آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آموزش درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم + حل تمرین

درس دوم زبان دوازدهم

در این مقاله از آکادمی روان قصد داریم به بررسی نکات مهم درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم و ترجمه متون آن بپردازیم؛ با ما همراه باشید.

برای مطالعه درس یک زبان دوازدهم کلیک کنید.

برای مطالعه درس سوم زبان دوازدهم کلیک کنید.

صفحه 45 درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم

صفحه 45 درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم

در صفحه 45 کتاب زبان سال دوازدهم از شما خواسته شده تا تصاویر مناسب با نوع دیکشنری را انتخاب کنید.

 • A monolingual dictionary: یک دیکشنری تک زبانه ( دیکشنری زبان انگلیسی که جلوی هر کلمه توضیحی در مورد آن نوشته شده است.)
 • A bilingual dictionary: یک دیکشنری دو زبانه ( به طور مثال دیکشنری که معادل انگلیسی کلمات فارسی را می‌توان در آن پیدا کرد.)

جواب تمرین این صفحه با توجه به نکته بالا بدین شکل خواهد بود:

 • تصویر بالا سمت چپ ( دیکشنری فرانسه – فارسی) : دیکشنری دو زبانه
 • تصویر بالا سمت راست ( فرهنگ فارسی) : دیکشنری تک زبانه
 • تصویر پایین سمت چپ ( اسپانیایی ) : دیکشنری تک زبانه
 • تصویر پایین سمت راست ( فارسی – انگلیسی) : دیکشنری دو زبانه

از دست ندهید: بهترین دیکشنری انگلیسی به فارسی

صفحه 46 درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم

صفحه 46 درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم

تمرین صفحه 46 کتاب با صفحه 45 مرتبط است. با توجه به هر موقعیت باید مشخص کنید از کدام دیکشنری می‌توان استفاده کرد.

 1. ترجمه شعر انگلیسی: برای این مورد باید از یک فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی استفاده کنید.
 2. پیدا کردن ترجمه کلمه quit: فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی
 3. پیدا کردن معادل انگلیسی کلمه ” ساختمان” : فرهنگ لغت فارسی به انگلیسی
 4. شکل صفت destroy: دیکشنری انگلیسی
 5. پیدا کردن ترجمه فارسی ضرب المثل: فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی

در تمرین  C باید مشخص کنید کدام یک در فرهنگ لغت انگلیسی پیدا نمی‌شود.

 • معنی انگلیسی
 • معنی فارسی ✅
 • تلفظ
 • داستان و اشعار ✅
 • نوع کلمه مانند فعل، اسم و ..
 • مترادف و متضاد

 

 

صفحه 47 درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم

ترجمه مکالمه صفحه 47 و 48

Majid is going to choose a suitable dictionary for his English class. He is talking to his English teacher during the break.

مجید قرار است یک دیکشنری مناسب برای کلاس انگلیسی خود انتخاب کند. او در زمان استراحت با معلم انگلیسی خود صحبت می‌کند.

Majid: Excuse me Mr. Iranmehr, I wonder if you could help me.

مجید: ببخشید آقای ایرانمهر، آیا می‌توانید کمکم کنید.

Mr. Iranmehr: Sure. How can I help you?

آقای ایرانمهر: حتما. چطور می‌تونم کمکت کنم؟

Majid: I’d like some information about a good English dictionary.

مجید: من اطلاعاتی در مورد یک فرهنگ لغت انگلیسی خوب می‌خواهم.

Mr. Iranmehr: Oh, well. Have you ever used a dictionary?

آقاي ايرانمهر: اوه، خب. آیا تا به حال از دیکشنری استفاده کردی؟

Majid: Actually, I haven’t. But I’ve heard that using a good dictionary can really help me learn English better.

مجید: راستش نه اما شنیدم استفاده از یک فرهنگ لغت خوب می‌تونه بهم کمک کنه انگلیسی را بهتر یاد بگیرم.

Mr. Iranmehr: That’s right. First, I recommend a learner’s dictionary.

آقاي ايرانمهر: همين طوره. اول از همه من دیکشنری زبان آموز (مبتدی) را توصیه می‌کنم.

Majid: What is a learner’s dictionary?

مجید: دیکشنری زبان آموز چیست؟

Mr. Iranmehr: It is designed for foreign students. It also helps them learn English better.

آقای ایرانمهر: برای دانشجویان/دانش آموزان خارجی طراحی شده. همچنین به اون‌ها کمک می کنه زبان انگلیسی رو بهتر یاد بگیرند.

Majid: Is there only one type of it?

مجید: فقط یک نوع از آن وجود داره؟

صفحه 48 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

Mr. Iranmehr: No, in fact, dictionaries have different types, levels, and sizes.

آقای ایرانمهر: نه، در واقع دیکشنری‌ها انواع، سطوح و اندازه‌های مختلفی دارند.

Majid: What type do you suggest?

مجید: چه نوعی رو پیشنهاد می‌کنید؟

Mr. Iranmehr: I suppose a monolingual dictionary is more suitable for you because you can find word information in English.

آقای ایرانمهر: فکر می‌کنم دیکشنری تک زبانه برای تو مناسب تره چون می‌تونی اطلاعات کلمه ای را به زبان انگلیسی پیدا کنی.

Majid: And what about levels?

مجید: و در مورد سطوح چطور؟

Mr. Iranmehr: Well, there are usually three levels: elementary, intermediate, and advanced. For you as a high school student, an elementary one is OK.

آقای ایرانمهر: خب معمولا سه سطح ابتدایی، متوسط و پیشرفته وجود داره. برای توبه عنوان یک دانش آموز دبیرستانی، یک سطح مقدماتی مناسبه.

Majid: Do I need a small size one?

مجید: سایز کوچیک لازم دارم؟

Mr. Iranmehr: Yes, a pocket dictionary. You can carry it wherever you go.

آقای ایرانمهر: بله فرهنگ لغت جیبی. می‌تونی هر جا که میری اون رو همراه خودت ببری.

Majid: Oh, it’s very good. And hmm…, is it expensive?

مجید: اوه خیلی خوبه. و هوم…، آیا گرونه؟

Mr. Iranmehr: No, such dictionaries are not expensive. By the way, you can use a free online dictionary, too. And also there are some free dictionaries for PCs and apps for smartphones.

آقای ایرانمهر: نه، چنین لغت نامه‌هایی گرون نیستند.  می‌تونی از یک فرهنگ لغت آنلاین رایگان استفاده کنی. و همچنین چند فرهنگ لغت رایگان برای رایانه‌های شخصی و برنامه‌هایی برای گوشی‌های هوشمند وجود داره.

Majid: Thanks, that’s a good idea, but I’d like to use a pocket dictionary.

مجید: ممنون، این ایده خوبیه اما من مایلم از یک دیکشنری جیبی استفاده کنم.

پاسخ Questions مکالمه

 1. What type of dictionary does Mr. Iran mehr recommend?

آقای ایران مهر چه نوع فرهنگ لغتی را توصیه می‌کند؟

He recommends an elementary monolingual English dictionary.

او یک فرهنگ لغت انگلیسی یک زبانه را توصیه می‌کند.

 1. What factors do you consider when you want to choose a dictionary?

وقتی قصد دارید یک فرهنگ لغت انتخاب کنید، چه عواملی را در نظر می‌گیرید؟

I consider level and cost.

من سطح و هزینه را در نظر می‌گیرم.

 1. What type of dictionary do you often use?

اغلب از چه نوع فرهنگ لغتی استفاده می کنید؟

I often use online dictionaries.

من اغلب از فرهنگ لغت آنلاین استفاده می‌کنم.

مطالعه کنید: روزنامه نگار به انگلیسی

صفحه 49 درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم

صفحه 49 و 50 درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم

Try to avoid foods that contain a lot of fat.

سعی کنید از غذاهایی که حاوی چربی زیادی هستند اجتناب کنید.

I circled the dictionary entry for the word purpose.

من دور کلمه purpose در دیکشنری را دایره کشیدم.

C is the symbol for carbon.

C نماد کربن است.

صفحه 50 درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم

IR stands for Islamic Republic.

IR مخفف جمهوری اسلامی است.

Mehran couldn’t figure out what the teacher was talking about.

مهران نتوانست بفهمد معلم در مورد چه چیزی صحبت می‌کند.

صفحه 51 کتاب انگلیسی دوازدهم

صفحه 51 کتاب انگلیسی دوازدهم

بخوانید و تمرین کنید.

combination: an arrangement in a particular order

ترکیبی: یک چینش به ترتیب خاص

From the letters X and Y, we can get two combinations: XY and YX.

از حروف X و Y می توانیم دو ترکیب بدست آوریم: XY و YX.


introduction: the part at the beginning of a book that gives a general idea of what it is about

مقدمه: بخشی در ابتدای کتاب که ایده کلی در مورد موضوع کتاب ارائه می‌دهد

This book has only a two-page introduction.

این کتاب فقط یک مقدمه دو صفحه ای دارد.


effectively: in a way that is successful and achieves what you want

به طور موثر: به روشی که موفق باشد و با آن به آنچه می‌خواهید می‌رسید

If you know how to study more effectively, you’ll be able to learn more.

اگر بدانید چگونه به طور مؤثرتر مطالعه کنید، می‌توانید بیشتر یاد بگیرید.


arrange: to put things in a neat, attractive, or useful order

 مرتب کردن، چیدن: قرار دادن چیزها به صورت مرتب، مطلوب یا مفید

We’ll need to arrange the chairs around the table.

باید صندلی‌ها را اطراف میز بچینیم.


jump into: to suddenly decide to do something

پرش به: ناگهان تصمیم به انجام کاری گرفتن

.I did not read the introduction and jumped into the next part

من مقدمه را نخواندم و به سراغ قسمت بعدی رفتم.

مطالعه کنید: روتین به انگلیسی

صفحه 52 کتاب انگلیسی دوازدهم

صفحه 52 کتاب انگلیسی دوازدهم

در ریدینگ درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم روش صحیح استفاده از فرهنگ لغت آموزش داده می‌شود.

از دست ندهید: چگونه از دیکشنری استفاده کنیم؟

A good dictionary gives the user information about words such as spellings, pronunciations, and definitions.

یک فرهنگ لغت خوب اطلاعاتی در مورد کلمات مانند هجی، تلفظ و تعاریف ارائه می‌دهد

It also gives examples of how to use the words in sentences correctly.

همچنین مثال‌هایی از نحوه استفاده صحیح از کلمات در جملات را ارائه می‌دهد

Therefore, it is essential to know how to use a dictionary.

بنابراین ، دانستن نحوه استفاده از فرهنگ لغت ضروری است

In this lesson, we provide you with some helpful tips on how to use a dictionary effectively.


در این درس ما نکات مفیدی در مورد نحوه استفاده مؤثر از فرهنگ لغت در اختیار شما قرار می‌دهیم:

 1. Choose the Right Dictionary. There are many different types of dictionaries such as learner’s dictionaries, general dictionaries, picture dictionaries, etc. Therefore, first, identify your needs. Without choosing the right one you cannot meet your language needs.

فرهنگ لغت مناسب را انتخاب کنید. انواع مختلفی از فرهنگ لغت مانند فرهنگ لغت یادگیرنده، فرهنگ لغت عمومی، فرهنگ لغت تصوییر و …. وجود دارد. بنابراین ابتدا نیازهای خود را مشخص کنید. بدون انتخاب صحیح، نمی‌توانید نیازهای زبان خود را برآورده کنید.


 1. Read the Introduction. The best way to learn how to use your dictionary effectively is to read its introduction. This section explains issues like how entries are arranged, what information is offered in entries and what abbreviations and pronunciation symbols are used throughout the entries.

مقدمه را بخوانید. بهترین راه برای یادگیری نحوه استفاده مؤثر از فرهنگ لغت، خواندن مقدمه آن است. در این بخش موضوعاتی مانند اینکه مدخل‌ها ( کلمات) چگونه چیده می‌شوند، چه اطلاعاتی ارائه می‌دهند و چه اختصارات و نمادهای تلفظی در آن‌ها استفاده می‌شود، گنجانده شده است.


 1. Learn the Abbreviations. Different types of abbreviations are often used in the definitions for a word. This can be confusing if you do not know what the abbreviations stand for.

اختصارات را بیاموزید. انواع مختلفی از اختصارات اغلب در تعاریف یک کلمه استفاده می شود. اگر ندانید مخفف چیست، می‌تواند برای شما گیج کننده باشد.

صفحه 53 کتاب انگلیسی دوازدهم

صفحه 53 کتاب انگلیسی دوازدهم

 1. Learn the Guide to Pronunciation. If you immediately jump into using the dictionary without understanding the pronunciation guide, it can be difficult to figure it out.

راهنمای تلفظ را بیاموزید. اگر بلافاصله بدون مطالعه راهنمای تلفظ به استفاده از فرهنگ لغت بپردازید، فهم آن دشوار خواهد بود.


 1. Read the Guide Words. These are the two words at the top of each page that show the first and last entries on the page. These words will help you find the word you are looking for in the right letter section.

کلمات راهنما را بخوانید. دو کلمه در بالای هر صفحه وجود دارند که اولین و آخرین مدخل‌های صفحه را نشان می‌دهند. این کلمات به شما کمک می‌کنند کلمه مورد نظر خود را در بخش حرف مرتبط پیدا کنید.


 1. Read the Definitions. Once you find an entry, you can find the exact meaning of the word, its pronunciation, part of speech, synonyms, antonyms, and probably its origin.

تعاریف را بخوانید. پس از یافتن کلمه، می‌توانید معنای دقیق کلمه، تلفظ آن، بخشی از گفتار، مترادف، متضاد و احتمالاً ریشه آن را پیدا کنید.


 1. Look for Collocations. Learning the meaning of a single word is not usually enough. Through sentence examples, try to learn ‘words in combination’ to expand your vocabulary.

به دنبال هم نشین‌ها باشید. معمولا تنها یادگیری معنی یک کلمه کافی نیست. از طریق مثال‌ها، سعی کنید “کلمات ترکیبی” را یاد بگیرید تا دایره لغت خود را بهبود بخشید.

کلیک کنید: چگونه زبان کنکور را صد بزنیم ؟

استراتژی ریدینگ

One way to remember what you have read is to highlight important information. Use these guidelines for highlighting a text

یکی از راه‌های بخاطر سپردن آنچه که می‌خوانید، هایلایت کردن اطلاعات مهم است. برای هایلایت کردن یک متن از نکات استفاده کنید:

از دست ندهید: تقویت ریدینگ انگلیسی

Highlight the main ideas.

نکات کلیدی را هایلایت کنید.

–Highlight the key points not minor details or less important information

فقط نکات کلیدی را هایلایت کنید نه جزئیات و اطلاعاتی که اهمیت کمتری دارند.

–Highlight phrases and parts of sentences instead of entire sentences

به جای کل جمله، تنها عبارات و بخش‌های مهم جمله را هایلایت کنید.

–Do not highlight many sentences or too much of the text

بخش‌های زیادی از متن یا جملات زیادی را هایلایت نکنید.

 

صفحه 54 کتاب انگلیسی دوازدهم

صفحه 54 کتاب انگلیسی دوازدهم

در بخش Reading Comprehension درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم از شما خواسته شده تا متن را خوانده و بخش‌های مهم آن را مشخص کنید.

حتما بخوانید: درک مطلب انگلیسی

Sharks are not all the same. In fact, there are nearly 400 different kinds.

کوسه ها یکسان نیستند. در واقع ، تقریباً 400 نوع مختلف وجود دارد.

Most sharks never attack people.

بیشتر کوسه ها هرگز به مردم حمله نمی کنند.

Only a special group of sharks can be dangerous.

فقط یک گروه خاص از کوسه ها می توانند خطرناک باشند.

They kill an average of forty people every year. Let’s compare sharks with snakes.

آنها هر سال به طور متوسط چهل نفر را می کشند. بیایید کوسه ها را با مارها مقایسه کنیم.

Snakes kill about 60,000 people every year And let’s not forget that people kill 25,000,000 sharks every year.

مارها هر ساله حدود 60،000 نفر را می کشند. و بیایید فراموش نکنیم که مردم هر سال 25،000،000 کوسه را می‌کشند.

تمرین C

ریدینگ را بخوانید. با کمک کلمات پرسشی یک سوال مطرح کرده و پاسخ آن را نیز مشخص کنید.

 1. What is the best way to use a dictionary?

بهترین روش استفاده از فرهنگ لغت چیست؟

Reading the introduction of dictionary is the best way.

خواندن مقدمه فرهنگ لغت بهترین راه است.


 1. How to Expand Vocabulary?

چگونه واژگان بیشتری را به خاطر بسپاریم؟

Try to learn words in combination to expand your vocabulary.

سعی کنید کلمات ترکیبی را یاد بگیرید تا دایره لغت شما بیشتر شود.


 1. Where can you find the synonyms and contrasting words?

از کجا می توانید مترادف و کلمات متضاد را پیدا کنید؟

Once you find an entry, you can find the exact meaning of the word, its pronunciation, part of speech, synonyms, antonyms, and probably its origin.

صفحه 55 کتاب انگلیسی دوازدهم

صفحه 55 و 56 کتاب انگلیسی دوازدهم

یکی از بهترین راه‌های فهمیدن ترجمه یک کلمه، آشنایی با کلمات هم خانواده و ایجاد یک ارتباط معنایی بین آن‌ها است.

حتی اگر نتوانید به معنای دقیق کلمه برسید، درک این تشابه می‌تواند به شما کمک زیادی کند. به طور مثال اگر معنی دقیق effectively را نمی‌دانید، می‌توانید از هم خانواده آن effect کمک بگیرید. زمانی که پیشوند و پسوند کلمات را شناخته و هم خانواده آن‌ها بشناسید، یک ایده کلی در مورد معنای کلمه پیدا خواهید کرد.

مطلب کاربردی: کلمات هم آوا در انگلیسی

صفحه 56 کتاب انگلیسی دوازدهم

تمرین A صفحه 56

در این تمرین از شما خواسته شده جملات را بررسی کنید و یک کلمه هم خانواده برای کلمه مشخص شده بنویسید.

My job has become increasingly difficult.

کار من به طور فزاینده ای دشوار شده است.

 • کلمه هم خانواده: increase (افزایش دادن)

He wasn’t very communicative and kept to himself.

او خیلی اجتماعی نبود و سرش به کار خودش گرم بود.

 • کلمه هم خانواده: communicate (ارتباط برقرار كردن)

The police believe the fire was started accidentally.

پلیس معتقد است که آتش سوزی به طور تصادفی آغاز شده است.

 • کلمه هم خانواده: accident(حادثه)

The pollution is endangering the crops.

آلودگی محصولات را به خطر می‌اندازد.

 • کلمه هم خانواده: endanger (در معرض خطر)

We searched unsuccessfully for a map of Kerman.

ما به طرز ناموفقی به دنبال نقشه کرمان بودیم.

 • کلمه هم خانواده: success (موفقیت)

مطلب کاربردی: کلمات انگلیسی با معنی

تمرین B صفحه 56

برای هر کلمه چند کلمه هم خانواده بنویسید که به درک بهتر آن‌ها کمک می‌کنند.

 • unsystematically: بی برنامه – سازمان نیافته

systematic-  system – unsystematic


 • incomprehensible: غیر قابل فهم – درک نکردنی – مبهم

comprehensible – comprehensive – comprehension


 • unexpectedly: به طور غیر منتظره

expect – expectedly – expectation


 • international: جهانی – بین المللی

nation – national – internationality


 • unchangeable: تغییر ناپذیر، ثابت

change – Unchanged – changeable

صفحه 57 کتاب انگلیسی دوازدهم

صفحه 57 کتاب انگلیسی دوازدهم

The first Persian dictionary which is still published was compiled more than 900 years ago.

اولین فرهنگ لغت فارسی که هنوز هم منتشر می‌شود، بیش از 900 سال پیش گردآوری شده است.

Loghat-e Fors was made by Asadi Tusi who was a famous poet in the 5th century.

لُغَتِ فُرْسْ یا فرهنگ اسدی توسط اسدی طوسی شاعر سرشناس قرن پنجم هجری نگاشته‌ شده است.

The list of entries has been arranged according to the final letters of the words.

لیست مدخل‌ها مطابق حروف آخر کلمات چیده شده است.

There are example sentences which were taken from poetry.

جملات نمونه‌ای وجود دارد که از شعر گرفته شده‌اند.

The dictionary has synonyms and explanations that were used by young poets.

فرهنگ لغت دارای مترادف و توضیحی است که توسط شاعران جوان استفاده شده‌اند.

This dictionary has been used widely by the poets who lived after Asadi Tusi.

این فرهنگ لغت به طور گسترده توسط شاعران که پس از طوسی زندگی کرده‌اند، مورد استفاده قرار گرفته است.

Many words have been added to the first dictionary which Asadi compiled.

بسیاری از کلمات به اولین فرهنگ لغت که طوسی گردآوری کرد، اضافه شده است.

The dictionary has been published several times and is a valuable treasure of Persian language.

این فرهنگ لغت چندین بار منتشر شده و گنجینه‌ای ارزشمند از زبان فارسی است.

صفحه 59 کتاب انگلیسی دوازدهم
صفحه 59 کتاب انگلیسی دوازدهم

صفحه 59 کتاب انگلیسی دوازدهم

باید پاراگراف را خوانده و با کمک who یا which آن را تکمیل کنید. ( برای خواندن گرامر which در زبان انگلیسی و گرامر who کلیک کنید.)

 • who
 • which
 • whom

حتما مطالعه کنید: کاربرد whom و تفاوت آن با who

تمرین F

Ostrich is a bird which lives in savanna and desert regions.

شترمرغ پرنده ای است که در مناطق ساوانا و بیابانی زندگی می‌کند.

Our English teacher, who was born in Tehran, has been living here for 10 years.

معلم انگلیسی ما که متولد تهران است، 10 سال است که اینجا زندگی میکند.

صفحه 60 کتاب انگلیسی دوازدهم

صفحه 60 کتاب انگلیسی دوازدهم

If the old man had his glasses, he could read the paper.

اگر آن مرد پیر عینکش را همراه داشت، می‌توانست مقاله را بخواند.

They would be healthier if they lived in a village.

اگر در روستا زندگی می‌کردند، سالم‌تر بودند.

If it got warmer, they would travel to the north.

اگر هوا گرم‌تر می‌شد، آن‌ها به شمال می‌رفتند.

حتما مطالعه کنید: جملات شرطی در انگلیسی

John could fix the car if he were home.

اگر جان در خانه بود، می‌توانست ماشین را تعمیر کند.

If my mother were here, I would ask her for help.

اگر مادرم اینجا بود، از او درخواست کمک می‌کردم.

I would buy a house if I were you.

اگر من جای تو بودم خانه می‌خریدم.

صفحه 63 کتاب انگلیسی دوازدهم

صفحه 63 کتاب انگلیسی دوازدهم

What is a paragraph?

پاراگراف چیست؟

A paragraph is a group of sentences about one idea. A paragraph can (1) give us information, (2) tell us an opinion, (3) explain something to us, or (4) tell us a short story.

پاراگراف مجموعه‌ای از جملات درباره یک ایده است. یک پاراگراف می‌تواند (1) اطلاعاتی به ما بدهد، (2) نظری به ما بگوید، (3) چیزی را برای ما توضیح دهد، یا (4) داستانی کوتاه به ما بگوید.

Every sentence in a paragraph is about the same idea. When you want to write about a new idea, begin a new paragraph.

تمام جملات یک پاراگراف درباره ایده یکسانی است. هنگامی که می‌خواهید در مورد یک ایده جدید بنویسید، یک پاراگراف جدید را شروع کنید.

Paragraph format

قالب پاراگراف

Paragraphs have a special shape. In each paragraph, the sentences are grouped together.

پاراگراف‌ها شکل خاصی دارند. در هر پاراگراف، جملات با هم دسته بندی ( گروه بندی) شده‌اند

They come one after another. Remember that sentences in a paragraph start with a capital letter and end with a period (.), question mark (?) or exclamation point (!)

یکی پس از دیگری می آیند. به یاد داشته باشید که جملات یک پاراگراف با حرف بزرگ شروع می‌شود و با نقطه (.)، علامت سوال (؟) یا علامت تعجب (!) پایان می‌یابد.

کلیک کنید: تقویت رایتینگ زبان انگلیسی

صفحه 64 کتاب انگلیسی دوازدهم

صفحه 64 کتاب انگلیسی دوازدهم

در صفحه 64 کتاب سه پاراگراف مختلف آورده شده که پس از مطالعه آن‌ها باید مشخص کنید کدام یک شکل صحیح یک پاراگراف است. ( پاسخ پاراگراف دوم می‌شود.)

ترجمه متن

Oceans and lakes have much in common, but they are also quite different. Both are bodies of water, but oceans are very large bodies of salt water, while lakes are much smaller bodies of fresh water.

اقیانوس‌ها و دریاچه‌ها اشتراکات زیادی دارند، اما کاملاً متفاوت هستند. هر دو حجم آبی بوده اما اقیانوس‌ها حجم بسیار بزرگی از آب نمک هستند، در حالی که دریاچه‌ها حجم آب شیرین بسیار کوچکتری دارند.

Lakes are usually surrounded by land, while oceans are what surround continents. Both have plants and animals living in them.

دریاچه‌ها معمولاً توسط خشکی احاطه شده‌اند در حالی که اقیانوس‌ها،  قاره‌ها را احاطه کرده‌اند. هر دو دارای گیاهان و حیواناتی هستند که در آن‌ها زندگی می کنند.

The ocean is home to the largest animals on the planet, whereas lakes support much smaller forms of life.

اقیانوس خانه بزرگ‌ترین حیوانات روی کره زمین است، در حالی که دریاچه‌ها اشکال بسیار کوچک‌تری از زندگی را پوشش می‌دهند.

صفحه 65 کتاب انگلیسی دوازدهم

صفحه 65 کتاب انگلیسی دوازدهم

در صفحه 65 درس دوم زبان انگلیسی دوازدهم در مورد Topic Sentence صحبت شده است. Topic Sentence ایده کلی پاراگراف را بیان کرده و از اهمیت زیادی برخودار است. خواننده با دیدن این جمله متوجه خواهد شد که قرار است در مورد چه چیزی صحبت شود. هر جمله موضوعی شامل یک موضوع یا ایده کلی و توضیحات آن می‌شود که با مطالعه نمونه جملات می‌توانید درک بهتری از آن پیدا کنید.

در تمرین B از شما خواسته شده تا جمله موضوعی را در هر جمله مشخص کنید.

Language (topic) is a system of communication (idea).

زبان یک سیستم ارتباطی است.

About fifty percent of the world’s languages (topic) have fewer than 5000 speakers (idea).

حدود پنجاه درصد از زبان های جهان کمتر از 5000 گویشور دارند.

Bad habits and addiction (topic) can be harmful to health and skill (idea).

عادات بد و اعتیاد می‌تواند برای سلامتی مضر باشد.

Art is (topic) what people create with imagination (idea).

هنر چیزی است که مردم با تخیل خلق می‌کنند.

Handicrafts (topic) are good examples of the art and culture of a country (idea).

صنایع دستی نمونه‌های خوبی از هنر و فرهنگ یک کشور هستند.

مطالعه کنید: یادگیری زبان انگلیسی با چت جی بی تی

صفحه 66 کتاب انگلیسی دوازدهم

صفحه 66 کتاب انگلیسی دوازدهم

یکی از نکاتی که باید به آن توجه کنید امکان قرار گرفتن جمله موضوعی در بخش‌های دیگر پاراگراف است. معمولا جمله موضوعی اولین جمله در پاراگراف است اما ممکن است در برخی شرایط در بخش آخر یا بخش‌های میانی پاراگراف قرار گیرد.

Ants are found everywhere in the world. They make their home in buildings, gardens, etc. They live in anthills. Ants are very hardworking insects. Throughout the summers they collect food for the winter season. Whenever they find a sweet on the floor, they stick to the sweet and carry it to their home. Thus, in this way, they clean the floor. Ants are generally red and black in color. They have two eyes and six legs. They are social insects.

مورچه‌ها در همه جای دنیا یافت می‌شوند. آن‌ها خانه خود را در ساختمان‌ها، باغ‌ها و … می‌سازند. آن‌ها در لانه مورچه‌ها زندگی می‌‌کنند. مورچه‌ها حشرات بسیار سخت کوشی هستند. در طول تابستان، برای فصل زمستان خود غذا جمع آوری می‌کنند. هر وقت شیرینی روی زمین پیدا می‌کنند، به شیرینی چسبیده و آن را به خانه خود می‌برند. بنابراین به این ترتیب کف (زمین) را تمیز می‌کنند. مورچه‌ها عموماً قرمز و مشکی رنگ هستند. آن‌ها دو چشم و شش پا دارند و حشرات اجتماعی هستند.

 1. The stars are tiny points of light in the space. On a clear night we can see around 2,000 to 3,000 stars without using a telescope. Stars look tiny in the sky because they are far away from the Earth. In ancient times the sky watchers found patterns of stars in the sky.

ستاره ها نقاط کوچک نوری در فضا هستند. در یک شب صاف می‌توانیم بین 2000 تا 3000 ستاره را بدون استفاده از تلسکوپ ببینیم. ستارگان در آسمان کوچک به نظر می رسند زیرا از زمین دور هستند. در زمان‌های قدیم، منجمان الگوهایی از ستارگان را در آسمان یافتند.

صفحه 67 کتاب انگلیسی دوازدهم

 1. An online dictionary is one that is available on the Internet or World Wide Web and is accessed through a Web browser using a computer or a mobile device, primarily by typing a term into a search box on the site. Online dictionaries offer immediate, direct access through large databases to a word’s spelling and meanings, plus a host of information, including its spellings, pronunciation, and origin, etc.

یک فرهنگ لغت آنلاین، دیکشنری است که در اینترنت یا شبکه جهانی وب در دسترس بوده و از طریق یک مرورگر وب رایانه یا تلفن همراه، عمدتاً با تایپ یک عبارت در کادر جستجوی سایت، قابل دسترسی است. دیکشنری‌های آنلاین از طریق پایگاه‌های داده بزرگ، دسترسی مستقیم و فوری به املا و معانی یک کلمه به علاوه مجموعه‌ای از اطلاعات، از جمله املا، تلفظ، ریشه آن و … ارائه می‌دهند.

 1. A hearing device is available for some people suffering from hearing loss. This device uses a magnet. Like other aids, it converts sounds into vibrations and transmits them directly to the magnet, and then to the inner ear, producing a clearer sound. The device helps those with a hearing loss caused by infection or other problems in the middle ear.

یک وسیله شنوایی برای برخی از افراد مبتلا به کم شنوایی وجود دارد. این دستگاه از آهنربا استفاده می‌کند. مانند سایر وسایل کمکی، صداها را به ارتعاش تبدیل کرده و آن‌ها را مستقیماً به آهنربا و سپس به گوش داخلی می‌فرستد و صدای واضح تری تولید می‌کند. این دستگاه به افرادی که کم شنوایی ناشی از عفونت یا سایر مشکلات گوش میانی دارند کمک می‌کند

در تمرین C باید برای کلمات ذکر شده، یک جمله بنویسید.

از دست ندهید: بهترین هوش مصنوعی برای یادگیری زبان

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها