آموزش زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی | ماضی بعید

زمان گذشته کامل

تبلیغ دوره جامع

 زمان گذشته کامل انگلیسی یا ماضی بعید انگلیسی، یکی از زمان‌های پرکاربرد در زبان انگلیسی است. گذشته کامل در انگلیسی برای بیان اتفاقاتی که قبل از یک اتفاق دیگری در گذشته افتاده است استفاده می‌شود. به مثال زیر دقت کنید

When I arrived home, they had had their dinner.

وقتی من به خانه رسیدم، آن‌ها شام خورده بودند.

در مثال بالا، جمله دوم یعنی “They had had their dinner” نشان دهنده‌ی گذشته کامل است. چون قبل از این‌که گوینده به خانه برسد، انجام شده بود. معادل فارسی این زمان در زبان فارسی، ماضی بعید است و به‌صورت (خورده بودم، خورده بودی، خورده بود و…) ترجمه می‌شود.

مطالب پیشنهادی: آموزش کامل زمان گذشته کامل استمراری

ساختار زمان گذشته کامل

قید زمان قید مکان قید حالت مفعول شکل سوم فعل (P. P) فاعل

They had killed the man before the police arrived.

آن‌ها آن مرد را کشتند قبل از اینکه پلیس برسد.

همان‌گونه که از فرمول و مثال دیده می‌شود، فعل این زمان با استفاده از فعل کمکی had و قسمت سوم فعل اصلی جمله (p. p) ساخته می‌شود. همانند زمان حال کامل، در این زمان نیز قسمت سوم فعل با اضافه کردن d یا ed به آخر افعال باقاعده ساخته می‌شود. این در حالی است که قسمت سوم افعال بی قاعده از قواعد خاصی پیروی نمی‌کند و باید آن‌ها را حفظ کرد.

توجه: مخفف had به صورت (d’) نوشته می‌شود.

ساختار جمله سوالی

برای سوالی کردن زمان گذشته کامل، فعل کمکی had را به قبل از فاعل منتقل می‌کنیم:

Had they practiced together before they gave the concert?

آیا آن‌ها با یکدیگر تمرین کرده بودند، قبل از اینکه کنسرت را اجرا کنند؟

Had they gone home?

آن‌ها به خانه رفته بودند؟

اگر از کلماتی سوالی مانند wh هم استفاده می‌کنید باید این کلمات را در ابتدای جمله بکار ببریم و سپس با تغییر جایگاه فعل کمکی و فاعل جمله خود را بسازیم.

Where had you gone before you finished your work?

کجا رفته بودی قبل از اینکه کارت را تمام کنی؟

What had they done before they started cooking dinner?

آن‌ها چکار کرده بودند قبل از اینکه شام پختن را شروع کنند؟

مطلب پیشنهادی: آموزش حروف انگلیسی به کودکان

ساختار جمله منفی

برای منفی کردن زمان گذشته کامل، بعد از فعل کمکی had قید منفی ساز یا مخفف آن n’t را اضافه می‌کنیم.

They hadn’t practiced together before they gave the concert.

آن‌ها قبل از این که کنسرت را اجرا کنند، با هم تمرین نکرده بودند.

We hadn’t watched the movie before we ate dinner.

ما قبل از خوردن شام، فیلم را تماشا نکرده بودیم.


کاربردهای زمان گذشته کامل

1- برای بیان عمل یا کاری که در گذشته قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده باشد از گذشته کامل استفاده می‌شود که نیازمند دو عمل است: عملی که در گذشته دورتر انجام شده به شکل “گذشته کامل” و عملی که بعدا انجام شده به شکل «گذشته ساده» بیان می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I had eaten my breakfast, when my little baby brother got up.

 وقتی برادر کوچکم از خواب بیدار شد، من صبحانه‌ام را خورده بودم.


My mother had gone shopping before she started cooking dinner.

قبل از پختن شام، مادرم به خرید رفته بود.


He was exhausted because he hadn’t slept well.

او خیلی خسته بود چون خوب نخوابیده بود.


I had saved my documents before the computer crashed.

من مدارک خود را ذخیره کرده بودم قبل از اینکه کامپیوترم خراب شود.


When Sarah arrived, we had finished cooking.

وقتی سارا رسید، ما آشپزی را تمام کرده بودیم.


مطلب پیشنهادی: بهترین پکیج آموزش زبان انگلیسی در خانه

2- برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده و تا انجام دادن عملی دیگر در گذشته ادامه داشته است:

My teacher had lived in Paris before he studied art there.

معلم من قبل از اینکه تحصیل در رشته هنر را در پاریس آغاز کند، آنجا زندگی کرده بود.

By the time his uncle got a very good job, he had taken many risks.

تا زمانیکه عمویش شغل خوبی بدست آورد، ریسک‌های زیادی کرده بود.

مطلب پیشنهادی: آهنگ انگلیسی برای یادگیری زبان

نکات مهم در رابطه با زمان گذشته کامل

 • قانون توالی زمان در گذشته کامل

چنانچه جمله مرکبی را داشته باشیم که یکطرف ان (جمله پایه) زمان گذشته باشد، ادامه آن جمله هم (جمله پیرو) در زمان گذشته خواهد بود.

هرگاه قیدهای for، since, already, just, after, before در زمان گذشته به‌کار برده شوند. یکطرف آن‌ها زمان گذشته کامل و طرف دیگر زمان گذشته ساده خواهد بود. چنانچه در زمان حال کامل به‌کار برده شوند، یکطرف آن‌ها زمان حال کامل و طرف دیگر زمان حال ساده می‌باشد. به غیر از since که اگر در زمان حال کامل آمده باشد، بعد از آن جمله‌ای در زمان گذشته ساده می‌اید.

When I sent the book to her, she had already bought it.

وقتی کتاب را برای او فرستادم، او قبلا آن را خریده بود.


I knew I had seen that man somewhere before.

من می دانستم که قبلا او را در یک جایی دیده بودم.


She had just turned on the T.V when the electricity went off.

او تازه تلویزیون را روشن کرده بود وقتی‌که برق رفت.

 • بیان دلیل و علت در گذشته

برای نشان دادن رابطه علت و معلول در زمان گذشته می‌توان از since و because استفاده کرد. این دو کلمه به معنی ” چون‌که” ، ” از آنجائی‌که” می‌دهند.

گذشته کامل + since / because + گذشته ساده

I didn’t have any money because/since I had lost my wallet.

من هیچ پولی نداشتم چون کیف پولم را گم کرده بودم.


He bought a new laptop because/since his son had broken his old one.

او یک لب تاب جدید خرید چونکه پسرش لب تاب قدیمی او را خراب کرده بود.


She could understand the movie easily because/since she had read the book before.

او تازه تلویزیون را روشن کرده بود وقتیکه برق رفت

 • اگر چند عمل در گذشته با فاصله کم یا یکی بعد از دیگری اتفاق بیفتد، فقط از گذشته ساده استفاده می‌کنیم. در این حالت استفاده از زمان گذشته کامل اشتباه است.

I arrived home at 10:30, ate my dinner, took a shower and read a novel.

ساعت ده و نیم به خانه رسیدم، شام خوردم، دوش گرفتم و رمان خواندم.

نکته: اگر بخواهیم دو زمان گذشته ساده و گذشته کامل را با هم مقایسه کنیم. می‌توان گفت اگر دو عمل در گذشته و پشت سر هم یا با فاصله کوتاهی انجام شده باشند، هر دو عمل به صورت گذشته ساده بیان می‌شوند و اگر عملی در گذشته قبل از عمل دیگری با فاصله انجام شده باشد از گذشته کامل استفده می‌شود. به دو مثال زیر دقت کنید:

When I arrived at the airport, the plane landed immediately.

وقتی به فرودگاه رسیدم، هواپیما به زمین نشست. (با فاصله زمانی کم و بلافاصله)

When I arrived at the airport (at 7), the plane had landed (at 5).

وقتی به فرودگاه رسیدم هواپیما به زمین نشسته بود. (فاصله زمانی زیاد)

مطلب پیشنهادی: بهترین فیلم‌های انگلیسی برای یادگیری زبان

نشانه‌های دیگر زمان گذشته کامل

“as soon as ” ، “till” ، ” until”، “by the time” از دیگر نشانه‌های زمان گذشته کامل هستند.

The teacher didn’t check our papers until everyone had finished.

تا زمانی‌که همه تمام نشدند، معلم ما ورقه‌هایمان را چک نکرد.


By the time his uncle got a very good job, he had taken many risks.

تا زمانی‌که عمویش شغل خود را بدست آورده بود، ریسک‌های زیادی را کرده بود.


Hassan had left as soon as we came here.

حس رفته بود به محض این‌که ما به آنجا آمدیم.


Have you cleaned up the rooms by the time your parents came back home?

آیا اتاق‌ها را تمیز کرده بودی وقتی‌که والدینت به خانه برگشتند؟

مثال‌های بیشتر از زمان ماضی بعید انگلیسی

 • After Sofie had finished her work, she went to lunch.
 • I washed the floor when the painter had gone.
 • Harold had known about it for a while.
 • I didn’t say anything until she had finished talking.
 • After she had moved out, I found her notes.
 • Before I knew it, she had run out the door.
 • By the time he phoned her, she had found someone new.
 • By the time Doris got to the party, everyone had gone home.
 • Everyone had gone home by the time Doris went to the party.
 • I had had enough of his complaining.
 • After I’d used the phone, I paid the bill.
 • It’d happened so quickly, I didn’t notice.
 • We’d just gotten home, when we heard the blast outside.

ویدئو آموزش ماضی بعید انگلیسی

سایر زمان‌ها در زبان انگلیسی

توضیح کامل زمان آینده استمراری

آموزش جامع زمان آینده ساده در انگلیسی

توضیح کامل گذشته استمراری

آموزش جامع زمان حال ساده در زبان انگلیسی

سخن پایانی

امیدواریم که این مقاله در ادامه مطلب همه‌ی زمان‌ها در زبان انگلیسی از آکادمی روان برای شما علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی مفید واقع شده باشد و توانسته باشیم به خوبی تمام نکات مربوط به زمان گذشته کامل را برای شما بازگو کرده باشیم. اگر سوالی در رابطه با ساختار این گرامر، نحوه سوالی یا منفی کردن آن دارید، لطفا پرسش خود را در قالب کامنت به ما منتقل کنید.

برچسب‌ها :

دریافت مشاوره رایگان برای شروع آموزش زبان انگلیسی فرم زیر را تکمیل کنید:

دوره آکادمی روان

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام ممنون خیلی مفید بود. من شنیدم در انگلیسی امریکن زیاد از حال کامل استفاده نمیشه و به جاش گذشته ساده به کار میبرن. درسته؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی
ارتباط با ما

instagram       telegram          youtube    aparat

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید.

آخرین مطالب

فهرست