آموزش زمان حال کامل (Present Perfect Tense) در زبان انگلیسی

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

قبلا در مقاله زمان‌ها در زبان انگلیسی به صورت مختصر تمامی زمان‌ها را مورد بررسی قرار دادیم. از زمان حال کامل(Present Perfect) یا ماضی نقلی برای اشاره به عملی که در گذشته انجام شده و اثر و نتیجه آن تا زمان حالی باقی ملنده باشد، یا آن عمل تا زمان حال ادامه پیدا کرده باشد، استفاده می‌کنیم.

ساختار این زمان به شکل زیر است:

قید زمان قید مکان قید حالت مفعول شکل سوم فعل (p.p.) افعال کمکی have/has فاعل

 

We have lived in London since 1989.

 ما از سال 1989 در لندن زندگی کرده ایم

His father has worked in that office for 15 years.

پدرش به مدت 15 سال در آن اداره کار کرده است.

توجه: اگر فاعل جمله یکی از سوم شخص‌های مفرد باشد، از فعل کمکی has  و برای سایر فاعل‌ها از فعل کمکی have استفاده می‌کنیم. مخفف have به صورت (‘ve) و مخفف has بصورت (‘s) است.

ما کار کرده‌ایم We have worked من کار کرده‌ام I have worked
شما کار کرده‌اید You have worked تو کار کرده‌ای You have worked
آنها کار کرده‌اند They have worked او کار کرده است(مذکر) She has worked
او کار کرده است (غیرانسان) It has worked او کار کرده است (مونث) He has worked

مطلب پیشنهادی: آموزش حروف انگلیسی به کودکان

ساختار جمله سوالی

برای سوالی کردن زمان حال کامل، افعال کمکی have/has را به قبل از فاعل منتقل می‌کنیم:

Have you done your homework?

آیا تکلیفت را انجام داده ای؟

Has Tom lived in this city for many years?

آیا تام سال‌های زیادی در این شهر زندگی کرده است؟

اگر از کلماتی سوالی مانند wh هم استفاده می‌کنید باید این کلمات را در ابتدای جمله بکار ببریم و سپس با تغییر جایگاه فعل کمکی و فاعل جمله خود را بسازیم.

Where has she lived since two years ago?

او از دو سال قبل کجا زندگی کرده است؟

ساختار جمله منفی

برای منفی کردن زمان حال کامل، بعد از افعال کمکی have/has قید منفی ساز یا مخفف آن n’t را اضافه می‌کنیم.

It hasn’t rained in the last few months.

در چند ماه گذشته بازان نباریده است.

توجه: شکل سوم فعل همان اسم مفعول (Past participle) است. اگر فعلی باقاعده باشد، شکل سوم آن ed می‌گیرد. چنانچه بی‌قاعده باشد، ظاهر آن تغییر می‌کند و بایستی آن‌ها را حفظ کرد.

مطلب پیشنهادی: صفت در زبان انگلیسی

کاربردهای زمان حال کامل

  • برای بیان عملی که در گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در این حالت اغلب از since و for استفاده می‌کنیم.

Mr. Smith has taught English since 1999.

آقای اسمیت از سال 1999 انگلیسی تدریس کرده است.

  • برای بیان تجربه‌ای که زمانی در زندگی شما اتفاق افتاده است. در واقع، این عمل در گذشته رخ داده و به پایان رسیده است. اما آثار آن هنوز احساس می‌شود. زمان آن عمل مهم نیست.

They have moved into a new apartment recently.

آن‌ها اخیرا به یک آپارتمان جدید نقل مکان کرده‌اند.

توجه: اگر بخواهیم زمان دقیق آن عمل را بیان کنیم، دیگر نمی‌توان از زمان حال کامل استفاده کرد و حتما باید از زمان گذشته ساده بهره گرفت.

They moved into a new apartment last week.

آن‌ها هفته قبل به یک آپارتمان جدید نقل مکان کردند.

همچنین، اگر عملی مربوط به گذشته باشد، ولی اثری در زمان حال نداشته باشد، از زمان گذشته ساده استفاده می‌کنیم.

Hitler died many years ago.

هیتلر خیلی سال پیش از دنیا رفت

  • برای اشاره و بیان عملی که اخیرا به پایان رسیده است.

His wife has just cooked lunch.

همسرش تازه ناهار را پخته است.

  • برای بیان کار یا فعالیتی که بر زمان حال تاثیر داشته است.

My son has lost his keys.

پسرم کلیدهایش را گم کرده است.

  • برای اشاره به عملی که یک یا چندبار تا لحظه‌ای که در آن هستیم، انجام گرفته یا روی نداده است.

I ‘ve never been in Australia.

من هرگز در استرالیا نبوده‌ام.

My students have read that book twice.

دانش آموزانم دو بار آن کتاب را خوانده‌اند.

  • بیان تجربیات شخصی

He‘s traveled to Africa a lot.

او خیلی به آفریقا سفر کرده است.

مطلب پیشنهادی: آموزش تمام حروف صدادار در زبان انگلیسی + تکنیک‌ها

نشانه‌های زمان حال کامل

نشانه‌های زمان حال کامل1-since

کلمه since به معنی “از” است و در زمان حال کامل “مبدا زمان” را نشان می‌دهد. به این معنا که برای اشاره به شروع کاری که در گذشته رخ داده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است از since استفاده می‌کنیم.

I’ve studies English since 1392.

من از سال 1392 زبان انگلیسی را یاد گرفته‌ام.

توجه: اگر بخواهیم در عبارت‌های زمان حال کامل ، بعد از since به جای قیود زمان مانند سال و روز، از جمله استفاده کنیم، زمان آن جمله بایستی به صورت زمان گذشته باشد.

She ‘s cleaned the room since 8 a.m.

او از ساعت 8 صبح اتاق‌ها را تمیز کرده است.

She has cleaned the room since she got up in the morning.

او از صبح که از خواب بیدار شد، اتاق‌ها را تمیز کرده است.

2-for

کلمه for به معنی ” به مدت” است و در زمان حال کامل ” مدت زمان انجام کار ” را نشان می‌دهد. کلمه for اغلب بعد از کلماتی که نشان دهنده طول زمان هستند مانند a long time, year, month, hour, second,… استفاده می‌شود.

Mr. Summer has studied Spanish for 10 years.

آقای سامر به مدت 10 سال زبان اسپانیایی را مطالعه کرده است.

توجه: در جملات مثبت می‌توان for را حذف کرد اما در جملات منفی نمی‌توان این کار را انجام داد.

Mr. Summer has taught English (for) three years.

آقای سامر (به مدت) سه سال انگلیسی تدریس کرده است.

Mr. Summer hasn’t had any holiday for a year.

آقای سامر برای یکسال هیچ تعطیلاتی نداشته‌است.

همچنین در جملات منفی می‌توان به جای for از حرف اضافه in استفاده کرد.

He hasn’t cleaned his room in/ for three weeks.

او اتاقش را به مدت 3 هفته تمیز نکرده است.

3-just

کلمه just به معنی “تازه” قبل از عمل اصلی جمله و برای اشاره به عملی که تازه تمام یا متوقف شده به‌کار می‌رود.

Tom has just arrived.

تام تازه به خانه رسیده است.

4-already

کلمه already به معنی” هم اکنون” است. این قید در جملات مثبت قبل از فعل اصلی برای اشاره به عملی که قبلا تکمیل شده است، به‌کار می‌رود.

We have already finished our work.

 ما هم اکنون کارمان را تمام کرده ایم.

5-yet

کلمه yet به معنی ” هنوز” در انتهای جملات منفی و سوالی زمان حال کامل به‌کار می‌رود.

I haven’t traveled to Liverpool yet.

 من هنوز به لیورپول سفر نکرده‌ام.

6-ever

کلمه ever به معنی ” هرگز” و “تابحال” است. این کلمه همانند yet در جملات منفی و سوالی حال کامل و قبل از فعل اصلی به‌کار می‌رود.

Have you ever been in England?

آیا تابحال در انگلستان بوده‌ای؟

توجه: کلمه‌ی ever اغلب در جملات مثبت نیز بکار می‌رود. در این حالت، معمولا بعد از صفت عالی یا برترین استفاده می‌شود.

It is the best book that I have ever read.

این بهترین کتابی است که تابحال خوانده‌ام.

This is the most  beautiful view that he has ever seen.

این زیباترین منظره‌ای است که او تابحال دیده است.

7- neverو always

کلمه‌ی never به معنی “هرگز” و always به معنی “همیشه”، قبل از فعل اصلی بکار می‌روند.

She’s never read this book.

او هزگز این کتاب را نخوانده است.

We’ve always been interested in football.

ما همیشه به فوتبال علاقمند بوده‌ایم.

8-recently= lately

Recently و lately به معنی”اخیرا” هستند. این دو کلمه در ابتدا و قبل از فعل اصلی و یا در انتهای جمله زمان حال کامل قرار می‌گیرد.

Have you written to him lately?

آیا اخیرا به او نامه نوشته‌ای؟

Alison has recently found a par-time job.

آلیسون اخیرا یک کار پاره وقت پیدا کرده است.

9-up to now, till now, so far, until now

این عبارات به معنی” تاکنون/ تابحال” هستند و در انتها یا در ابتدای جملات زمان حال کامل قرار می‌گیرند.

He’s written two letter so far.

او تا به حال دو نامه نوشته است.

10- in the last few days( weeks,…)

این عبارت نشاندهنده یک دوره از زمان گذشته تا زمان حال  است.

I’ve met a lot of people in the last few months.

من در چند ماه گذشته افراد زیادی را ملاقات کرده‌ام.

11- this/ that /It is the (first, second, third,…) time

بعد از این عبارات نیز زمان حال کامل به‌کار می‌رود.

This is the third time I have seen this film.

این سومین باری است که این فیلم را دیده‌ام.

It is the second time he has phoned me this day.

این سومین بار است که امروز به من زنگ زده است.

12- کلمات زیر معمولا در زمان حال کامل به‌کار می‌روند:

سه بار third دوبار twice یکبار once
چندین بار Several times پنج بار 5 times چهار بار 4 times
دفعات زیادی Many times دوباره و دوباره Again and again بارها و بارها Over and over

 

I have seen this movie several times.

من این فیلم را چندین بار دیده‌ام.

13-during

این کلمه به معنی ” در طی / در خلال” است.

They haven’t built any hospitals in our city during the last 5 years.

آن‌ها در طی 5 سال گذشته در شهر ما هیچ بیمارستانی را نساخته‌اند.

5/5 - (1 امتیاز)

دوره آکادمی روان

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی
ارتباط با ما

instagram       telegram          youtube    aparat

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید.

آخرین مطالب

فهرست