آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

200 عبارت انگلیسی برای تشویق‌ و تحسین‌ به انگلیسی

تشویق کردن در زبان انگلیسی

صدها لغت و عبارت در زبان انگلیسی وجود دارد که می‌توان به‌وسیله‌ی آن‌ها کسی را تشویق و تحسین کرد، اما گاهی زبان‌آموزان به دلیل دانش و دایره لغات محدود، نمی‌توانند به انگلیسی کسی را تشویق و تحسین کنند.

در این سری از مقالات سایت آکادمی روان می‌خواهیم عبارات و جملات برای تحسین و تشویق‌کردن در انگلیسی را با معنی فارسی‌شان یاد بگیریم تا از این پس برای دوستان و افراد اطرافمان استفاده کنیم، و باعث لبخندی بر روی لبشان در اوقات سخت و دلهره‌آور زندگی‌شان باشیم. پس تا آخر این مطلب با ما همراه باشید.

روش‌های آفرین گفتن به انگلیسی

 

عبارات انگلیسی کوتاه برای تحسین‌ و تشویق کردن

عبارات انگلیسی کوتاه برای تحسین‌ و تشویق کردن

You make me smile.

تو باعث لبخند منی (تو باعث شادی من هستی).

You’re on fire!

تو داری می‌ترکونی!

That’s the way to do it.

آفرین! همین روش انجامش است.

Good job.

آفرین

I have faith in you.

من به تو ایمان دارم.

Keep at it.

ادامه بده.

Very impressive.

خیلی تاثیرگذار است.

Excellent job!

آفرین کارت عالیه!

Being a good teammate must be your superpower.

یک هم‌گروه خوب‌بودن باید جز قدرت‌هایت باشد.


تشویق کردن به انگلیسی

We’re so proud of you.

ما به تو افتخار می‌کنیم.

You’re getting better every day.

تو هر روز بهتر می‌شوی.

Clever!

عالیه! (خیلی زیرکانه است)

That’s a great question.

خیلی سوال خوبی است.

That’s the way.

همین راهش است.(برای تشویق‌کردن برای انجام کاری)

You’re on the right track.

تو داری راه را درست می‌روی.

You’ve worked really hard

تو خیلی سخت تلاش کردی.

I heard you say how you feel, that’s great.

من شنیدم که گفتی چه احساسی داری، این عالیه!

Oh wow, that turned out really well

وای! آن خوب از کار در آمد (خوب انجامش دادی و به نتیجه مطلوبی رسیدی).

I’ve proud of the way you worked today

من به‌خاطر تلاشی که امروز انجام دادی، بهت افتخار می‌کنم.

Congratulations!

تبریک می‌گویم.

That’s the best you’ve ever done.

آن بهترین چیزی است که تا حالا انجام داده‌ای.

That’s it!

همینه!

You solved the problem!

تو مسئله (مشکل) را حل کردی.

What a superstar you are.

چه سوپراستاری هستی (منظور مشهور و مهم‌بودن است).

Now you’ve got it!

الان به دستش آوردی!

Great idea!

چه ایده‌ی عالی‌ای!

You’re amazing!

تو فوق‌العاده‌ای!

I bet you’re proud of yourself.

شرط می‌بندم تو به خودت افتخار می‌کنی.

Sensational!

چقدر شورانگیز!

You must have been practicing.

باید خیلی تمرین کرده‌ باشی.

I like how you think.

جوری که فکر می‌کنی را دوست دارم.

You know just what to do!

می‌دانی که چه کاری انجام دهی.

I love hearing your idea.

عاشق شنیدن ایده و نظر‌هایت هستم.

I know it was hard for you, but you stayed so calm.

می‌دانم که برایت سخت بوده، اما تو آرامش خودت را حفظ کردی.

You finished faster because you worked together.

تو زودتر (کارت را) تمام کردی چون با هم انجامش دادید. (برای تشویق به کار گروهی استفاده می‌شود.)

You kept trying!

تو به تلاش کردن ادامه دادی.

You are a creative thinker.

تو یک فرد متفکر خلاق هستی.

مطالعه کنید: 100 عبارت انگلیسی برای تسلیت‌گفتن و ابراز همدردی

Look at how you helped each other!

نگاه کن که چگونه به هم کمک کردید!

One more time and you will have it.

یک دفع دیگر (تلاش کن) و به دستش خواهی آورد.

Nothing can stop you now.

حالا هیچ‌چیزی نمی‌تواند مانع تو شود.

You have such creative ideas.

ایده و نظرات خلاقی داری.

You handled that really well.

تو خیلی خوب از پسش برآمدی.

You expressed yourself so well.

تو خیلی خوب خودت را نشان دادی.

You did it!!

تو انجامش دادی!!!

I know it’s hard, but you’re almost there.

می‌دانم که خیلی سخت است اما تو تقریبا به دستش آوردی (یعنی به تلاش‌کردن ادامه بده).

Yes!

آره!! همینه!

Excellent job saying how you feel.

آفرین که احساست را می‌گویی.

Excellent try.

تلاش بسیار عالی‌ای بود.

Now you’ve figured it out!

الان متوجه شدی که چی شد!

I knew you could do it.

می‌دانستم که می‌توانی انجامش دهی.

مطلب پیشنهادی: 400 اصطلاح انگلیسی همراه با معنی

عبارات انگلیسی برای تشویق و تحسین‌کردن خلاقیت افراد در انگلیسی

عباراتی برای تشویق کردن به انگلیسی

What a creative concept! I would love to move forward with that.

چه موضوع و مفهوم خلاقانه‌ای! من دوست دارم با آن (موضوع) ادامه بدهم. (دوست دارم بیشتر درمورد آن بشنوم)

Your ideas are prolific! I must share them with the board.

ایده‌هایت بسیار فراوان و پرکاربرد هستند؛ باید با همه در میانشان بگذارم.

How do you always have the best ideas! I wonder!

چجوری همیشه بهترین ایده‌ها (و نظرها) را داری؟! متعجبم.

Wow! Your creativity seems limitless. You have won it again.

وای! خلاقیتت بی انتها به نظر می‌رسد. تو دوباره برنده شده‌ای.

I appreciate your innovative ideas. We must work accordingly.

من نظرات مبتکرانه‌ات را تحسین می‌کنم. باید طبق آن‌ها کار کنیم.

I admire your creativity.

خلاقیتت را تحسین می‌کنم.

I love the way creative you are.

عاشق خلاق‌بودنت هستم.

Your creativity is undeniable. We all are proud of you.

خلاقیت (و قدرت ابتکار) تو انکارنشدنی‌ است. ما همه به تو افتخار می‌کنیم.

You are one of the most creative people I’ve ever met.

تو یکی از خلاق‌ترین افرادی هستی که من در طول زندگی‌ام دیده‌ام.

I believe in your creativity.

من به خلاقیتت ایمان دارم.

Your creativity moves me from the very beginning of your joining here.

ابتکار و خلاقیتت از همان اولی که به اینجا آمدی من را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

You are blessed with the utmost creativity. Thanks to the almighty.

خداوند تو را با بیشترین قدرت خلاقیت و ابتکار آفریده است. با تشکر از قادر مطلق.

Your creativity is reaching new heights day by day!

قدرت خلاقیت و ابتکارت روزبه‌روز بیشتر می‌شود!

You are more creative than you realize.

تو بیشتر از آن‌که متوجه‌اش باشی خلاق هستی.

You’re truly a gem of creativity.

تو واقعا مانند الماس خلاقیت هستی. (ایده‌هایت مانند الماس گران‌بها و باارزش هستند.)

May your creativity always shine like this.

انشاالله همیشه خلاقیتت مانند این بدرخشد.

Having a creative soul like in our team is a blessing from God. Thanks for being with us.

داشتن همچین روح (فرد) خلاقی در گروهمان مانند یک نعمتی از طرف خداست. از این‌که با ما هستی ممنونیم.

I appreciate your out-of-the-box thinking. Keep it up!

افکار مبتکارانه‌ات را تحسین می‌کنم. همین را ادامه بده. (منظور این است که خلاقیتت را همینطور ادامه بده)

از دست ندهید: 500 جمله انگیزشی انگلیسی

عبارات انگلیسی برای تشویق‌ و تحسین‌کردن

تحسین کردن به زبان انگلیسی

This is what you’re going through, not who you are.

این تنها چیزی (مانند یک اتفاق یا احساس) است که تو داری تجربه‌اش می‌کنی و خود واقعی تو نیست.

“Believe you can and you’re halfway there.” — Theodore Roosevelt

تنها باور کن که می‌توانی و در این صورت نصف راه را رفته‌ای. «تئودور روزِوِلت»

You are doing awesome!

تو داری عالی پیش می‌روی.

This is tough, but you’re tougher.

شرایط سختی است ولی تو قوی‌تر (از این شرایط)هستی.

Don’t stress. You got this!

استرس نداشته باش (نگران نباش)! تو می‌تونی.

Good luck today! I know you are going to do great.

موفق باشی! می‌دانم امروز روز توست (امروز قرار است بهترین باشی.)

You’re making a big change, and I’m so proud of you!

تو داری یک تغییر بزرگ ایجاد می‌کنی و من بهت افتخار می‌کنم.

Sending some good vibes and happy thoughts your way.

برایت آرزوها و انرژی‌های مثبت و شاد دارم.

“If I cannot do great things, I can do small things in a great way.” — Martin Luther King, Jr.

اگر نمی‌توانم کارهای بزرگ انجام دهم در عوض کارهای کوچک را به نحوه احسنت و خیلی خوب انجام می‌دهم. «مارتین لوثر»

I know things are difficult right now, but I also know you’ve got what it takes to get through it.

می‌دانم که درحال حاضر همه چیز سخت است اما همچنین می‌دانم که تو استعداد و توانایی لازم برای گذراندن این زمان را داری.

Sending good thoughts your way—I believe in you and don’t doubt for a minute that you will kill it.

آرزوهای خوبی برایت دارم و به تو و اینکه می‌توانی این کار را به بهترین نحو احسن انجام دهی نیز معتقدم.

Keeping you close in my thoughts, today especially.

مرتبا تو را به یاد دارم، به خصوص امروز.

مطلب مفید: 20 راه پیشنهاد دادن به انگلیسی

در هر زبانی 90 درصد مکالمه و صحبتی که شما در طول شبانه روز با افراد مختلف دارید حدودا شامل 700 قالب است که استاد کریمی و تیم متخصص آکادمی روان بعد از 3 سال این 700 قالب طلایی زبان انگلیسی را جمع‌آوری کرده‌اند و داخل ترم پیشرفته دوره جامع آموزش داده‌اند.

دریافت مشاوره

عبارات کوتاه انگلیسی برای دلگرمی‌دادن و تشویق‌کردن

Give it a try.

یک‌بار امتحانش کن.

Go for it.

برو سراغش (و به دستش بیار)!

Why not?

چرا که نه؟

It’s worth a shot.

به امتحان کردنش می‌ارزد.

What are you waiting for?

منتظر چی هستی؟

What do you have to lose?

چی برای از دست‌دادن داری؟

You might as well.

شاید تو هم بتوانی.

Just do it!

فقط انجامش بده!

There you go!

همینه!! آفرین.

Keep up the good work.

به این کار خوبت ادامه بده.

Keep it up.

ادامه بده.

Good job.

آفرین!

I’m so proud of you!

به تو افتخار می‌کنم.

Hang in there.

طاقت بیار.

Don’t give up.

تسلیم نشو.

Keep pushing.

به تلاش‌کردن ادامه بده.

Keep fighting!

به جنگیدن ادامه بده.

Stay strong.

قوی بمان.

Never give up.

هرگز تسلیم نشو.

Never say ‘die’.

هرگز نگو که تمام شد (منظور این است که هرگز تسلیم نشو)

Come on! You can do it!

یالا بجنب! تو می‌توانی انجامش دهی.

از دست ندهید: 100 کپشن عاشقانه انگلیسی اینستاگرام 

I’ll support you either way.

من همه‌جوره تو را حمایت می‌کنم.

I’m behind you 100%.

من 100 درصد پشتت هستم.

It’s totally up to you.

کاملا به خودت بستگی دارد.

It’s your call.

تصمیم با توست.

Follow your dreams.

رویاهایت را دنبال کن.

Do the impossible.

غیرممکن را ممکن کن (انجام بده).

Believe in yourself.

به خودت باور داشته باش.

The sky is the limit.

محدودیت تو آسمان است. (منظور این است که محدودیتی برای تو وجود ندارد.)

مطالعه کنید: 50 متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

15 تحسینی که همیشه دوست دارید آن را بشنوید!

معنی عبارت
کارت عالی بود

Great job!

خوشتیپی You’re handsome.
یه دوست فوق العاده‌ای. You are an awesome friend.
حس شوخ طبعی خوبی داری.

You have a great sense of humor.

لبخندت زیباست.

Your smile is beautiful.

عاشق دستپختت هستم.

I love your cooking.

خوش سلیقه‌ای.

You have good taste.

زیبا به نظر می‌رسی.

You look gorgeous.

با کلمات خوب بازی می‌کنی.

You have a way with words.

رزومه قابل توجهی داری.

Your resume is impressive.

درونت حتی از ظاهرت زیباتر است.

Your inside is even more beautiful than your outside.

تو باعث میشی آدم بهتری بشم.

You make me want to be a better person.

اون کت روی تنت قشنگتر به نظر می‌رسه.

That jacket looks nice on you.

می‌دانم که پروژه سختی بود، اما عملکرد شما فراتر از سطح انتظاراتم بود.

I know that it was a tough project, but your performance exceeded my expectations.

تو باهوشی

You’re smart!

مطالعه کنید: اصطلاحات ترید به انگلیسی

آفرین گفتن در انگلیسی

اگر می‌خواهید به انگلیسی به کسی بگویید «آفرین» و در واقع نوعی تشویق و تحسین برای وی تلقی شود، می‌توانید از واژه‌های زیر استفاده کنید و تمامی آنها معنی آفرین را با توجه به نوع جمله در بر خواهند داشت.

دقت داشته باشید هایلایت تیره‌تر معنی نزدیک‌تری را به این کلمه و  هایلایت‌های کمرنگ‌تر، معانی دورتر را شامل می‌شوند.

 • superb
 • wonderful
 • terrific
 • great
 • fantastic
 • awesome
 • lovely
 • fabulous
 • beautiful
 • stellar
 • marvelous
 • marvelous
 • fine
 • prime
 • quality
 • hot
 • neat
 • famous
 • classic
 • exceptional
 • splendid
 • cool
 • heavenly
 • good
 • topnotch
 • superior
 • firstrate
 • superlative
 • sensational
 • firstclass
 • divine
 • unsurpassed
 • brave
 • immense
 • slick
 • top
 • cracking
 • highclass
 • nifty
 • sterling
 • choice
 • decent
 • fab
 • keen
 • noble
 • topshelf
 • topping
 • par excellence
 • dandy
 • too much
 • crackerjack
 • fantabulous
 • swell
 • grand
 • dynamite
 • groovy
 • banner
 • frontline
 • prize
 • better
 • out of this world
 • peachy
 • topflight
 • adequate
 • bluechip
 • radical
 • righteous
 • blueribbon
 • mean
 • gone
 • capital
 • firststring
 • number one
 • supernal
 • boss
 • primo
 • dope
 • satisfactory
 • special
 • tiptop
 • topoftheline
 • bumper
 • outofsight
 • bangup
 • peachy keen
 • acceptable
 • gangbuster
 • wizard
 • gangbusters
 • boffo
 • prizewinning
 • bully
 • corking
 • AOK
 • fivestar
 • giltedge
 • hype
 • okay
 • fourstar
 • jimdandy
 • down
 • brag
 • bonny
 • bonnie
 • traditional
 • classical
 • tolerable
 • giltedged
 • passable
 • numero uno
 • phat
 • all right
 • OK
 • premium
 • fancy
 • highgrade
 • standard
 • select
 • hightest
 • superfine

30 جمله زیبا برای تحسین افراد

اگر به دنبال جملات زیبا در انگلیسی برای تمجید و تحسین دیگران در عرصه‌های مختلف هستید، ما در اینجا سی نمونه پر کاربرد را آماده کرده‌ایم و شما می‌توانید در چنین موقعیت‌هایی به خوبی از آنها استفاده نمایید. برای استفاده از جملات تشویق کردن به انگلیسی با ما همراه باشید.

 1. You’re an awesome friend.

تو دوست فوق العاده‌ای هستی.

 1. You’re a gift to those around you.

تو یه هدیه برای دوروبریات هستی.

 1. You’re a smart cookie.

تو باهوش و زیرکی.

 1. You are awesome!

عالی هستی.

 1. You have impeccable manners.

شما اخلاق بی عیب و نقصی داری.

 1. I like your style.

از تیپ و استایلت خوشم میاد.

 1. You have the best laugh.

بهترین خنده‌ها از آن توست.

 1. I appreciate you.

ازت ممنونم.

 1. You are the most perfect you there is.

تو کامل‌ترین آدمی هستی که می‌تونه وجود داشته باشه.

 1. You are enough.

تنها تو کافی هستی.

 1. You’re strong.

تو قوی هستی.

 1. Your perspective is refreshing.

دیگاه به روزی داری.

 1. I’m grateful to know you.

از اینکه با تو آشنا شدم، خیلی شکرگزارم.

 1. You light up the room.

تو می‌تونی به خانه روشنایی بدی.

 1. You deserve a hug right now.

تو لایق یه آغوش بزرگ هستی.

 1. You should be proud of yourself.

تو باید به خودت افتخار کنی.

 1. You’re more helpful than you realize.

تو بیشتر از آن چیزی که فکر کنی، مفید هستی.

 1. You have a great sense of humor.

تو حس شوخ طبعی بالایی داری.

 1. You’ve got an awesome sense of humor!

تو حس طنز فوق العاده‌ای داری.

 1. You are really courageous.

تو واقعا شجاع هستی.

 1. Your kindness is a balm to all who encounter it.

مهربانی شما مرهمی است برای تمام افرادی که به آن نیاز دارند.

 1. You’re all that and a super-size bag of chips.

تو همه آن چه باید باشی، هستی و مانند یک کیسه چیپس بزرگ.

 1. On a scale from 1 to 10, you’re an 11.

در مقیاس 1 تا 10، شما 11 هستی.

 1. You are strong.

تو قوی هستی.

 1. You’re even more beautiful on the inside than you are on the outside.

درون شما حتی بسیار زیباتر از ظاهر شماست.

 1. You have the courage of your convictions.

شما شجاعت دارا بودن اعتقادات خودتان را دارید.

 1. I’m inspired by you.

من از تو الهام می‌گیرم.

 1. You’re like a ray of sunshine on a really dreary day.

تو مانند یک اشعه نور در یک روز ترسناک و تاریک هستی.

 1. You are making a difference.

تو متفاوت هستی.

 1. Thank you for being there for me.

از اینکه بخاطر من آنجا بودی، سپاسگزارم.

از دست ندهید: اصطلاحات روانشناسی به انگلیسی

تعریف و تمجید در زبان انگلیسی

اگر می‌خواهید از کسی برای هرعنوانی؛ مثلا خرید خانه جدیدش، موفقیت در شغلش، موفقیت در امتحاناتش، مدل موی جدیدش و… تمجید کنید، سعی کنید از عباراتی استفاده نمایید که علاوه بر رعایت ادب، دوستانه نیز به نظر برسد. اگر به دنبال جملات تحسین به انگلیسی هستید، در ادامه با ما همراه باشید:

Good job!

 

آفرین

 

Well done!

 

آفرین

 

Nice one!

 

احسنت

 

Good work!

 

کارت خوبه

 

You should be proud of yourself!

 

باید به خودت افتخار کنی

 

I admire your work.

 

من کارت را تحسین می‌کنم

 

You’re an awesome _____!

 

تو یک …. عالی هستی

 

That was awesome.

 

عالی بود

 

I’m so impressed.

 

من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم

 

It brought me to tears.

 

اشکم را درآورد

 

 

تعریف و تمجید از ظاهر افراد

هنگام تحسین و یا تعریف و تمجید از ظاهر افراد باید خیلی حواستان را جمع کنید. ممکن است برخی افراد بسیار حساس باشند و با گفتن جملات اشتباه یا دو پهلو دچار سو تفاهم گردند. در اینجا عباراتی وجود دارند که می‌توانید برای تعریف از ظاهر افراد به کار ببرید:

You look great!

 

عالی به نظر می‌رسی

 

Has anyone ever told you that you are beautiful?

 

تا بحال کسی بهت گفته چقدر زیبا هستی؟

 

You look hot!

 

خیلی هات هستی

 

Damn girl!

 

!لعنت به تو دختر

 

You’re gorgeous.

 

خیلی قشنگی

 

مطالعه کنید: تبریک سال نو میلادی به انگلیسی

تعریف و تمجید کردن چیزهای مختلف

اگر ماشین یا کفش یا چیزهای دیگری که افراد مختلف دارند را دوست دارید، می‌توانید از آنها تعریف کنید. برای اینکار از عبارات تشویق به انگلیسی استفاده کنید:

I’m jealous of your _____.

 

من به … (به جای نقطه چین از اسم استفاده کنید)شما حسودیم می‌شه

 

Awesome _____.

 

…. عالی هست

 

Wow, is it yours?

 

وای مال توئه؟

 

That’s gorgeous.

 

اون خیلی زیباست

 

I love it!

 

عاشقش شدم

 

 

سخن پایانی

در این مقاله تمام جملات انگلیسی که برای تشویق و تحسین کردن افراد در زبان انگلیسی می‌توانید استفاده کنید را آموزش دادیم. از این‌که تا پایان این مقاله با ما همراه بودید از شما سپاس‌گزاریم و امیدواریم این مطلب برایتان مفید بوده باشد. در صورت داشتن هرگونه سوال آن را در قالب کامنت با ما در میان بگذارید یا از طریق پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها