آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آموزش زمان آینده در گذشته ساده در انگلیسی + کوییز

زمان آینده در گذشته ساده- Simple Future in the Past

در ادامه مطلب زمان‌ها در زبان انگلیسی در این مطلب زمان آینده در گذشته ساده (Simple Future in the Past) برای شما توضیح می‌دهیم. برای بیان عملی استفاده می‌شود که در گذشته تصور می‌کردیم در آینده اتفاق خواهد افتاد. (اتفاق افتادن یا نیفتادن آن اهمیتی ندارد).

برای درک بهتر مفهوم زمان آینده ساده به مثال زیر دقت کنید:

Tom told me he would exercise at 7 pm.

تام ساعت ۶ عصر به من گفت که ساعت ۷ ورزش خواهد کرد.

از این مثال می‌توان فهمید که تام در ساعت ۷ بعد از ظهر قرار بوده ورزش کند که این ساعت نسبت به ساعت ۶ آینده محسوب شده است.

یا فرض کنید شما در سال 2019 اهدافی برای آینده خود داشته‌اید. اکنون بعد از گذشته ۶ سال، وقتی به سال ۲۰۱۹ فکر می‌کنید و درباره اهداف خود در گذشته فکر می‌کنید باید از زمان آینده در گذشته ساده استفاد نمایید.

In 2019, you were going to study English. but you didn’t.

در سال 2019، قرار بود شما زبان انگلیسی را یاد بگیرید اما یاد نگرفتید.

مطالب تکمیلی: آینده استمراری در گذشته

ساختار زمان آینده در گذشته ساده

ساختار زمان آینده در گذشته ساده

دو ساختار برای اینده در گذشته وجود دارد:

1- ساختار would

از آینده با فعل would برای بیان قول یا تعهد یا کارهای داوطلبانه استفاده می‌شود.

بقیه جمله + فعل + would + فاعل

او قول داد که یک کارت پستال از چین بفرستد.

He promised he would send a postcard from China.

وقتی بچه بودم، فکر میکردم وقتی بزرگ شوم پزشک خواهم شد.

When I was a kid, I thought I would be a doctor when I grew up.

تو می‌دانستی که مادرم شام درست خواهد کرد.

You knew my mother would make dinner.

 

از دست ندهید: آموزش جامع زمان آینده کامل استمراری

2- ساختار was / were going to

از این ساختار بیشتر در مواردی استفاده می‌شود که شما در گذشته برای انجام دادن کاری در آینده برنامه ریزی کرده باشید و اکنون دارید درباره آن کار صحبت می‌کنید.

در فارسی، این ساختار به صورت  «قرار بود» ترجمه می‌شود.

بقیه جمله + فعل + was/ were + going to + فاعل

او دیروز قرار بود فیلم را تماشا کند.

She was going to watch the movie yesterday.

من به تو گفتم که آن‌ها قرار بود به مهمانی بیایند.

I told you they were going to come to the party.

بار آخری که اریک را دیدیم، قرار بود به اینجا بیاید.

The last time we saw Eric, He was going to come here.

3- ساختار was/were+ the main verb+ ing

از این ساختار برای صحبت درباره آینده‌ای در گذشته به صورت ترتیبی شخصی استفاده می‌شود.

نکته: اگر عبارت را با کلمات زمانی؛ مانند when/ before/ after/ as soon as شروع کنید، نمی‌توانید از حالت گذشته در آینده استفاده نمایید و باید از گذشته ساده استفاده نمایید.

مثال:

شکل غلط عبارت:

I had a feeling that as soon as the game would start, I would be focused and ready to play.

شکل صحیح عبارت:

 

I had a feeling that as soon as the game started, I would be focused and ready to play.

 

ساختار جمله پرسشی

برای پرسشی کردن زمان آینده در گذشته کافی است افعال کمکی would یا was / were را در ابتدای جمله بیاورید.

بقیه جمله+ فعل+ going to + فاعل + Was/Were 

 بقیه جمله + فعل+ فاعل + Would

او دیروز قرار بود به سنما برود؟

Was he going to the cinema yesterday?

آن‌ها قرار بود رئیس را ملاقات کنند.

Were they going to meet the boss?

آیا او قرار بود ماشن نو بخرد؟

 Would she buy a new car?

آیا او گفت که شما را دفعه بعدی ملاقات خواهد کرد؟

Did he say that he would see you the next time?

از دست ندهید: ساختار Wh question در انگلیسی

توجه: در مثال چهارم، جمله پایه مورد سوال قرار گرفته است. بنابراین برای سوالی کردن این جمله از فعل کمکی did استفاده می‌شود.

اگر از کلماتی سوالی مانند wh هم استفاده می‌کنید باید این کلمات را در ابتدای جمله بکار ببریم و سپس با تغییر جایگاه فعل کمکی و فاعل جمله خود را بسازیم.

Where were you going to go?

قرار بود کجا بروید؟

ساختار جمله منفی

برای منفی کردن زمان آینده در گذشته ساده، می‌بایست به افعال کمکی would یا was / were، قید منفی ساز not را اضافه کنیم.

قرار نبود ما با قطار سفر کنیم.

We weren’t going to travel by train.

قرار نبود پنجره‌ها را تمیز کنم.

I was not going to clean the windows.

تام گفت که روز یکشنبه به من تلفن نخواهد کرد.

Tom said he wouldn’t phone me on Sunday.

از دست ندهید: زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی

خلاصه شکل صحیح جملات در زمان آینده در گذشته

1-حالت مثبت

 Subject (I, you, John, dog, friends) + would main verb (love, watch, jump) + بقیه جمله

مثال:

He said that he would only give it to me.

 

2-حالت پرسشی

would subject (I, you, John, dog, friends) + main verb in its base form (love, watch, jump) + باقی جمله

مثال:

He asked if would we do it again.

3-حالت منفی

Subject (I, you, John, dog, friends) + would not + main verb in its base form (love, watch, jump) + باقی جمله.

مثال:

We would not get any lunch.

فرم کوتاه شده would در جملات مثبت

 

فرم کامل فرم کوتاه شده
I would I’d
He would He’d
She would She’d
It would It’d
We would We’d
They would They’d
You would You’d

کاربردهای زمان آینده در گذشته ساده

کاربردهای آینده در گذشته ساده

  • کاربرد would

1-برای صحبت از کارهایی که در زمان گذشته، فعل آن مربوط به آینده می شود ولی اکنون که درباره آن دوباره صحبت می شود، زمان آن سپری شده است.

2-در شرطی نوع دوم، جواب شرط بایستی به‌صورت آینده در گذشته باشد.

من نمی‌دانستم که ما قرار بود دیروز به سینما برویم.

I didn’t know we would go to the cinema yesterday.

آن‌ها تصور می‌کردند که ما در امتحان قبول خواهیم شد.

They thought, we would pass the exam.

اگر جای تو بودم، با هواپیما سفر می‌کردم.

If I were you, I would travel by plain.

اگر هوا خوب بود، ما به پارک می‌رفتیم.

If the weather was good, We would go to the park.

 

3-در جملات نقل قول غیر مستقیم نیز می‌توان از آینده در گذشته ساده استفاده کرد. به این‌صورت که اگر فعل ناقل به زمان گذشته باشد، فعل آینده، به صورت آینده در گذشته بیان می‌شود.

آنه: قول می‌دهم که دیر نکنم.

Ann: I promise I won’t be late. (جمله مستقیم)

آنه قول داده بود که دیر نکند.

Ann promised she wouldn’t be late. (جمله غیرمستقیم)

لیز: لعنتی! ماشین روشن نمی‌شود.

Liz: Damn! The car won’t start. (جمله مستقیم)

لیز گفت که ماشین روشن نمی‌شود.

Liz said the car wouldn’t start. (جمله غیر مستقیم)

از دست ندهید: آموزش کامل زمان گذشته کامل استمراری

  • کاربرد was / were going to

همانطور که می‌دانید، از ساختار going to برای صحبت در مورد اهداف آینده استفاده می‌کنیم. حال اگر بخواهیم درباره اهدافی که سال‌ها قبل داشتیم صحبت کنیم، از ساختار was / were going to استفاده می‌کنیم.

او قصد ازدواج داشت، اما در نهایت تا پایان عمر مجرد ماند.

She was going to get married, but she ended up being single for the rest of her life.

آن‌ها قرار بود برای مردم مدینه فاضله بسازند ، اما کشور را به زندان تبدیل کردند.

They were going to make a utopia for the people, but they turned the country into a prison.

من در 15 سالگی قرار بود نویسنده شوم ، اما اکنون معلم زبان انگلیسی هستم.

I was going to become a writer by the age of 15. But now I am an English teacher.

تمرین

Multiple-choice questions

1. Which modal auxiliary verb is commonly used to form the future in the past?
a) can
b) will
c) would
d) did

2. What does the future in the past describe?
a) Future actions from the present perspective
b) Past actions that have already occurred
c) Future actions from a past point of view
d) Present actions

3. Which of the following sentences correctly uses the future in the past?
a) She will call me yesterday.
b) He said he will visit next week.
c) They would have dinner at 7 p.m. last night.
d) She said she would help us tomorrow.

4. What is the base form of a verb?
a) The past tense form of the verb
b) The future tense form of the verb
c) The verb in its simplest form, without tense markers
d) The verb with added adverbs

5. Which phrase is an example of the future in the past?
a) “I have finished my homework yesterday.”
b) “I will finish my homework tomorrow.”
c) “I finished my homework an hour ago.”
d) “I said I would finish my homework tonight.”

6. Which tense is used to describe actions that were expected to happen in the future from a past point of view?
a) Past simple
b) Present continuous
c) Past continuous
d) Future in the past

7. In the sentence, “They were going to the beach last summer,” which part represents the future in the past?
a) “They were”
b) “going”
c) “to the beach”
d) “last summer”

8. Which of the following sentences does not use the future in the past correctly?
a) He said he would come to the party tonight.
b) She said she could meet us yesterday.
c) We were going to buy tickets for the concert.
d) They would have visited us last weekend.

9. What is the correct form of the future in the past for the verb “sing” in the sentence, “She said she ____ a song for us”?
a) sings
b) sing
c) sang
d) will sing

10. Which sentence correctly describes the future in the past?
a) “I am going to the store yesterday.”
b) “She will bake a cake for her birthday last week.”
c) “He said he would finish the project tomorrow.”
d) “They have watched the movie last night.”

Answers:
1. c) would
2. c) Future actions from a past point of view
3. d) She said she would help us tomorrow.
4. c) The verb in its simplest form, without tense markers
5. d) “I said I would finish my homework tonight.”
6. d) Future in the past
7. d) “last summer”
8. b) She said she could meet us yesterday.
9. c) sang
10. c) “He said he would finish the project tomorrow.”

سخن پایانی

امیدواریم که این مقاله از آکادمی روان برای شما علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی مفید واقع شده باشد و توانسته باشیم به خوبی تمام نکات مربوط به زمان آینده در گذشته ساده را برای شما بازگو کرده باشیم.

اگر سوالی در رابطه با ساختار این گرامر، نحوه سوالی یا منفی کردن آن دارید، لطفا پرسش خود را در قالب کامنت به ما منتقل کنید یا از طریق پشتیبانی با ما در ارتباط باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله در:
به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید
ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%