آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

لغات تخصصی رشته زیست‌ شناسی همراه با معنی

لغات زیست شناسی به انگلیسی
off 55%
گیف دوره جامع

زیست شناسی یکی از رشته‌های تحصیلی است که متقاضیان زیادی دارد. دایره واژگان تخصصی رشته زیست شناسی تقریباً بین تمامی رشته‌های پزشکی مشترک هستند. علاوه بر این، برخی از این لغات و اصطلاحات هستند که در گفتگوهای روزمره نیز حضور پررنگی دارند.

آشنایی با لغات و اصطلاحات تخصصی انگلیسی رشته زیست شناسی برای دانشجویانی که در این رشته تحصیل می‌کنند ضروری است. درک و دریافت متون تخصصی انگلیسی بدون داشتن معنی لغوی این اصطلاحات ممکن نیست.

اما زبان‌ آموزان دیگر هم می‌توانند با دانستن معانی این لغات کیفیت مکالمات و گفتگوهای خود را بالاتر ببرند.

در زیر به رایج‌ترین و اصلی‌ترین لغات تخصصی رشته زیست شناسی اشاره می‌کنیم. با ما همراه باشید.

مطلب خواندنی: اصطلاحات روانشناسی به انگلیسی

لغات انگلیسی تخصصی رشته زیست شناسی همراه با ترجمه فارسی

لغات زیست شناسی به انگلیسی

abiogenesis  زندگی‌شناسی بیولوژیک، تولید خود به خودی،  ایجاد موجود زنده از مواد بیجان
absorption  جذب
activation energy  انرژی فعال‌کننده
active transport  حمل و نقل فعال
allele  آلل، دگره
alternation of generations  تناوب دوره‌های زندگی
anabolism  آنابولیسم،  سوخت و ساخت بافت ساز، فراگوهرش
antibiotic  آنتی‌بیوتیک
antigen  آنتی‌ژن
appendicular skeleton  اسکلت جانبی، استخوان بندی ضمیمه‌ای
asexual reproduction  تولید بدون جنسیت
atrium  اتریوم، دهلیز
axial skeleton  اسکلت محوری
bilateral symmetry  تقارن دوطرفه
bile  صفرا
biomass  جرم زیستی
biome  زیستگاه
biosynthesis  زیست‌سنتز
bivalve  دوصدفی
bone marrow  مغز استخوان
botany  گیاه‌شناسی
catabolism  کاتابولیسم، دگرگونی، فروساخت
catalyst  کاتالیست، کاتالیزگر، فروگشا
cell wall  دیواره سلولی
cellulose  سلولز
centromere  سنترومر، میانپار
cerebellum  مخ کوچک
cerebrum  مخ بزرگ
chemical change  تغییر شیمیایی
chitin  کیتین، سخت پوست
chlorophyll  کلروفیل
chloroplast  کلروپلاست
chromatin  کروماتین، رنگینه
chromosome  کروموزوم
circulatory system  سیستم گردش خون
codon  کودون
cohesion  اتصال، پیوستگی، جاذبه مولکولی
commensalism  هم‌منفعتی، هم پروردی، هم سفرگی
community  جامعه
compound eye  چشم مرکب
concentration  غلظت، تمرکز
conjugation  همسان‌گرایی
cotyledon  کاتلیدن، لپه
cytology  سیتولوژی، یاخته شناسی
cytolysis  سیتولیز، یاخته شناس
cytoplasm  سیتوپلاسم
cytoskeleton  سیتواسکلت
deciduous plant  گیاه برگ‌ریز
diffusion  انتشار، ریزش
digestion  هضم
dihybrid cross  کراس دو متغیره، متقاطع دی هیبریدی
dominant allele  آلل فرعی
ecology  اکولوژی
ecosystem  اکوسیستم، بوم سازگان
ectoplasm  اکتوپلاسم
ectothermic  سردخون
element  عنصر
endoplasm  اندوپلاسم
endoskeleton  اندواسکلت
endospore  اندواسپور، درون هاگ
endothermic  گرمخون
epidermis  پوسته، روپوست، پوست بیرونی
epithelium  پوشش‌خلفی
excretion  دفع فضولات
exoskeleton  پوسته خارجی
eyespots  لکه چشمی
fermentation  تخمیر
flagellate  مچاله‌دار
foot  پا، رسوب
fruit  میوه
gemmule  ژمول،  ریز جوانه
gene  ژن
genetics  ژنتیک
genotype  ژنوتیپ
gestation  بارداری
gonad  جنسیت
greenhouse effect  اثر گلخانه‌ای
haustorium  هاستوریوم، مکینه،  آلت مکنده گیاه انگلی
hermaphroditic  دوجنسه، نرماده
hibernation  زمستان خواب
holdfast  محکم‌گیر، گیره
homeostasis  هم تثبیتی
hydrogen bond  پیوند هیدروژنی
hydrolysis  هیدرولیز
hydrophobic  آب‌گریزی
hypha  هیفا، نخینه
hypothesis  فرضیه
inheritance  وراثت
isotonic solution  محلول ایزوتونیک
karyotype  کاریوتیپ
loam  خاک سرد
lysosome  لیزوزوم، کافینه تن
macroevolution  ماکروالکلوشن، درشت فرگشت
mantle  پوشن
matter  ماده
medulla oblongata  بصل النخاع
medusa  ستاره دریایی
meiosis  تقسیم سلولی

کلیک کنید: اصطلاحات پزشکی به انگلیسی

لغات زیست شناسی به انگلیسی

membrane  غشا
mesenchyme  مزنشیم، میان آگنه
messenger RNA  اِم آران رسانه کننده،  اسید ریبونوکلئیک پیام بر
metabolism  متابولیسم
microevolution   خرد فرگشت، ریزفرگشت
mitosis  میتوز، رشتمان
model  مدل
molt  پوسته‌پوکی
monohybrid cross  کراس یک متغیره، متقاطع تک هیبریدی
mother cell  سلول مادر
mutation  جهش
mutualism  همیاری
mycelium  مایسلیوم، رشته رشد کننده قارچ
nervous system  سیستم عصبی
neurotoxin  نوروتوکسین، سم عصب
notochord  ناکوک، پشت مازه
nucleus  هسته، پی کلاف، هسته یاخته (دسته ای عصب در مغز یا نخاغ شوکی)
osmosis  خاصیت نفوذ و حلول، اوسموز
paleontology  پالئونتولوژی، دیرینه شناسی
parasite  انگل
parasitism  همبستگی با میزبان، انگلی
passive transport  حمل و نقل غیرفعال
pathogen  مسیریاب، پاتوژن، بیماری زا
pedigree  شجره‌نامه
pellicle  پلیکول، پوسته، غشاء نازک
peptide bond  پیوند پپتیدی
phagocytosis  فاژوسیتوز، بیگانه خواری، سلول خواری
phase  مرحله
phenotype  فنوتیپ،  رخ مون
phloem  فلوم، آوند آبکشی، بافت لیفی
phospholipid  فسفولیپید (انواع لیپیدهایی که در غشای یاخته‌ها یافت می‌شود)
photosynthesis  فتوسنتز، نورخاست،  فروغ آمایی
phototropism  فوتوتروپیسم، نور گرایی
physical change  تغییر فیزیکی
physiology  فزیولوژی
phytoplankton  فیتوپلانکتون
placenta  پلاسنتا
plankton  پلانکتون
plasma membrane  غشای پلاسما
plasmid  پلاسمید
pollen  گرده
pollination  گرده‌افشانی
polyp  پولیپ
population  جمعیت
pseudopod  دست‌مانند، پای کاذب
radial symmetry  تقارن شعاعی
recessive allele  آلل مغلوب،  دگرۀ نهفته
regeneration  بازتولید
reproduction  تولید مثل
respiration  تنفس
saprophyte  ساپروفیت، پودهزی، پوده زی، گندخوار
secretion  ترشح
seed  تخم
semipermeable membrane  غشای نیمه‌تراوا
sexual reproduction  تولید با جنسیت
shell  پوسته صدف
simple eye  چشم ساده
species  گونه
spore  هاگ
sporophore  اسپوروفور
stolon  تاپ‌ران، ساقه بلند
symbiosis  همزیستی
taxonomy  طبقه‌بندی
thallus  آرنگون
theory  تئوری
thorax  سینه
transduction  ترنزدوکشن، انتقال، ورارسانی
transformation  تحول
translocation  جابجایی
transpiration  تعریق، فراتراوش
univalve  یک‌صدفی
vaccine  واکسن
vacuole  واکنشگاه، واکوئل
ventricle  بطن
virus  ویروس
watershed  گستره آبخیز
xylem  کسیل، آوند چوبی
zooplankton  زوپلانکتون
zygospore  زایگواسپور،  یوغ هاگ
zygote  زایگوت، سلول گشنیده شده یا لقاح شده، تخم بارور
Purine  پورین
Pyrimidine  پیریمیدین
Ratio  نسبت
Rehydration  بازجذب آب
Release  رهایی، آزادسازی
Ribosome  ریبوزوم
Rubisco  روبیسکو
Segregation  تفکیک
Sequestration  جداسازی
Species  گونه‌ها
Stoma  استوما
Succession  جانشینی
Suture  بخیه زدن
Synapse  سیناپس
Synapsis  سیناپسیس
Tendon  تاندون
Tissue  بافت
Titration  تیتراسیون
Toxin  سم
Unicellular  تک سلولی
Ventricle  بطن
Vesicle  وزیکول
Wavelength  طول موج
White Blood Cell   گلبول سفید خون
Yolk  زرده

کلیک کنید: اصطلاحات پرستاری و اتاق عمل به انگلیسی

سخن آخر

در این مقاله تلاش کردیم تا بهترین و کاربردی‌ترین لغات انگلیسی تخصصی رشته زیست شناسی را برای شما گردآوری کرده و معنی فارسی آن را نیز با شما در میان بگذاریم. امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد.

این مطالب را از دست ندهید:
انواع بیماری به انگلیسی
لغات ستاره شناسی به انگلیسی
ترجمه جواب آزمایش به انگلیسی

کوییز

در این بخش برای شما سوالاتی از مقاله طراحی شده که شما می‌توانید پاسخ دهید. و بعد از پاسخ دادن به هر سوال در قسمت توضیحات می‌توانید علت پاسخ صحیح را مشاهده کنید.

?What term describes the study of hereditary and the variation of inherited characteristics

توضحیات:

ژنتیک علمی است که به بررسی ژن‌ها، وراثت و تنوع سازمان‌های زنده می‌پردازد و نحوه انتقال صفات از والدین به فرزندان را توضیح می‌دهد.


?What is the term for a community of living organisms in conjunction with the nonliving components of their environment

توضحیات:

اکوسیستم شامل تمام موجودات زنده در یک منطقه معین است که با یکدیگر و همچنین با محیط‌های غیر زنده خود تعامل دارند تا یک سیستم پیچیده را تشکیل دهند.


?What term is used for the physical and chemical processes that occur within a living organism in order to maintain life

توضحیات:

?What process describes the conversion of light energy into chemical energy by living organisms?

توضحیات:

متابولیسم شامل تمام واکنش‌های شیمیایی است که درون یک موجود زنده برای حفظ زندگی اتفاق می‌افتد و شامل تجزیه مواد برای به دست آوردن انرژی و سنتز مواد مورد نیاز توسط سلول‌ها است.


اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

off 55%

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره تماس خود را برای ما ارسال کنید.