آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

ضمایر و صفات اشاره در زبان فرانسه

ضمایر و صفات اشاره در زبان فرانسه

آیا ضمایر و صفات اشاره در زبان فرانسه را می‌شناسید؟ آیا فرق بین این دو را می‌دانید؟ در این مقاله به بررسی هر دو می‌پردازیم.

 

صفات اشاره – les adjectifs démonstratifs

صفات اشاره در فرانسه

در زبان فرانسه صفات اشاره برای اسم‌ها استفاده می‌شوند. مثلا هنگامی که می‌خواهیم بگوییم این هتل، از صفت اشاره استفاده می‌کنیم زیرا هتل یک اسم است و صفت همیشه با اسم می‌‌آید.

جدول صفات اشاره از این قرار است:

MASCULIN FÉMININ
SINGULIER Ce [sə] / Cet [sεt] Cette [sεt]
PLURIEL Ces [se]

 

نکته: مثل همیشه، در زبان فرانسه صفات برای اسم‌های مذکر و مونث تفاوت دارند. برای مفرد مونث از Cette استفاده می‌شود. برای مفرد مذکر نیز از

Ce استفاده می‌شود. حالت جمع در هر دو یکسان است و Ces می‌باشد.

نکته: اگر اسم مفرد مذکر با حرف صدادار شروع شود، باید از Cet استفاده شود.

نکته: اگر اسم ما h aspiré داشته باشد، باید از  استفاده ce شود. مثال: این بلندگو ce haut-parleur

مثال برای دیگر ضمیرها:

 ce travailleur

این کارگر

cet homme

این مرد

cette année

این سال (امسال)

ces fromages

این پنیرها

 

مطالعه کنید: ساختار گرامر مجهول در زبان فرانسه

 

کاربرد ضمایر اشاره

 

1-برای نشان‌دادن کسی یا چیزی :

cette dame, c’est la directrice de l’ecole.

این خانم مدیر مدرسه است

گوینده‌ی جمله، به آن خانم اشاره کرده و این جمله را می‌گوید.

2-برای گفتن اسمی که قبلا گفته شده:

J’ai une petite Peugeot. cette voiture est très pratique.

من یک پژو کوچک دارم. این ماشین بسیار کاربردی است.

3-ما می‌توانیم از -ci و  Là استفاده کنیم.

ci نشان دهنده‌ی نزدیکی است.


 • نزدیکی در زمان

مثلا :

Il y a beaucoup de vent ces jours-ci.

این روزها خیلی باد می آید.

Ces mois-ci, Je dois faire de nombreux déplacements à l’étranger.

این ماه ها باید سفرهای خارجی زیادی داشته باشم.


 • نزدیکی در مکان

این مورد زیاد رایج نیست مگر موقعی که منظورمان “خیلی نزدیک” باشد.

برای مثال:

Prends ce stylo-ci, il écrit très bien.

این خودکار را بردارید، خیلی خوب می نویسد.

در این جمله، منظور این است که خودکار خیلی نزدیک است و دقیقا پشت سر شماست. برای همین از –ci استفاده شده است.

 نشان دهنده‌ی دوری است.


 • در زمان

Au XVII siècle, les voyages étaient très lents. à cette époque-, il n’y avait pas de trains.

در قرن هفدهم، سفر بسیار کند بود. در آن زمان هیچ قطاری وجود نداشت.

 

venez tous à la maison le 25 juin. ce jour-, on fetera les cent ans de mon arriere-grand-mère.

همه در 25 ژوئن به خانه می آیند. آن روز، صدمین سالگرد مادربزرگم را جشن خواهیم گرفت.


 • در مکان

cette arbre-Là, au fond du jardin, a plus de deux cents ans.

این درخت در انتهای باغ بیش از دویست سال قدمت دارد.

-ci و می‌توانند با هم در یک جمله برای نشان دادن تفاوت دو اسم استفاده شوند.

مثال:

Qu’est-ce que vous préférez? Cette  photo-ci en noir et blanc ou cette photo-là en couleur?

چه‌چیزی را ترجیح می دهید؟ این عکس سیاه و سفید یا این عکس رنگی؟

 

مطالعه کنید: زمان های آینده در زبان فرانسه

 

نکات مهم:

1-در زبان محاوره، از برای نشان دادن چیزی که ترجیح داده می‌شود استفاده می‌کنیم.

برای مثال:

cette idée-là me parait bonne.

این ایده به نظرم خوب بود.

 

cette enfant a sept ans: à cet age-là, il devrait savoire lire.

این بچه هفت ساله است: در آن سن باید خواندن بلد باشد.


2- این دو مورد نباید با هم اشتباه گرفته شود:

en ce moment: به معنای حالا/همین الان است.

مثال:

En ce moment, je suis en train de travailler sur un projet important.

در حال حاضر روی یک پروژه مهم کار می کنم.

à ce moment : به معنای در آن لحظه است. که می‌تواند در گذشته یا آینده باشد.

 

مثال:

À ce moment-là, j’ai réalisé que j’avais oublié mon portefeuille à la maison.

در همان لحظه متوجه شدم که کیف پولم را در خانه فراموش کرده‌ام.

 

مطالعه کنید: آموزش کامل مکالمه آب و هوا در زبان فرانسوی


3- این سه مورد را با هم اشتباه نگیرید: « cet » / « s’est » / « c’est »

Cet: صفت اشاره مفرد مذکر مثلا cet homme

 

c’est: ضمیر همراه با فعل être

برای مثال:

C’est  un brave homme.

او مرد خوبی است.

 

S’est: فرم دوضمیره فعل

L’enfant s’est caché sous la table.

کودک زیر میز پنهان شد.


4- ces را با ses  اشتباه نگیرید.

 

ces:حالت جمع صفت اشاره

 

برای مثال:

Ces livres sont fort intéressants.

این کتاب ها بسیار جالب هستند.

 

ses:حالت جمع صفت ملکی

برای مثال:

Jean est négligent , ses livres traînent encore sur la table !

ژان بی خیال، کتاب هایش هنوز روی میز است!

 

مطالعه کنید: وب سایت های خبری مهم فرانسوی کدامند؟

ضمایر اشاره – Les pronoms démonstratifs

ضمایر اشاره در فرانسه

 

Personne Déterminants démonstratifs Pronoms démonstratifs
(forme simple)
Pronoms démonstratifs
(forme composée)
Masculin Singulier ce, cet celui celui-ci / celui-là
Pluriel ces ceux ceux-ci / ceux-là
Féminin Singulier cette celle celle-ci / celle-là
Pluriel ces celles celles-ci / celles-là
Pronom neutre ce ceci / cela / ça

 

ضمایر اشاره در زبان فرانسه دو حالت دارند : حالت ساده و حالت ترکیبی

حالت ساده عبارتند از , ce,celles,celle,ceux,celui

و حالت ترکیبی عبارتند از :

celui-ci / celui-là

ceux-ci / ceux-là

celle-ci / celle-là

celles-ci / celles-là

ceci / cela / ça

چرا از ضمایر اشاره استفاده می‌کنیم؟

ضمایر اشاره برای این استفاده می‌شوند که از تکرار اسم در جمله جلوگیری شود یا اشاره به تفاوت بین دو اسم در جمله شود.

 formes composés- فرم ترکیبی

در این قسمت چند مثال برای فرم ترکیبی می‌آوریم :

C’est bien ce livre que vous voulez?

آیا این کتابی است که می خواهید؟

oui, C’est celui-là.

بله، این یکی است.

 

در اینجا می‌بینیم که برای جلوگیری از تکرار ce livre، از celui-là استفاده شده است.

Quelles fleurs préférez-vous? Celless-ci ou celles-là ?

کدام گل را ترجیح می دهید؟ این ها یا آن ها؟

در اینجا برای اشاره کردن به تفاوت گل‌ها، از دو ضمیر متفاوت استفاده شده است.

فرم ساده – formes simples

در فرم ساده، ضمایر همراه با حرف اضافه ی de  یا با یک ضمیر ربطی می‌آیند.

Préposition de

L’ascenseur de gauche est en panne, prenez celui de droite!

آسانسور سمت چپ خراب است، سوار آسانسور سمت راست شوید!

 

Les prévisions de la météo d’hier etaient mauvaises mais heureusement celles d’aujourd’hui sont meilleurs.

پیش بینی هوای دیروز بد بود اما خوشبختانه امروز بهتر است.

 

pronom relatif

J’avais plusieurs possibilités pour me connecter à Internet.

چندین گزینه برای اتصال به اینترنت داشتم.

 

J’ai choisi celle que proposait le reseau X.

من یکی از ارائه شده توسط شبکه X را انتخاب کردم.

 

Il y a deux chemins pour aller au village: celui qui passe par la foret est le plus court.

دو راه برای رسیدن به روستا وجود دارد: مسیری که از جنگل می گذرد کوتاه ترین است.

 

ضمیر اشاره ممکن است که با participe passé یا حرف اضافه‌ی دیگری به جز de همراه باشد.

برای مثال:

Il y a trop d’accidents sur les routes: ceux causés par l’alcool sont les plus fréquents.

تصادفات در جاده ها بسیار زیاد است: تصادفات ناشی از الکل بیشترین فراوانی را دارند.

 

در این جمله، به جای اینکه ceux qui causés par l’alcool آورده شود، تنها ceux causés آورده شده و منظور همان تصادف از الکل است.

 

مطالعه کنید: معرفی کردن خود به زبان فرانسه

 

کاربرد ضمایر خنثی

ضمایر اشاره خنثی کلماتی هستند که بخشی از ضمیر اشاره هستند، اما آنها به شکل خاصی استفاده می شوند.

ضمایر اشاره خنثی عبارتند از  :

ce/cela/ça

 

1- le pronom ce

 • این ضمبر همراه با فعل être استفاده می‌شود:

.C’est monsieur Legrand

این آقای لگراند است.

 • برای ادامه دادن یک جمله یا گروهی از اسم‌ها:

Il y a beaucoup de monde a la fete: c’était très sympathique.

افراد زیادی در مهمانی حضور داشتند: خیلی خوب بود.

 

être maire d’une grande ville, c’est une lourde responsabilité.

 

شهردار یک شهر بزرگ بودن، مسئولیت سنگینی است.

 • ممکن است کهc’est معنای il est بدهد و حالت impersonnelle بگیرد.

مثال:

C’est utile de savoir conduire.

دانستن رانندگی مفید است.

C’est dommage que nous habitons si loin de la mer.

حیف است که ما انقدر دور از دریا زندگی می‌کنیم.

 

 • ممکن است که ce با ضمیر ربطی همراه شود:

مثال:

Choisi ce que tu veux comme dessert.

آنچه را که برای دسر می خواهید انتخاب کنید.

 

Il m’a rencontré tout ce qui s’était passé

او با تمام اتفاقاتی که افتاده بود با من ملاقات کرد.

 

 • برای نشان‌دادن یک درخواست

Il s’est mis à pleuvoir, Ce qui a obligé tout le monde a rentrer.

باران شروع به باریدن کرد که همه مجبور شدند داخل شوند.

 

Beaucoup de magasins sont ouverts le dimanche ce que les clients trouvent très pratique.

بسیاری از فروشگاه ها روزهای یکشنبه باز هستند که مشتریان آن را بسیار راحت می دانند.

 

2-le pronom cela/ça

 • celaهم مانندce  قبل از فعلêtre استفاده می‌شود.

 

مثال:

Cela m’intéresse de lire cette biographie.

من علاقه مند به خواندن این بیوگرافی هستم.

 

Cela m’étonne qu’il ne soit pas encore là

من تعجب می کنم که او هنوز اینجا نیست

 

نکته : در این جملات،ça می‌تواند celaجایگزین شود.

 

çaدر زبان محاوره استفاده می‌شود.

 • ça می‌تواند به جای یک جمله یا گروه اسمی بیاید:

Il est parti? Qui t’a dit ça?

او رفت؟ کی بهت گفته؟

 

Quel desordre! Il faut que tu ranges tout ça!

چه آشفتگی! شما باید همه چیز را کنار بگذارید!

 

Il m’a posé des questions sur ma vie privée. ça m’a enérvé et je lui ai répondu que ça ne le regardait pas.

از من در مورد زندگی خصوصی ام سوال پرسید. من را عصبانی کرد و به او گفتم که به او ربطی ندارد.

 

 • ça در خیلی از اصطلاحات روزمره‌‌ی محاوره کاربرد دارد.

مثال:

Comment ça va?

حالت چطوره؟

Que’est-ce que c’est que ça?

این چیه؟

Arrete! ça suffit comme ça!

بسته! اینجوری دیگه کافیه!

Vous faites de la gymnastique tous les jurs. c’est bien, ça!

شما هر روز ژیمناستیک انجام میدین. این خیلی خوبه!

Vous avez fini? oui, ça y est!

تموم کردید؟ بله، همینه.

 

 • می‌توانیم ça را جایگزین le/la/les (ضمایر شخصی)کنیم اما فقط وقتی که به صورت کلی یک چیزی را مدنظر داریم.

برای فهم بهتر، دو جمله را برایتان مثال می‌زنم :

 

Tu aimes le thé? oui, j’aime ça.

تو چایی دوست داری؟ بله من دوست دارم.

 

در اینجا، چایی یه صورت یک مفهوم کلی آورده شده است اما در جمله ی بعدی ما نمیتوانیم ça را جایگزین ضمیر شخصی کنیم:

 

Tu aimes ce thé a la menthe? oui, je le trouve très bon.

آیا این چای نعناع را دوست دارید؟ بله، به نظرم خیلی خوب است.

 

در اینجا چون یک مدل چایی خاص آورده شده است، ما نمیتوانیم از ça استفاده کنیم.

 

مطالعه کنید: جمع بستن اسامی در زبان فرانسه

آزمون

 

1)…… est Paul.

a) Ce

b) C’

2) Ces tableaux, …… sont des chefs-d’œuvre.

a) ce

b) c’

3) Nous avons passé une bonne soirée. Sur ……, nous rentrons.

a) ce

b) c’

4) …… sont de bons amis.

a) Ce

b) C’

5) …… serait bien que vous soyez attentifs.

a) Ce

b) C’

6) …… est une tablette.

a) Ce

b) C’

7) Paul et Julie, …… sont des amis.

a) ce

b) c’

8) Écoutez …… : les températures chuteront brusquement demain.

a) ceci

b) cela

9) Prends …… pour faire ce travail.

(On parle d’un objet qui est près.)

a) ceci

b) cela

10) – Tu es trop consciencieux !

– Je ne suis pas d’accord avec …… !

a) ceci

b) cela

سخن پایانی

در این مقاله یکی از مباحث پایه‌ای گرامر فرانسه برایتان توضیح داده شد که حاوی نکات فراوانی است. امیدواریم که این مقاله برایتان مفید باشد.

 

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها