آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

100 کپشن عاشقانه انگلیسی اینستاگرام | Love Captions

کپشن عاشقانه انگلیسی اینستاگرام
off 55%
گیف دوره جامع

اینستاگرام مکانی عالی برای به اشتراک گذاشتن لحظات زیبای شما با عزیزانتان است. اگر به دنبال کپشن عاشقانه انگلیسی برای پست‌های خود در اینستاگرام هستید، در این مقاله متن عاشقانه برای پست اینستا انگلیسی را قرار داده‌ایم که می‌توانید از آن‌ها استفاده نمایید.

 

کپشن انگلیسی عاشقانه اینستاگرام

کپشن عاقانه پست اینستاگرام

You are the source of my joy, the center of my world, and the whole of my heart.

تو منشا شادی من، مرکز دنیای من و تمام قلب منی.


I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more – Angelita Lim

من دیدم که تو بی نقص هستی و خب عاشقت شدم. بعد از آن فهمیدم که تو چندان بی‌نقص هم نیستی، نیستی و حتی بیشتر عاشقت شدم.


 You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams – Dr. Seuss

وقتی تو دام عشق می افتی، نمیتونی خوب بخوابی چون میفهمی که واقعیت خیلی بهتر از رویاهاست.


If I had a flower for every time I thought of you… I would walk through my garden forever – Alfred Tennyson

اگر برای هر باری که به تو فکر می کردم، یک گل داشتم… برای همیشه در باغم قدم می زدم


If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you – A. A. Milne

اگر تو صد سال عمر کنی، من میخوام تا یه روز کمتر از صد سال زندگی کنم بنابراین هرگز مجبور نیستم بدون تو زندگی کنم


.I love you for all that you are, all that you have been and all that you will be

دوستت دارم به خاطر هر آن چیزی که هستی، هر آن چیزی که بوده‌ای و هر آن چیزی که خواهی بود.


I love you and that’s the beginning and end of everything – F. Scott Fitzgerald

دوستت دارم و این آغاز و پایان همه چیزه.

از دست ندهید: 50 متن تبریک تولدم مبارک به انگلیسی

کپشن عاشقانه انگلیسی
کپشن عاشقانه انگلیسی

.Love is when you sit beside someone doing nothing, yet you feel perfectly happy

عشق زمانیه که کنار یه نفر می‌نشینی بدون اینکه کاری کنی، با این حال عمیقا خوشحالی.


He’s more myself than I am. Whatever our souls are made of, his and mine are the same. – Emily Bronte

او بیشتر از من خودمه. روح ما از هر چیزی ساخته شده باشد، روح او و من یکی است.


.Our love is like the wind. I can’t see it, but I can feel it

عشق ما مثل باد است من نمی توانم آن را ببینم، اما کاملا حسش میکنم.


My love for you has no depth, its boundaries are ever-expanding. – Christina White

عشق من به تو عمق ندارد، مرزهای آن همیشه در حال گسترش است.


.And in her smile I see something more beautiful than the stars

و در لبخند او چیزی زیباتر از ستاره ها می بینم.


In real love you want the other person’s good. In romantic love you want the other person. – Margaret Anderson

در عشق واقعی شما خیر و صلاح شخص مقابل را می خواهید. در عشق عاشقانه شما طرف مقابل را می خواهید.


.You’re always the first and the last thing on this heart of mine. No matter where I go, or what I do, I’m thinking of you

تو همیشه اولین و آخرین چیزی در قلب من هستی. مهم نیست کجا بروم یا چه کار کنم، به تو فکر می کنم.


If I had to choose between breathing and loving you I would use my last breath to tell you I love you. – DeAnna Anderson

اگر بخواهم بین نفس کشیدن و دوست داشتنت یکی را انتخاب کنم، از آخرین نفسم استفاده می کنم تا به تو بگویم دوستت دارم.

مطالعه کنید: تبریک ولنتاین به انگلیسی


.All that you are is all that I’ll ever need

تمام آنچه که هستی، تنها چیزی است که من به آن نیاز دارم.


کپشن عاشقانه انگلیسی
کپشن عاشقانه انگلیسی

بهترین کپشن‌های عاشقانه اینستاگرامی

.I love you. You… you complete me

دوستت دارم. تو… تو کاملم می‌کنی.

مطالعه کنید: تبریک ازدواج به انگلیسی


.Life is not the number of breaths you take, it’s the moments that take your breath away

زندگی به اندازه نفس‌هایی نیست که می‌کشی، بلکه لحظه‌هایی است که نفست بند می‌آید.


I love you begins with I, but it ends up with you. – Charles de Leusse

دوستت دارم “I love you ” با من شروع می شود، اما با تو تمام می شود.


I’ve been in love with you since the very beginning. You asked why there isn’t anyone else in my life, and the reason … is you. – Julie James

من از همون اوایل عاشقت بودم تو پرسیدی که چرا هیچ کس دیگری در زندگی من نیست و دلیل این … تو هستی.

کپشن خاص عاشقانه

مطالعه کنید: عاشقتم به انگلیسی

1- عاشقانه‌هایی برای او…(love quotes for him)

The following love quotes are perfect for the “him” in your life for any occasion. Whether you recently started dating or you’ve been married for years, he’ll appreciate any of these quotes about love and partnership.

جملات زیر شامل عاشقانه ‌ایی است که کاملا مناسب برا ی آقایان برای هر مناسبتی است. اگر اخیرا وارد رابطه‌ای شده‌ا‌ید و یا سال‌هاست که ازدواج کرده‌اید، هر یک از این نقل قول‌ها می‌تواند به نوعی قدردانی شما از عشق و یا پارتنر زندگی شما باشد.


 “As he read, I fell in love the way you fall asleep: slowly, and then all at once.” – John Green

هنگامی‌که اون میگه عاشق شدم، مثل وقتی هست که شما به خواب می‌روید اولش به آرامی و سپس یکباره.


 

 “Loved you yesterday, love you still, always have, always will.” – Elaine Davis

قبلا دوستت داشتم، هنوز هم دوستت دارم، همیشه دوستت خواهم داشت.


 

 “I love you not only for what you are, but for what I am when I am with you. I love you not only for what you have made of yourself but for what you are making of me. I love you for the part of me that you bring out.” – Elizabeth Barrett Browning

 

من تو را نه تنها به خاطر آنچه هستی، بلکه به خاطر آن چیزی که وقتی با تو هستم، می‌شوم، دوست دارم. من تو را نه تنها به خاطر آنچه از خود ساخته‌ای، بلکه به خاطر آنچه از من می‌سازی، دوست دارم. من تو را به خاطر آن بخشی از من که تنها با تو رشد می‌کند، دوست دارم.


 

“The real lover is a man who can thrill you by kissing your forehead or smiling into your eyes or just staring into space.” – Marilyn Monroe

 

آن مردی عاشق واقعی است که با بوسیدن پیشانی‌ات یا با لبخندی به عمق چشمانت یا فقط با خیره شدن به دور دست‌ها می‌تواند تو را به وجد بیاورد!


 

 “In all the world, there is no heart for me like yours. In all the world, there is no love for you like mine.” – Maya Angelou

در تمام دنیا هیچ قلبی برای من مانند قلب تو نمی‌تپد. در تمام دنیا هیچ عشقی به مانند عشق من برای تو وجود ندارد.


 

 “I’ll be loving you, always with a love that’s true” – Patsy Cline

من تو را همیشه با عشقی واقعی دوست خواهم داشت.

مطالعه کنید: سریال انگلیسی برای تقویت زبان


 

“Thinking of you keeps me awake. Dreaming of you keeps me asleep. Being with you keeps me alive.” – Unknown

فکر کردن به تو من را بیدار نگه می‌دارد. رویای تو من را به خواب می‌برد. با تو بودن من را زنده نگه می‌دارد.


 

“I need you like a heart needs a beat.” – One Republic

به تو نیاز دارم؛ مانند قلبی به تپیدن


 

“When I say I love you more, I don’t mean I love you more than you love me. I mean I love you more than the bad days ahead of us, I love you more than any fight we will ever have. I love you more than the distance between us, I love you more than any obstacle that could try and come between us. I love you the most.” – Unknown

وقتی میگویم بیشتر دوستت دارم، نه اینکه بیشتر از تو دوستت دارم. یعنی خیلی بیشتر از همه روزهای بدی که پیش روی ماست دوستت دارم، بیشتر از همه بحث و جدل هایی که خواهیم داشت دوستت دارم. من تو را بیشتر از فاصله بینمان دوست دارم، من تو را بیشتر از هر مانعی که بین ما باشد، دوستت دارم. خیلی دوستت دارم.

 

2- عاشقانه‌هایی برای او…(love quotes for her)


Is there a special woman you love in your life?  she’s your wife, girlfriend, or life partner, these love quotes for her will look perfect.

آیا زنی در زندگی شما هست که عاشقش باشید؟ چه این زن همسر، دوست یا شریک زندگی شما باشد، این نقل قول‌های عاشقانه خیلی عالی به نظرمی‌رسند.


 

“If I know what love is, it is because of you.” – Hermann Hesse

اگر می‌دانم عشق چیست، فقط به خاطر توست.


 

”I fell in love with her courage, her sincerity, and her flaming self respect. And it’s these things I’d believe in, even if the whole world indulged in wild suspicions that she wasn’t all she should be. I love her and it is the beginning of everything.” – F. Scott Fitzgerald

من عاشق شجاعتش،صداقتش و عزت نفسش شدم و همه این‌ها چیزهایی هست که من به آن‌ها اعتقاد دارم. حتی اگر تمام دنیا سو ظن و گمان بر این داشته باشند که او آن چیزی که باید باشد، نبوده است. باز هم من او را دوست دارم و این سرآغاز هر چیزی  است.


 

“I swear I couldn’t love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow.” – Leo Christopher.

حاضرم قسم بخورم که نمی‌توانستم بیشتر از چیزی که الان دوستت دارم، دوستت داشته باشم و با ینحال می‌دانم که فردا هم همین خواهد بود.


 

“A man is already halfway in love with any woman who listens to him.” – Brendan Francis

یک مرد تقریبا نیمی از مسیر عشق  را با زنی که به حرفش گوش می‌دهد، رفته است.

لینک مفید: 110 روش تشکر کردن به انگلیسی


 

”I love you as certain dark things are to be loved, in secret, between the shadow and the soul.” – Pablo Neruda

من تو را آن‌گونه دوست دارم که بعضی چیزهای خاص را باید در خفا و سایه روشن دوست داشته باشی.


 

”Women are meant to be loved, not to be understood.” – Oscar Wilde

زن برای دوست داشته شدن است و نه فهمیدن آن.


 

“You make me want to be a better man.” – Melvin Udall

تو کاری با من کردی که من مرد بهتری باشم.


 

“Take my hand, take my whole life too. For I can’t help falling in love with you.” – Elvis Presley

دستم را بگیر، همه عمرم را بگیر.چون من نمی‌توانم از دام عشق تو رهایی پیدا کنم.


 

Grow old along with me; the best is yet to be.” – Robert Browning

با من پیر شو، خوباش هنوز اتفاق نیفتاده.

3- عاشقانه‌های غمگین ( Sad Love Quotes)

 

If you’ve recently had your heart broken, or you know someone else who has, we hope the following quotes can provide some comfort.

اگر به تازگی قلبتون شکسته یا کسی را میشناسید که این اتفاق برایش افتاده است، امیدواریم این جملات بتواند مقداری آرامش بخش باشند.


 

“There is never a time or place for true love. It happens accidentally, in a heartbeat, in a single flashing, throbbing moment.” – Sarah Dessen

عشق واقعی متعلق به هیچ زمان یا مکان خاصی نیست. خیلی اتفاقی و تصادفی با یک تپش قلب، با یک چشمک و در یک لحظه رخ می‌دهد.


 

“Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.” – Robert A. Heinlein

عشق یعنی وضعیتی که در آن خوشحالی یک شخص به احساسات خودت ارجح‌تر است.

مطالعه کنید: 100 متن آرزوی موفقیت به انگلیسی 


 

“Love never dies a natural death. It dies because we don’t know how to replenish its source. It dies of blindness and errors and betrayals. It dies of illness and wounds; it dies of weariness, of witherings, of tarnishings.” – Anais Nin

عشق هرگز با یک مرگ طبیعی نمی‌میرد. آن زمانی می‌میرد که ما ندانیم چگونه آن را احیا کنیم.آن به خاطر نفهمی و اشتباه و خیانت می‌میرد. آن در اثر بی توجهی و زخم‌های قدیمی می‌میرد. آن به خاطر خستگی، بی رمق شدن و تیره و تار شدن می‌میرد.


 

“He is not a lover who does not love forever.” – Euripides

عاشقی که تا ابد عاشق نباشد، عاشق نیست.


 

“To love is to burn, to be on fire.” – Jane Austen

عشق یعنی سوختن، یعنی آتش گرفتن.


 

“Love does not begin and end the way we seem to think it does. Love is a battle, love is a war; love is a growing up.” – James Baldwin

عق آنطور که ما فکر می‌کنیم شروع نمی‌شود و پایان نمی‌یابد. عشق یک نبرد است، عشق یک جنگ است، عشق در حال تکامل است.


 

“In the end, we discover that to love and let go can be the same thing.” – Jack Kornfield

آخرش متوجه می‌شویم که عاشق شدن و رها کردن می‌تواند یک معنی داشته باشد.


 

“Pleasure of love lasts but a moment. Pain of love lasts a lifetime.” – Bette Davis

لذت عشق تنها یک لحظه است. درد عشق یک عمر.


 

“To love at all is to be vulnerable. Love anything and your heart will be wrung and possibly broken. If you want to make sure of keeping it intact you must give it to no one, not even an animal. Wrap it carefully round with hobbies and little luxuries; avoid all entanglements. Lock it up safe in the casket or coffin of your selfishness. But in that casket, safe, dark, motionless, airless, it will change. It will not be broken; it will become unbreakable, impenetrable, irredeemable. To love is to be vulnerable.” – C.S. Lewis

تقریبا عشق آسیب پذیرت می‌کند. عاشق هر چیزی باشی، قلبت را آشفته می‌کند و ممکن است بشکند. اگر می‌خواهی قلبت دست نخورده و سالم باقی بماند، نباید آن را به کسی بدهی، حتی به یک حیوان. آن را با دقت دور علایق و تجملات کم و کوچک مخفی کنید، از درگیری دورش کنید. آن را در تابوت غرور و تکبر حبس کنید، ممکن است در آن تابوت ایمن، تاریک، بی احساس و بی هوا می‌تواند تغییر کند، اما شکسته نخواهد شد، آن شکست ناپذیر، غیر قابل نفوذ و پایان ناپذیر می شود. عاشقی آسیب پذیرت می‌کند.


 

“Love is an untamed force. When we try to control it, it destroys us. When we try to imprison it, it enslaves us. When we try to understand it, it leaves us feeling lost and confused.” – Paulo Coelho

عشق یک نیروی رام نشده است. وقتیکه سعی می‌کنیم کنترلش کنیم، ما را نابود می‌کند. وقتی که می‌خواهیم آن را زندانی کنیم، ما را به بردگی می‌کشد. وقتی سعی میکنیم آن را بفهمیم، به ما احساس پوچی و سردرگمی می‌دهد.

کلیک کنید: 200 عبارت کاربردی برای تشویق‌ و تحسین‌ به انگلیسی


 

“Love is so short, forgetting is so long.” – Pablo Neruda

عشق خیلی کوتاه است، فراموش کردنش بسی طولانی.


 

“Love is a thing that is full of cares and fears.” – Ovid

عشق چیزی آمیخته با ترس‌ها و نگرانی‌هاست.


 

“Love is not love until love’s vulnerable.” – Theodore Roethke

عشق تا زمانی که به تو آسیب نزند، عشق نیست.

 

4-عاشقانه‌های زیبا ( Cute Love Quotes)

 

These cute quotes about love are appropriate for your romantic or even your family and friends. Love comes in all forms, and these cute quotes can help you celebrate with everyone!

ابن عاشقانه ای زیبا برای رمانتیک بازی شما و حتی برای خانواده و دوستان هم مناسب است. عشق در همه شکل وجود دارد و این عاشقانه های زیبا می‌تواند کمک کند آن را با هر کسی جشن بگیرید.


 

 “You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.” – Dr. Seuss

آیا می‌دانی وقتی عاشق می‌شوی، نمی‌توانی به خوبی به خواب روی، زیرا نهایتا واقعیت‌ها بهتر از رویاها هستند.


 

“I love you without knowing how, or when, or from where. I love you simply, without problems or pride: I love you in this way because I do not know any other way of loving but this, in which there is no I or you, so intimate that your hand upon my chest is my hand, so intimate that when I fall asleep your eyes close.” – Pablo Neruda

دوستت دارم بدون آن‌که بدانم چگونه، یا چه هنگام و از کجا. ساده و بی ریا دوستت دارم بدون هیچ غروور وتکبری: من اینجوری دوستت دارم، زیرا من راه دیگری برای عشق و عاشقی بلد نیستم، جوری که من‌ و تویی وجود ندارد. آنقدر نزدیک که دستان تو در بالای سینه من، دستان من است، آنقدر نزدیک که وقتی تو چشمانت را می‌بندی، من به خواب می‌روم.


 

“Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.” – Nicholas Sparks

عشق به سان باد است، آن را نمی‌بینی، اما احساس می‌کنی.


 

“Love is the magician that pulls man out of his own hat.” – Ben Hecht

عشق شعبده بازی است که مرد را از کلاه خویش بیرون می‌کشد.

از دست ندهید: 35 متن انگلیسی در مورد آرزوها


 

“The best love is the kind that awakens the soul; that makes us reach for more, that plants the fire in our hearts and brings peace to our minds. That’s what I hope to give you forever.” – Noah from The Notebook

بهترین عشق نوعی است که روح را جلا دهد، که باعث به دست آوردن چیزهای بیشتری می‌شود،که آتش را در قلب‌هایمان می‌کارد و آرامشی به ذهن ما می‌دهد. این چیزی است که امیدوارم بتوانم به‌ تو بدهم.


 

“I would rather spend one lifetime with you, than face all the ages of this world alone.” – J.R.R. Tolkien

ترجیح می‌دهم یکبار با تو زندگی کنم، تا اینکه با تمام سال‌های تنهایی این دنیا مواجه شوم.


 

“To be your friend was all I ever wanted; to be your lover was all I ever dreamed.” – Valerie Lombardo

دوست تو بودن تمام آن چیزی بود که من می‌خواستم، عاشق تو بودن تنها آرزوی من بود.


“My wish is that you may be loved to the point of madness.” – André Breton

آرزوی من دوست داشتن تو تا سر حد جنون است.


 

“Romance is the glamor which turns the dust of everyday life into a golden haze.” – Elinor Glyn

عاشقی همان برقی است که غبار زندگی را به ذرات طلا تبدیل می‌کند.


 

“Love is always patient and kind. It is never jealous. Love is never boastful or conceited. It is never rude or selfish. It does not take offense and is not resentful. Love takes no pleasure in other people’s sins, but delights in the truth. It is always ready to excuse, to trust, to hope, and to endure whatever comes.”

عشق همواره صبور و مهربان است. هرگز حسادت نمی‌کند. عشق هیچگاه فخرفروش یا خودپسند نیست. هیچ‌گاه بی ادب و خودخواه نیست. توهین نمی‌کند و کینه توز نیست. عشق از تالمات دیگران لذت نمی‌برد، بلکه از درستی لذت می‌برد. همیشه آماده عذرخواهی است، برای اعتماد، برای امید و تحمل هرآنچه که پیش آید.


 

“Love is the strange bewilderment which overtakes one person on account of another person.” – James Thurber

عشق سرگشتگی عجیبی است که بخاطر شخص دیگری بر سر یک نفر غلبه می‌کند.


 

“One word frees us of all the weight and pain of life: that word is love.” – Sophocles

تنها یک کلمه ما را از سنگینی و درد زندگی می‌رهاند، که آن کلمه عشق است.


 

“Flatter me, and I may not believe you. Criticize me, and I may not like you. Ignore me, and I may not forgive you. Encourage me, and I will not forget you. Love me and I may be forced to love you.” – William Arthur Ward

ازم تعریف کن، ممکنه باورش نکنم. منو نقد کن، و ممکنه من خوشم نیاد. منو نادیده بگیر، و ممکنه من نبخشمت. تشویقم کن، و من هرگز فراموشت نمی‌کنم. عاشقم باش و ممکنه مجبور بشم عاشقت باشم.


 

“So, I love you because the entire universe conspired to help me find you.” – Paulo Coelho

خب، تمام دنیا بهم کمک کردند تا تو را پیدا کنم، چون دوستت دارم.

 

5-عاشقانه‌هایی برای خودت (Love Yourself Quotes)

 

You know just how important it is to love yourself. Write daily inspirational messages to yourself to self-motivate in your personalized notepads and start your day off on the right foot.

می‌دانی که دوست داشتن خودت چقدر اهمیت دارد. روزانه پیام‌های الهام‌بخش برای خودت بنویس تا با این یادداشت برای خودت انگیزه ایجاد کنی  و روز خود را به خوبی آغاز کنی.


 

 “It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.” – Andre Gide

بهتره به خاطر چیزی که هستی از تو متنفر باشند، تا اینکه به خاطر چیزی که نیستی، تو را دوست داشته باشند.


 

“This has been my life; I found it worth living.” – Bertrand Russell

این زندگی من بوده، من ارزشش را می‌دانم.

کلیک کنید: 100 بیو انگلیسی زیبا


 

“We must be our own before we can be another’s.” – Ralph Waldo Emerson

ما باید برای خودمان باشیم پیش از آنکه بتوانیم برای دیگران باشیم.


 

“Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.” – Confucius

شغلی را که دوست دارید انتخاب کنید.خودتان را مجبور به انجام هر کاری در زندگی خود نکنید.


 

“Only true love can fuel the hard work that awaits you.” – Tom Freston

تنها یک عشق واقعی می‌تواند انگیزه‌ای برای شما در انجام کارهای سختی باشد که در انتظار شماست.


 

“Love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is done well.” – Vincent van Gogh

خیلی چیزها را دوست بدارید برای اینکه در درستی و نادرستی نیروی و قدرتی وجود دارد و هر کسی که عاشق تر باشد، عملکردش بهتر است و نتیجه بهتری دارد و چیزی که به کمک عشق انجام شود، بهتر است.


 

“Just don’t give up trying to do what you really want to do. Where there’s love and inspiration, I don’t think you can go wrong.” – Ella Fitzgerald

فقط برای کاری که واقعا می‌خواهید، تلاش کنید. جایی که عشق و الهام وجود دارد، امکان نداره چیزی به خطا برود.


 

“Pursue some path, however narrow and crooked, in which you can walk with love and reverence.” – Henry David Thoreau

مسیری را هرچند باریک و کج دنبال کنید که بتوانید با عشق و عزت در آن قدم بردارید.


 

“Do what you love, and you will find the way to get it out to the world.” – Judy Collins

کاری را که دوست داری انجام بده و راهی برای رسیدن به دنیایش پیدا خواهی کرد.


 

“You, yourself, as much as anybody in the entire universe, deserve your love and affection.” – Buddha

شما، خودت درست به اندازه هر کسی در کل جهان هستی، نیازمند عشق و محبت خودت هستی.


 

“I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go، you believe lies so you eventually learn to trust no one but yourself, and sometimes good things fall apart so better things can fall together.” – Marilyn Monroe

من باور دارم که هر اتفاقی یک دلیلی دارد. آدم ها عوض می‌شوند که تو بتوانی رفتن را یاد بگیری، تو دروغ‌ها را باور می‌کنی تا در نهایت یاد بگیری که به هیچکس جز خودت اعتماد نکنی و گاهی اوقات چیزهای خوب از بین می‌روند تا چیزهای بهتر به وجود آیند.


 

“I have decided to stick to love; hate is too great a burden to bear.” – Martin Luther King, Jr.

من تصمیم گرفته‌ام به عشق پایبند باشم. سنگینی نفرت به قدری است که نمی‌توان آن را تحمل کرد.


 

“The greatest thing you’ll ever learn is to love and be loved in return.” – Natalie Cole

بزرگترین چیزی که یاد خواهی گرفت این است که دوست داشته باش تا دوست داشته شوی.


 

“I hope you know that every time I tell you to get home safe, stay warm, have a good day, or sleep well what I am really saying is I love you.

امیدوارم بدونی که هر زمانی که بهت می‌گویم سالم به خانه برسی، خودتو گرم نگهدار، رز خوبی داشته باشی یا خوب بخوابی چیزی که من واقعا دارم میگم اینه که دوستت دارم.


 

“The greatest degree of inner tranquility comes from the development of love and compassion. The more we care for the happiness of others, the greater is our own sense of well-being.” – Dalai Lama

بیشترین درجه آرامش درونی از رشد عشق و محبت ناشی می‌شود. هرچه بیشتر به خوشبختی دیگران اهمیت دهیم، میزان احساس خوشبختی در خودمان بیشتر می‌شود.

 

6- عاشقانه هایی کوتاه (Short Love Quotes)

Let your loved ones know how you feel in a sweet and simple way; we promise it’ll be just as impactful as a longer message!

به روشی ساده به عزیزانتان بگویید که چه احساسی به آن‌ها دارید. ما قول می‌دهیم که این‌ها به اندازه یک متن طولانی تاثیرگذار باشند.


 

“Love all, trust a few, do wrong to none.” – William Shakespeare

همه را دوست داشته باش، به تعداد کمی اعتماد کن، به هیچکس بدی نکن.


 

“You call it madness, but I call it love.” – Don Byas

تو بهش دیوونگی می‌گی، من می‌گم عشق.


 

“We can only learn to love by loving.” – Iris Murdoch

ما تنها با عاشقی کردن می‌توانیم یاد بگیریم که عاشق باشیم.

مطالعه کنید: زیباترین کلمات جهان در انگلیسی


 

“A life lived in love will never be dull.” – Leo Buscaglia

یک زندگی عاشقانه هرگز کسل کننده نخواهد بود.


 

“Life is the flower for which love is the honey.” – Victor Hugo

زندگی گلی است که عصاره آن عشق است.


 

“All you need is love.” – Paul McCartney

تمام چیزی که شما نیاز دارید، عشق است.


 

“True love stories never have endings.” – Richard Bach

داستان‌های عاشقانه واقعی، هرگز تمام نمی‌شوند.


 

“Love is shown more in deeds than in words.” – Saint Ignatius

عشق در عمل دیده می‌شود نه در حرف.


 

“Love is not a volunteer thing.” – Samuel Richardson

عشق یک چیز داوطلبانه نیست.


 

“Love is friendship on fire.” – Susan Sontag

عشق دوستی با آتش است.


 

“Love is what makes the ride worthwhile.” – Franklin P. Jones

عشقه که رفتن را ارزشمند می‌کند.


 

“The love we give away is the only love we keep.” – Elbert Hubbard

عشقی که می‌دهیم، تنها چیزی است که داریم.


“Tell me whom you love and I will tell you who you are.” – Houssaye

به من بگو چه کسی را دوست داری و من به تو خواهم گفت که چه کسی هستی.

 

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

off 55%

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره تماس خود را برای ما ارسال کنید.