believe in you!

All the best,
Jon Whittaker

هالی عزیزم

می‌دانم که امتحاناتت نزدیک است. من فقط می‌نویسم تا بدانی که به تو ایمان دارم!

با آرزوی بهترین‌ها

جان ویتاکر

مطالعه کنید: اصطلاحات عصبانیت به انگلیسی

3. I Wish You Success

یکی از دیگر از راه‌های بیان آرزوی موفقیت به صورت حرفه‌ای، استفاده از عبارت I wish you success است.استفاده از این عبارت برای بیان موفقیت از طرف معلم به شاگرد، رئیس به کارمند و .. بیشتر کاربرد دارد و نشان دهنده آن است که شما هوای آنها را دارید. به عنوان مثال:

Dear Pete,

This is a big stepping stone for you. It’s going to make your future so much more interesting if you succeed.

I wish you success,
Emily Heritage

پیت عزیز

این مورد به منزله یک پله بزرگ برای شماست. اگر در آن موفق شوید، آینده جالبی برایتان رقم خواهد  زد.

با آرزوی موفقیت برای شما

میراث ایمیلی

 

4. I Hope Luck Is on Your Side

شما می‌توانید از این عبارت در ایمیل‌های رسمی استفاده نمایید. این عبارت نشان دهنده آن است که نشان دهید از شنیدن اخبار مثبت و مناسب در مورد فرد مورد نظر، بسیار خوشحال هستیدو آرزوهای خوب برای وی ارسال می‌کنید. به عنوان مثال:

Dear Brooke,

I appreciate this is a difficult thing to do on your own. However, I know you’re the perfect person for the role.

I hope luck is on your side,
Sam Tarly

بروک عزیز

من کاملا واقفم که انجام چنین کاری به تنهایی بسیار سخت است. با این حال می‌دانم که شما فرد مناسبی برای این نقش هستید.

شانس و موفقیت همراهت

سام تارلی

 

5. May Luck Be in Your Favor

یک روش منحصر به فرد در بیان موفق باشید، استفاده از همین عبارت است. اگر می‌خواهید در بیان و ابراز موفقیت به کسی، دوستانه و صمیمی به نظر برسید، این عبارت را امتحان کنید. به عنوان مثال:

Dear Alicia,

I want to wish you luck with your exam. I’m certain you’ll ace it, but let me know if you have questions before you start.

May luck be in your favor,
Tom Bryant

آلیشیای عزیزم

دلم می‌خواهد برای امتحاناتت آرزوی موفقیت کنم. من مطمئن هستم که از پس آن برمیایی، اما اگر سوالی داری، قبل از شروع امتحان به من بگویید.

با آرزوی موفقیتت

تام برایانت

 

6. Here’s to a Prosperous Journey Ahead

استفاده از عبارت here’s to prosperous journey ahead به عنوان نوعی آرزوی موفقیت و کامیابی برای طرف مقابل تلقی می‌گردد. این عبارت میزان حمایت و تشویق شما را نیز در این مورد به نمایش می‌گذارد. به عنوان مثال:

Dear Charlotte,

Good luck with your test. It’s the first major step towards starting the career you’ve always wanted.

Here’s to a prosperous journey ahead,
Dan Cole

شارلوت عزیز

در آزمونت موفق باشی. این اولین قدم برای شروع حرفه‌ای است که همواره به دنبال آن بوده‌اید.

با آرزوی موفقیت

دن کول

 

7. Wishing You the Best of Luck

یک راه مستقیم و بدون واسطه و شخصی‌تر برای بیان و ابراز موفقیت و میزان حمایت شما از فردی، استفاده از همین عبارت است. به عنوان مثال:

Dear Melissa,

You may not know what the future holds yet. However, I know you’re going to find a way to make the most out of it!

Wishing you the best of luck,
Scott Parker

ملیسا عزیز

هیچکس نمی‌داند که آینده چه خواهد شد. با اینحال من می‌دانم که شما راهی برای استفاده عالی از این موقعیت پیدا خواهی کرد.

به امید موفقیت‌های حداکثری شما

اسکات پارکر

 

8. I Hope Everything Goes Smoothly

یک عبارت بسیار عالی در حمایت از افرادی که اولین قدم‌ها را برای شروع یک سخت برداشته‌اند، استفاده از همین عبارت است. این عبارت نشان می‌دهد که شما به طور کامل او را تشویق می‌کنید تا به اهداف و رویاهای خود دست یابد. به عنوان مثال:

Dear Helen,

This is a big move for you. I wish you all the best with your future endeavors, and I hope you stay in touch.

I hope everything goes smoothly,
Sean Adams

هلن عزیز

این شروع یک حرکت بزرگ برای شماست. برای شما آرزوی موفقیت در پس تلاش‌هایت را دارم و امیدوارم همواره کامیاب باشی.

به امید موفقیت شما

شان آدامز

 

9. Sending Positive Wishes Your Way

ارسال آرزوهای مثبت و خوب برای افراد دیگر نشان دهنده میزان اهمیت دادن شما به آن فرد است. همین موضوع در بهبود روابط شما و آن فرد بسیار کمک کننده خواهد بود. به عنوان مثال:

Dear Ms. Smith,

I wish you all the best in your new job. Hopefully, it won’t be long before we start doing projects together again.

Sending positive wishes your way,
Steven Anthony

خانم اسمیت عزیز

برای شما در کار جدیدتان آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم به زودی پروژه‌های جدیدی را با هم شروع کنیم.

به امید موفقیت شما

استیون آنتونی

مطلب کاربردی: تبریک روز مادر به انگلیسی 

10. May Fortune Smile Upon You

این عبارت برای ارسال آرزوی موفقیت رسمی و حرفه‌ای مناسب نیست و م‌توانید از آن برای دوستان و نزدیکان خود استفاده کنید. به عنوان مثال:

 

Hi Jackie,

I hope you managed to find a way to complete the task. I know you’re the right person for the job.

May fortune smile upon you,
George Tayler

سلام جکی

امیدوارم توانسته باشی برای تکمیل کار راهی پیدا کنی. من می‌دانم که تو بهترین فرد برای اینکار هستی.

به امید موفقیتت

جورج تایلر

لینک‌های مفید:

کپشن عاشقانه انگلیسی اینستاگرام

56 اصطلاح پرکاربرد انگلیسی در سفر

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

یک پاسخ

 1. سلام ممنونم از این که با دوره هایی که دیده اید
  برای ما کامنت هایی با جملات بسیار زیبا و جذاب فراهم کردید آید تا ما به دوستان بفرستیم ممنونم از بابت کامنت هاتون سپاسگزارم. موفق و سر بلند باشید در هر لحظه از زندگیتون .خدا قوت به تمام دست اندر کاران تون.یا علی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها