‍‍500 فعل پرکاربرد زبان انگلیسی + 100 مثال جذاب !

English verbs

فعل های پرکاربرد انگلیسی کدام‌اند؟ حتی اگر شناخت بسیار کمی در رابطه با زبان انگلیسی داشته باشید، نقش افعال در این زبان را تا حدودی می‌شناسید و می‌دانید که آن‌ها مهم‌ترین بخش در جملات انگلیسی هستند. در واقع فعل واژه‌ای است که نشان دهنده حالت و چگونگی وقوع یک عمل است. بنابر اهمیت بالا افعال در یادگیری امروز می‌خواهیم شما را با آن‌ها و نحوه به خاطر سپردنشان آشنا کنیم. پس در این آموزش با آکادمی روان همراه باشید.

آنچه در این مطلب خواهید آموخت [نمایش سر فصل‌ها] کلیک کنید!

فعل انگلیسی چیست ؟

قبل از اینکه بخواهیم به سراغ معرفی افعال پر کاربرد برویم، بد نیست که قبل از هر چیز نگاه مختصری به معرفی آن‌ها بیندازیم. بطور کلی فعل کلمه ایست که چگونگی یک عمل یا جالت یک موقعیت را بیان می‌کند. فعل‌هایی که نشان دهنده حالت یک عمل‌اند را state verbs و آن‌هایی که نشان دهنده عمل کنشی‌اند را action verbs می‌نامیم. دنیای افعال بسیار بزرگ و پیچیده است و قطعا در نوشته‌ای دیگر به آموزش مبحث گرامری آن خواهیم پرداخت.

لیست فعل های پرکاربرد انگلیسی

در این بخش ابتدا ۱۰۰ فعل پرکاربرد در یادگیری زبان انگلیسی را که همه باید بدانند را آورده‌ایم، با یادگیری این افعال به راحتی می‌توانید جمله‌سازی کنید. در فعل اول be توجه کنید که این فعل می‌تواند در زمان‌های مختلف متفاوت باشد (در زمان حال am/is/are و در حالت گذشته was/were).  در ادامه پرکاربردترین افعال انگلیسی را به ترتیب حروف الفبا به همراه یک مثال خواهیم آورد.

افعال پرکاربرد انگلیسی

افعال پرکاربرد انگلیسی با حرف A

 • Accept: She accepts your offer.

پذیرفتن

 • Accuse: He accused me of lying.

متهم کردن

 • Achieve: She achieved remarkable results

به دست آوردن

 • Acknowledge: Tom acknowledged receiving assistance.

اقرار کردن

 • Acquire: Suzan acquired many new friends.

به دست آوردن

 • Adapt: Bob adapted himself to his new life.

خو دادن- عادت دادن

 • Add: I added a salt to my food.

اضافه کردن

 • Adjust: You will soon adjust to living in an apartment.

تطبیق دادن

 • Admire: I admire your success.

تحسین کردن

 • Admit: He was embarrassed to admit making a mistake.

پذیرفتن- راضی شدن

 • Adopt: I adopted your idea.

قبول کردن

 • Adore: He adores his father.

ستودن

 • Advise: He advised applying at once.

نصیحت کردن

 • Afford: I can’t afford to spend any more money this week.

از عهده برآمدن

 • Agree: Why did you agree to meet her in the first place?

پذیرفتن

 • Aim: We aim to increase the speed of Internet.

هدف داشتن

 • Allow: Swimming isn’t allowed here.

اجازه دادن. مجاز بودن

 • Announce: She announced her intention to retire.
 • Anticipate: I didn’t anticipate a pleasant trip.

پیش‌بینی کردن

 • Apologize: You  must to apologize.

معذرت‌خواهی کردن

 • Appear: My mom appears to be tired today.

به نظر رسیدن

 • Apply: Tom applied for a new job.

درخواست دادن

 • Appreciate: My boss doesn’t appreciate me.

قدردانی کردن

 • Approach: winter is approaching.

نزدیک شدن

 • Approve: The court will approve the sale of the property.

موافقت کردن

 • Argue: I don’t want to argue with him.

بحث کردن

 • Arise: New problems have arisen.

به وجود آمدن- رخ دادن

 • Arrange: Have you arranged to meet George this weekend?

تنظیم کردن

 • Arrive: We arrived at the airport.

رسیدن

 • Ask: They asked to consult the collection.

درخواست کردن- پرسیدن

 • Assume: I assume Mark didn’t show up.

فرض کردن

 • Assure: I assure you George will be perfectly safe.

اطمینان دادن

 • Astonish: I was astonished by his ignorance.

متحیر کردن

 • Attempt:  Did you attempt to pass the exam?

تلاش کردن

 • Attend: She attended the meeting yesterday.

شرکت کردن- حضور داشتن

 • Attract: Ali attracted a lot of attention.

جذب کردن- جلب کردن

 • Avoid: She avoided meeting him.

اجتناب کردن

 • Awake: Tom awakes at dawn.

بیدار شدن

لینک مفید: فعل to be چیست؟ am, is are | کاربردهای مهم فعل to be

افعال پرکاربرد انگلیسی با حرف B

 • Bake: Tom baked some bread.

پختن

 • Bathe: Bob bathes every day.

دوش گرفتن

 • Be: He is immature.

بودن

 • Bear: I can’t bear listening to him.

تحمل کردن

 • Beat: You can’t beat her.

شکست دادن

 • Become: John became very sick.

شدن

 • Beg: I beg you.

التماس کردن

 

 • Begin: The leaves begin to fall in automn.

شروع شدن

 • Behave: Mr. Brown always behaves himself well.

رفتار کردن

 • Believe: I believe in God.

اعتقاد داشتن

 • Belong: This bicycle belongs to Ali.

تعلق داشتن

 • Bend:  Lie flat and let your knees bend.

خم شدن

 • Bet: I bet you know English.

شرط بستن

 • Bind: Do you bind books?
 • Bite: he took a bite out of his hamburger.

گاز زدن

 

 • Blow: the plain blew up.

منفجر شدن

 • Boil: Please boil the water.

جوشاندن

 • Borrow: I need to borrow your pen.

قرض گرفتن

 • Bow: Everyone bowed to the teacher.

تعظیم کردن

 • Break: he broke the window.

شکستن

 • Bring: I brought some dessert.

آوردن

 • Broadcast: We broadcast news.

پخش کردن (برنامه رادیویی)

 • Build: We need to build a fire.

ساختن- برپا کردن

 • Burn: The spy burned the papers.

سوزاندن

 • Burst: John burst into the house.

ناگهان وارد شدن

 • Buy: I bought a lot of candies for you.

خریدن

 

فعل انگلیسی

افعال پرکاربرد انگلیسی با حرف C

 • Calculate: A computer can calculate very rapidly.

حساب کردن

 • Can/Could: Can you give me a pen?

توانستن

 • Care: he cares about his employees.

اهمیت دادن

 • Carry: I don’t carry cash anymore.

حمل کردن

 • Catch: they caught a fish in the river.

گرفتن

 

 • Celebrate: We’re celebrating her birthday.

جشن گرفتن

 • Change: I changed my mind.

تغییر دادن

 • Choose: Every day is beautiful if you choose to see it.

انتخاب کردن

 • Come: I will come tomorrow.

آمدن

 • Commit: David commit those crimes.

مرتکب شدن

 • Compete: I competed with him for the first prize.

رقابت کردن

 • Concern: I’m concerned for my safety.

نگران بودن

 • Confirm: The report has yet to be confirmed.

تایید شدن

 • Consider: they should consider putting some money into an annuity.

در نظر گرفتن

Consist: A football team consists of eleven players.

تشکیل شدن از

 • Contain: This box contains five oranges.

شامل شدن

 

 • Continue: They will continue to run.

ادامه دادن

 • Cook:  The pizza will then take about twenty minutes to cook.

پختن

 • Cost: It’ll cost about 7600 yen.

قیمت داشتن

 • Count: We’re counting on you.

حساب کردن- شمردن

 • Crawl: The baby crawled into bed.

خزیدن- چهار دست‌وپا رفتن

 • Cry: The baby is crying.

گریه کردن

 • Cut: John cut his finger.

فعل چیستافعال پرکاربرد انگلیسی با حرف D

 • Dance: I want to dance.

رقصیدن

 • Dare: He didn’t dare to speak to the cops.

جرات کردن

 • Deal: I have to dealt with him.

کنارآمدن

 • Decide: He has decided to live in Shiraz.

تصمیم گرفتنن

 • Drive: He drives a truck.

رانندگی کردن

 • Drop: I dropped my ice cream.

انداختن

 • Dry:  she is driving her hair.

خشک کردن

 

افعال انگلیسی کاربردی

افعال پرکاربرد انگلیسی با حرف E

 • Earn: He earns twice more than me.

به‌دست آوردن پول

 • Eat:  You can’t eat much cake.

خوردن

 • Enter: He entered the room.

وارد شدن

 • Establish: The school was established in 1650.

بنا شدن

 • Examine: The doctor examined the patients.

معاینه کردن

 • Exist: I don’t believe it.

باور کردن

 

افعال پرکلربرد انگلیسی با حرف F

 • Fail: I failed the exam.

شکست خوردن

 • Fall: I fell in the pool.

افتادن

 • Fry: She fried fish in salad oil.

سرخ کردن

 

افعال پرکاربرد انگلیسی با حرف G

 • Get: I can’t get it.

گرفتن

 • Give:  The waiter gives me the menu.

دادن

 • Go: she will go tomorrow.

رفتن

 • Grow: Apples grow on trees.

رشد کردن

 

افعال پرکاربرد انگلیسی با حرف H

 • Happen: You made it happen.

اتفاق افتادن

 • Have: I have a car.

داشتن

 • Hear: I will hear me.

شنیدن

 • Hide: I’m hiding from Tim.

پنهان کردن

 • Hold:  Hold the knife at an angle.

نگه داشتن

 • Hope: I hope to see you again soon.

امید داشتن

 • Hurt: I hurt my elbow.

آسیب زدن

 

افعال پرکاربرد انگلیسی با حرف I

 • Identify: She identified him as the thief.

شناسایی کردن

 • Ignore: He ignored her advice.

فراموش کردن

 • Improve: I need to improve my French.

پیشرفت کردن

 • Include: Tom’s lunch includes a sandwich and an apple.

شامل شدن

 • Insist: She insisted on going there.

پافشاری کردن

 • Install: The man tried to install his own antenna.

نصب کردن

 • Introduce: I’ll introduce you to Tom.

معرفی کردن

 • Invest: He invested his money in stocks.

سرمایه گذاری کردن

افعال پرکاربرد انگلیسی با حرف K

 • Keep: I keep thinking about Joe, all alone in that place.

نگه داشتن

 • Kiss: Did you kiss anybody?

بوسیدن

 • Know: We know him.

دانستن

 

افعال پرکاربرد انگلیسی با حرف L

 • Lack: Tom seems to lack energy.

نداشتن

 • Laugh: Tom is laughing.

خندیدن

 • Lay: He laid on his back.

لم دادن

 • Learn: Children learn to creep ere they can go.

یادگرفتن

 • Leave: Leave me alone!

ترک کردن

 • Lend: Tom lent Mary his camera.

قرض دادن

 • Lie (in bed): Lie back down.

دراز کشیدن

 • Lie (not to tell the truth): He hated lying.

دروغ گفتن

 • Like: She likes playing tennis.

دوست داشتن

 • Listen: Why won’t you listen?

گوش دادن

 • Look: It looks cold outside.

به نظر رسیدن

 • Love: I love going out to restaurants.

عاشق بودن

افعال پرکاربرد انگلیسی با حرف M

 • Make: I’m making tea.

درست کردن

 • Meet: We’ve never met.

ملاقات کردن

 • Need: You need to change your eating habits.

نیاز داشتن

 • Open: Open the windows.

باز کردن

 • Own: I own a German car.

مالک بودن

 

افعال پرکاربرد انگلیسی با حرف P

 • Paint: She painted the wall pink.

رنگ زدن

 • Pay: Can I pay by installment payment?

پرداختن

 • Plan: Next year I plan to travel around the world.

برنامه‌ریزی کردن

 • Play: I can play tennis.

بازی کردن

 • Point: Tom pointed to the sky.

اشاره کردن

 • Promise: He promised to collect her from the airport.

قول دادن

 • Pull: John pulled out a pen.

کشیدن

 • Push: We had to push our way through the crowd.

هل دادن

 • Put: I put on my shoes.

گذاشتن

 

افعال پرکاربرد انگلیسی با حرف R

 • Read: I read the book.

خواندن

 • Recall: I don’t recall seeing any cars parked outside.

به یادآوردن

 • Receive: We received a warm welcome.

دریافت کردن

 • Refuse: She refused to answer questions about her personal finances.

امتناع کردن

 • Repair: He repaired his watch by himself.

تعمیرکردن

 • Replace: The car replaced the bicycle.

جایگزین کردن

 • Risk: He risked being caught.

خطر کردن

 • Run:  Do not run too fast after gain.

دویدن

 

افعال پرکاربرد انگلیسی با حرف S

 • Say: No one says that.

گفتن

 • See: Do you see that bird?

دیدن

 • Seem: I always seem to be unlucky at cards.

به نظر رسیدن

 • Sell: I can’t sell you that.

فروختن

 • Send: They’re sending help.

فرستادن

 • Set: I’m going to set the table.

مرتب کردن- تنظیم کردن

 • Show: I’ll show you later.

نشان دادن

 • Sit:  Sit on the floor.

نشستن

 • Sleep: I slept too much.

خوابیدن

 • Smell: Something smells bad. What is this?

بوییدن

 • Speak: He speaks English.

صحبت کردن

 • Spend: I spent some time in Boston.

گذراندن

 • Start: He started tipping the pea pods into a pan.

شروع‌کردن

 • Stop: I hoped he would stop asking awkward questions.

متوقف‌کردن

 • Study: She studies hard.

درس خواندن

 • Swim: She swims well.

شناکردن

 

افعال پرکاربرد انگلیسی با حرف T

 • Take: I took a shower.

گرفتن-

 • Talk: Tom talked a lot.

حرف زدن

 • Taste: The soup tastes salty.

چشیدن

 • Teach: I’ll teach you how to swim.

درس دادن

 • Tear: I tore the picture out of the album.

پاره کردن

 • Tell: I told him to come.

گفتن

 • Tend: She tends to be late for school.

خواستن

 • Think: I think that Mr. Peter is a good teacher.

فکرکردن

 • Threaten: They threatened to ban the book.

ترساندن

 • Throw: I threw away my shoes.

پرتاب کردن

 • Translate: He translated the verse into English.

ترجمه کردن

 • Try: We tried to confuse the enemy

سعی کردن

افعال پرکاربرد انگلیسی با حرف U

 • Understand: I knew you’d understand.

فهمیدن

افعال پرکاربرد انگلیسی با حرف W

 • Wait: I can’t wait to see you.

صبر کردن

 • Wake: I have to wake Tom up.

بیدار کردن

 • Walk:  Don’t try to walk before you can crawl.

راه رفتن

 • Want: I want to watch TV.

خواستن

 • Wash: Tom washed his hands.

شستن

 • Watch: We watched a movie.

تماشا کردن

 • Win: I can win this time.

برنده شدن

 • Wish: I wish to insert an advertisement in your newspaper.

آرزو کردن

 • Write:  Write it down on a piece of paper.
 • نوشتن

 

 

لیست افعال مودال انگلیسی  (modal verbs)

 • Will
 • Shall
 • Would
 • Should
 • Ought to
 • Must
 • Mustn’t
 • May
 • Might
 • Can
 • Could
 • Have to/ Has to
 • Don’t/ Doesn’t have to

 

 

حالا چند فعل دیگر را که در زبان انگلیسی پرکاربرد‌اند را به صورت مصدری و به همراه یک مثال بررسی می‌کنیم:

to accompany-همراهی کردن

All essays must be accompanied by a list of references.    تمام مقالات باید با یک لیست از منابع همراه باشد

to accuse – تهمت زدن / متهم کردن

He accused of murder.  او متهم به قتل شده است

to add- اضافه کردن

Do you want to add your name to the list?  ایا میخواهی اسمت رو به لیست اضافه کنی؟

to assist (help)- کمک کردن، یاری دادن

Do you need anybody to assist you in your work?  برای کارت به کمک کسی نیاز داری؟

to avoid (danger, task) – پرهیز کردن / دوری کردن

They have been avoiding me. آنها در حال دوری کردن از من بوده اند

to exist-وجود داشتن

I don’t think ghosts exist.  فکر نمی کنم اشباح وجود داشته باشند

to hire-استخدام کردن

You have to be careful when you want to hire a new employee. زمانی که می‌خواهی کارمند جدید استخدام کنی باید مراقب باشی

مطالعه کنید: بهترین انیمیشن‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی

 inherit-به ارث بردن

only a person can inherit under a will. فقط انسان می‌تواند از طریق وصیت نامه ارث ببرد.

to insult-توهین کردن

First he drank all my wine and then he insulted all my friends.  او اول تمام شراب من را نوشید و بعد به تمام دوستانم توهین کرد

to name, to call-نامیدن/صدازدن

 I’ll call my dog “Jessie.  من سگم را جسی صدا میزنم

 to prove-ثابت کردن

That theory was never proven.  آن نظریه هرگز ثابت نشد

to take a bath/shower-حمام کردن/دوش گرفتن

.I want to take a quick shower before we go out.  من می خواهم قبل از تمرین کردن یک دوش کوتاه بگیرم.

to teach-تدریس کردن

Where do you teach?  کجا تدریس میکنید؟

to threaten-تهدید کردن

He threatened to take them to court.  او تهدید به دادگاهی کردن آنها کرد

to provoke-تحریک کردن

It was a terrifying dog and I didn’t want to provoke it.  آن یک سگ ترسناک بود و نمی خواستم تحریکش کنم

مطالعه کنید: بهترین پکیج آموزش زبان انگلیسی در خانه

to increase-افزایش پیداکردن

The house increased in value.  ارزش این خانه افزایش یافت

 to hide-پنهان شدن

Tom hid the pictures in her desk drawer. تام عکسها را در کشوی میزش پنهان کرد

 to knock-ضربه زدن/در زدن

Please knock before entering.  لطفاً قبل از وارد شدن در بزنید

to manage, to run-مدیریت کردن/اداره کردن

How do you manage without a car?  بدون ماشین چطور از پس کارهایت برمی‌آیی؟

 to observe-مشاهده کردن

The police observed a man enter the bank.  پلیس مردی را مشاهده کرد که وارد بانک شد.

چطور فعل های پرکاربرد انگلیسی را به خاطر بسپاریم؟

می‌دانستید بدون یادگیری افعال نمی‌توانید یک جمله درست و درمان بسازید؟! در زبان انگلیسی برای تمام اعمال فعل وجود دارد، و این کار که بخواهیم تمام لغات را حفظ کنیم شاید خیلی زمان بر و سخت باشد، پس باید چه کاری انجام دهیم؟ پیشنهاد ما به شما این است که همین فعل‌های معرفی شده را به خاطر بسپارید چرا که با همین‌ها می‌توان در بسیاری از مکالمات با موضوع‌های مختلف نیز شرکت کرد. از جمله راه کارهایی که برای حفظ لغات و افعال در زبان انگلیسی کاربرد دارند می‌توان به: جمله‌سازی با کلمات، استفاده از فلش کارت‌ها و نوشتن اشاره کرد. بهترین کار برای حفظ لغات تمرین متوالی است، پس سعی کنید در یادگیری‌تان تاخیر و فاصله نیاندازید.

مطالعه کنید: آموزش حروف انگلیسی به کودکان

لیست افعال پرکاربرد انگلیسی pdf

شما عزیزان می‌توانید فایل مربوط به فعل‌های پرکاربرد را که برایتان آماده کرده‌ایم را دانلود کنید، این فایل شامل ۱۰۰ فعلی است که در جدول بالا آورده شده است.

+لیست فعل های پرکاربرد انگلیسی pdf 

یادگیری لغات و فعل‌های پرکاربرد با استفاده از جعبه لایتنر

یکی از راه‌های یادگیری آسان لغات و فعل‌های جدید انگلیسی، استفاده از جعبه لایتنر است که به شما پیشنهاد می‌کنم مطلب زیر را مطالعه کنید تا به طور کامل نحوه استفاده از جعبه لایتنر را یاد بگیرید. مطالعه کنید: جعبه لایتنر چیست؟ + آموزش جعبه لایتنر اپلیکیشن آکادمی کریمی

سخن آخر:

در این بخش با افعال پرکاربرد در زبان انگلیسی به طور کامل آشنا شدید، می‌توانید با استفاده از فایلpdf این افعال را در حافظه تلفن همراه و یا سیستم خود ذخیره کنید و روزانه چند لغت را به خاطر بسپارید تا تمامی آن‌ها را کاملا یادبگیرید. در صورت وجود هر گونه سوال در این زمینه با ما در ارتباط باشید.

4.2/5 - (13 امتیاز)

پکیج جامع مکالمه

8 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

ارتباط با ما

instagram       telegram          youtube    aparat

فهرست
pop up دوره step up