آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

کامل‌ترین لیست ترکیب افعال با حروف اضافه + 50 مثال

لیست ترکیب افعال با حروف اضافه
35درصد تخفیف
گیف دوره جامع

طی سال‌ها آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه‌های مختلف، متوجه شدم که زبان‌آموزان همیشه با حروف اضافه‌ی فعل مشکل دارند و آن‌ها را جابه‌جا استفاده می‌کنند. آیا این‌که هر فعل در زبان انگلیسی با چه حرف اضافه‌ای می‌آید، برای شما هم چالش‌برانگیز است؟ با خواندن این مقاله، در سخت‌ترین قسمت زبان پیشرفت می‌کنید!

برخی از افعال در زبان انگلیسی با حروف اضافه‌ی خاصی در جمله استفاده می‌شوند و در صورتی که آن‌ها را اشتباه به کار ببرید،  باعث بد‌فهمی و حتی خنده‌ی بومی‌های انگلیسی‌زبان خواهید شد. چون معنی جمله را بهم می‌ریزید یا نشان می‌دهید که در یادگیری این زبان مهم و بین‌المللی، موفق نبوده‌اید.

اما چگونه نشان دهیم که ما به خوبی در زبان انگلیسی مهارت داریم؟ ما در این مقاله به شما کمک می‌کنیم تا این حروف اضافه را یاد بگیرید و آن‌ها را به درستی و به جا در کنار افعال به کار ببرید.

این حروف اضافه برای ارتباط فعل با مفعول در جمله قرار می‌گیرند و ترکیب آن‌ها با فعل، یک عبارت فعلی حرف‌اضافه‌ای (prepositional verbs) می‌سازد. حروف اضافه‌ای که در این ترکیبات استفاده می‌شود، حروف اضافه‌ی وابسته نامیده می‌گردند.

دوره 300 فعل

قاعده گرامری خاصی وجود ندارد تا به ما کمک کند که بفهمیم از کدام حرف‌اضافه همراه با کدام فعل باید استفاده کنیم. بنابراین، بهترین راه این است که آن‌ها را با هم یاد بگیرید. در این مقاله کامل‌ترین لیست افعال و حرف اضافه‌هایشان را می‌توانید ببینید.
دقت کنید که اصلا نباید فعل‌های انگلیسی را با حرف اضافه‌ی معادل فارسی آن به کار ببریم. مثلا در زبان انگلیسی، فعل enjoy حرف اضافه ندارد اما در زبان فارسی “لذت بردن از” ترجمه می‌شود.

توجه داشته باشید که بعضی از افعال، می‌توانند با دو حرف اضافه هم جداگانه استفاده شوند؛ که در این صورت معنای متفاوتی به خود می‌گیرند.

افعال حرف اضافه‌ای یا فعل‌های عبارتی؟

قیلا در مقاله‌ای جداگانه، افعال عبارتی را برایتان جمع‌آوری کرده بودیم. شاید در ابتدا با خودتان فکر کنید که این مقاله مربوط به “افعال عبارتی” است؛ اما جریان این است که افعال عبارتی هیچ ربطی به افعال این مقاله ندارند!

برای تشخیص افعال حرف‌اضافه‌ای چکار کنیم؟

می‌توان با در نظر گرفتن معنای تحت‌اللفظی فعل تفاوت بین “افعال حرف‌اضافه‌ای” و “افعال عبارتی” را تشخیص داد.

معنی تحت‌اللفظی فعل

افعال حرف‌اضافه‌ای از معنای تحت‌اللفظی فعل‌ها استفاده می‌کنند (یعنی همان معنی ظاهری و معمول خود را دارند)، اما افعال عبارتی معنای اصطلاحی دارند. مثلا، معنی ask وقتی که با حرف اضافه‌ی for ترکیب می‌شود، تغییری نمی‌کند. اما اگر با حرف اضافه‌ی out ترکیب شود، یک فعل عبارتی است و معنی‌اش متفاوت خواهد بود.

مطالب پیشنهادی: آموزش گرامر افعال مدال + نمونه سوال و مثال

 

در این قسمت، رایج‌ترین افعال حرف اضافه‌ای را با هم ‌می‌خوانیم.

فعل + حرف‌اضافه‌ی to

لیست فعل‌هایی که با حرف‌اضافه‌‌ی to می‌آیند را در این قسمت مشاهده می‌کنید.

verb + to
belong to. تعلق داشتن The uniform looks like it belonged to a museum collection.
complain to. اعتراض کردن I’m going to complain to the manager about this.
attend to. توجه کردن Chris attended to do the grocery shopping.
ask to. درخواست کردن She asked to see Professor Fenton.
appeal to. درخواست کردن Let me appeal to you for your help in this matter.
answer to. پاسخ دادن I answer to Ms. Smith.
apologize to. معذرت خواستن She had to apologize to the whole family.
admit to. پذیرفتن He admitted to being late three times.
talk to. صحبت کردن با “He talked to the boss for more than an hour.”
turn to. برگشتن به Turn to page 7 for a diagram of the procedure.”

 

مطالب پیشنهادی: آموزش ساده زمان حال کامل (Present Perfect Tense) در زبان انگلیسی

فعل + حرف‌اضافه‌ی “from”

لیست افعالی که با حرف اضافه‌ی from می‌آیند را اینجا مشاهده می‌کنید:

bar from. منع کردن از

Jack was barred from visiting his daughter.

benefit from. سود بردن از

Students benefit from listening to news reports on the radio.

differ from.  تفاوت داشتن با

How does milk chocolate differ from dark chocolate?

derive from. استنباط کردن از

He derived the meaning from the context of the sentence.

deter from. جلو کسی را گرفتن

Please deter your children from walking across busy avenues.

distinguish from. تمایز قائل شدن

It was hard to distinguish one twin from the other.

resign from. حواس پرت کردن از

Albert resigned from her position after 17 years with the company.

choose from: انتخاب کردن You can choose from a wide range of vehicles.
escape from. فرارکردن از The convicted murderer escaped from a high-security prison.
exempt from. معاف کردن از The judge exempted the young man from doing extra community service.
expel from. اخراج شدن The children were expelled from school for their bad behavior.
emerge from. بیرون آمدن از

The swimmer emerged from the lake.

forbid from. منع کردن He forbid them from mentioning the subject again.
graduate from. فارغ‌التحصیل شدن از That year, the athletes graduated from amateur to professional status in the competition.

فعل + حرف‌اضافه‌ی “for”

فعل‌های زیادی با حرف‌اضافه‌ی “for”  به‌کار می‌روند. لیست زیر، تعدادی از آن‌ها را نمایش می‌دهد.

beg for. التماس کردن The man begged for a second chance.

ask for.  درخواست

The student asked for a pencil.

apply for. درخواست دادن

applied for the job but I didn’t get it.

substitute for. جایگزین کردن با

Margarine can be substituted for butter in this recipe.

search for. جستجو کردن Anan searched for a parking place.
prepare for. آماده شدن A hotel room is being prepared for them.
pay for. پرداخت کردن Let me pay for Tom.
count for. شامل کردن Your good marks count for 50% of your grade.
care for. اهمیت دادن He doesn’t care for playing golf.
account for. به حساب آمدن That accounts for his success.

فعل + حرف اضافه‌ی “on”

چه فعل‌هایی با on می‌آیند؟ در این قسمت، لیست فعل‌ها با حرف‌اضافه‌ی on را برایتان آورده‌ام.

agree on. موافقت کردن بر سر

We always agree on the best course of action.

base on. بر اساس base my conclusions on market research.
blame on. سرزنش کردن برای

She blames the lack of interest on the teacher’s poor explanation.

comment on. نظر دادن درباره‌ی I don’t feel I can comment on their decision.
depend on. بستگی داشتن به We depend on our customers’ suggestions.
concentrate on. تمرکز کزدن بر They concentrate their efforts on improving the infrastructure.
count on. حساب کردن روی

You can count on me anytime.

insist on. پافشاری کردن روی

insist on Peter’s studying every day for two hours.

rely on. متکی بودن به

Can we rely on this old car to get us there?

work on. کار کردن روی

She is working on a new novel.

مطالعه کنید: آموزش گرامر have got

فعل + حرف‌اضافه‌ی “about”

فعل‌هایی که با حرف‌اضافه‌ی about می‌آیند، را در این قسمت می‌بینید. تعداد زیادی از افعال با حرف اضافه‌‌ی about در جمله قرار می‌گیرند و به اشیاء، حوادث، موضوعات  یا حتی gerunds اشاره می‌کنند.

ask about

He asked about her family.

argue about

The boys argued about which bus to take.

be about

That book is about his experiences in Africa.

boast about

Thomas boasted about his golfing ability.

care about

He always cares about me.

concern about

Many people are concerned about the state of our hospitals.

forget about

Don’t forget about the party you promised.

laugh about

You will laugh about this later on.

joke about

Kim often jokes about her high-pitched voice.

dream about

Sarah dreams about becoming a ballet dancer.

protest about

The students protested about the invasion.

think about

What did you think about the idea?

 

فعل + حرف‌اضافه‌ی “with”

افعالی که با حرف اضافه‌ی with در جمله قرار می‌گیرند، معمولا به روابط بین اشخاص یا اشیاء اشاره می‌کنند. لیست فعل‌های که با حرف اضافه‌ی with می‌آیند، را در این بخش از مقاله می‌بینید.

 

 گیج شدن با .confuse with

I’m afraid I confused you with someone else.

comply with. موافقت کردن He complies with each and every order.
confront with. مواجه کردن confronted Vivian with the evidence.
compare with. مقایسه کردن These mountains do not compare with the Himalayas.
collide with. به هم خوردن The car collided with a truck and blocked traffic.
clutter with. به هم ریخته کردن The room was cluttered with paper.
charge with. متهم کردن The officer charged Mr. Smith with blackmail.

. همراه کردن. associate with

Susan associates chocolate with childhood.

agree with. موافقت کردن با He always agrees with my opinion.
acquaint with. آشنا کردن با acquainted Mary with French cuisine.

فعل + حرف‌اضافه‌ی “at”

تعدادی از فعل‌ها در انگلیسی با حرف‌اضافه‌ی “at” می‌آیند.

verb+ at
arrive at. رسیدن به “We arrived at the hospital in the evening.”
balk at. امتناع کردن “Merry balked at taking out the garbage.”
excel at. برتری داشتن در چیزی “My niece already excels at math and science.”
laugh at. خندیدن به “َAli couldn’t stop laughing at Mehdi’s joke.”
look at. نگاه کردن به Look at me, please.”
nod at. سر تکان دادن “She nodded at her coworkers.”
shout at. فریاد زدن سر “He could hear someone shouting at the TV.”
smile at. لبخند زدن به “My daughter smiles at me every time I walk through the door.”
stare at. زل زدن به “It’s uncomfortable when people stare at me.”

مطالب پیشنهادی: یادگیری تمام زمان‌ها در انگلیسی +مثال

فعل + حرف‌اضافه‌ی “in”

حرف اضافه‌ی in می‌تواند با برخی افعال در جمله ترکیب شود و مشارکت یا ارتباط بین اشخاص و اشیاء را نشان دهد. مانند:

verb + in
believe in. اعتقاد داشتن به I believe in Santa Claus.
engage in. شرکت کردن در marry likes to engage in political debates.
invest in. سرمایه گذاری کردن  is the time to invest in many companies.
live in. زندگی کردن She lives in Seattle.
participate in. شرکت کردن What sports did you participate in?
result in. منجر شدن The hotel’s failure to exterminate the bed bugs resulted in fewer customers.
specialize in. تخصص یافتن English majors can choose to specialize in literature.
succeed in. موفق شدن در “Maryam succeeded in earning a scholarship.

سخن پایانی

به عنوان نکته‌ی پایانی، دقت کنید که حروف اضافه‌ی افعال را باید حفظ کنید و راهی دیگر برای تشخیص آن‌ها وجود ندارد.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

18 پاسخ

 1. سلام
  خدا خیرتون بده
  خیلی بدرد بخور بود و شما هم به خوبی ساده و عالی نوشتین.

 2. درود

  اهمه نرسیدم بررسی کنم. تلاش خوبی بوده ولی برخی ایراد دارند.. در این قسمت I answer to Ms. Smith. این فعل برای ” شخص” حرف اضافه ندارد.. داشتن To بعد فعل answer کلا در قالب دیگر معنی است. لذا این را در معنی دیگری میشود اورد.. ملاحظه کنید

  answer to sb — phrasal verb with answer

  to take orders from, obey, and explain your actions to someone:
  The great thing about working for yourself is that you don’t have to answer to anyone.

  1. درود بر شما و سپاس از اینکه نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. برای شخص هم استفاده میشه و به معنی جواب پس دادن به کسی هست.

 3. ممنون بابت زحماتتون.
  من بسته جامع مکالمه استاد کریمی رو تهیه کردم استاد همواره تاکید دارن که حفظ کردن حرف اضافه کار غلطیه …
  اما اینجا نوشتید که فقط حفظ کنید.
  این شمار از اشتباه تایپی برازنده تیم حرفه‌ای آکادمی کریمی نیست لطفاً مطالب رو ویرایش کنید.
  با تشکر از سایت پربارتون.

  1. دوست عزیز اگر در منابع انگلیسی زبان هم سرچ کنید متوجه خواهید شد که بر خلاف سایر بخش های زبان که حفظی نیستند، حروف اضافه ی افعال باید حفظ شوند و راه دیگری برای تشخیص وجود ندارد There are no grammatical rules to help you know which preposition is used with which verb, so it’s a good idea to try to learn them together.

  1. مرسی برای تلاشتون ولی یکم بی معنی این کار ها چون بعضی از این جمله ها بعضی هاشون با توجه به جمله بعدش فقط یک حرف اضافه میگیره و اون هم غریزی میشه گفت کدوم اصلا اگه اون نزاری واست جمله بی معنی میشه یا من خودم حتی بعضی هارو نمیتونستم بدون اون حروف اضافه تو جمله قرار بدم لازم حفض کردن نیست باید تو مثال معنی دار یاد گرفت

   1. شاید در مورد بیشتر فعلها بشه حرف اضافه رو به طور غریزی پیدا کرد ولی در مورد همه افعال اینطور نیست، برای مثال ما در فارسی برای فعل لبخند زدن، حرف اضافه “به” رو استفاده می کنیم، ولی در زبان انگلیسی فعل smile حرف اضافه at, می گیره نه “to” ، بنابراین باید این حروف اضافه رو حذف کنیم.
    با تشکر

  1. سلام و سپاس فراوان
   من زبان آموز ابتدای راهم تمام فعل ها رو در دفتر نوشتم و عاااالی بودن
   فقط معنی یک فعل رو میخواستم بررسی کنید صحیح نوشتید یا خیر
   Resign from که نوشتین حواس پرت کردن از
   احیانا نمیشه استعفا دادن از ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

35درصد تخفیف

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره همراه خود را وارد کنید.