فعل to be چیست + کاربردهای مهم افعال tobe

افعال to be انگلیسی

تبلیغ دوره جامع

در مورد افعال to be و کاربرد آن‌ها گیج شده‌اید؟ این امر کاملا طبیعی است زیرا این افعال تغییرات زیادی پیدا کرده و به عبارت دیگر، در دسته‌ی افعال نامنظم یا بی‌قاعده جای می‌گیرند. فعل to be یکی از پرکاربردترین انواع افعال در زبان انگلیسی است که تسلط بر تغییر آن در زمان‌های مختلف و جایگاه قرار گیری در جمله، می‌تواند به زبان آموزان کمک کند تا جملات خود را به درستی بیان کنند.

در ادامه با ما همراه باشید تا در کنار هم یاد بگیریم چگونه از فعل to be استفاده کنیم.

فعل to be چیست؟

در ویدیوی زیر استاد کریمی به صورت کامل افعال to be را آموزش داده‌اند:

 

فعل to be چیست؟

فعل to be چیست؟

افعال to be عبارت هستند از are, am, is, was, were, been و being که از آن‌ها برای توصیف یا بیان وضعیت افراد، اشیا، مکان‌ها و ایده‌ها استفاده می‌شود. به طور مثال با کمک این فعل‌ها می‌توان شغل، سن یا ویژگی‌های رفتاری یک فرد صحبت کرد.

دوره 300 فعل

 

مطالعه کنید: 500 فعل پرکاربرد زبان انگلیسی

جدول افعال to be در زمان حال و گذشته و مخفف افعال to be

جدول افعال to be در زمان حال و گذشته
مصدر be
زمان حال + I am, I’m
You are, You’re
He/She/It is, He/She/It’s
We are, we’re
You are, you’re
They are, they’re
? Am I?
Are you?
Is he/she it?
Are we?
Are you?
Are they?
I am not, I’m not
You are not, You aren’t, You’re not
He/She/It is not, He/She/It isn’t, He’s not
We are not, We aren’t, We’re not
You are not, You aren’t, You’re not
They are not, They aren’t, They’re not
گذشته ساده + I was
You were
He/She/It was
We were
You were
They were
? Was I?
Were you?
Was he/she/it?
Were we?
Were you?
Were they?
I was not, I wasn’t
You were not, You weren’t
He/She/It was not, He/She/It wasn’t
We were not, We weren’t
You were not, You weren’t
They were not, They weren’t
Past participle been
حال کامل has/have been
گذشته کامل had been
Present participle being
حال استمراری am/is/are being
گذشته استمراری was/were being

جدول فعل to be

 

مثال فعل to be در زمان حال مثبت

برای درک بهتر این فعل، به مثال‌های زیر توجه کنید.

I am American

من آمریکایی هستم.

He is a teacher

او یک معلم است.

She is happy

او خوشحاله.

لینک مفید: افعال عبارتی پرکاربرد انگلیسی (phrasal verbs)

افعال to be انگلیسی

مثال فعل to be در زمان حال منفی

I am not angry

من عصبانی نیستم.

She is not at school

او در مدرسه نیست.

It is not broken

این خراب نیست.

We are not students

ما دانش آموز نیستیم.

مثال فعل to be در زمان گذشته مثبت

I was hungry

من گرسنه بودم

You were there

تو اونجا بودی

It was great

این عالیه

They were excited

ان‌ها هیجان زده بودند.

مطالعه کنید: بهترین کتاب‌های خودآموز زبان انگلیس کدام هستند؟

مثال فعل to be در زمان گذشته منفی

I was not there

من اونجا نبودم

You were not here

تو اینجا نبودی

He wasn’t a teacher

او معلم نبود

We weren’t at the restaurant

ما در رستوران نبودیم.

از دست ندهید: آموزش گرامر افعال مودال انگلیسی

سوال پرسیدن با کمک فعل to be

برای سوال بودن با کمک این فعل از ساختار زیر استفاده کنید:

To be verb + subject + complement

مثال:

Was I there

من آنجا بودم؟

Were you sad

ناراحت بودی؟

Was she at school

آبا او مدرسه بود؟

جمله سوالی با فعل to be

Was it a good movie

فیلم خوبی بود؟

Were they late

دیر آمدند؟

حالت کامل فعل to be و سوالی کردن آن

حالت کامل فعل to be و سوالی کردن آن

حالت present perfect فعل to be

مثال‌ها و توضیحات بالا یک آشنایی ابتدایی با to be بود. در ادامه به گرامر کامل‌تر این فعل و جمله سازی با انواع آن خواهیم پرداخت. حالت حال کامل برای توصیف تجربیات یا اتفاقاتی به کار می‌رود که در گذشته به طور کامل اتفاق افتاده و زمان دقیق آن مشخص نیست.

مطالعه کنید: حال کامل در زبان انگلیسی (present perfect)

ساختار :

subject + has/have + been + complement

مثال:

I have been there

من آنجا بودم

You have been good

تو خوب بودی

It has been difficult

سخت بوده

He has been an electrician

او یک برقکار بوده

We have been here all day

ما تمام روز اینجا بودیم

They have been well-behaved

آنها رفتار خوبی داشته اند

فعل to be در زمان حال کامل

برای سوال پرسیدن با زمان حال کامل، از دستور زیر پیروی کنید:

Has/have + subject + been + complement

مثال:

Have you been worried?

نگران بودی؟

Has he been there?

اون آنجا بوده؟

Have they been anxious?

آن‌ها مضطرب بودن؟

فعل to be در حالت  حال استمراری Present Progressive 

برای بیان اموری که در حال حاضر اتفاق افتاده و جریان دارند، از زمان حال استمراری استفاده می‌شود.

ساختار:

Subject + be verb + verb + ing

مثال

I am watching television

من در حال تماشای تلویزیون هستم

You are pushing the wrong button

دکمه اشتباه را فشار می‌دهید.

He is looking at the window

او به پنجره نگاه می کند

She is studying

او مشغول درس خوندن است

لینک مرتبط: حال استمراری در انگلیسی

It is raining

باران می‌بارد.

We are traveling

ما در سفر هستیم

فعل to be در زمان حال استمراری

برای بیان سوال خود با حالت حال استمراری to be از این ساختار کمک بگیرید:

statement + “to be” verb + pronoun

هنگام پرسیدن سوالات باید به یک نکته توجه داشته باشید. اگر گزاره سوال مثبت است، قسمت دوم یا بخش سوالی جمله باید منفی باشد و اگر گزاره اولیه منفی است، بخش دوم سوال را مثبت قرار دهید.

از دست ندهید: سوال کوتاه انگلیسی یا tag question چیست؟

It was good, wasn’t it?

(گزاره مثبت با حالت سوال منفی)

You were there, weren’t you?

تو اونجا بودی، نه؟ (گزاره مثبت با حالت سوالی منفی)

It wasn’t too bad, was it?

خیلی بد نبود، نه؟ (گزاره منفی با حالت سوالی مثبت)

They weren’t angry, were they?

آنها عصبانی نبودند، نه؟ (گزاره منفی با حالت سوالی مثبت)

فعل ربطی To be

فعل ربطی To be

فعل ربطی To be

گاهی اوقات از To be به عنوان یک فعل ربطی برای توضیح بیشتر عمل انجام گرفته توسط فاعل استفاده می‌کنند. ساختار:

Subject + “to be” verb + complement

مطالعه کنید: فرق صفت با ing و ed چیست؟ boring  یا bored؟

مثال

I am excited

من هیجان زده هستم

It is boring

خسته کننده است

She is the leader

او لیدره

They are at the bank

آنها در بانک هستند

گاهی اوقات هنگام پاسخ دادن به سؤال می‌توانید فقط یک فاعل و فعل “to be” را به کار برید که در این ساختار استفاده می شوند:

subject + “to be” verb

مثال:

Q: Are you the doctor

A: I am

یا

Q: Is she the teacher

A: She is

افزودن قید به جملاتی با فعل ربطی To be

در برخی از جملات می‌توانیم برای توضیح بیشتر، از قیدها استفاده کنیم که در این حالت با دو ساختار زیر روبه‌رو هستیم:

Subject + “to be” verb + adverb +complement

یا

Adverb, subject + “to be” verb + complement

مثال:

I am always on time

من همیشه سروقت میام

It is never boring

هیچ وقت خسته کننده نیست

Sometimes, it is difficult

گاهی اوقات سخته

بیان احتمال یا ارائه پیشنهاد با فعل To be

هنگام توصیف احتمالا می‌توانید از ساختار زیر کمک بگیرید:

Subject + modal verb (could, should, would, might) + be + complement

لینک مفید: انواع قید در زبان انگلیسی

He could be a superstar

او میتواند یک سوپراستار باشد

You should be nice to your parents

باید با پدر و مادرت رفتار خوبی داشته باشی

اما بیان پیشنهاد با کمک این فعل کمی پیچیده تر از حالتی است که قصد بیان احتمال را داریم. در گفتن پیشنهادات دو ساختار مورد استفاده قرار می‌گیرد:

subject + modal verb (suggest)+ object + be + complement

یا

subject + modal verb (advise)+ object + to be + complement

مثال:

I suggest you be nice to your mother

پیشنهاد میکنم با مادرت خوب رفتار کنی

I advise you to be cooperative

به شما توصیه می کنم همکاری داشته باشی

دادن دستور با استفاده از فعل to be

در جملات دستوری، to be در ابتدای جمله قرار می‌گیرد و نیازی به ذکر فاعل نخواهد بود.

ساختار:

“to be” verb + complement

و

Do not + “to be” verb + complement

از دست ندهید: گرامر جملات امری انگلیسی (imperative)

مثال:

Don’t be mean to him

باهاش بدجنس نباش

دستور دادن با فعل to be

Be a good student

دانش آموز خوبی باش

Be nice to your teacher

با معلت خوب رفتار کن

 

دادن دستور با استفاده از فعل to be

دادن دستور با استفاده از فعل to be

چه زمانی از فعل to be به عنوان مصدر استفاده کنیم؟

از مصدرها + فعل برای ساختن یک اسم استفاده می‌شود و معمولا در جایگاه توضیح بیشتر در مورد فاعل قرار می‌گیرند.

I want to be a singer

من میخواهم خواننده بشم

افعال to be

He likes to be the best at what he does

او دوست دارد در کاری که انجام می دهد بهترین باشد

They hope to be friends

آنها امیدوارند با هم دوست شوند

در حالت منفی باید do not یا does not را قبل از فعل کمکی قرار دهید.

He does not like to be mean

او دوست ندارد بدجنس باشد

She doesn’t want to be a musician

او نمی خواهد نوازنده شود

ساخت جملات مجهول با فعل to be

در جملات مجهول، فاعل جمله یا به طور کامل حذف شده است و یا در جایگاه مفعول قرار دارد. برای ساختار جملات مجهول با کمک فعل to be باید از ساختارهای زیر استفاده کنید.

مطالعه کنید: آموزش کامل جملات مجهول انگلیسی

Subject + “to be” verb + verb

یا

Subject + “to be” verb + verb + by + object

مثال:

Present: The car is powered by electricity

حال: ماشین با برق کار می کند

Present progressive: The work is being done

حال استمراری: کار در حال انجامه

Past: The building was demolished by the crew

گذشته: ساختمان توسط کارکنان تخریب شد

Future: The meal will be prepared by the chef

آینده: غذا توسط سرآشپز آماده می شود

Present perfect: The coffee had been made

حال کامل: قهوه درست شده بود

فعل to be در جملات مجهول

مثال های بیشتر از گرامر فعل to be

You are to do your homework without watching any TV

The students are not to travel by subway without a friend

The plane is to take off at 9pm

The new kitchen cabinets are to arrive before December 20th

Their house is to be sold right away

I’m in college at the moment

Where is she

He was her first husband

Were you at the U2 concert

The weather has been really nice since June

He’s very rich

My father is old now

The weather was terrible

The food is so good in Italy

Is she Irish or English?

I am an Arsenal fan

He’s been a member of the rowing club for twenty years

He’s a firefighter

Both of my brothers are policemen

My grandmother was a nurse

I was seventeen when I met Bob

Because I wasn’t eighteen, I couldn’t vote in the last election

He is my first cousin

They are my best friends

Are you her sister

Her house is on the edge of the lake

He was always gentle

You’re being too generous

I was very happy

Are you hungry

We were supposed to get there an hour ago

I’m reading a book about the Titanic at the moment

What was she doing in France

The house was being painted

برچسب‌ها :

دریافت مشاوره رایگان برای شروع آموزش زبان انگلیسی فرم زیر را تکمیل کنید:

به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید

پر فروش‌ترین دوره‌ها:

دوره جامع اموزش زبان انگلیسی
یادگیری 300 فعل مهم زبان انگلیسی
دوره 500 عبارت کاربردی
دوره فرزند دو زبانه

پر بازدیدترین مطالب سایت:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی
ارتباط با ما

instagram       telegram          youtube    aparat

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید.

آخرین مطالب

فهرست