آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

تبریک سال نو میلادی 2024 به انگلیسی با ترجمه + عکس

تبریک سال نو میلادی به انگلیسی

با شروع سال نو میلادی موجی از شور و هیجان کل دنیا را فراگرفته است. فرهنگ کریسمس به قدری جا افتاده که حتی در کشور خودمان هم خیلی از مردم سال نو میلادی را به عنوان یک عید بین‌المللی جشن می‌گیرند.

خلاصه اینکه تبریک گفتن سال نو میلادی دیگر چیز عجیبی نیست.
اما از طرف دیگر خیلی از ما دوستان، آشنایان یا حتی فالوورهای خارجی و انگلیسی زبان داریم و مایلیم سال نو میلادی را به آن‌ها نیز تبریک بگوییم!

در این شرایط بهتر است چند جمله انگلیسی ناب و دست اول در آستین خود داشته باشد تا بتوانید بهترین تبریک‌های سال نو را به دیگران هدیه کنید.

با آرزوی سالی نو و پر از شادی، در این مقاله از آکادمی روان سعی داریم تا چندین جمله جذاب برای تبریک سال نو میلادی به انگلیسی را در اختیار شما قرار دهیم. با ما همراه باشید.

قبل از مطالعه مقاله مطالعه کنید: تبریک کریسمس به انگلیسی

بهترین جملات برای تبریک سال نو میلادی به انگلیسی

در زیر فهرستی از بهترین و شیرین‌ترین جملات انگلیسی جهت تبریک گفتن سال نو اشاره می‌کنیم.

نکته: با توجه به اینکه در روز اول 2024 هستیم، طبیعی است در بسیاری از جملاتی که به سال اشاره دارند از 2024 استفاده شده است.

تبریک سال نو میلادی به انگلیسی

• I wish this year is the finest one but for you because this time closing year you had a high-quality life! You’re worth it!

امیدوارم امسال بهترین سال برای تو باشد چراکه در انتهای سال کنونی زندگی فوق‌العاده داشتی. و این یعنی تو لیاقتش را داری.

• I’m hoping you’ve got a good heart, lovely days, and an amazing year!

امیدوارم قلبی پر مهر، روزهایی پر عشق و سالی شگفت‌انگیز داشته باشی.

• I wish you’d got a partially filled glass of champagne in 2024!

امیدوارم گیلاس شامپاین 2024 تو همیشه پر باشد!

• A sparkling beginning is honestly around the subsequent corner. Cheers to a new year!

شروعی درخشان در پیچ بعدی منتظر توست. به سلامتی یک سال جدید!

• Let’s enter a new year wherein every day is a little life festival!

بیا وارد سال جدیدی شویم که هر روز یک فستیوال کوچک از زندگی است!

• I wish the new year is the good one you’ve had but, complete of prosperity and love!

آرزو می‌کنم سال جدید خوبی را پشت بگذاری، پر از رفاه و عشق!

• I wish that the new year is full of joy, laughter, and love.

امیدوارم سال جدید پر از شادی، خنده و عشق باشد.

• I wish that you move to 2024 with some drinks and a dance!

امیدوارم با کمی رقص و چند جرعه شادی وارد 2024 شده باشی!

• I’m wishing you a year full of small miracles and sizeable happiness.

برای تو سال نویی پر از معجزه‌های کوچک و خوشبختی‌های قابل دسترسی آرزو می‌کنم.

• I wish that the year to come back is the most worthwhile one you’ve had, but full of prosperity as well as love!

امیدوارم وقتی در آینده به سال پیش رو نگاه می‌کنی، چیزی جز عشق و رفاه نبینی!

کلیک کنید: تبریک ولنتاین به انگلیسی

• I’m sending you a year that’s full of small wonders and substantial happiness.

سالی برای شما می‌فرستم، پر از شگفتی‌های کوچک و شادی‌های قابل توجه.

• may each single one of your needs come properly. Cheers to a new year!

باشد که هر یک از نیازهای شما به درستی برآورده شود. به سلامتی برای یک سال جدید!

• I’m bidding you an abundant, love-stuffed, and joyous New Year.

سال نویی سرشار از عشق و شادی را برای شما آرزومندم.

• Wishing you and your family good health, wealth, and prosperity in the New Year.

برای تو و خانواده‌ات سلامتی، ثروت و رفاه در سال جدید را آرزومندم.

• May your dreams come true and your resolutions be successful. Happy New Year!

باشد که رویاهای تو در سال جدید به واقعیت بپیوندد و کارهایت موفقیت‌آمیز باشند. سال نو مبارک!

• Here’s to a fresh start and a bright new beginning. Happy New Year!

این یک شروع تازه و یک آغاز روشن است. سال نو مبارک!

• May the coming year be full of new opportunities for growth and success.

باشد که سال پیش رو پر از فرصت‌های جدیدی برای رشد و موفقیت تو باشد.

• Cheers to a year filled with laughter, adventures, and cherished moments.

به سلامتی سالی مملو از خنده، ماجراجویی و لحظات به یاد ماندنی.

• May each day of the New Year bring you happiness and excitement.

باشد که هر روز سال جدیدت برای تو شادی و هیجان به ارمغان بیاورد.

• May the New Year bring you closer to achieving your goals and dreams.

باشد که سال جدید تو را در رسیدن به اهداف و آرزوهایت نزدیک‌تر کند.

• Wishing you a year of endless possibilities and positive surprises.

برای تو سالی پر از امکانات بی‌پایان و غافلگیری‌های مثبت آرزو می‌کنم.

مطلب کاربردی: آرزوی موفقیت به انگلیسی

• May the coming year be your best one yet. Happy New Year!

باشد که سال جدید بهترین سال عمر تو باشد. سال نو مبارک!

• Wishing you a year filled with love, joy, and unforgettable memories.

برای تو سالی پر از عشق، شادی و خاطره‌های به یاد ماندنی آرزومندم.

• May your journey in the New Year be filled with new discoveries and adventures.

امیدوارم که سفر تو به سال جدید پر از کشف‌های و ماجراجویی‌های جدید باشد.

• Here’s to another chance to get it right in the coming year. Happy New Year!

به سلامتی فرصتی دیگر برای درست کردن وضعیت زندگی‌هایمان. سال نو مبارک!

تبریک سال نو میلادی به انگلیسی

• May the New Year bring you success in all your endeavors.

باشد که سال نو برای تلاش‌های تو پر از موفقیت باشد.

• Wishing you a year filled with love, laughter, and beautiful moments.

برای تو سالی پر از عشق، خنده و لحظات زیبا آرزومندم.

• May the coming year be a time of great accomplishments and achievements.

باشد که سال نو سالی پر از دستاوردهای بزرگ برای تو باشد.

• May your heart be filled with gratitude and positivity in the New Year.

باشد که در سال جدید قلب تو پر از آرامش و احساسات مثبت باشد.

• Here’s to a year of happiness, love, and new beginnings. Happy New Year!

به سلامتی سالی پر از شادی، عشق و آغازهای جدید. سال نو مبارک!

• May the New Year bring you closer to your dreams and aspirations.

امیدوارم سال جدید تو را به رویاها و اهدافت نزدیک‌تر کند.

از دست ندهید: تولدم مبارک به انگلیسی

• Wishing you good health, happiness, and success in the coming year.

برای تو در سال پیش روی سلامتی، خوشحالی و موفقیت آرزو می‌کنم.

• May your days be filled with sunshine and your nights with joy. Happy New Year!

باشد که روزهای تو پر از نور خورشید و شب‌های تو مملو از شادی باشد. سال نو مبارک!

• May the New Year bring you moments of laughter and joy with your loved ones.

باشد که سال جدید لحظات زیادی از خنده و شادی در کنار نزدیکانت برای تو به ارمغان بیاورد.

• Wishing you a year of peace, prosperity, and fulfillment.

برای تو سالی پر از آرامش، رفاه و موفقیت آرزو می‌کنم.

• May the coming year be a time of positive transformations in your life.

باشد که سال نو سالی برای شکل‌گیری تغییراتی مثبت در زندگی تو باشد.

• Here’s to new friendships, new experiences, and new achievements. Happy New Year!

به سلامتی دوستی‌ها، تجربه‌ها و دستاوردهای جدید. سال نو مبارک!

• May the New Year be a chapter of love, happiness, and success in your life story.

باشد که سال جدیدی فصلی پر از عشق، خوشحالی و موفقیت در داستان زندگی تو باشد.

• May the New Year bring you closer to your dreams and farther from your fears.

باشد که سال جدید تو را به رویاهایت نزدیک‌تر و از ترس‌هایت دورتر کند.

• Here’s to another chance to make the most of life in the coming year. Happy New Year!

به سلامتی فرصتی دیگر برای استفاده از زندگی‌هایمان در سال جدید. سال نو مبارک!

• May your days be filled with love, laughter, and the company of good friends.

باشد که روزهای تو مملو از عشق، خنده و حضور دوستان خوب باشد.

• Wishing you a year filled with exciting opportunities and positive outcomes.

برای تو سالی پر از فرصت‌های هیجان‌انگیز و نتایج مثبت آرزو می‌کنم.

• May the New Year bring you peace of mind and tranquility in your heart.

باشد که سال جدید برای تو آرامش ذهنی و قلبی به ارمغان بیاورد.

کلیک کنید: یلدا مبارک به انگلیسی

• Here’s to a year of making memories that will last a lifetime. Happy New Year!

به مبارکی سالی پر از خاطره‌هایی که در تمام عمر همراهمان می‌مانند. سال نو مبارک!

• May the coming year be a canvas of beautiful moments waiting to be painted.

باشد که سال نو تابلویی از لحظات زیبا باشد که منتظر نقاشی شدن هستند.

• Wishing you a year of joy, success, and endless possibilities.

برای تو سالی مملو از شادی، موفقیت و امکانات بی‌پایان آرزومندم.

• Here’s to leaving behind the old and embracing the new in the coming year. Happy New Year!

به سلامتی جا گذاشتن سال کهنه و در آغوش گرفتن سال پیش رو. سال نو مبارک!

• May the New Year bring you moments of happiness, warmth, and contentment.

باشد که سال جدید برای تو لحظاتی از خوشحالی، گرمی و خرسندی به همراه بیاورد.

• Wishing you a year of positive changes, personal growth, and success.

برای تو سالی پر از تغییرات مثبت، رشد شخصی و موفقیت آرزو می‌کنم.

• May the coming year be a time of great achievements and significant milestones.

باشد که سال پیش رو سال دستاوردهای بزرگ و موفقیت‌های چشمگیر باشد.

• Here’s to a year of making wonderful memories with family and friends. Happy New Year!

به سلامتی سالی پر از خاطره‌های شگفت‌انگیز در کنار خانواده و دوستان. سال نو مبارک!

• May the New Year bring you moments of serenity and peace.

باشد که سال نو لحظاتی پر از آرامش و صلح برای تو به ارمغان بیاورد.

از دست ندهید: تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

نقل قول‌ آدم‌های معروف برای تبریک سال نو

• “This is a new year. A new starting. Things change.” –Taylor Swift.

“این یک سال جدید است. یک شروع تازه. همه چیز تغییر می‌کند.” – تیلور سویفت


• “The simplest restrict to our awareness of day after today will be our doubts of nowadays.” – Franklin D. Roosevelt

“ساده‌ترین محدودیت برای آگاهی ما از فردا، تردیدهای امروزی ما خواهد بود.” – فرانکلین روزولت


• “Every second is a fresh beginning.” – T.S. Eliot

“هر ثانیه یک شروع تازه است.” – تی‌اس الیوت


• The people future belongs to trust and beauty in dreams – eleanor roosevelt.

“آینده به اعتماد و زیبایی رویاها تعلق دارد.” – النور روزولت

بهترین تبریک‌های سال نو انگلیسی برای اینستاگرام

• Cheers to the new year! Enjoy each minute of it to the fullest!

به سلامتی سال جدید! از هر دقیقه آن لذت کامل ببرید!

• I’m wishing you the best new year & a rich life.

برای تو بهترین سال نو و زندگی پر از ثروتی را آرزو می‌کنم.

• May this year be filled with prosperity for you!

باشد که این سال برای تو پر از رفاه باشد!

• I wish you have 365 days of never-ending joy in the new year. Cheers to a new year!

امیدوارم در سال جدید 365 روز پر از شادی بی‌پایان داشته باشی. به مبارکی سال جدید!

• Let the new season start with astonishment and happiness, my love.

بگذار فصل جدید با حیرت و شادی آغاز شود، عشق من.

• I wish that the new year is even higher than the closing one! Cheers to a new year!

امیدوارم سال جدید حتی از سال قبلی هم بالاتر باشد. به مبارکی سال نو!

• My pricey, might this coming season also bring you happiness and prosperity? happy new year.

ارزنده من(عزیز گرانبهای من)، باشد که این فصل جدید برای تو هم شادی به ارمغان بیاورد هم رفاه. سال نو مبارک!

• I’m wishing all people a first-rate year full of prosperity and health.

برای تمامی مردم سالی درجه یک و پر از رفاه و سلامتی آرزومندم.

• May the new year carry you one step in the direction of your wishes!

باشد که سال نو تو را یک قدم به آرزوها و اهدافت نزدیک‌تر کند.

از دست ندهید: سال نو مبارک به انگلیسی

کلام آخر

در این مطلب سعی کردیم تا گزیده‌ای از بهترین جملات تبریک سال نو میلادی به انگلیسی را برای شما گردآوری کنیم. البته که می‌توانید از منابع انگلیسی دیگر جملات متفاوت‌تری هم پیدا کنید یا بر اساس قواعد تکرار شونده در این جمله ها، تبریک های دلخواه خودتان را بنویسید.
امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%
جشنواره دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی (۶۰٪تخفیف)

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه