یادگیری تمام زمان‌ها در انگلیسی +مثال

تمامی زمان‌ها در زبان انگلیسی

تمامی زمان‌ها در زبان انگلیسی

بطور کلی در زبان انگلیسی، زمان‌ها به 4 دسته تقسیم می‌شوند:

1-زمان حال

2-زمان گذشته

3-زمان آینده

4-زمان آینده در گذشته

آنچه در این مطلب خواهید آموخت [نمایش سر فصل‌ها] کلیک کنید!

زمان حال در زبان انگلیسی

چهار نوع زمان حال وجود دارد که در ادامه به بررسی اجمالی آن‌ها می‌پردازیم:

 • زمان حال ساده (Simple Present)

زمان حال ساده بیش از سایر زمان‌ها در زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از زمان حال ساده برای بیان موارد زیر استفاده می‌شود:

1-فعالیت های روزانه

I never clean up my room.

2-بیان حقایق

The earth goes around the sun.

 3- عادت های روزانه

Tom goes to school every day.

ساختار زمان حال ساده در زبان انگلیسی

نکته: در زمان حال ساده، برای ضمایر فاعلی «I, You, We, They»، از شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم. اما برای ضمایر فاعلی «He, She, It»، باید پسوند « s-» اضافه کنیم.

We live in Toronto

John plays football on Tuesdays.

 • زمان حال استمراری (Present Continuous)

زمان حال استمراری برای بیان کار‌هایی که در حین صحبت یا “همین الان” انجام می‌شوند، به کار می‌رود.

Don’t go out. It’s raining outside now.

همچنین برای بیان کار‌های موقتی که در حال انجام هستند به کار می‌رود.

I’m preparing for my English exam.

ساختار زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

در زمان حال استمراری، از زمان حال فعل be یعنی am، is، و are به همراه فعل دارای ing- استفاده می‌شود. برای ضمایر فاعلی « You, We, They»، از فعل کمکی are ، برای ضمایر فاعلی «He, She, It»، از فعل کمکی is و برای ضمیر فاعلی I از فعل کمکی am استفاده می‌شود. برای یادگیری بیشتر این زمان می‌توانید مقاله زمان حال استمراری در زبان انگلیسی را مطالعه کنید.

He is waiting for the school bus.

You are watching TV.

 • زمان حال کامل (Present Perfect)

زمان حال کامل برای بیان کارهایی که از گذشته شروع شده و هنوز هم ادامه دارند.

We have lived here since 2001.

 یا کارهایی که تمام شده‌اند اما اثرات و نتایج آن‌ها همچنان باقی است، استفاده می‌شود.

I have seen this film several times.

مطالعه کنید: بهترین پکیج آموزش زبان انگلیسی در خانه کدام است؟

ساختار زمان حال کامل

در زمان حال کامل برای ضمایر فاعلی «I, You, We, They»، از فعل کمکی have به همراه قسمت سوم فعل اصلی و برای ضمایر فاعلی «He, She, It»، از فعل کمکی has به همراه قسمت سوم فعل اصلی استفاده می‌شود. مطالعه بیشتر: زمان حال کامل در زبان انلگیسی کلیک کنید!

police have arrested two men in connection with robbery.

Mark has been to Germany two times.

 • زمان حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous)

از زمان حال کامل استمراری برای بیان فعلی که در زمان گذشته شروع شده است و همچنان در حال انجام است استفاده می‌شود.

They have been living in New York City for ten years.

ساختار زمان حال کامل استمراری

در زمان حال کامل استمراری از ساختار “been + verb + ing ” بلافاصله بعد از افعال کمکی have و یا has استفاده می‌شود.

Tom has been teaching English for fifteen years.

برای مطالعه کامل زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید.

زمان گذشته در زبان انگلیسی

چهار نوع زمان گذشته وجود دارد که در ادامه به بررسی اجمالی آنها می‌پردازیم:

 • زمان گذشته ساده (Simple Past)

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی نشان دهنده عملی است که در گذشته و به صورت کامل در یک زمان مشخص اتفاق افتاده است.

I went to the park yesterday.

ساختار زمان گذشته ساده

بیشتر افعال انگلیسی با اضافه کردن ed- به انتهای شکل ساده به افعال گذشته تبدیل می‌شوند. این نوع افعال، افعال باقاعده محسوب می‌شوند.

Call —-> called

برخی افعال نیز بدون قاعده خاصی به صورت گذشته در می‌آیند. این افعال بی‌قاعده هستند و باید آن‌ها را حفظ کرد.

Come —–> came

 • زمان گذشته استمراری (Past Continuous)

زمان گذشته استمراری در انگلیسی برای عملی که در گذشته برای مدتی در حال روی دادن بوده است بکار می‌رود.

.I was reading a book, when you called

ساختار زمان گذشته استمراری

در زمان گذشته استمراری، از زمان گذشته فعل be یعنی was, were به همراه فعل دارای ing- استفاده می‌شود. برای ضمایر فاعلی «, You, We, They»، از فعل کمکی were و برای برای ضمایر فاعلی «I, He, She, It»، از فعل کمکی was استفاده می‌شود.

My friends were watching TV at 6 pm yesterday.

 • زمان گذشته کامل (Past Perfect)

زمان گذشته کامل برای بیان اتفاقاتی که قبل از یک اتفاق دیگری در گذشته افتاده است.

When I arrived home, they had had their dinner.

ساختار زمان گذشته کامل

برای ساخت زمان گذشته کامل بایستی پس از فاعل از “had” که گذشته‌ی فعل “have” است، و پس از آن از قسمت سوم افعال اصلی استفاده کرد.

Mary had cooked dinner when the kids came home.

 • زمان گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous)

برای بیان و توصیف فعل، یا رویدادی که در زمان گذشته شروع شده است و همچنان پیش از شروع و وقوع فعل یا رویدادی دیگر در گذشته تداوم دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

She hadn’t been working all day.

ساختار زمان گذشته کامل استمراری

برای ساختن این زمان از فعل گذشته have یعنی had و شکل سوم be یعنی been و حالت ing فعل اصلی استفاده می‌کنیم.

She had been practicing for a very long time in order to play the piece so well.

مطالعه کنید: افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

زمان آینده در زبان انگلیسی

زمان آینده نیز مانند سایر زمان‌ها از چهار حالت تشکیل شده است.

 • زمان آینده ساده (Simple Future)

آینده ساده در انگلیسی کارهایی را بیان می‌کند که قرار است در آینده انجام شوند.

It will rain tomorrow.

ساختار زمان آینده ساده

برای ساخت زمان آینده از فعل کمکی will و شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم.

We will travel to London next month.

 • زمان آینده استمراری (Future Continuous)

در آینده استمراری عملی بیان می‌شود که برای مدتی در آینده طول خواهد کشید.

In an hour, I will be sitting at my table with my sister.

ساختار زمان اینده استمراری

برای ساخت این زمان باید از فعل کمکی will به علاوه be و حالت ing دار فعل اصلی استفاده شود.

She will be cooking tomorrow at 11 when her husband arrives home.

مطالعه کنید: توضیح کامل زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

 • زمان آینده کامل ساده (Future Perfect Simple)

زمان اینده کامل ساده برای بیان عملی در آینده که زودتر از عملی دیگر به اتمام خواهد رسید استفاده می‌شود.

Don’t worry, they will have repaired the bike by then.

همچنین، برای بیان حدس یا پیش بینی درباره اتفاقی که افتاده یا در آینده‌ای نزدیک خواهد افتاد، نیز بکار می‌رود.

She will probably have noticed that her bike is broken.

ساختار زمان آینده کامل ساده

زمان آینده کامل از will به علاوه have و شکل سوم افعال درست می‌شود.

Susan will have left before I get there.

 • زمان آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)

زمان آینده کامل استمراری بیانگر عملی است که در بازه‌ای از زمان آینده شروع می‌شود، برای مدتی ادامه پیدا می‌کند و پس از آن به اتمام می‌رسد.

I will have been working for 6 days by tomorrow.

مطالعه کنید: فعل‌های پرکاربرد زبان انگلیسی

ساختار زمان آینده کامل استمراری

برای ساخت این زمان از فعل کمکی will به علاوه have و شکل سوم فعل be یعنی been و شکل ing فعل اصلی استفاده می‌شود.

He will have been reading this book since 10 AM.

زمان آینده در گذشته

زمان آینده در گذشته یک زمان غیراصلی شناخته می‌شود و به خودی‌خود ساختار تعریف شده‌ای ندارد و برگرفته از ۳ زبان اصلی و حالت‌های آن‌ها است.

 • زمان آینده در گذشته ساده (Simple Future in the Past)

برای بیان عملی استفاده می‌شود که در گذشته تصور می‌کردیم در آینده اتفاق خواهد افتاد.

I thought that I should pass the exam.

ساختار زمان آینده در گذشته ساده

برای زمان آینده در گذشته از فعل کمکی would یا should بهمراه فعل اصلی جمله به شکل ساده استفاده می‌شود.

He promised he would send a postcard from China.

 • زمان آینده در گذشته ساده استمراری (Simple Future Continuous in the Past)

از زمان آینده در گذشته استمراری برای بیان عملی ادامه‌دار که در زمان گذشته قصد انجام شدنش را داشتیم و الان می‌خواهیم راجع به آن صحبت کنیم، استفاده می‌شود.

If you flew by plane, you would be taking a risk.

ساختار زمان آینده در گذشته استمراری

برای زمان آینده در گذشته استمراری، از فعل کمکی would یا should بهمراه فعل be و فعل اصلی جمله به شکل ing دار استفاده می‌شود.

He said that he would be playing football at 6 pm that day.

 • زمان آینده کامل در گذشته (Future Perfect in the Past)

زمان آینده کامل در گذشته برای بیان عملی استفاده می‌شوند که در آن کار، تعهد یا امور داوطلبانه‌ای را بیان می‌کنیم، که قرار است در آینده (آینده ای که گذشته و یا همین امروز است و یا اینکه هنوز نیامده است) انجام ‌دهیم.

They said that they would have built the house in two months.

ساختار زمان آینده کامل در گذشته

برای این زمان بعد از فاعل از فعل کمکی would /should بهمراه have و شکل سوم فعل اصلی استفاده می‌شود.

John said that he would have finished the book by the next week.

 • زمان آینده کامل استمراری در گذشته (Future Perfect Continuous in the Past)

آینده کامل استمراری در گذشته برای بیان عملی استفاده می‌شود که از زمان گذشته شروع و بصورت استمرار تا زمان آینده در گذشته ادامه داشته باشد.

They  said that the next month they would have been living in London for ten years.

ساختار زمان آینده کامل استمراری در گذشته

برای ساختن این زمان ابتدا از فعل کمکی would / should استفاده کرده و سپس فرم حال کامل استمراری را بعد از آن قرار می‌دهیم.

She said that she would have been speaking at the conference by 4:00.

2.9/5 - (7 امتیاز)

دوره آکادمی روان

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • ممنون خیلی عالی بود

  پاسخ
 • تنها سایتی بودید که به چها ر زمان اصلی انگلیسی اشاره کردید و این برای من جالب بود.متاسفانه در مدارس ایران فقط به 3 زمان حال گذشته و آینده اشاره میکنند و از زمان مهم چهارم هیچ حرفی و نوشته ای نیست. زمان آبنده در گذشته بسیار مهم است

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی
ارتباط با ما

instagram       telegram          youtube    aparat

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید.

آخرین مطالب

فهرست