آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بهترین جملات ادبی و فلسفی به انگلیسی + ترجمه

جملات ادبی و فلسفی به انگلیسی
35درصد تخفیف
گیف دوره جامع

یادگیری زبان انگلیسی بیشتر از هرچیزی به استفاده مکرر و قرار گرفتن مداوم در معرض آن بستگی دارد. تا زمانی که با ذوق و علاقه به فرآیند یادگیری زبان انگلیسی ادامه دهید می‌توانید مطمئن باشید که این زبان را به خوبی خواهید آموخت.

یکی از جذاب‌ترین کارهایی که می‌توانید برای تقویت مهارت‌های خوانش و نوشتار خود انجام دهید، مطالعه جملات ادبی و فلسفی به انگلیسی و ترجمه فارسی آنهاست. خواندن این جملات برای کسانی که هنوز آماده مطالعه کتاب‌های کامل انگلیسی نیستند تمرین فوق‌العاده خوبی خواهد بود. در ضمن، کیست که از خواندن جمله‌های زیبای ادبی و فلسفی لذت نبرد.

در ادامه به برخی از بهترین متن و جملات ادبی و فلسفی به انگلیسی و ترجمه فارسی آنها اشاره می‌کنیم. خواندن این جملات نه‌تنها می‌تواند تأثیر شگرفی روی افکار مسیر زندگی شما داشته باشد، بلکه می‌تواند تمرین بسیار خوبی از درک متون کمی پیچیده‌تر ادبی باشد.

با ما همراه باشید.

آنچه در این مطلب خواهید آموخت [نمایش سر فصل‌ها] کلیک کنید!

جملات فلسفی به انگلیسی

در زیر به تعدادی از بهترین و تاثیرگذارترین نقل و قول‌های فلاسفه می‌پردازیم:

 

“The unexamined life is not worth living” – Socrates

“زندگی ناآزموده ارزش زیستن ندارد.” – سقراط


“Whereof one cannot speak, thereof one must be silent” – Ludwig Wittgenstein

“جایی که نمی‌توانی حرف بزنی، جایی است که باید سکوت کنی.” – لودویگ ویتگنشتاین

مطلب مرتبط: بهترین شعرهای انگلیسی به همراه ترجمه


“Entities should not be multiplied unnecessarily” – William of Ockham

“نهادها نباید بی جهت تکثیر شوند.” – ویلیام از اوکهام


“The life of man (in a state of nature) is solitary, poor, nasty, brutish, and short” – Thomas Hobbes

” زندگی انسان (در حالت طبیعی) منزوی، فقیرانه، زننده، وحشیانه و کوتاه است.” – توماس هابز


“I think therefore I am” – René Descartes

“من فکر می‌کنم پس هستم” – رنه دکارت


“He who thinks great thoughts, often makes great errors” – Martin Heidegger

“کسی که افکار بزرگی دارد، اغلب اشتباهات بزرگی هم می‌کند” – مارتین هایدگر


“We live in the best of all possible worlds” – Gottfried Wilhelm Leibniz

“ما در بهترین دنیای ممکن زندگی می‌کنیم” – گاتفرید ویلهلم لیبنیز


“What is rational is actual and what is actual is rational” – G. W. F. Hegel

“آنچه عاقلانه است وجود دارد و آنچه وجود دارد عاقلانه است” – هگل


“God is dead! He remains dead! And we have killed him.” – Friedrich Nietzsche

“خدا مرده است! او مرده باقی خواهد ماند! چرا که ما او را کشتیم” – فردریک نیچه


“There is but one truly serious philosophical problem, and that is suicide” – Albert Camus

“هیچ مشکل فلسفی جدی‌ای به جز این وجود ندارد، و آن هم خودکشی است” – آلبر کامو


“One cannot step twice in the same river” – Heraclitus

“هیچکس نمی‌تواند دو بار در یک رودخانه قدم بگذارد” – هراکلیتوس


“The greatest happiness of the greatest number is the foundation of morals and legislation” – Jeremy Bentham

” بزرگ‌ترین سعادت اکثریت، بنیاد اخلاق و تشریع است ” – جرمی بنتام


“To be is to be perceived” – Bishop George Berkeley

” بودن یعنی درک شدن ” – اسقف جرج بارکلی


“Happiness is not an ideal of reason but of imagination” – Immanuel Kant

” خوشبختی ایده‌آل عقل نیست بلکه ایده‌آل تخیل است ” – امانوئل کانت


“No man’s knowledge here can go beyond his experience” – John Locke

“دانش هیچ مردی نمی‌تواند از تجربه‌اش پیشی بگیرد.” – جان لاک

مطلب خواندنی: برترین فیلم های imdb


“God is not willing to do everything, and thus take away our free will and that share of glory which belongs to us” – Niccolo Machiavelli

” خداوند حاضر نیست همه کارها را انجام دهد و به این ترتیب اراده آزاد و آن سهم از جلال را که متعلق به ماست از ما بگیرد. ” – نیکولو ماکیاولی


“Liberty consists in doing what one desires” – John Stuart Mill

” آزادی عبارت است از انجام آنچه که فرد می‌خواهد.” – جان استوارت میل


“Even while they teach, men learn” – Seneca the Younger

“انسان حتی زمانی یاد می‌دهد هم یاد می‌گیرد.” – سنکای پسر


“There is only one good, knowledge, and one evil, ignorance” – Socrates

“فقط یک خیر وجود دارد، و آن دانش است، و یک شر که آن جهل است” – سقراط


“If God did not exist, it would be necessary to invent Him” – Voltaire

“اگر خدا وجود نداشت هم اختراع کردنش لازم بود.” – ولتر


“This is patently absurd; but whoever wishes to become a philosopher must learn not to be frightened by absurdities” – Bertrand Russell

” این زندگی آشکارا پوچ است. اما کسی که می‌خواهد فیلسوف شود باید یاد بگیرد که از پوچ‌ها نترسد ” – برتراند راسل


“One cannot conceive anything so strange and so implausible that it has not already been said by one philosopher or another” – René Descartes

” نمی‌توان چیزی آنقدر عجیب و غیرقابل تصور را تصور کرد که قبلاً توسط فیلسوفی گفته نشده باشد. ” – رنه دکارت


“Leisure is the mother of philosophy” – Thomas Hobbes

” اوقات فراغت مادر فلسفه است ” – توماس هابز


“Philosophy is a battle against the bewitchment of our intelligence by means of language” – Ludwig Wittgenstein

” فلسفه نبردی است با جادو شدن هوش ما به وسیله زبان ” – لودویگ ویتگنشاین


“There is only one thing a philosopher can be relied upon to do, and that is to contradict other philosophers” – William James

“تنها مسئولیت یک کار را می‌توانی به فلاسفه بسپاری، و آن هم مخالفت کردن با دیگر فلاسفه است.” – ویلیام جیمز


“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit” – Aristotle

“ما آن کاری هستیم که مکرراً انجام می‌دهیم. پس تعالی یک عمل نیست، بلکه یک عادت است.” ارسطو


“Only one man ever understood me, and he didn’t understand me” – G. W. F. Hegel

” تنها یک مرد در زندگی مرا فهمید که او هم مرا نفهمید.” هگل

از دست ندهید: فیلم کوتاه انگلیسی سطح متوسط


“The mind is furnished with ideas by experience alone” – John Locke

” ذهن تنها از طریق تجربه با ایده‌ها تجهیز می‌شود ” – جان لاک


“Science is what you know. Philosophy is what you don’t know” – Bertrand Russell

“علم آن جیزی است که می دانی. فلسفه آن چیزی است که نمی‌دانی.” – برتراند راسل


“Metaphysics is a dark ocean without shores or lighthouse, strewn with many a philosophic wreck” – Immanuel Kant

” متافیزیک اقیانوسی تاریک بدون ساحل یا فانوس دریایی است که با بسیاری از خرابه‌های فلسفی انباشته شده است.” – امانوئل کانت


“Philosophy is at once the most sublime and the most trivial of human pursuits” – William James

” فلسفه در عین حال والاترین و پیش پا افتاده‌ترین فعالیت‌های بشری است” – ویلیام جیمز


“History is Philosophy teaching by examples” – Thucydides

“تاریخ آموزش فلسفه با مثال است.” – توسیدید


“He who is unable to live in society, or who has no need because he is sufficient for himself, must be either a beast or a god” – Aristotle

” کسی که نمی‌تواند در جامعه زندگی کند یا نیازی به کفایت خود ندارد، باید یا حیوان باشد یا خدا.” – ارسطو


“You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation” – Plato

” شما می‌توانید با یک ساعت بازی کردن با کسی بیشتر از یک سال مکالمه با او بشناسیدش.” افلاطون


“Things alter for the worse spontaneously, if they are not altered for the better designedly” – Francis Bacon

” همه چیزها خود به خود  رو به بدتر شدن می‌روند، البته اگر با برنامه ریزی به سمت بهتر شدن تغییری نکنند.” – فرانسیس بیکن


“All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing” – Edmund Burke

“تنها چیزی که برای پیروزی شیطان لازم است، این است که مردان خوب کاری نکنند.” – ادموند برک


“I would never die for my beliefs because I might be wrong” – Bertrand Russell

“هرگز حاضر نیستم به خاطر اعتقاداتم بمیرم، چرا که شاید اشتباه کرده باشم.” برتراند راسل


“Happiness is the highest good” – Aristotle

“شادی والاترین خوبی‌هاست.” – ارسطو


“If men were born free, they would, so long as they remained free, form no conception of good and evil” – Baruch Spinoza

” اگر انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آمدند، تا زمانی که آزاد می‌ماندند، هیچ تصوری از خیر و شر نداشتند” – باروک اسپینوزا


“The greater the difficulty, the more glory in surmounting it” – Epicurus

” هر چه سختی بیشتر باشد، غلبه بر آن شکوه بیشتری دارد.” – اپیکور


“Morality is not the doctrine of how we may make ourselves happy, but of how we may make ourselves worthy of happiness” – Immanuel Kant

” اخلاق این نیست که چگونه خودمان را شاد کنیم، بلکه این است که چگونه می‌توانیم لایق خوشبختی باشیم.” – امانوئل کانت


“Man is condemned to be free” – Jean-Paul Sartre

“انسان محکوم به آزادی‌ست.” – ژان پل سارتر


“It is one thing to show a man that he is in error, and another to put him in possession of truth” – John Locke

” این که به انسان نشان دهیم در اشتباه است یک چیز است و این که او را در برابر حقیقت قرار دهیم یک چیز دیگر.” – جان لاک


“I don’t know why we are here, but I’m pretty sure it is not in order to enjoy ourselves” – Ludwig Wittgenstein

” نمی‌دانم چرا اینجا هستیم، اما مطمئنم که برای لذت بردن نیست.” لودویگ ویتگنشتاین

جملات ادبی به انگلیسی

در زیر به تعدادی از زیباترین جملات ادبی انگلیسی اشاره می‌کنیم:

 

“It is a far, far better thing that I do than I have ever done; it is a far, far better rest I go to than I have ever known.”

A Tale of Two Cities, Charles Dickens

“کاری که دارم انجام می‌دهم بسیار بسیار بهتر از هر کاری است که تا به حال انجام داده‌ام. استراحت شیرینی است که از هر آنچه تا کنون دانسته‌ام بهتر است.” – داستان دو شهر، چارلز دیکنز


“All we have to decide is what to do with the time that is given us.”

The Fellowship of the Ring, J.R.R. Tolkien

“تنها تصمیمی که باید بگیریم  این است که با زمانی که برایمان باقی مانده چه کار کنیم.” ارباب حلقه‌ها، تالکین


“You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself in any direction you choose. You’re on your own. And you know what you know. And YOU are the one who’ll decide where to go…”

Oh, the Places You’ll Go! Dr Seuss

“تو در سرت مغز داری. تو در کفش‌هایت پا داری. می‌توانی خودت را به هر مسیری که دوست داری هدایت کنید. خودت تنهایی. و می‌دانی که می‌دانی. و تو آن کسی هستی که تصمیم می‌گیرد به کجا برود…” آه، جاهایی که خواهی رفت، دکتر زئوس

مطالعه کنید: 10 فیلم کمدی انگلیسی


“It matters not what someone is born, but what they grow to be.”

Harry Potter and the Goblet of Fire, J.K. Rowling

“مهم نیست هر آدمی چطور زاده می‌شود، آنچه به آن تبدیل می‌شود مهم است.” هری پاتر و جام آتش، جی.کی رولینگز


“Whatever our souls are made of, his and mine are the same.”

Wuthering Heights, Emily Bronte

“روح ما از هرچیز که ساخته شده، روح او و من یکی‌ست.” – بلندی‌های بادگیر، امیلی برونته


“Made weak by time and fate, but strong in will

To strive, to seek, to find, and not to yield.”

Ulysses, Alfred Lord Tennyson

” ساخته شده از زمان و تقدیر، اما قدرتمند در اراده. برای تلاش کردن، جستجو کردن، یافتن و تسلیم نشدن.” – اولیسه، آلفرد تنیسون


“Whenever you feel like criticizing anyone … just remember that all the people in this world haven’t had the advantages that you’ve had.”

The Great Gatsby, F. Scott Fitzgerald

“هروقت خواستی کسی را نقد کنی….فقط یادت باشه که همه مردم مزیت‌هایی رو که تو داشتی نداشتن.” – گتسبی بزرگ، اسکات فیتزجرالد


“Real courage is when you know you’re licked before you begin, but you begin anyway and see it through no matter what.”

To Kill a Mockingbird, Harper Lee

” شجاعت واقعی زمانی است که قبل از شروع بدانی که شکست می‌خوری، اما بی توجه به عواقب به کار خودت ادامه می‌دهی.” – کشتن مرغ مقلد، هارپر لی


“A bear, however hard he tries, grows tubby without exercise.”

When We Were Very Young, A.A. Milne

“یک خرس هرچقدر هم که تلاش کند، بدون ورزش کردن چاق می‌شود.” وقتی جوان بودیم، ای.ای میلن


“Not all those who wander are lost.”

The Lord of the Rings, J.R.R. Tolkein

“تمام کسانی که پرسه می‌زنند گم نشده‌اند.” ارباب حلقه‌ها، تالکین


“The Answer to the ultimate question of Life, The Universe, and Everything is…42!”

The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, Douglas Adams

“پاسخ سؤالات بنیادین در مورد زندگی، کهکشان و همه چیز…42 است!” – راهنمای کهکشان برای اتواستاپ‌زن‌ها، داگلاس آدامز


“She wasn’t doing a thing that I could see, except standing there leaning on the balcony railing, holding the universe together.”

J. D. Salinger, “A Girl I Knew”

“او کاری نمی‌کرد که من بتوانم ببینم، به جز اینکه آنجا ایستاده بود و به نرده‌های بالکن تکیه داده بود و تار و پود هستی را کنار هم نگه می‌داشت.” دختری که دوستش داشتم، جی.دی سلینجر


“I took a deep breath and listened to the old brag of my heart; I am, I am, I am.”

Sylvia Plath, The Bell Jar

“نفس عمیقی کشیدم و به رجزخوانی قدیمی قلبم گوش دادم. من هستم، من هستم، من هستم.” حباب شیه، سیلویا پلات


“Beauty is an enormous, unmerited gift given randomly, stupidly.”

Khaled Hosseini, And the Mountains Echoed

” زیبایی هدیه‌ای عظیم و بی ارزش است که به طور تصادفی و احمقانه اعطا می‌شود.” و انعکاس کوهستان‌ها، خالد حسینی


“Sometimes I can feel my bones straining under the weight of all the lives I’m not living.”

Jonathan Safran Foer, Extremely Loud and Incredibly Close

“گاهی اوقات می‌توانم صدای تلق و تولوق استخوان‌هایم را زیر فشار تمام زندگی‌هایی که نکردم احساس کنم.” خیلی بلند و بسیار نزدیک، جاناتان سفران فوئر


“What are men to rocks and mountains?”

Jane Austen, Pride and Prejudice

“چیست انسان در برابر کوه‌ها و صخره‌ها؟” غرور و تعصب، جین آستین

کلیک کنید: کتاب های انگلیسی برای نوجوانان


”Dear God,’ she prayed, ‘let me be something every minute of every hour of my life.”

Betty Smith, A Tree Grows in Brooklyn

”او دعا می کرد که‌ ای خدای مهربان، بگذار در هر دقیقه از هر ساعت زندگیم چیزی باشم.” درختی در بروکلین می‌بالد، بتی اسمیت

جمع‌بندی

امیدواریم این جملات ادبی و فلسفی به انگلیسی برای شما جذاب و البته مفید بوده باشد. برای یادگیری زبان انگلیسی با منابع متنوع بر روی متن کلیک کنید.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

35درصد تخفیف

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره همراه خود را وارد کنید.