آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آموزش گرامر افعال مدال + نمونه سوال و مثال

آموزش گرامر افعال مدال

در این مطلب سعی کرده‌ایم با ذکر مثال، پرکاربردترین افعال مدال، نحوه استفاده و کاربردشان را به شما آموزش دهیم. در پایان نیز چند نمونه سوال برای ارزشیابی و یادگیری بهتر شما زبان آموزان عزیز آورده شده است.

فعل مدال یا فعل وجهی (Modal verb) در انگلیسی چیست؟

افعال مدال (Modal verbs) افعال خاصی در زبان انگلیسی هستند که با فعل‌‌های معمولی مانند ….,Play,work  تفاوت دارند.

این افعال نوعی فعل کمکی هستند که همیشه با فعل اصلی جمله بکار می‌روند. اما برخلاف افعال کمکی does, do, did اطلاعات بیشتری درباره عملکرد فعل اصلی جمله می‌دهند.

پرکاربردترین افعال مدال در زبان انگلیسی شامل افعال can, could, may, might, must, have to, should, shall, would, will است.

توجه: گاهی افعال ought to, dare, had better, need to نیز جز فعل‌های کمکی مدال به شمار می‌روند.

 

برخی از ویژگی‌های افعال مدال عبارتند از:

  • در حالت سوم شخص مفرد، برخلاف افعال حال ساده، “s” یا “es” نمی‌گیرند.

She can play the piano well. (not: She cans…)

او می‌تواند بخوبی پیانو بنوازد.

He must work harder. (not: He musts…)

او باید سخت‌تر تلاش کند.


  • در جملات پرسشی و منفی از فعل کمکی دیگری استفاده نمی‌کنند.

What would you buy if you win the lottery?

(not: What did you would buy…)

شما اگر در قرعه کشی برنده می‌شدید چه می‌خریدید؟


  • هیچگاه “ed” یا “ing” نمی‌گیرند.

Musting, musted


  • هیچگاه با یکدیگر استفاده نمی‌شوند.

I might could wash the car.

من احتمالا ماشین را بشورم.


  • گاهی می‌توان فعل اصلی بعد از افعال مدال را حذف کرد. به‌شرط انکه معنی آن با توجه به شرایط واضح باشد.

“Will she come tonight?” “No, she can’t”. (=”she can’t come”)

آیا او امشب خواهد آمد؟ نه، نمی‌تواند.

“I’ve never been to China, Have you?”

من هرگز در چین نبوده ام. تو بوده ای؟


  • هیچگاه to بعد از آن‌ها قرار نمی‌گیرد. به استثنای ought to و need to

You should call the police immediately. (not: you should to call…)

شما باید فورا به پلیس زنگ بزنید.


  • اگر بعد از افعال مدال؛ شکلی از افعال to be بیآید، آن فعل to be،به صورت شکل صحیح افعال to be، یعنی “be” خواهدبود.

It may be raining outside.

ممکنه الان بیرون داره بارون میباره.

مطلب پیشنهادی: اصطلاحات تجاری در زبان انگلیسی

ساختار افعال مدال Modal Verbs

بعد از افعال مدال، فعل اصلی جمله همیشه به «شکل ساده» (مصدر بدون to) می‌آید.

…. + فعل اصلی (مصدر بدون to) + فعل مدال + فاعل

Rose can climb the tree easily.

رز می‌تواند به آسانی از درخت بالا برود.

مطالعه کنید: جملات سببی در زبان انگلیسی

ساختار منفی

برای منفی کردن جملاتی که در آن‌ها افعال مدال بکار رفته است، کافی است بعد از فعل کمکی، not اضافه و یا از حالت مخفف آن استفاده کنید.

She would not (wouldn’t) come to the cinema.

او احتمالا به سینما نمی‌رفت.

ساختار پرسشی با فعل مدال

برای سوالی کردن ، فعل کمکی مدال را به ابتدای جمله منتقل می‌کنیم. بعبارت دیگر، جای فاعل و فعل کمکی را با یکدیگرعوض می‌کنیم.

 Should Rayan save his money to buy a new book?

آیا رایان باید برای خرید کتاب جدید، پس انداز کند؟

May I suggest an idea?

میتونم ایده‌ای پیشنهاد کنم؟

اگر از کلماتی سوالی مانند wh هم استفاده می‌کنید باید این کلمات را در ابتدای جمله بکار ببریم و سپس با تغییر جایگاه فعل کمکی و فاعل جمله خود را بسازیم.

Where can we go next weekend?

آخر هفته بعدی  کجا می‌توانیم برویم؟

Where should I put my bag?

کجا باید کیفم را بگذارم؟

مطالعه کنید: وجه وصفی فعل در انگلیسی چیست؟ 

کاربردهای مختلف افعال مدال

فعل “can”

الف) توانایی انجام کار یا عملی در زمان حال یا آینده

.I can speak French

من می‌توانم به زبان فرانسه صحبت کنم.


ب) درخواست 

Can you help me lift this box?

می‌توانی بهم کمک کنی این جعبه را بردارم؟


ج)اجازه گرفتن

Can I go to the cinema?

می‌توانم به سینما بروم؟


د) نشان دادن احتمال قوی

It can get extremely hot in Arizona.

احتمال دارد (هوا در) آریزونا خیلی گرم شود.


ی) پیشنهاد کمک دادن

I can lend you my car till tomorrow.

می‌توانم اتومبیلم را تا فردا به شما قرض بدهم.

توجه: “be able to” به معنی “قادر بودن” برای نشان دادن توانایی انجام کار بکار می‌رود. در برخی موارد، می‌توان به جای “can” بکار برد. بعد از عبارت “be able to” هم شکل شاده فعل می‌آید. در جمله “be” با توجه به فاعل و زمان جمله به یکی از اشکال “am, is, are, was, were” تغییر می‌کند.

She is able to speak English well.

او قادر است انگلیسی را بخوبی صحبت کند.

They were able to solve complicated math problems.

آن‌ها قادر بودند مسائل پیچیده ریاضی را حل کنند.


فعل کمکی “could”

الف) توانایی انجام کار یا عملی در زمان گذشته

When I was a child, I could climb the trees easily.

وقتی بچه بودم، به‌راحتی از درختان بالا می‌رفتم.


ب) درخواست مودبانه

could you please open the window?

ممکنه لطفا پنجره رو باز کنی؟


ج) نشان دادن احتمال ضعیف

They could be home now.

.ممکنه آنها الان خونه باشند


فعل کمکی “may”

الف) برای بیان احتمال قوی کار یا عملی در زمان حال یا آینده

It may be late, so don’t wait for me.

احتمالا دیر بشه. پس منتظر من نشو.


ب)اجازه انجام کار یا عملی

May I use your car?

ممکنه از خودروی تو استفاده کنم؟


ج) پیشنهاد مودبانه

May I help you?

می‌توانم کمکتان کنم؟


د)منع مودبانه

You may not wear sandal to work.

ممکنه صندل در محل کار نپوشی؟


ی)اجازه دادن مودبانه

You may start your exam now.

می‌توانید امتحان‌تان را هم اکنون شروع کنید.


مطالعه کنید: فعل to be چیست

فعل “might”

الف) برای بیان احتمال ضعیف

He might get there in time, but I can’t be sure.

احتمال دارد او سروقت برسد اما نمیتوانم مطمعن باشم.

مطالعه کنید: تفاوت بین do و does در انگلیسی

به معنی  باید / بهتره “should” فعل

الف) برای بیان نصیحت، پیشنهاد، توصیه و بهتر بودن انجام کار یا عملی

You look tired. You should go to bed.

به نظر خسته میرسی. بهتره بری بخوابی.


ب) برای بیان انجام مسئولیت و وظیفه

You should visit your parents more than this.

تو بهتره بیشتر از این از والدینت دیدن کنی.


ج) پیش بینی یا انتظار

The proposal should be finished on time.

ارائه باید به موقع تمام شود.

توجه: عبارت “had better = ‘d better” زمانی استفاده می‌شود که اگر فرد، چیزی را که مطلوب و دلخواهش باشد را انجام ندهد، نتایج و تاثیرات آن منفی خواهد داشت. بعد از عبارت “had better” فعل اصلی جمله به شکل ساده بکار برده می‌شود.

It’s 5 o’clock. I had better go to work now before the traffic gets too heavy.

ساعت 5است. بهتره الان به سر کار بروم تا قبل از اینکه ترافیک خیلی شدید شود.

فعل “ought to” به معنی ” باید”

کلمه “ought to” برای چیزی که مطلوب و ایده آل باشد به‌کار می‌رود. مخصوصا در انگلیسی بریتانیایی(British).

بعد از “ought to” فعل اصلی جمله به شکل ساده بکار برده می‌شود.

We ought to eat lots of fruit and vegetables every day.

ما باید هر روز میوه و سبزیجات زیادی بخوریم.

فعل “will”

الف) خواهش و دستور

Will you please close the door?

ممکن است درب را ببندید؟


ب) پیش بینی قوی

I believe it will rain on Friday.

معتقدم جمعه باران خواهد آمد.


ج)قول دادن

I will stop smoking

سیگار کشیدن را ترک خواهم کرد.


د) تصمیم آنی

Can somebody drive me to the station?” “I will.”

“کسی می‌تونه من را تا ایستگاه ببره؟” ” من می‌برم.”


ی)بیان عادات بد و آزار دهنده

She’s strange. She‘ll sit for hours without talking.

او عجیب است. ساعت‌ها می‌نشیند بدون اینکه صحبت کند.


فعل “would”

الف)خواهش مودبانه (مودبانه‌تر از will)

Would you close the door, please?

ممکن است درب را ببندید، لطفا؟


ب) بیان عادات گذشته

Sometimes he would bring me some flowers.

گاهی اوقات او برایم چندتا گل میاورد.


ج) دعوت کردن 

Would you like to go out tonight?

میخوای امشب بریم بیرون؟


فعل “must”

الف) برای بیان الزام و ضرورت شدید شخصی در زمان حال یا آینده

I must buy some new clothes. My clothes are so old.

باید لباس‌های نو بخرم. لباس‌هایم خیلی کهنه هستند.


ب)برای بیان اثبات و نتیجه گیری (احتمال خیلی زیاد)

Mary must have a problem. She keeps crying.

مری بایستی مشکلی داشته باشد. همش درحال گریه کردنه.


ج) در اطلاعیه‌های عمومی و علائم هشدار دهنده که نشانگر قوانین، امر و نهی و…است.

You must obey traffic rules.

شما باید قوانین راهنمایی رانندگی را رعایت کنید.


مطلب بعدی: فعل در انگلیسی و انواع آن

توجه 1: برای الزام بیرونی ( یعنی الزام از بیرون) به جای “must” از ” has to / have to” به معنی ” مجبور بودن” استفاده می‌شود. بعد از این عبارات، فعل اصلی جمله به شکل ساده بکار می‌رود. ( دقت داشته باشید در این حالت have و has به عنوان فعل اصلی و به معنی “داشتن” یا ” خوردن” نیستند)

 

از ” has to” برای فاعل‌های سوم شخص مفرد و از “have to” برای سایر فاعل‌ها استفاده می‌شود.

I have to wear formal clothes. I have a new job as a teacher.

من باید لباس رسمی بپوشم. من شغل جدیدی رو به عنوان یک معلم دارم.

 

توجه2: فعل “must” شکل گذشته ندارد. برای نشان دادن الزام و ضرورت به انجام کاری در گذشته از ” had to” به معنی ” مجبور بودن” استفاده می‌شود. این عبارت گذشته ” has to/ have to” است.

The car broke down. We had to get a taxi.

ماشین خراب شد. مجبور شدیم تاکسی بگیریم.

نمونه سوال افعال مدال

3 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله در:
به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید
ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%