آموزش زمان گذشته استمراری انگلیسی+ 23 مثال

زمان گذشته استمراری در انگلیسی

تبلیغ دوره جامع

زمان گذشته استمراری در انگلیسی چیست، چه کاربردهایی دارد و گرامر آن چگونه است؟ در ادامه مطلب همه زمان‌ها در زبان انگلیسی زمان گذشته استمراری را مورد بررسی قرار می‌دهیم. از زمان گذشته استمراری برای بیان عملی که در گذشته به صورت استمرار و ادامه دار انجام شده، استفاده می‌کنیم.

ویدئو آموزشی زمان گذشته استمراری

ساختار زمان گذشته استمراری

قید زمان قید مکان قید حالت مفعول شکل ing دار فعل افعال کمکی was و were فاعل

فعل کمکی was برای فاعل‌های مفرد و فعل کمکی were برای فاعل‌های جمع و مخاطب به‌کار می‌رود.

ما در حال کار کردن بودیم. We were working من در حال کار کردن بودم. .I was working
شما در حال کارکردن بودید. You were working تو در حال کار کردن بودی. .You were working
آن‌ها در حال کار کردن بودند. They were working او در حال کار کردن بود. (مذکر) .He was working
او در حال کار کردن بود. (مونث) She was working

مطالعه کنید: زمان حال ساده در انگلیسی

ساختار جمله منفی گذشته استمراری

برای منفی کردن جمله با گذشته استمراری باید بعد از افعال کمکی was  و  wereو قبل از بخش ing فعل not قرار دهیم.

جمله منفی جمله مثبت

I was not speaking English

من به زبان انگلیسی صحبت نمی‌کردم.

I was speaking English

من به زبان انگلیسی صحبت می‌کردم.

You were not writing a letter

شما در حال نوشتن نامه نبودید.

You were writing a letter

شما در حال نوشتن یک نامه بودید.

توجه: در هر زبانی 90 درصد مکالمه و صحبتی که شما در طول شبانه روز با افراد مختلف دارید حدودا شامل 700 قالب است که استاد کریمی و تیم متخصص آکادمی روان بعد از 3 سال این 700 قالب طلایی زبان انگلیسی را جمع‌آوری کرده‌اند و داخل ترم پیشرفته دوره جامع آموزش داده‌اند. برای تهیه دوره روی تصویر زیر کلیک کنید.مطالعه کنید:

گیف دوره جامع

ساختار جمله سوالی گذشته استمراری

به‌طور کلی، دو نوع جمله پرسشی داریم:

برای ساخت این نوع جمله سوالی، تنها کافی است جای افعال کمکی was  و were را با فاعل عوض کنید. به‌اصطلاح، این افعال کمکی را در اول جمله بیاورید.

جمله سوالی جمله مثبت

Was I speaking English?

آیا من به زبان انگلیسی صحبت می‌کردم؟

I was speaking English.

من به زبان انگلیسی صحبت می‌کردم.

Were you writing a letter?

آیا شما در حال نوشتن یک نامه بودید؟

You were writing a letter.

شما در حال نوشتن یک نامه بودید.

پاسخ کوتاه:

Yes, I/ she/ he/ it was.

Yes, they/ we/ you were.

No, I/ she/ he/ he/ it wasn’t.

No, they/ we/ you weren’t.

مطلب پیشنهادی: زمان حال استمراری در انگلیسی

برای ساخت این جمله پرسشی، ابتدا کلمه پرسشی wh را در اول جمله قرار می‌دهیم. سپس جمله را همانند جملات پرسشی بله/خیر سوالی می‌کنیم. بعد قسمتی از جمله که قرار است درباره‌اش سوال کنیم، حذف می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:

They were reading an interesting book.

آن‌ها در حال خواندن یک کتاب جالب بودند.

What were they reading?

آن‌ها چه چیزی می‌خواندند؟

در مثال بالا، کلمه پرسشی what مفعول جمله ( یعنی کلمه book) را مورد سوال قرار داده است. به‌همین علت book را از جمله حذف می‌کنیم. کلمه what را در ابتدای جمله سوالی قرار داده و با عوض کردن جای فعل کمکی (were) با فاعل (they) جمله را به‌شکل سوالی تبدیل می‌کنیم.

برای درک بهتر، به چند مثال زیر توجه کنید:

جمله سوالی جمله مثبت

What was I washing?

من در حال انجام دادن چه‌کاری بودم؟

I was washing my car in the yard.

من در حال تمیز کردن اتومبیلم در حیاط بودم.

Who was talking to Mr. Smith ?

چه کسی  با آقای اسمیت صحبت می‌کرد؟

My sister was talking to Mr Smith.

خواهرم در حال صحبت کردن با آقای اسمیت بود.

کلمات پرسشی:

when= چه زمانی /where= کجا / who= چه‌کسی / how= چطور/ why= چرا /what= چه

When was she playing?

How were they laughing?

Who was talking?

Where were we teaching?

کاربردهای زمان گذشته استمراری

کاربردهای زمان گذشته استمراری

A- برای توصیف جو پس زمینه در تعریف داستان.

B- برای بیان عادتی در گذشته. (از قید‌های always, constantly, forever می‌توان استفاده کرد.)

C- برای زمانی که عملی در گذشته در حال انجام بوده و با عمل کوتاه‌تری در گذشته قطع شده است. (برای اتفاق طولانی‌تر از گذشته استمراری و برای اتفاق کوتاه که آن عمل را قطع کرده است از گذشته ساده استفاده می‌شود.)

D- برای زمانی که چند اتفاق در زمان گذشته همزمان باهم می‌افتد نیز از زمان گذشته استمراری استفاده می‌شود.

مثال‌ها:

1- You were talking to my friend last night.

شب گذشته، داشتید با دوستم حرف می‌زدید.


2- She was doing her homework when somebody knocked at the door.

او در حال انجام دادن تکالیفش بود که یک نفر در زد.


3- I was watching a good movie during my flight.

من در حین پرواز یک فیلم خوب را تماشا می‌کردم.


4- When they arrived in London, it was raining.

وقتی آن‌ها به لندن رسیدند، باران می‌بارید.


5- When my mother phoned me, I was playing tennis.

داشتم تنیس بازی می‌کردم وقتی که مادرم تلفن زد.


6- When I was playing tennis, my mother phoned me.

داشتم تنیس بازی می‌کردم که مادرم تلفن زد.

توجه: در ساختار بالا به جای while می‌توان از as نیز استفاده کرد.


7- As they were sleeping, their father came home.

هنگامیکه آن‌ها خواب بودند، پدرشان به خانه برگشت.

توجه: در صورتیکه دو عمل در گذشته به صورت همزمان در حال انجام گرفتن باشند، هر دو طرفین کلمه ربط while و یا as به صورت زمان گذشته استمراری بیان می‌شود.


8- They were listening to the music while their mother was cooking dinner.

آن‌ها در حال گوش دادن به موسیقی بودند وقتیکه مادرشان شام می‌پخت.


9- While my father was washing his car in the yard, I was doing my homework.

درحالیکه پدرم در حال شستن اتومبیلش در حیاط بود، من در حال انجام دادن تکالیفم بودم.

توجه: برای بیان کار یا فعالیتی که در گذشته چندین بار تکرار شده است، از زمان گذشته ساده استفاده می‌کنیم.

 Mr. Jackson went to Paris three times last year.

آقای جکسون سال گذشته سه بار به پاریس رفت.

مطالعه کنید: بهترین پکیج آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

نکته: تعدادی فعل در زبان انگلیسی وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها را به صورت مستمر بکار برد. به این دسته از افعال state verbs یا افعال حسی گفته می‌شود. افعالی مانند like, hate, know, want و… نمونه‌هایی از این افعال هستند.


10- He was watching a movie yesterday from 6 to 8.

او دیروز از ساعت 6 تا 8 مشغول تماشای یک فیلم بود.


11- This time last week, They were playing football.

هفته گذشته همین موقع، آن‌ها در حال بازی کردن فوتبال بودند.


12- She was cooking lunch.

او ناهار می‌پخت.


13- They were going to school yesterday morning.

آنها دیروز صبح به مدرسه می‌رفتند.


14- We were playing tennis.

ما تنیس بازی می‌کردیم.


15- Sara and Roshana were walking between 2 and 4 pm.

 سارا و روشنا بین ساعت 2 تا 4 عصر راه می‌رفتند.


16- Jack was trying to enter the office manager’s room.

جک تلاش می‌کرد وارد اتاق رئیس دفتر شود.


17- My sister and I were doing our homework before dinner time.

من و خواهرم قبل از زمان شام تکالیفمان را انجام می‌دادیم.


18- His Mom was ironing the shirt when Joseph entered the house.

وقتی جوزف وارد شد مادرش لباس را اتو می‌کرد.


19- She was always speaking loudly.

او همیشه با صدای بلند صحبت می‌کرد.


20- While he was driving, he was convincing his wife to go with him.

او در حالی که رانندگی میکرد، همسرش را توجیه می‌کرد که با او برود.


21- Lora was talking by phone secretly.

لورا یواشکی با تلفن صحبت می‌کرد.


22- We were not writing the letter last week at this time.

ما هفته قبل این موقع در حال نوشتن نامه نبودیم. (نمی‌نوشتیم)


23- I was listening to music yesterday.

من دیروز موسیقی گوش می‌کردم.

قیدهایی که بیشتر در زمان گذشته استمراری به‌کار می‌روند، عبارتند از:

  • when
  • while
  • yesterday (morning, afternoon, evening…)
  • At this time (yesterday, last week, two months ago…)
  • between (January and March, four and eight…)

مطالعه کنید: قید در انگلیسی چیست؟

استفاده از کلمات always و constantly با زمان گذشته استمراری

استفاده از کلمات always و constantly با زمان گذشته استمراری نشانگر این است که چیزی آزاردهنده به طور مداوم در گذشته در حال اتفاق افتادن بوده است. این کاربرد زمان گذشته استمراری بسیار شبیه گرامر used to است. با این تفاوت که استفاده از کلمات always و  constantly در اینجا حاکی از موضوعی نامطلوب است. این کلمات باید بین افعال کمکی was و were و فعل با ing باشد.

You were always losing your keys.

تو همیشه کلیدهایت را گم می‌کردی

I hate Michelle; She was constantly talking.

من از میشل متنفرم. او همیشه در حال صحبت کردن است.

مطالب پیشنهادی:

زمان حال کامل در انگلیسی

حال کامل استمراری در انگلیسی

برچسب‌ها :

دریافت مشاوره رایگان برای شروع آموزش زبان انگلیسی فرم زیر را تکمیل کنید:

به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید

پر فروش‌ترین دوره‌ها:

دوره جامع اموزش زبان انگلیسی
یادگیری 300 فعل مهم زبان انگلیسی
دوره 500 عبارت کاربردی
دوره فرزند دو زبانه

پر بازدیدترین مطالب سایت:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی
ارتباط با ما

instagram       telegram          youtube    aparat

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید.

آخرین مطالب

فهرست