حال کامل استمراری در انگلیسی | Present Perfect Continuous

زمان حال کامل استمراری - present perfect progressive

تبلیغ دوره جامع

قبلا در مقاله تمامی زمان‌ها در زبان انگلیسی به بررسی موردی زمان‌ها پرداختیم. زمان حال کامل استمراری برای اشاره به عملی که از گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته است، یا اثر آن در زمان حال باقی مانده است، استفاده می‌شود.

ویدئو آموزش حال کامل استمراری

 

ساختار حال کامل استمراری انگلیسی

ساختار زمان حال کامل استمراری

ساختار زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی از شکل ساده فعل have یا has (برای سوم شخص) به همراه حالت سوم فعل کمکی «be» یعنی  «been» به‌علاوه‌ی شکل ing افعال اصلی ساخته می‌شود. فرمول حال کامل استمراری:

Subject + have/has + been + Present Participle (ing form of the main verb)

قید زمان + قید مکان + قید حالت + مفعول + فعل اصلی به شکل ing دار + قسمت سوم فعل be (been) + فعل کمکی have/ has + فاعل

I have been living in London

.من در لندن زندگی می‌کرده‌ام.

You’re out of breath. Have you been running?

نفس نفس می‌زنید. آیا می‌دویده‌اید؟

توجه: اگر فاعل جمله یکی از سوم شخص‌های مفرد باشد، از فعل کمکی has و برای سایر فاعل‌ها از فعل کمکی have استفاده می‌کنیم. مخفف have به صورت (ve’) و مخفف has بصورت (s’) است.

ما کار می‌کرده‌ایم. .We have been working من کار میکرده‌ام. . I have been working
شما کار میکرده‌اید. .You have been working تو کار میکرده‌ای؟ .You have been working
.آنها کار میکرده‌اند .They have been working او کار می‌کرده‌است. .She has been working
او کار می‌کرده‌است. .It has been working او کار می‌کرده‌است. .He has been working

سوالی کردن حال کامل استمراری

برای سوالی کردن زمان حال کامل استمراری در سوالات بلی/خیر، افعال کمکی have/has را به قبل از فاعل منتقل می‌کنیم:

Have/Has + subject + been + v + (-ing)?

 

Have you been talking to Carol about the problem?

درباره مشکل با کارل صحبت کرده‌ای؟

اگر از کلمات سوالی مانند wh هم استفاده می‌کنید باید این کلمات را در ابتدای جمله به‌کار ببریم و سپس با تغییر جایگاه فعل کمکی و فاعل جمله خود را بسازیم.

Wh-word + have/has + فاعل + been + فعل-ing ?

Why has she been sitting in the sun?

چرا او در زیر آفتاب نشسته است؟

What have you been doing these days?

این روزها مشغول انجام چه کاری بوده‌ای؟

 

توجه: در دوره 300 فعل کاربردی انگلیسی،  افعال به ترتیب سطح مبتدی تا پیشرفته به همراه ترجمه‌ی فعل، تلفظ صحیح و مثال. فصل اول شامل ۶ قسمت است و در هر قسمت ٢٠ فعل آموزش داده شده است. نکات مربوط به استفاده‌ی هر فعل و نحوه‌ی استفاده‌ی فرم گذشته‌ی افعال و حرف اضافه‌ها به همراه مثال‌های کاربردی و پرتکرار را با هم یاد می‌گیریم. برای تهیه دوره روی تصویر زیر کلیک کنید یا برای کسب اطلاعات بیشتر به مشاورین ما با شماره تماس 09130013252 پیام دهید.

دوره 300 فعل

 


حالت منفی حال کامل استمراری

برای منفی کردن زمان حال کامل استمراری، بعد از افعال کمکی have/has قید منفی ساز یا مخفف آن n’t را اضافه می‌کنیم.

فاعل + have/has (not) + been + فعل-ing

I have not been writing much recently.

من اخیرا زیاد نمی‌نویسم

Susan hasn’t been waiting for the school bus a lot.

سوزان زیاد منتظر اتوبوس مدرسه نمانده است.

 


استثناها در اضافه کردن ing برای حال کامل استمراری

1. اگر آخر فعل e بود، با اضافه کردن ing حذف می‌شود، به غیر از فعل‌هایی که آخرشان ee و oe و ye باشد:

come => coming

2. در افعالی که قبل از آخرین حرف بی‌صدا یک حرف صدادار همراه با تکیه دارند، آن حرف بی‌صدا دوبار تکرار می‌شود، به غیر از افعالی که آخرشان w و x و y باشد:

sit => sitting

mix => mixing

3. در انگلیسی بریتانیایی UK اگر آخر فعلی حرف L باشد دوبار تکرار می‌شود، اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید:

travel => travelling (انگلیسی بریتانیایی)

travel => traveling (انگلیسی آمریکایی)

4. اگر آخر یک فعل به ie  ختم شده باشد، تبدیل به y می‌شود.

lie => lying


مخفف و شکل کوتاه حال کامل استمراری انگلیسی

شکل کوتاه (Short form) شکل بلند (Long form) ضمیر (Pronoun)
I‘ve been eating have been eating I
You‘ve been eating You have been eating You
He‘s been eating He has been eating He, She, It
we‘ve been eating   We have been eating We, You, They

کاربردهای زمان حال کامل استمراری

●زمانی‌که قصد داشته باشیم روی فرایند یا مدت زمان عملی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است، تاکید کنیم.

Jack has been fixing cars since he was eighteen years old.

جک از هجده سالگی ماشین تعمیر می‌کرده است.

●برای اشاره به کاری که در گذشته آغاز شده و تا زمان آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد، یا نتیجه و اثرش تا آن زمان باقی خواهد بود. این حالت بیشتر در پاسخ به سوالات ” از کی…” یا ” چند وقت…” به‌کار می‌رود.

● برای اشاره به عملی که تمام شده اما اثر و نتیجه آن کار تا زمان حال باقی مانده است.

How long have they been working here? They have been working for  10 Years.

چند وقت آن‌ها اینجا کار می‌کرده‌اند؟ آن‌ها ده سال است که اینجا کار می‌کرده‌اند.

As I  have been cleaning the roof all the day, My clothes are dirty now.

چون تمام طول روز داشتم سقف را تمیز می‌کرده‌ام، لباس‌هایم الان کثیف هستند.

مطالعه کنید: چگونه “تاریخ” را به انگلیسی (dates) بگوییم؟ | روز، هفته، ماه، سال


نشانه‌ها و قیدهای زمان حال کامل استمراری

نشانه‌ها و قیدهای زمان حال کامل استمراری

از زمان حال کامل استمراری برای بیان کاری که در زمان گذشته (هر زمانی پیش از حال) شروع شده است و هنوز هم در حال انجام است (به پایان نرسیده باشد) استفاده می‌شود. معمولا برای مشخص کردن مدت زمان انجام کار در این ساختار از دو حرف اضافه‌ی “for” و  “ since” استفاده می‌کنیم. همچنین می‌توانیم از سایر قیود زمان برای نشان دادن دوره زمانی این ساختار استفاده کنیم و البته بعضی‌وقت‌ها هم می‌توان به طول زمان اشاره‌ای نکرد. در این قسمت قیدهای انگلیسی حال کامل استمراری را مشاهده می‌کنید:

1- استفاده از since در حال کامل استمراری

کلمه since به معنی “از” است و در زمان حال کامل استمراری انگلیسی “مبدا زمان” را نشان می‌دهد. به این معنا که برای اشاره به شروع کاری که در گذشته رخ داده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است از since استفاده می‌کنیم.

I’ve studies Englis h since  1392.

من از سال 1392 زبان انگلیسی را یاد گرفته‌ام.

توجه: اگر بخواهیم در عبارت‌های زمان حال کامل استمراری، بعد از since به جای قیود زمان مانند سال و روز، از جمله استفاده کنیم، زمان آن جمله بایستی به صورت زمان گذشته باشد.

She’s been reading the news since  8 a.m.

او از ساعت 8 صبح اخبار را می‌خوانده است.

She has been reading the news since she got up in the morning.

او از صبح که از خواب بیدار شد، اخبار را می‌خوانده است.

مطالعه کنید: صفت در زبان انگلیسی

2- استفاده از for در حال کامل استمراری

کلمه for به معنی ” به مدت” است و در زمان حال کامل استمراری ” مدت زمان انجام کار ” را نشان می‌دهد. کلمه for اغلب بعد از کلماتی که نشان دهنده طول زمان هستند مانند a long time, year, month, hour, second,… استفاده می‌شود.

Mr. Smith has been teaching Spanish for 10 years.

آقای اسمیت به مدت 10 سال زبان اسپانیایی را تدریس می‌کرده است.

3- recently= lately در حال کامل استمراری

Recently و lately به معنی”اخیرا” هستند. این دو کلمه در ابتدا و قبل از فعل اصلی و یا در انتهای جمله زمان حال کامل استمراری قرار می‌گیرد.

Prices have been going up recently.

قیمت‌ها اخیرا بالا می‌رفته‌اند.

What have you been doing lately?

اخیرا چه کاری انجام می‌داده ای؟

مطالعه کنید: بهترین پکیج آموزش زبان انگلیسی در خانه

4- how long در حال کامل استمراری

کلمه‌ی پرسشی how long به معنی ” چند وقت..” است و در زمان حال کامل استمراری جهت پرسش درباره طول زمان انجام عملی که در گذشته انجام شده و تا زمان حال ادامه داشته‌، به‌کار می‌رود.

How long has George been learning Spanish?

جرج چند وقت است که زبان اسپانیایی یاد می‌گرفته است؟

5- all day در حال کامل استمراری

این کلمه به معنی” تمام طول روز ” است و در زمان حال کامل استمراری در آخر جمله جهت نشان دادن استمرار یک عمل به‌کار می‌رود.

Tim is still watching television. He has been watching television all day.

تیم هنوز در حال تماشای تلویزیون است. او تمام طول روز را تلویزیون تماشا می‌کرده است.

مطلب پیشنهادی: آهنگ انگلیسی برای یادگیری زبان


فرق حال کامل با حال کامل استمراری

حال کامل استمراری، کاربردی تقریبا مشابه با زمان حال کامل دارد. از زمان حال کامل استمراری برای بیان کاری که در زمان گذشته شروع شده است و در زمان حال هنوز هم در حال انجام است، استفاده می‌شود. علاوه بر این، از زمان حال کامل استمراری برای تاکید بر مدت زمان انجام یک کار از گذشته تا به حال نیز استفاده می‌شود. همچنین می‌توان از این ساختار زمانی برای بیان این‌که فعلی تا همین چندی پیش انجام می‌شده است و به پایان رسیده است، استفاده کرد.

زمان حال کامل استمراری:

I have been living in Tehran.

I have been living in Tehran for three years.

سه سال است که در تهران زندگی می‌کنم.

I have been living in Tehran since I was 9.

از 9 سالگی در تهران زندگی کرده‌ام.

زمان حال کامل:

We have lived in Tehran since 1989.

 ما از سال 1989 در تهران زندگی کرده‌ایم.

His father has lived in Tehran for 15 years.

پدرش به مدت 15 سال در تهران زندگی کرده است.

در مثال‌های بالا گوینده جملات همچنان در تهران زندگی می‌کند. تنها چیزی که در این جملات تغییر می‌کند طول دوره زمانی است. تقریبا چنین کاربردی را به لحاظ معنایی، در ساختار زمان حال کامل نیز سراغ داریم. در واقع اکثر مثال‌های بالا را می‌توان با زمان حال کامل نیز بیان کرد.

تفاوت بین کاری که به پایان رسیده است و عملی که هم‌چنان در حال اتفاق افتادن است، در استفاده از زمان حال کامل یا حال کامل استمراری کمک می‌کند. 


افعالی که در زمان حال کامل استمراری به‌کار نمی‌روند

برخی از افعال (افعال حسی) را نمی‌توان در زمان حال کامل استمراری بکار برد. برای این افعال در صورت لزوم بایستی از حال کامل استفاده کنید. برخی از این افعال عبارتند از:

افعالی که استمراری نمی‌شوند

(Non-progressive Verbs)

believe belong appear
care cost dislike
exist expect feel
forget have hate
hear hope imagine
include know like
look love mind
need own prefer
realize remember see
seem smell suppose
taste understand want

 

I’ve wanted to leave the city.

من خواسته‌ام که شهر را ترک کنم.

We’ve understood everything.

ما همه چیز را فهمیده‌ایم.


سایر زمان‌ها در انگلیسی

آموزش آسان زمان ” آینده استمراری در گذشته ” (Future Continuous in the Past) + ویدئوی آموزشی

آموزش کامل زمان “گذشته کامل استمراری” (Past Perfect Continuous) + ویدئو آموزشی

آموزش جامع زمان “آینده کامل استمراری” (Future Perfect Continuous) + ویدئو آموزشی

توضیح کامل زمان “آینده استمراری”+ مثال! (Future Continuous)

آموزش جامع زمان «آینده ساده در انگلیسی» + 24 مثال! | Simple Future Tense

آموزش زمان «آینده در گذشته ساده» در زبان انگلیسی | Simple Future in the Past

زمان گذشته کامل (Past Perfect) در زبان انگلیسی

توضیح کامل گذشته استمراری+ 23 مثال آسان Past Continuous Tense

آموزش گرامر be going to + کاربرد و 21 مثال با ترجمه

آموزش زمان گذشته ساده انگلیسی با 100 مثال+ ویدئو (Simple Past Tense)

 

برچسب‌ها :

دریافت مشاوره رایگان برای شروع آموزش زبان انگلیسی فرم زیر را تکمیل کنید:

به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید

پر فروش‌ترین دوره‌ها:

دوره جامع اموزش زبان انگلیسی
یادگیری 300 فعل مهم زبان انگلیسی
دوره 500 عبارت کاربردی
دوره فرزند دو زبانه

پر بازدیدترین مطالب سایت:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی
ارتباط با ما

instagram       telegram          youtube    aparat

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید.

آخرین مطالب

فهرست