جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

انواع حرف اضافه در زبان فرانسوی + کاربرد و مثال

انواع حرف اضافه در زبان فرانسوی
گیف دوره جامع

تعداد و انواع حروف اضافه در زبان فرانسوی بسیار زیاد و متنوع است. همیشه نقش و کارکرد حرف اضافه را به ربط دادن کلمات داخل جمله با همدیگر می‌شناسیم اما در گرامر زبان فرانسوی نقش‌ها و جایگاه‌های مختلف دیگری مانند نقش کسره، جنس و غیره دارند و حتی خیلی از حروف اضافه با همدیگر هم‌معنی هستند اما کاربرد بسیار متفاوتی از هم دارند.

به طور کلی، استفاده از حروف اضافه در زبان فرانسوی در مقایسه با زبان فارسی بسیار دشوار است زیرا تقریبا و اکثرا معادل دقیقی ندارند و باید با توجه به ساختار جمله آن‌ها را انتخاب کرد. در ادامه مقاله، ابتدا لیستی از حروف اضافه را قرار داده‌ایم و سپس جملاتی را با توجه به کاربردهای متفاوت هر کدام مثال زده و نکات اضافه مربوط به آن‌ها را ذکر کرده‌ایم.

لیست حروف اضافه در زبان فرانسوی | les prépositions

اصلی‌ترین حرف اضافه‌ای که با آن آشنا هستیم، حرف اضافه “et” به معنای “و” است، اما همانطور که گفته شد، حروف اضافه در زبان فرانسوی دارای معانی مختلفی هستند و باید طبق جایگاه و معنی‌ای که در ساختار جمله ایجاد می‌کنند، آنها را انتخاب کنیم.

حرف اضافه در فرانسه

دقت کنید که این لیست، تمامی حروف اضافه موجود در زبان فرانسوی نیست، بلکه مهم‌ترین و پرکاربردترین‌های آن‌ها را ذکر کرده‌ایم.

persan فارسی

français فرانسوی

در، به، با، به‌وسیله‌ی، تا، از

à

به منظور اینکه، برای اینکه

afin

بعد از، پس از

après

به‌خاطر، به‌علت

attendu

قبل از، پیش از

avant

با، همراه با، به‌وسیله‌ی

avec

در خانه‌ی، پیشِ، نزدِ

chez

درباره‌ی، در موردِ، راجع به، در ارتباط با

concernant

در مقابلِ، در برابرِ (علیه، ضد)

contre

در، تا (ظرفِ مدت)

dans

از، (جنس)، (نقش کسره)، (نشان‌دهنده مالکیت)

de

از بینِ، از میانِ

d’entre

از زمان

depuis

عقب، پشت، پشت سر

dèrriere

از زمانِ (در گذشته)، به محض اینکه

dès

جلوی، در مقابلِ، در برابرِ

devant

طیِ، در طولِ

durant

در، با، (جنس)

en

از بینِ، در میانِ

entre

در مقابل، در برابر، نسبت به

envers

به جز، به استثنای

excepté

تا

jusque

علی‌غم، با وجودِ

malgré

علاوه بر، به جز

outre

از طریق، به‌وسیله‌ی، از، با

par

از بینِ، در میانِ

parmi

طیِ، به مدت

pendant

برای، به‌دلیل، به‌خاطر

pour

بدونِ، بی

sans

بجز، غیر از، مگر

sauf

طبق، بر اساس، به عقیده‌ی

selon

زیر، تحتِ، در زمانِ

sous

طبق، بر اساس

suivant

روی، درباره، در مورد، راجع به

sur

به سمت، حدود (حول و حوش)، اطراف

vers

دقت داشته باشید که برخی از حروف اضافه همچون afin, attendu, dès, concernant و… ادبی و گاهی رسمی هستند که طبیعتا با آن‌ها کمتر از بقیه مواجه خواهیم شد، اما به عنوان یک زبان‌آموز فرانسوی باید آن‌ها و کاربردهای‌شان را به‌طور کامل بلد باشید.

مطلب مهم: حروف‌ تعریف در زبان‌ فرانسه

کاربرد حروف اضافه | Emploi des prépositions

à :

Il y a un parc à un km de chez nous. [ در (فاصله) ]

یک پارک، در یک کیلومتری (فاصله) خانه‌ی ماست.

Aujourd’hui, je suis allé au marché. [ به ]

امروز، من به سوپرمارکت رفتم.

Je dois chauffer mon repas au gaz. [ با، به‌وسیله‌ی ]

باید غذایم را با (به‌وسیله‌ی) گاز گرم کنم.

Demain, j’ai des cours de onze heures à dix-sept heures. [ تا ]

.فردا، از ساعت یازده تا پنج عصر کلاس دارم

Ils demandent de l’aide à nous. [ از ]

آن‌ها (مذکر) از ما کمک می‌خواهند.


afin :  [ برای اینکه، به‌منظور اینکه ]

Je vous souhaite beaucoup de réussite afin que vous fassiez bien votre nouveau travail.

برای شما آرزوی موفقیت دارم به منظور اینکه کار جدیدتان را به‌خوبی انجام دهید.


après : [ بعد از، پس از ]

Après avoir fini notre travail, nous allons au cinéma.

بعد از تمام کردن کارمان، به سینما خواهیم رفت.

از دست ندهید: آموزش مکالمه آب و هوا در زبان فرانسوی


attendu : [ با وجود، برای اینکه، به‌علت اینکه ]

Attendu sa maladie, elle est venue à la classe.

با وجود بیماری‌اش، او (مونث) به کلاس آمد.

Attendu que vous n’êtes pas venus, notre travail a été retardé.

به‌علت اینکه شما نیامدید، کارمان به تاخیر افتاد.


avant : [ قبل از، پیش از ]

Elle est arrivée avant nous.

او (مونث) قبل از ما رسیده بود.


avec : [ با، همراه با ]

Mon chat adore jouer avec sa balle.

گربه من عاشق بازی کردن با توپ‌اش است.

Je viens ici pour regarder un film avec toi.

من به‌خاطر فیلم نگاه کردن با تو به اینجا آمده‌ام.


chez : [ ِدر خانه‌ی، پیشِ، نزد ]

Hier soir, mes amis et moi avons dîné chez moi.

شب گذشته، من و دوستانم در خانه من شام خوردیم.

Venez chez nous, ce coir !

امشب، به خانه‌ی ما / پیش ما بیایید !

کلیک کنید: امری کردن افعال فرانسوی


concernant : [ درباره‌ی، در موردِ، راجع به، در ارتباط با ]

Concernant le sujet que vous avez dit hier, j’ai une opinion.

در مورد موضوعی که دیروز مطرح کردید، من نظری دارم.

Concernant l’idée que vous avez présentée la semaine dernière, j’ai fait quelques recherches et j’ai trouvé de nouveaux résultats.

در ارتباط با ایده‌ای که هفته گذشته ارائه دادید، من کمی تحقیق کردم و به نتایج جدیدی رسیدم.


contre :

Je suis en colère contre mon mari. [ از ]

من از دست شوهرم عصبانی هستم.

Il faut affronter contre de tels comportements. [ در برابر، در مقابل]

ما باید در برابر چنین رفتارهایی مقابله کنیم.


dans :

Mes enfants jouent dans la cour, tous les jours. [ در ]

بچه‌های من هر روز در حیاط بازی می‌کنند.

Elle habite dans un appartement. [ در ]

او (مونث) در آپارتمان زندگی می‌کند.

Je dois livrer cet article dans une semaine. [ تا ]

من باید این مقاله را تا هفته بعدی تحویل بدهم.


de :

Je voudrais partir en vacances d’avril à juillet. [ از ]

دلم می‌خواهد از آوریل تا ژانویه به تعطیلات بروم.

J’ai un table d’acajou. [ از جنس ]

من یک میز از جنس کائوچو دارم.

Je voudrais une tasse de thé, s’il vous plaît. [ نقش کسره ]

من یک فنجان چای می‌خواستم، لطفا.

C’est la voiture de Jean. [ نشان‌دهنده مالکیت ]

این ماشینِ جان (برای جان) است.


d’entre : [ از بین، در میان ]

Seuls trois d’entre nous sont prêts à le faire.

فقط سه نفر از بین ما، حاضر به انجام این کار هستند.

مطالعه کنید: آموزش رنگ ها به فرانسوی


depuis :

Depuis qu’il m’a dit ça, j’y pense. [ (از (زمان ]

از زمانی که آن حرف را به من زد، ذهنم درگیر شده است.

Ma famille et moi vivions à Mashhad depuis dix ans. [ (مدتی که هنوز تمام نشده) به مدت ]

من و خانواده‌ام به مدت ده سال است که در مشهد زندگی می‌کنیم.

Elle était mariée depuis cinq ans. [ (مدتی که هنوز تمام نشده) به مدت ]

او (مونث) به مدت پنج سال است که ازدواج کرده است.


derrière : [ عقب، پشت، پشت سر ]

Le restaurant que nous recherchions est juste derrière nous.

رستورانی که دنبالش بودیم، درست پشت سرمان است.


dès :

Vous pouvez vous inscrire au cours de français dès demain. [ از ]

از فردا می‌تونید برای کلاس زبان فرانسوی ثبت‌نام کنید.

Je vous tiendrai au courant dès que je le saurai. [ به محض اینکه ]

به محض اینکه خبردار شدم، به شما اطلاع خواهم داد.


devant : [ جلوی، در مقابل، در برابر ]

Ma fille est en traîn de jouer devant la maison.

دخترم جلوی در خانه در حال بازی کردن است.


durant : [ طی، در طول ]

Durant du voyage précédent, j’ai beaucoup appris.

طی مسافرت قبلی، من خیلی چیزها یاد گرفتم.


en :

Je suis en née en avril et mon mari est né en mai. [ در ]

من در آوریل متولد شدم و همسرم در می متولد شده است.

J’aime voyager en train. [ با ]

من دوست دارم با قطار مسافرت کنم.

Pour protéger l’environnement, nous devons utiliser un sac en tissu. (نشان‌دهنده جنس)

برای حفظ محیط زیست باید از کیسه پارچه‌ای استفاده کنیم.


entre : [ از بین، در میان ]

Je vous rejoindrai entre quatre et cinq heures.

من بین ساعت چهار و پنج خودم رو بهتون می‌رسونم.


envers : [ در مقابل، در برابر، نسبت به ]

N’oublions pas que nous sommes responsables envers nos enfants.

فراموش نکنیم که در برابر فرزندان‌مان مسئول هستیم.

Resté royal envers le pays.

نسبت به کشور وفادار بودن (عشق به وطن)


excepté : [ به جز، به استثنای ]

Personne n’était contre ce sujet, excepté votre ami.

هیچکس مخالف این موضوع نبود، به جز دوست شما.


jusque : [ تا ]

Je ne peux pas rester dehors jusqu’à dix heures du soir.

من تا ساعت ده شب بیشتر نمی‌توانم بیرون بمانم.

بیشتر مطالعه کنید: آموزش ساده اعداد به فرانسوی


malgré : [ علی‌رغم، با وجود اینکه ]

malgré ma volonté, je suis allé a leur fête.

علی‌رغم میلم، به جشن‌شان رفتم.


outre : [ علاوه بر، به جز ]

On était en voyage, et outre nos bagages, on avait deux chats.

ما در سفر بودیم، و علاوه بر چمدان‌هایمان، دو گربه هم داشتیم.


par : [ از طریق، به‌وسیله‌ی، از، با ]

À l’hôtel, je pouvais regarder la mer par la fenêtre de ma chambre.

در هتل، می‌توانستم دریا را از پنجره اتاقم تماشا کنم.

J’ai appris par radio ce qui s’était passé.

من از طریق رادیو متوجه شدم که چه اتفاقی افتاده است.

Je suis en contact avec lui par mail.

با ایمیل با او در ارتباط هستم.


parmi : [ از بین، در میان ]

Je choisis ce livre parmi tous.

من این کتاب را بین همه آن‌ها انتخاب می‌کنم.


pendant : [ طی، به مدت (مدت زمانی که تمام شده) ]

Ma famille et moi ont vécu à Mashhad pendant dix ans.

من و خانواده‌ام به مدت ده سال در مشهد زندگی کردیم.

Elle a été mariée pendant cinq ans.

او (مونث) به مدت پنج سال ازدواج کرده بود.


pour :

C’est pour moi. / Ce n’est pas pour moi. برای

این برای من است. / این برای من نیست.

Merci pour ton cadeau. به‌دلیل، به‌خاطر

به‌خاطر کادوت ممنونم.


sans : [ بدون، بی ]

Ils ne peuvent pas vivre l’un sans l’autre.

آن‌ها نمی‌توانند بدون همدیگر زندگی کنند.


sauf : [ به‌جز، غیر از، مگر ]

Tout le monde était présent dans la classe sauf lui.

همه به جز او در کلاس حاضر بودند.

کلیک کنید: آموزش فعل در فرانسه


selon : [ طبق، بر اساس، به عقیده‌ی ]

Selon moi, ce que vous avez dit, n’est pas vrai du tout.

به عقیده‌ی من، این چیزی شما مطرح کردید، اصلا درست نیست.

Selon le Dr. Viktor Frankl, la vie devrait avoir un sens et nous trouvons ce sens nous-mêmes.

طبق گفته دکتر ویکتور فرانکل، زندگی باید دارای معنی باشد و این معنی را ما خودمان پیدا می‌کنیم.


sous :

Ton crayon et ton stylo est tombé sous la table. [ زیر ]

مداد و خودکارت زیر میز افتاده است.

Je travaille pour une académie sous le nom “Ravan”. [ تحت ]

من برای آکادمی‌ای تحتِ نام “روان” کار می‌کنم.

Molière, dramaturge, vivait sous louis XIV. در زمان

مولیر، نمایشنامه‌نویس، در زمان لوئی چهاردهم زندگی می‌کرد.


suivant : [ طبق، بر اساس ]

Suivant le sondage, tout le monde était d’accord avec deuxième sujet.

بر اساس نظرسنجی، همه با مورد دوم موافقت کردند.


sur :

Mon père aime allonger sur le canapé. [ روی ]

پدرم دوست دارد روی کاناپه دراز بکشد.

J’aimerais faire des recherches sur ce sujet. [ راجع به ]

خیلی دوست دارم رویِ (راجع به) این موضوع تحقیق کنم.


vers :

Ce chien courait vers les voitures et aboyait. [ به سمت ]

آن سگ به سمت ماشین‌ها می‌دوید و پارس میکرد.

Je vous rejoindrai vers cinq heures et demi. [ حدود / حول و حوش ]

حول و حوش ساعت پنج و نیم، خودم رو بهتون می‌رسونم.

نکات اضافه | des notes complémentaires

تغییرات حروف اضافه à و de

در مبحث حروف تعریف (articles) خواندیم که حرف à و de ، در مواجهه با حرف تعریف معین (article défini) تغییر می‌کنند :

           le      ➡️   du

              la      ➡️  de la

de  +     l’      ➡️    de l’

           les    ➡️   des

              le      ➡️   au

              la      ➡️   à la

à     +     l’      ➡️   à l’

              les  ➡️    aux

تفاوت حروف اضافه entre و parmi

همانطور که در مثال‌ها مشاهده کردید، هر دوی این حروف به معنی [ در بین یا در میان ] هستند اما تفاوت استفاده از آن‌ها به این صورت است که ما هنگامی از entre استفاده میکنیم که میخواهیم بین “دو چیز” را بیان کنیم اما با حرف اضافه parmi، به بین “چند چیز” اشاره می‌کنیم.

تفاوت حروف اضافه depuis و pendant

این دو حرف اضافه هم به یک معنی هستند اما depuis به “مدت زمانی که همچنان ادامه دارد و هنوز تمام نشده” اشاره می‌کند اما pendant به “مدت زمانی که در گذشته بوده و تمام شده” است اشاره می‌کند.

مطالعه کنید: ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم فرانسه

حرف اضافه jusque و ترکیبات آن

حرف اضافه jusque هم به معنی “تا” است و ترکیبات مخلتفی دارد که برخی از آن‌ها از نظر گرامری به قید تبدیل شده‌اند، مانند :

Jusqu’à / Jusqu’au / Jusqu’à la / Jusqu’à l’ / Jusqu’aux  تا
Jusqu’ici تا اینجا، تا به اینجا
Jusque-là تا آنجا، تا اکنون
Jusqu’avant تا قبل از
Jusqu’alors  تا حالا
Jusqu’à présent تا حالا، تا الان
jusqu’aujourd’hui تا امروز، تا به امروز
Jusqu’où تا کجا، تا به کجا
Jusqu’au moment où تا لحظه‌ای که، تا زمانی که

سخن و پیشنهاد پایانی

همانطور که چندین بار اشاره شد، حروف اضافه در زبان فرانسوی مبحثی تقریبا دشوار هستند زیرا معادل مشخصی برای همه اکثر آن‌ها نداریم و وابسته به ساختار باید آنها را جای‌گذاری کنیم.

بنابراین سعی کنید حین خواندن متون مختلف و همچنین گوش دادن به مکالمات یا دیدن فیلم و سریال فرانسوی، به ساختار جملات‌شان و حروف اضافه‌ای که به‌کار می‌برند دقت کنید و آن‌ها را در جزوه‌تان یادداشت کنید زیرا برخی از این حروف اضافه صرفا برایِ افعال‌اند و برخی دیگر برای اصطلاحات یا موارد ذکر شده در این مقاله هستند.

در نتیجه، تنها و تنها مطالعه و میزان اطلاعات کسب‌شده و سپس تکرار و تمرین شما می‌تواند شما را در این مبحث یاری کند.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

35درصد تخفیف

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره همراه خود را وارد کنید.