آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

زمان های آینده در زبان فرانسه + فرمول و مثال

زمان های آینده در زبان فرانسه

هر کدام از زمان‌های آینده در فرانسه مبحثی مهم و پرکاربرد به شمار می‌آیند و در دسته‌بندی مباحث سطوح A1 و A2 قرار دارند.

ما در زبان فارسی فقط یک نوع زمان آینده داریم اما در زبان فرانسوی سه نوع آینده ساده، نزدیک و مقدم وجود دارد و تنها نوع اول برای ما قابل درک و قابل معنی‌ست.

هر کدام از آن‌ها برای زمان و نوع اتفاق خاصی در آینده هستند، بنابراین توصیه می‌شود که به تفاوت آن‌ها در ساختار و به‌خصوص نحوه استفاده، دقت کامل داشته باشید. در این مقاله، هر سه نوع آینده را به طور کامل توضیح داده، ساختار تمامی آن‌ها با فرمول و صرف افعال در جداول ارائه شده و در آخر نحوه استفاده از آن‌ها با مثال‌های متنوع مشخص شده است.

زمان‌های آینده در فرانسوی | Le temps du futur en français

با استفاده از این زمان، واقعه یا اتفاقی که در آینده رخ میدهد را توضیح می‌دهیم. زمان آینده در زبان فرانسه به سه دسته آینده ساده futur simple، آینده نزدیک futur proche و آینده مقدم یا پیشین futur antérieur تقسیم می‌شود.

آینده ساده | Le futur simple

آینده ساده یا futur simple در دسته indicatif قرار دارد و با استفاده از آن، می‌توان واقعه‌ای که در آینده رخ می‌دهد یا تصمیمی که در آینده دور یا نزدیک قصد انجام دادنش را داریم توضیح دهیم.

اما باید دقت داشته باشیم که با حالت آینده ساده، واقعه یا تصمیم ما قطعی نیست، احتمال را در نظر می‌گیریم و به زبان ساده‌تر از آن مطمئن نیستیم.

ساختار | La formation

برای ساخت این زمان، ما تنها نیاز به مصدر فعل infinitif و اضافه کردن یک سری از terminaison ها داریم :

La formule de futur simple = l’infinitif + les terminaisons (ai, as, a, ons, ez, ont)
  • پیشنهاد می‌کنیم که حتما terminaison ها را حفظ کنید، به دلیل اینکه زمان آینده زمانی بسیار پرکاربرد در زبان گفتار است و استفاده کردن از آن در مکالمات روزمره می‌تواند بی‌شمار باشد.
* نکته اول : فرمولی که گفته شد برای تمامی افعال گروه اول و دوم ثابت است اما توجه کنید که زبان فرانسه همیشه و در همه جا استثنائات خود را داراست؛ و فرمول‌های افعال گروه سوم و افعال بی‌قاعده با این فرمول کلی کاملا متفاوت هستند.

برای مثال، صرف فعل manger به معنای خوردن در زمان آینده ساده از گروه اول و فعل choisir به معنای انتخاب کردن در گروه دوم :

manger خوردن

Nous mangerons

ما غذا خواهیم خورد

Je mangerai

من غذا خواهم خورد

Vouz mangerez

شما غذا خواهید خورد

Tu mangeras

تو غذا خواهی خورد

Ils / Elles mangeront

آن‌ها غذا خواهند خورد

Il / Elle mangera

او غذا خواهد خورد

مطالعه کنید: وجه شرطی در فرانسه

choisir انتخاب کردن

Nous choisirons

ما انتخاب خواهیم کرد

Je choisirai

من انتخاب خواهم کرد

Vous choisirez

شما انتخاب خواهید کرد

Tu choisiras

تو انتخاب خواهی کرد

Ils / Elles choisiront

آن‌ها انتخاب خواهند کرد

Il / Elle choisira

او انتخاب خواهد کرد

 

* نکته دوم : افعال گروه سوم، فرمول‌های ثابتی ندارند، بنابراین باید هر کدام از آنها را حفظ کنید (terminaisonها ثابت هستند).

 

1. برای افعالی که به re- ختم می‌شوند، باید e را حذف و سپس terminaison مربوط به آن را اضافه کنیم :

Par exemple : apprendre ➡️ apprendre + les terminaisons

apprendre یاد گرفتن

Nous apprendrons

ما یاد خواهیم گرفت

J’apprendrai

من یاد خواهم گرفت

Vous apprendrez

شما یاد خواهید گرفت

Tu apprendras

تو یاد خواهی گرفت

Ils / Elles apprendront

آن‌ها یاد خواهند گرفت

Il / Elle apprendra

او یاد خواهد گرفت

 

2. برای افعالی که به ir- ختم می‌شوند، فرمول جدیدی وجود ندارد و باید از همان فرمول اصلی یعنی فرمول گروه اول و دوم استفاده کرد؛ به‌غیر از افعال venir و tenir  :

Par exemple : sortir + les terminaisons

sortir خارج شدن

Nous sortirons

ما خارج خواهیم شد

Je sortirai

من خارج خواهم شد

Vous sortirez

شما خارج خواهید شد

Tu sortiras

تو خارج خواهی شد

Ils / Elles sortiront

آن‌ها خارج خواهند شد

Il / Elle sortira

او خارج خواهذ شد

مطلب کاربردی: ضمایر فاعلی و تونیک در فرانسه

venir آمدن / tenir گرفتن

Nous viendrons / tiendrons

ما خواهیم آمد / گرفت

Je viendrai / tiendrai

من خواهم آمد / گرفت

Vous viendrez / tiendrez

شما خواهید آمد / گرفت

Tu viendras / tiendras

تو خواهی آمد / گرفت

Ils / Elles viendront / tiendront

آن‌ها خواهند آمد / گرفت

IL / Elle viendra / tiendra

او خواهد آمد / گرفت

 

3. برای افعالی که به oir- ختم می‌شوند، باید oir را کامل حذف، یک r اضافه و در آخر terminaison مربوط به آن را اضافه کنیم :

Par exemple : recevoir + r + les terminaisons

 دریافت کردن recevoir

Nous recevrons

ما دریافت خواهیم کرد

Je recevrai

من دریافت خواهم کرد

Vous recevrez

شما دریافت خواهید کرد

Tu recevras

تو دریافت خواهی کرد

Ils / Elles recevront

آن‌ها دریافت خواهند کرد

Il / Elle recevra

او دریافت خواهد کرد

* نکته سوم : و مانند همیشه در بحث گرامر زبان فرانسوی استثنائات به‌خصوصی از جمله افعال بی‌قاعده‌ای وجود دارد که هر کدام به روش متفاوتی صرف می‌شوند، بر پایه مصدر نیستند، کاملا حفظی‌اند و هیچ قاعده‌ی ثابتی برایشان وجود ندارد. (فقط صرف دو فعل کمکی être و avoir قرار داده شده و برای مابقی مثال زده‌ایم.)

 

Comme :

être ➡️ Je serai

avoir ➡️ J’aurai

aller ➡️ J’irai

faire ➡️ Je ferai

savoir ➡️ Je serai

pouvoir ➡️ Je pourrai

vouloir ➡️ Je voudrai

valoir ➡️ Je vaudrai

voir ➡️ Je verrai

avoir داشتن

être بودن

Nous aurons

ما خواهیم داشت

J’aurai

من خواهم داشت

Nous serons

ما خواهیم بود

Je serai

من خواهم بود

Vous aurez

شما خواهید داشت

Tu auras

تو خواهی داشت

Vous serez

شما خواهید بود

Tu seras

تو خواهی بود

Ils / Elles auront

آن‌ها خواهند داشت

Il / Elle aura

او خواهد داشت

Ils /Elles seront

آنها خواهند بود

Il / Elle sera

او خواهد بود

از دست ندهید: انواع حرف اضافه در زبان فرانسوی

جایگاه | L’emploi

همانطور که پیش از این اشاره شد، آینده ساده یا futur simple در زمانی استفاده می‌شود که می‌خواهیم از اتفاق یا تصمیمی در آینده صحبت کنیم اما از اینکه آیا واقعا انجامش می‌دهیم یا از امکان‌پذیر بودن آن مطمئن نیستیم؛ که این اتفاق یا تصمیم می‌تواند در مورد آینده‌ای نزدیک یا دور باشد و گاهی همراه با یک نشان‌گر زمانی بیاید.

Par exemple :

Mon fils fera ses devoirs.

پسرم تکالیف‌اش را انجام خواهد داد.

J’espère que vous reussirez votre examen.

امیدوارم که در آزمون‌تان موفق شوید.

Ce soir, mes amis et moi irons au restaurant ou au café.

امشب، من و دوستانم به رستوران یا کافه خواهیم رفت.

نوع اول جملات شرطی | 1ᵉ forme des phrase conditionnelles

یکی از استفاده‌های زمان آینده ساده در مبحث شرطی‌ست و همانطور که در گذشته، در مقاله وجه شرطی conditionnel توضیح دادیم، نوع اول جملات شرطی در زمانی استفاده می‌شود که می‌خواهیم یک مسئله ممکن را در مورد زمان آینده بیان کنیم.

Par exemple :

S’il fait beau demain, je ferai du vélo.

اگه فردا هوا خوب باشه، به دوچرخه‌سواری میرم.

Si on a un jardin, on pourra avoir un chien.

اگه باغ داشته باشیم، می‌تونیم یه سگ داشته باشیم.

Si je veux changer de pays, je choisirai la France.

اگه بخوام کشورم رو عوض کنم، کشور فرانسه رو انتخاب خواهم کرد.

کلیک کنید: پیج های برتر اینستاگرام برای آموزش زبان فرانسوی

ارزش دستوری | La valeur d’un imperatif

این نوع استفاده از زمان آینده ساده گاهی در مکالمات استفاده می‌شود و به منظور کاهشِ شدتِ دستور (دادن) است.

Par exemple :

Essayerez de compléter ce projet jusqu’à la semaine prochaine.

سعی کنید که این پروژه را تا هفته‌ی بعدی تکمیل کرده باشید.

Tu prendras ce médicament quatre fois par semaine pendent six mois.

این دارو را چهار بار در هفته به مدت شش ماه مصرف خواهی کرد.

 

آینده نزدیک | Le futur proche

آینده نزدیک یا futur proche که کاملا مشابه مبحث گرامر be going to زبان انگلیسی‌ست، با استفاده از آن، واقعه‌ای که در آینده خیلی نزدیک رخ می‌دهد یا تصمیمی را که در آینده خیلی نزدیک قصد انجام دادنش را داریم توضیح می‌دهیم. اما در حالت آینده نزدیک، کاملا برعکس حالت آینده ساده، واقعه یا تصمیم ما قطعی‌ست، احتمال رخ دادن آن زیاد است و به زبان ساده‌تر از آن مطمئن هستیم.

ساختار | La Formation

ساخت این زمان بسیار راحت است و نیاز به یادگیری صرف کردن جدید نداریم؛ تنها نیاز است که فعل aller را به زمان حال présent صرف کنیم و فعل موردنظر را بعد از آن مستقیم و به‌صورت مصدر infinitif جای‌گذاری کنیم.

La formule de futur proche = verbe aller au présent + infinitif

Par exemple :

terminer تمام کردن

Nous allons terminer

ما تمام می‌کنیم (خواهیم کرد)

Je vais terminer

من تمام می‌کنم (خواهم کرد)

Vous allez terminer

شما تمام می‌کنید (خواهید کرد)

Tu vas terminer

تو تمام می‌کنی (خواهی کرد)

Ils / Elles vont terminer

آن‌ها تمام می‌کنند (خواهند کرد)

Il / Elle va terminer

او تمام می‌کند (خواهد کرد)

مطالعه کنید: امری کردن افعال فرانسوی

جایگاه | L’emploi

ما هنگامی از زمان آینده نزدیک استفاده می‌کنیم که قصد داریم در مورد اتفاق یا تصمیمی در آینده‌ای خیلی نزدیک و چند لحظه‌ی بعدی صحبت کنیم و در این مورد برخلاف آینده ساده از انجام آن اتفاق یا تصمیم کاملا مطمئن هستیم.

Je vais *me réveiller dans deux heures.

من دو ساعت دیگه بیدار می‌شم.

*نکته: در ارتباط با استفاده از آینده نزدیک با افعال دوضمیره، ابتدا آینده را صرف و سپس مصدر دوضمیره را بعد از آن قرار می‌دهیم.

 

Il / Elle va voyager à Paris.

او (مذکر / مونث) به پاریس سفر می‌کند.

Je vais acheter un nouveau livre.

من می‌خواهم یک کتاب جدید بخرم.

Nous allons passer l’examen demain.

ما آزمون هفته بعد را پاس می‌شویم.

Dans quelques années, nous allons gagner.

در چند سال آینده، ما پیروز می‌شویم.

آینده مقدم | Le futur antérieur

آینده مقدم که به آن آینده پیشین هم گفته می‌شود و در زبان فرانسوی futur antérieur هم مانند آینده ساده در دسته indicatif قرار دارد اما مرکب composé است. یادگیری این نوع از آینده بسیار آسان، اما درک آن بسیار دشوار است، زیرا هیچ‌گونه معادلی در زبان فارسی ندارد.

ساختار | La Formation

ساخت این زمان هم بسیار راحت است و نیاز به یادگیری صرف کردن جدید نیست؛ تنها نیاز است که یکی از افعال کمکی être یا avoir را به زمان آینده ساده futur simple صرف کنیم و فعل موردنظر را بعد از آن مستقیم و به‌صورت participe passé جای‌گذاری کنیم. (صرف فعل être و avoir در قسمت ساختار آینده ساده futur simple ذکر شده است.)

Par exemple :

parler صحبت کردن

sortir خارج شدن
Nous aurons parlé J’aurai parlé Nous serons parti(e)s Je serai parti(e)
Vous aurez parlé Tu auras parlé Vous serez parti(e)s Tu seras parti(e)

Ils / Elles auront parlé

Il / Elle aura parlé

Ils / Elles seront parti(e)s

Il / Elle sera parti(e)

بیشتر مطالعه کنید: آموزش ساده اعداد به فرانسوی

جایگاه | L’emploi

این زمان را هنگامی استفاده می‌کنیم که دو عمل در آینده داریم اما یکی پیش از دیگری اتفاق خواهد افتاد، به همین دلیل است که به آن مقدم یا پیشین میگوییم، یا مورد استفاده دیگر آن این است که بخواهیم به یک عمل تمام‌شده که قطعی‌ست در آینده اشاره کنیم. همچنین، آینده مقدم معمولا پس از اصطلاحات زمانی زیر استفاده می‌شود :

Après que 🟰 پس / بعد از

Dès que 🟰 به محض اینکه

Quand / Une fois que 🟰 هنگامی که

Par exemple :

Dans trois moi, ma sœur aura accouché.

در سه ماه آینده، خواهرم زایمان خواهد کرد.

Une fois que son travail aura été fini, appelle-moi !

وقتی کارت تموم شد، باهام تماس بگیر !

Dès que vous aurez lu mon livre, passe-le-moi !

به محض اینکه کتابم رو خوندید، بهم پس بدید.

Dès que mon examen sera teminé, je commencerai à voir une nouvelle série.

به محض اینکه امتحانم تموم بشه، یه سریال جدید رو شروع به دیدن می‌کنم (خواهم کرد).

سخن پایانی

همانطور که چندین بار اشاره شد، ما در زبان فارسی فقط یک آینده داریم به همین دلیل است که یاد گرفتن آینده در زبان فرانسوی از مشکلات بارز زبان‌آموزان به شمار می‌آید؛ اما خوشبختانه فرمول و ساخت آن‌ها آسان است و مطمئن باشید اگر آن‌ها را در جملات مختلف پیدا کنید یا حتی بسازید، به مرور زمان متوجه تفاوت ظریف آن‌ها خواهید شد.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها