آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

فعل to be چیست + کاربردهای مهم افعال tobe

افعال to be انگلیسی
35درصد تخفیف
گیف دوره جامع

در مورد افعال to be و کاربرد آن‌ها گیج شده‌اید؟ این امر کاملا طبیعی است زیرا این افعال تغییرات زیادی پیدا کرده و به عبارت دیگر، در دسته‌ی افعال نامنظم یا بی‌قاعده جای می‌گیرند.

فعل to be یکی از پرکاربردترین انواع افعال در زبان انگلیسی است که تسلط بر تغییر آن در زمان‌های مختلف و جایگاه قرار گیری در جمله، می‌تواند به زبان آموزان کمک کند تا جملات خود را به درستی بیان کنند.

در ادامه با ما همراه باشید تا در کنار هم یاد بگیریم چگونه از فعل to be استفاده کنیم.

فعل to be چیست؟

در ویدیوی زیر استاد کریمی به صورت کامل افعال to be را آموزش داده‌اند:

 

فعل to be چیست؟

افعال to be عبارت هستند از are, am, is, was, were, been و being که از آن‌ها برای توصیف یا بیان وضعیت افراد، اشیا، مکان‌ها و ایده‌ها استفاده می‌شود. به طور مثال با کمک این فعل‌ها می‌توان شغل، سن یا ویژگی‌های رفتاری یک فرد صحبت کرد.

مطالعه کنید: 500 فعل پرکاربرد زبان انگلیسی

جدول افعال to be در زمان حال و گذشته و مخفف افعال to be

جدول افعال to be در زمان حال و گذشته
مصدر be
زمان حال + I am, I’m
You are, You’re
He/She/It is, He/She/It’s
We are, we’re
You are, you’re
They are, they’re
? Am I?
Are you?
Is he/she it?
Are we?
Are you?
Are they?
I am not, I’m not
You are not, You aren’t, You’re not
He/She/It is not, He/She/It isn’t, He’s not
We are not, We aren’t, We’re not
You are not, You aren’t, You’re not
They are not, They aren’t, They’re not
گذشته ساده + I was
You were
He/She/It was
We were
You were
They were
? Was I?
Were you?
Was he/she/it?
Were we?
Were you?
Were they?
I was not, I wasn’t
You were not, You weren’t
He/She/It was not, He/She/It wasn’t
We were not, We weren’t
You were not, You weren’t
They were not, They weren’t
Past participle been
حال کامل has/have been
گذشته کامل had been
Present participle being
حال استمراری am/is/are being
گذشته استمراری was/were being

مثال فعل to be در زمان حال مثبت

برای درک بهتر این فعل، به مثال‌های زیر توجه کنید.

I am American.

من آمریکایی هستم.

He is a teacher.

او یک معلم است.

She is happy.

او خوشحاله.

لینک مفید: افعال عبارتی پرکاربرد انگلیسی

افعال to be انگلیسی

مثال فعل to be در زمان حال منفی

I am not angry.

من عصبانی نیستم.

She is not at school.

او در مدرسه نیست.

It is not broken.

این خراب نیست.

We are not students.

ما دانش آموز نیستیم.

پکیج جامع مکالمه

مثال فعل to be در زمان گذشته مثبت

I was hungry.

من گرسنه بودم.

You were there.

تو اونجا بودی.

It was great.

این عالیه.

They were excited.

ان‌ها هیجان زده بودند.

مطالعه کنید: بهترین کتاب‌های خودآموز زبان انگلیس کدام هستند؟

مثال فعل to be در زمان گذشته منفی

I was not there.

من اونجا نبودم.

You were not here.

تو اینجا نبودی.

He wasn’t a teacher.

او معلم نبود.

We weren’t at the restaurant.

ما در رستوران نبودیم.

از دست ندهید: آموزش گرامر افعال مودال انگلیسی

سوال پرسیدن با کمک فعل to be

برای سوال بودن با کمک این فعل از ساختار زیر استفاده کنید:

To be verb + subject + complement

مثال:

Was I there?

من آنجا بودم؟

Were you sad?

ناراحت بودی؟

Was she at school?

آبا او مدرسه بود؟

جمله سوالی با فعل to be

Was it a good movie?

فیلم خوبی بود؟

Were they late?

دیر آمدند؟

حالت present perfect فعل to be

مثال‌ها و توضیحات بالا یک آشنایی ابتدایی با to be بود. در ادامه به گرامر کامل‌تر این فعل و جمله سازی با انواع آن خواهیم پرداخت. حالت حال کامل برای توصیف تجربیات یا اتفاقاتی به کار می‌رود که در گذشته به طور کامل اتفاق افتاده و زمان دقیق آن مشخص نیست.

مطالعه کنید: حال کامل در زبان انگلیسی (present perfect)

ساختار :

subject + has/have + been + complement

 

مثال:

I have been there.

من آنجا بودم.

You have been good.

تو خوب بودی.

It has been difficult.

سخت بوده.

He has been an electrician.

او یک برقکار بوده.

We have been here all day.

ما تمام روز اینجا بودیم.

They have been well-behaved.

آنها رفتار خوبی داشته اند.

فعل to be در زمان حال کامل

برای سوال پرسیدن با زمان حال کامل، از دستور زیر پیروی کنید:

Has/have + subject + been + complement

 

مثال:

Have you been worried?

نگران بودی؟

Has he been there?

اون آنجا بوده؟

Have they been anxious?

آن‌ها مضطرب بودن؟

فعل to be در حالت  حال استمراری Present Progressive 

برای بیان اموری که در حال حاضر اتفاق افتاده و جریان دارند، از زمان حال استمراری استفاده می‌شود.

ساختار:

Subject + be verb + verb + ing

 

مثال:

I am watching television.

من در حال تماشای تلویزیون هستم.

You are pushing the wrong button.

دکمه اشتباه را فشار می‌دهید.

He is looking at the window.

او به پنجره نگاه می کند.

She is studying.

او مشغول درس خوندن است.

لینک مرتبط: حال استمراری در انگلیسی

It is raining.

باران می‌بارد.

We are traveling.

ما در سفر هستیم.

فعل to be در زمان حال استمراری

برای بیان سوال خود با حالت حال استمراری to be از این ساختار کمک بگیرید:

statement + “to be” verb + pronoun

هنگام پرسیدن سوالات باید به یک نکته توجه داشته باشید. اگر گزاره سوال مثبت است، قسمت دوم یا بخش سوالی جمله باید منفی باشد و اگر گزاره اولیه منفی است، بخش دوم سوال را مثبت قرار دهید.

از دست ندهید: سوال کوتاه انگلیسی یا tag question چیست؟

It was good, wasn’t it?

(گزاره مثبت با حالت سوال منفی)

You were there, weren’t you?

تو اونجا بودی، نه؟ (گزاره مثبت با حالت سوالی منفی)

It wasn’t too bad, was it?

خیلی بد نبود، نه؟ (گزاره منفی با حالت سوالی مثبت)

They weren’t angry, were they?

آنها عصبانی نبودند، نه؟ (گزاره منفی با حالت سوالی مثبت)

فعل ربطی To be

فعل ربطی To be

گاهی اوقات از To be به عنوان یک فعل ربطی برای توضیح بیشتر عمل انجام گرفته توسط فاعل استفاده می‌کنند. ساختار:

Subject + “to be” verb + complement

 

مطالعه کنید: فرق صفت با ing و ed چیست؟

مثال

I am excited.

من هیجان زده هستم.

It is boring.

خسته کننده است.

She is the leader.

او لیدره.

They are at the bank.

آنها در بانک هستند.

گاهی اوقات هنگام پاسخ دادن به سؤال می‌توانید فقط یک فاعل و فعل “to be” را به کار برید که در این ساختار استفاده می شوند:

subject + “to be” verb

 

مثال:

Q: Are you the doctor?

A: I am.

یا

Q: Is she the teacher?

A: She is.

افزودن قید به جملاتی با فعل ربطی To be

در برخی از جملات می‌توانیم برای توضیح بیشتر، از قیدها استفاده کنیم که در این حالت با دو ساختار زیر روبه‌رو هستیم:

subject + “to be” verb + adverb +complement

یا

Adverb, subject + “to be” verb + complement

 

مثال:

I am always on time.

من همیشه سروقت میام.

It is never boring.

هیچ وقت خسته کننده نیست.

Sometimes, it is difficult.

گاهی اوقات سخته.

بیان احتمال یا ارائه پیشنهاد با فعل To be

هنگام توصیف احتمالا می‌توانید از ساختار زیر کمک بگیرید:

Subject + modal verb (could, should, would, might) + be + complement

 

لینک مفید: انواع قید در زبان انگلیسی

He could be a superstar.

او میتواند یک سوپراستار باشد.

You should be nice to your parents.

باید با پدر و مادرت رفتار خوبی داشته باشی.

اما بیان پیشنهاد با کمک این فعل کمی پیچیده تر از حالتی است که قصد بیان احتمال را داریم. در گفتن پیشنهادات دو ساختار مورد استفاده قرار می‌گیرد:

subject + modal verb (suggest)+ object + be + complement

یا

subject + modal verb (advise)+ object + to be + complement

مثال:

I suggest you be nice to your mother.

پیشنهاد میکنم با مادرت خوب رفتار کنی.

I advise you to be cooperative.

به شما توصیه می کنم همکاری داشته باشی.

دادن دستور با استفاده از فعل to be

در جملات دستوری، to be در ابتدای جمله قرار می‌گیرد و نیازی به ذکر فاعل نخواهد بود.

ساختار:

“to be” verb + complement

و

Do not + “to be” verb + complement

از دست ندهید: گرامر جملات امری انگلیسی

مثال:

Don’t be mean to him.

باهاش بدجنس نباش.

دستور دادن با فعل to be

Be a good student.

دانش آموز خوبی باش.

Be nice to your teacher.

با معلت خوب رفتار کن.

چه زمانی از فعل to be به عنوان مصدر استفاده کنیم؟

از مصدرها + فعل برای ساختن یک اسم استفاده می‌شود و معمولا در جایگاه توضیح بیشتر در مورد فاعل قرار می‌گیرند.

I want to be a singer.

من میخواهم خواننده بشم.

افعال to be

He likes to be the best at what he does.

او دوست دارد در کاری که انجام می دهد بهترین باشد.

They hope to be friends.

آنها امیدوارند با هم دوست شوند.

در حالت منفی باید do not یا does not را قبل از فعل کمکی قرار دهید.

He does not like to be mean.

او دوست ندارد بدجنس باشد.

She doesn’t want to be a musician.

او نمی خواهد نوازنده شود.

ساخت جملات مجهول با فعل to be

در جملات مجهول، فاعل جمله یا به طور کامل حذف شده است و یا در جایگاه مفعول قرار دارد. برای ساختار جملات مجهول با کمک فعل to be باید از ساختارهای زیر استفاده کنید.

مطالعه کنید: آموزش کامل جملات مجهول انگلیسی

subject + “to be” verb + verb

یا

Subject + “to be” verb + verb + by + object

 

مثال:

Present: The car is powered by electricity.

حال: ماشین با برق کار می کند.

Present progressive: The work is being done.

حال استمراری: کار در حال انجام است.

Past: The building was demolished by the crew.

گذشته: ساختمان توسط کارکنان تخریب شد.

Future: The meal will be prepared by the chef.

آینده: غذا توسط سرآشپز آماده می شود.

Present perfect: The coffee had been made.

حال کامل: قهوه درست شده بود.

فعل to be در جملات مجهول

مثال های بیشتر از گرامر فعل to be

You are to do your homework without watching any TV.

The students are not to travel by subway without a friend.

The plane is to take off at 9 pm.

The new kitchen cabinets are to arrive before December 20th.

Their house is to be sold right away.

I’m in college at the moment.

Where is she?

He was her first husband.

Were you at the U2 concert?

The weather has been really nice since June.

He’s very rich.

My father is old now.

The weather was terrible.

The food is so good in Italy.

Is she Irish or English?

I am an Arsenal fan.

He’s been a member of the rowing club for twenty years.

He’s a firefighter.

Both of my brothers are policemen.

My grandmother was a nurse.

I was seventeen when I met Bob.

Because I wasn’t eighteen, I couldn’t vote in the last election.

He is my first cousin.

They are my best friends.

Are you her sister?

Her house is on the edge of the lake.

He was always gentle.

You’re being too generous.

I was very happy.

Are you hungry?

We were supposed to get there an hour ago.

I’m reading a book about the Titanic at the moment.

What was she doing in France?

The house was being painted.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

35درصد تخفیف

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره همراه خود را وارد کنید.