آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

گرامر اسم با حرف اضافه در انگلیسی

حروف اضافه بعد از اسم

حرف اضافه کلمه یا گروهی از حروف هستند که قبل از یک اسم، ضمیر یا عبارت اسمی برای نشان دادن جهت، زمان، مکان، روابط مکانی یا معرفی یک شیء استفاده می شود. برخی از نمونه های حروف اضافه کلماتی مانند in، at،on، of و to هستند. در این مقاله با ما همراه باشید تا به بررسی کاربرد اسم با حرف اضافه بپردازیم.

حروف اضافه‌ای که با اسم استفاده می‌شوند.

حروف اضافه را می‌توان همراه با اسم‌ها برای اتصال، تأکید یا شفاف‌سازی در جملات استفاده کرد. در این ترکیب، حرف اضافه همیشه بعد از اسم می آید. رایج‌ترین حروف اضافه مورد استفاده برای اسم‌ها در زبان انگلیسی عبارتند از:

on

in of for

to

between

about with from

at

حروف اضافه با اسم

قوانین حروف اضافه همراه با اسم در زبان انگلیسی

هیچ قاعده دقیقی وجود ندارد که تعیین کند کدام حرف اضافه به کدام اسم متصل می‌شود. با این حال به صورت تجربی به شما ثابت خواهد شد که بیشتر مواقع حروف اضافه مرتبط با اسم‌های مترادف یکسان است. به طور مثال حرف اضافه‌ای که برای اسم respect (احترام) به کار برده می‌شود مشابه حرف اضافه کلمات admiration یا esteem است.

.I could never lose respect for you

.I could never lose admiration for you

.I could never lose esteem for you

در مثال بالا، حرف اضافه صرف نظر از این‎‌‌که با چه مترادفی به کار می‌رود، تغییر نمی‌کند. البته در نظر داشته‌ باشید همیشه این‌طور نیست؛ بنابراین این قانون را به عنوان یک قانون قطعی در نظر نگیرید. مثال‌های زیر مواردی را نشان می‌دهند که در آن حرف اضافه با مترادف‌های اسم اصلی تغییر می‌کند:

.My addiction to coffee is unhealthy

اعتیاد من به قهوه ناسالم است.

.My obsession with coffee is unhealthy

.My dependence on coffee is unhealthy

مطالعه کنید: آموزش فعل در زبان انگلیسی + انواع افعال انگلیسی 

نکته: برای بسیاری از کلمات، حروف اضافه استفاده شده برای اسم‌ها، همان حروف اضافه ای هستند که با فرم های فعل مرتبط با آن اسم‌ها استفاده می‌گردد.

او درباره واکنش خود به نتایج صحبت کرد. (اسم)

He discussed his reaction to the results.

او در مورد چگونگی واکنش خود به نتایج صحبت کرد. (فعل)

He discussed how he reacted to the results.

من از آن موضوع خاص اطلاع دارم. (اسم)

I have knowledge of that particular issue.

من از آن موضوع خاص خبر دارم. (فعل)

I know of that particular issue.

مراقب باشید که به این قانون زیاد تکیه نکنید، زیرا در برخی موارد تغییر یک اسم به شکل فعل آن، حرف اضافه را تغییر می دهد.

.She has an obsession with that comic book

.She obsesses over that comic book

ویدئو حروف اضافه ای که بعد از اسم می‌آیند.⬇️

 

نمونه‌هایی از حروف اضافه رایج با اسم‌ها

همانطور که اشاره شد هیچ راه خاصی برای تعیین اینکه کدام حروف اضافه با کدام اسم جفت می‌شود، وجود ندارد. تنها راه برای تسلط بر آن‌ها، استفاده در نوشتار و گفتار روزمره است. در ادامه نمونه هایی از رایج ترین حروف اضافه و اسم‌ها آورده شده است که برای تمرینات خود می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

اسم با حرف اضافه By

این حرف اضافه علیت یا تألیف را بیان می کند.

من صورتحساب را با چک پرداخت کردم.

I paid the bill by check.

گلدان را اشتباهی شکستم.

I broke the vase by mistake.

می‌ترسم اشتباهاً کتاب اشتباهی خریده باشم.

I’m afraid I bought the wrong book by mistake.

جک را به طور اتفاقی در سوپر مارکت دیدم.

I saw Jack at the supermarket by chance.

 

مطالعه کنید: افعال عبارتی انگلیسی

اسم با حرف اضافه For

اسم + for
مثال در جمله
admiration for
Penny has so much admiration for her mother.
cure for
Health officials recently announced that a cure for the fatal disease had been found.
desire for
My desire for success is more important than my desire for romance.
hope for
Youths often have high hopes for humanity.
need for
The need for social interaction is a basic human trait.
passion for
Simply having a passion for writing doesn’t necessarily mean you will become a best-selling author.
reason for
There is always a reason for the change.
respect for
Certain cultures promote respect for elders.
room for
There’s room for one more person at this table.
sympathy for
You should always have sympathy for strangers.
talent for
Greg has a talent for stand-up comedy.

Noun + of

از این حرف اضافه برای نشان دادن یک هدف استفاده می‌کنیم.

اسم + of
مثال در جمله
advantage of
Most people seem to underestimate the advantage of majoring in philosophy.
disadvantage of
The disadvantage of becoming an entrepreneur is the amount of debt you can accumulate.
fear of
My niece has a fear of the dark.
habit of
I used to have a habit of biting my fingernails.
intention of
Do you have any intention of going out today?
knowledge of
Timothy’s knowledge of beekeeping is impressive.
lack of
The police cannot arrest him due to a lack of evidence.
memory of
I have no memory of my first year in school.
process of
The process of elimination is a popular technique when taking multiple-choice tests.
smell of
I love the smell of freshly baked cookies.
sound of
Can you hear the sound of birds chirping?
taste of
The taste of cooked octopus is an acquired one.

.Let’s go for a walk

بیا بریم قدم بزنیم.

.We went for a swim as soon as we arrived

به محض رسیدن به شنا رفتیم.

.I’d love to come for a visit sometime

من دوست دارم یک وقت برای بازدید بیایم.

.For example, the chairs have not been replaced in months

به عنوان مثال، چند ماه است که صندلی ها تعویض نشده اند.

.We should take a week off to relax. For instance, we could go to the beach

باید یک هفته مرخصی بگیریم تا استراحت کنیم. مثلا ما می توانیم به ساحل برویم.

 

از دست ندهید: بهترین فیلم ها برای تقویت زبان انگلیسی

اسم با حرف اضافه In

این حرف اضافه حالت شرطی بودن را بیان می کند.

اسم + in
مثال در جمله
belief in
It is not uncommon to have a belief in a higher power.
change in
Scientists detected little change in the atmosphere.
decrease in
A decrease in taxes would dramatically affect the economy.
delay in
There appears to have been a delay in processing your payment.
experience in
She has little experience in backpacking.
increase in
I’m hoping for an increase in environmentally friendly products.
interest in
Even as a child, the girl had an interest in archaeology.
pleasure in
He took pleasure in playing the piano.
reduction in
Meredith was forced to take a reduction in her pay.
rise in
After he won the jackpot, his hometown witnessed a sharp rise in sales of lottery tickets.

.I fell in love with my wife at first sight

من در همان نگاه اول عاشق همسرم شدم.

.Call me in case he needs some help tomorrow

اگر او فردا نیاز به کمک داشت با من تماس بگیرید.

.You’ll find that he is, in fact, a very kind person

متوجه خواهید شد که او در واقع فردی بسیار مهربان است.

حرف اضافه On

از این حرف اضافه برای نشان دادن وضعیت، هدف یا بیان منظور استفاده کنید.

اسم + on

مثال در جمله

advice on I read magazines for advice on relationships.
attack on Some view the new law as an attack on our rights.
ban on The early 20th century saw a short-lived ban on alcohol.
emphasis on She is studying East Asian cultures with an emphasis on Japanese society.
focus on His focus on success has hindered his social life.
report on The report on fast food made people more aware of the number of calories they consume.

Help! The house is on fire.

کمک! خانه آتش گرفته است

.I really need to go on a diet

واقعا باید رژیم بگیرم.

.He went away this weekend on business

او این آخر هفته برای کاری رفت.

.Did you break that glass on purpose

آیا از عمد آن شیشه را شکستی؟

.We went on an excursion to Versailles when we were in Paris

زمانی که در پاریس بودیم به ورسای رفتیم.

 

حرف اضافه Of

این حرف اضافه علیت یا رابطه بین موضوعات را نشان می‌دهد.

اسم + of
مثال در جمله
advantage of
Most people seem to underestimate the advantage of majoring in philosophy.
disadvantage of
The disadvantage of becoming an entrepreneur is the amount of debt you can accumulate.
fear of
My niece has a fear of the dark.
habit of
I used to have a habit of biting my fingernails.
intention of
Do you have any intention of going out today?
knowledge of
Timothy’s knowledge of beekeeping is impressive.
lack of
The police cannot arrest him due to a lack of evidence.
memory of
I have no memory of my first year in school.
process of
The process of elimination is a popular technique when taking multiple-choice tests.
smell of
I love the smell of freshly baked cookies.
sound of
Can you hear the sound of birds chirping?
taste of
The taste of cooked octopus is an acquired one.

She is the cause of all his problems.

.او عامل تمام مشکلات اوست

.He took a photograph of the mountains

از کوه ها عکس گرفت.

 

مطالعه کنید: اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش زبان انگلیسی

حرف اضافه To

غلبسلغلسیل

اسم + to
مثال در جمله
access to
I couldn’t enter the building without access to the door’s password.
addiction to
Alison has an addiction to football.
answer to
Her answer to the teacher’s question was incorrect.
approach to
Professor Smith’s approach to the experiment was incredibly innovative.
damage to
The damage to the car is worse than I thought it’d be.
dedication to
Ned has an intense dedication to his schoolwork.
devotion to
Everyone admired the doctor’s devotion to her patients.
reaction to
The child had an adorable reaction to the kitten.
response to
She gave no response to the question I’d asked her.
solution to
No one could come up with a solution to the math problem.
threat to
Climate change is a potential threat to certain species.

حرف اضافه With

از With برای توصیف روابط یا ارتباطات استفاده کنید.

​My friendship with Mary is wonderful.

.دوستی من با مریم فوق العاده است

Have you had any contact with Sarah.

آیا با سارا تماسی داشتی؟

آموزش تفاوت لغات به ظاهر مشابه

در جزوه لغات همسان شما تفاوت کلمات هم معنی با کاربردهای متفاوت در زبان انگلیسی را آموزش می‌بینید. گاهی بعضی از لغات به دلیل وجود شباهت معنایی به جای یکدیگر به کار برده می‌شوند اما باید توجه داشت این کلمات مشابه در زبان انگلیسی دارای تفاوت هستند و در بعضی از موارد نمی‌توان آن‌ها را به جای هم کاربرد. برای مشاهده دوره روی تصویر زیر کلیک کنید و برای کسب اطلاعات بیشتر به مشاورین ما با شماره تماس 09130013252 پیام دهید.

دوره 500 عبارت

حرف اضافه Between

این حرف اضافه رابطه بین دو یا چند چیز را بیان می کند.

The bond between the two friends was very strong.

.پیوند بین دو دوست بسیار قوی بود

There is little contact between the two parents.

.ارتباط کمی بین دو والدین وجود دارد

There is no difference between those two colors.

.هیچ تفاوتی بین این دو رنگ وجود ندارد

 

بسیاری از اسم ها حروف اضافه خاصی دارند که معمولاً از آن‌ها پیروی می‌کنند. در جدول زیر، رایج‌ترین آن‌ها را مشاهده می‌کنید:

اسم

حرف اضافه

مثال

age, attempt, point

at 18 is the age at which you are allowed to vote.

.هجده سالگی سنی است که در آن اجازه رای دادن دارید

Tom is making his third attempt at the world record.

.تام سومین تلاش خود را برای ثبت رکورد جهانی انجام می دهد

need, reason, responsibility for

What’s the reason for your unhappiness?

دلیل ناراحتی شما چیست؟

Nobody seems to have responsibility for the budget.

.به نظر می رسد هیچ کس مسئولیتی در قبال بودجه ندارد

changes, differences, increase

in Changes in society have meant that young people leave home earlier.

تغییرات در جامعه باعث شده است که جوانان زودتر خانه را ترک کنند

There’s been a steady increase in the value of the euro.

.ارزش یورو به طور مداوم افزایش یافته است

inquiry, investigation, research into

The police inquiry into the theft continues.

.تحقیقات پلیس در خصوص سرقت ادامه دارد

She did some research into the causes of back pain.

.او در مورد علل کمردرد تحقیقاتی انجام داد

cause, example, way

of

This is an example of international collaboration.

.این یک نمونه از همکاری های بین المللی است

We need to find another way of doing things.

.ما باید راه دیگری برای انجام کارها پیدا کنیم

approach, reaction, response to

My reaction to it all was to try to forget it.

.واکنش من به همه اینها تلاش برای فراموش کردنشان بود

Her response to the criticism was very strong.

.پاسخ او به انتقادات بسیار قوی بود

از دست ندهید: آموزش حروف اضافه زمان در انگلیسی

قوانین کلی حرف اضافه در زبان انگلیسی

برای اشاره به یک جهت، از حروف اضافه to, in, into, on و onto استفاده کنید.

She drove to the store.

.او به سمت فروشگاه رانندگی کرد


حرف اضافه زمان در انگلیسی

برای اشاره به یک نقطه از زمان، از حروف اضافه in, at و on کمک بگیرید.

از in در قسمت‌هایی از روز (نه زمان های خاص)، ماه‌ها، سال‌ها و فصل‌ها استفاده کنید.

The weather is cold in December.

.در ماه دسامبر هوا سرد است

She was born in 1996.

.او در سال 1996 متولد شد


لینک مرتبط: کامل‌ترین لیست ترکیب افعال با حروف اضافه

حرف اضافه at را همراه با اوقات مختلف روز مانند ظهر، شب و نیمه شب به کار برید.

I go to work at 8:00.

.ساعت 8 به سرکار میرم

He eats lunch at noon.

.ظهر ناهار می‌خورد

She often goes for a walk at night.

.او اغلب شب ها به پیاده روی می‌رود

They go to bed at midnight.

.نیمه شب به رختخواب می‌روند


برای صحبت در مورد روزهای خاصی از هفته از on استفاده نمایید.

I work on Saturdays

.من شنبه ها کار می‌کنم


برای اشاره به زمان طولانی، از حروف اضافه for, by, during, from…to, from…until, with و within استفاده کنید.

.I have lived in berlin since 2005

.من از سال 2005 در برلین زندگی می‌کنم

He will be in Toronto for 3 weeks.

.او 3 هفته در تورنتو خواهد بود

She will finish her homework by 6:00.

.او تا ساعت 6:00 تکالیف خود را تمام می‌کند

He works part time during the summer.

.او در تابستان به صورت نیمه وقت کار می‌کند

I will collect data from January to June.

.من از ژانویه تا ژوئن داده ها را جمع آوری خواهم کرد

They are in school from August until May.

.آنها از آگوست تا ماه می در مدرسه هستند

She will graduate within 2 years.

.او ظرف 2 سال فارغ التحصیل می شود

لینک مرتبط: کالوکیشن های زبان انگلیسی

بهترین دوره برای یادگیری کامل مکالمه زبان انگلیسی

در هر زبانی 90 درصد مکالمه و صحبتی که شما در طول شبانه روز با افراد مختلف دارید شامل 700 قالب است که استاد کریمی و تیم متخصص آکادمی روان بعد از 3 سال این 700 قالب طلایی زبان انگلیسی را جمع‌آوری کرده‌اند و داخل ترم پیشرفته دوره جامع آکادمی روان آموزش داده‌اند. برای مشاهده دوره روی تصویر زیر کلیک کنید و برای کسب اطلاعات بیشتر به مشاورین ما با شماره تماس 09130013252 پیام دهید.

گیف دوره جامع

 

حرف اضافه مکان

برای اشاره به یک مکان، از حروف اضافه in (در همان نقطه)، at ( مجاورت)، on (سطح) و inside (داخل چیزی) استفاده کنید.

برای توضیحات بیشتر درمورد حروف اضافه مکان در انگلیسی کلیک کنید.

They will meet in the lunchroom.

.آن‌ها در اتاق ناهار ملاقات خواهند کرد

She was waiting at the corner.

.او در گوشه ای منتظر بود

He left his phone on the bed.

.گوشی اش را روی تخت گذاشت

Place the pen inside the drawer.

.خودکار را داخل کشو قرار دهید


برای اشاره به یک شی بالاتر از یک نقطه، از حروف اضافه over و above استفاده کرده و برای اشاره به یک شی پایین‌تر از یک نقطه، از حروف اضافه below, beneath, under و underneath کمک گیرید.

The bird flew over the house.

.پرنده بر فراز خانه پرواز کرد

The plates were on the shelf above the cups.

.بشقاب ها در قفسه بالای فنجان ها بودند

Basements are dug below ground.

.زیرزمین ها در زیر زمین حفر می شوند

There is hard wood beneath the carpet.

.زیر فرش چوب سختی وجود دارد

The cat is hiding underneath the box.

.گربه زیر جعبه پنهان شده است


برای اینکه بگویید یک شی در نزدیکی محلی یا نقطه‌ای قرار گرفته است، حروف اضافه by, near, next to, between, among و opposite کاربردی خواهند بود.

لینک مرتبط: 17 کاربرد حرف اضافه در زبان انگلیسی

The park is near her house.

.پارک نزدیک خانه اوست

Park your bike next to the garage.

.دوچرخه خود را در کنار گاراژ پارک کنید

There is a deer between the two trees.

.یک آهو بین دو درخت است

The garage is opposite the house.

.گاراژ روبروی خانه است


برای اشاره مستقیم به یک مکان خاص سه حرف اضافه به کار می‌روند؛ in ( یک ناحیه)، at ( دقیقا در همان نقطه) و on ( در سطح).

They live in the country.

در این کشور زندگی می‌کنند. (یک محدوده)

She will find him at the library.

او را در کتابخانه پیدا خواهد کرد. (یک مکان مشخص یا نقطه)

There is a lot of dirt on the window.

کثیفی زیادی روی پنجره وجود دارد. (یک سطح)

مطالعه کنید: اسامی مرکب انگلیسی

عکس کتاب و کامپیوتر

حروف اضافه برای بیان Spatial

برای بیان موقعیت دو مکان یا دو چیز گزینه‌های مخلفی دارید که می‌توانید بسته به موقعیت از آن‌ها استفاده نمایید. لیست حروف اضافه‌ای که می‌توانید در این شرایط استفاده کنید، شامل این مواد می‌شود:

above, across, against, ahead of, along, among, around, behind, below, beneath, beside, between, from, in front of, inside, near, off, out of, through, toward, under, within

The post office is across the street from the grocery store.

.اداره پست روبروی خواربارفروشی است

The kids are hiding behind the tree.

.بچه ها پشت درخت پنهان شده اند

Walk toward the garage and then turn left.

.به سمت گاراژ بروید و سپس به چپ بپیچید

لینک مفید: روش جمع بستن اسم‌ها در انگلیسی

منبع:

https://www.thefreedictionary.com/Prepositions-with-Nouns.htm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله در:
به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید
ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%