آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

منفی کردن جملات در زبان فرانسه + آموزش ویدیویی و مثال

منفی کردن جملات در فرانسوی
35درصد تخفیف
گیف دوره جامع

منفی کردن جملات فرانسوی، مبحثی بسیار ساده اما ضروری برای تمام زبان‌آموزان زبان فرانسه به شمار می‌آید زیرا این روش جمله‌سازی را در تمام مکالمات روزمره به کار می‌بریم.

هر زبان‌آموزی نحوه منفی کردن یک جمله را به‌خوبی می‌داند اما باید بدانیم که تنها یک روش برای انجام این مسئله نیست و در سطوح بالاتر با انواع گوناگونی از آن آشنا خواهیم شد. در این مقاله از آکادمی روان، تمامی روش‌های منفی کردن یک جمله در زبان فرانسه را با ذکر مثال و ترجمه‌شان قرار می‌دهیم و همچنین مباحث سطح بالاتر در مورد یک جمله منفی در فرم‌های مختلف را توضیح خواهیم داد.

جملات | Les phrases

به طور کلی، جملات به دو دسته‌ی مثبت و منفی تقسیم می‌شوند که در زبان فرانسوی به جملات مثبت (la forme affirmative) و به جملات منفی (la forme négative) می‌گوییم.

Par exemple :

la forme négative la forme affirmative
Je ne parle pas français.

.من فرانسوی صحبت نمی‌کنم

Je parle persan.

.من فارسی صحبت می‌کنم

Tu n’aimes pas le jazz.

.تو (ژانر) جز را دوست نداری

Tu aimes le rock.

.تو (ژانر) راک را دوست داری

Elle ne veut pas dormir.

.او (مونث) نمی‌خواهد بخوابد

Elle veut danser.

.او (مونث) می‌خواهد برقصد

Vous n’adorez pas aller à la fête.

.شما مهمانی رفتن را دوست ندارید

Vous adorez aller à la fête.

.شما مهمانی رفتن را دوست دارید

جملات منفی در فرانسوی | Les phrases négatives en français

 

منفی کردن جملات در زبان فرانسوی، به چندین حالت هستند که تمام روش‌ها را در ادامه مقاله با ذکر مثال برای شما قرار داده‌ایم. روش ساده آن، حالت کلی général نفی کردن است و ضروری‌ست که به‌عنوان یک زبان‌آموز مبتدی آن را به طور کامل بلد باشید و کم‌کم باقی روش‌ها را به مرور در سطوح بالاتر یاد بگیرید.

منفی کردن ساده | La négation simple

منفی کردن کلی و ساده‌ی جملات در فرانسوی بسیار آسان است و از اصطلاح ne … pas استفاده می‌شود؛ به صورتی که ne پس از فاعل (sujet) و pas پس از فعل (verbe) قرار می‌گیرد.

ne + verbe + pas

ne pas + regarder نگاه کردن

Nous ne regardons pas.

.ما نگاه نمی‌‌کنیم

Je ne regarde pas.

.من نگاه نمی‌کنم

Vous ne regardez pas.

.شما نگاه نمی‌کنید

Tu ne regardes pas.

.تو نگاه نمی‌کنی

Ils / Elles ne regardons pas.

.آنها نگاه نمی‌کنند

Il / Elle ne regarde pas.

.او نگاه نمی‌کند

* و مثل همیشه در مواجهه با افعالی که با حرف صدادار (a – e – i – o – u -y) شروع می‌شوند، ne به ‘n تبدیل می‌شود:

ne pas + avoir داشتن

Nous n’avons pas.

ما نداریم

Je n’ai pas.

من ندارم

Vous n’avez pas.

شما ندارید

Tu n’as pas.

تو نداری

Ils / Elles n’ont pas.

آنها ندارند

Il / Elle n’a pas.

او ندارد

مطلب کاربردی: زمان های آینده در زبان فرانسه 

Par exemple :

Je suis étudiant(e). / Je ne suis pas étudiant(e).

من دانشجو هستم. / من دانشجو نیستم.

Tu m’as appelé, hier. / Tu ne m’as pas appelé, hier.

تو دیروز به من زنگ زدی. / تو دیروز به من زنگ نزدی.

Elle aime lire ce livre. / Elle n’aime pas lire ce livre.

او (مونث) خواندن این کتاب را دوست دارد. / او (مونث) خواندن این کتاب را دوست ندارد.

Ce soir, nous voulons regarder ce film. / Ce soir, nous ne voulons pas regarder ce film.

امشب می‌خواهیم این فیلم را تماشا کنیم. / امشب نمی‌خواهیم این فیلم را تماشا کنیم.

Vous pouvez parler français. / Vous ne pouvez pas parler français.

شما می‌توانید فرانسوی صحبت کنید. / شما نمی‌توانید فرانسوی صحبت کنید.

Oui, ils sont allemands. / Non, ils ne sont pas allemands.

بله، آن‌ها آلمانی هستند. / نه، آن‌ها آلمانی نیستند.

کلیک کنید: تفاوت دو زمان گذشته passé composé و imparfait در زبان فرانسه 

* نکات مهم *

  • 1. تمامی articleها (حروف تعریف) در جمله منفی به “de” تبدیل می‌شوند:

J’écoute de la musique. -> Je n’écoute pas de musique.

من موسیقی گوش می‌دهم. / من موسیقی گوش نمی‌دهم.

 

  • 2. برای منفی کردن جمله‌ای که بعد از فعل صرف‌شده، مصدر دارد ne را قبل از فعل اصلی و pas را قبل از مصدر می‌آوریم.

Je ne peux pas danser.

من نمی‌توانم برقصم.

Il ne veux pas parler.

او (مذکر) نمی‌خواهد صحبت کند.

Vous n’aimez pas marcher.

شما راه رفتن را دوست ندارید.

  • 3. برای زمان‌های مرکب مانند passé composé باید ne را پیش از فعل کمکی و pas را پیش از فعل اصلی قرار دهیم:

Je n’ai pas été en forme, hier.

دیروز، رو فرم نبودم.(حالم خوب نبود)

Il pleuvait hier soir, on n’est pas sortis.

دیشب هوا بارونی شد، بیرون نرفتیم.

Je ne suis pas allé en cours la semaine dernière.

هفته پیش کلاسم رو نرفتم.

  • 4. برای ساخت یک جمله امری منفی، فعل امر صرف‌شده را بین ne و pas قرار می‌دهیم:

Calme ! Ne parle pas si fort !

آروم باش ! انقدر بلند حرف نزن!

Il fait chaud, ne fermez pas la porte, s’il vous plaît !

هوا گرمه، لطفا در رو نبندین!

Il pleut toujours, ne changez pas vos vêtements !

هنوز داره بارون می‌باره، لباساتون رو عوض نکنین!

اصطلاحات نشان‌دهنده بار منفی | Les locutions négatives

همانطور که پیش از این گفتیم، اصطلاح ne … pas حالت عمومی منفی کردن جمله‌هاست و در زبان فرانسوی انواع دیگری از آن‌ها را با معانی دیگری داریم.

  • در هیچ‌کدام از اصطلاحات، قوانین جای‌گذاری هیچ تغییری ندارند.

ne … rien

هیچی

 

Je ne vois rien sans lunettes.

من بدون عینک هیچی نمیبینم.

Elle est très calme aujourd’hui, elle n’a rien dit depuis le matin.

او (مونث) امروز خیلی آرومه، از صبح هیچی نگفت.

Je ne mange rien.

من هیچی نمی‌خورم.

* به دلیل اینکه rien به جای اسم می‌نشیند، نمی‌توانیم بعد از آن کلمه‌ی دیگری بیاوریم؛ بنابراین از اصطلاح ne … aucun / aucune استفاده می‌کنیم:

Je ne mange aucun chocolat.

من هیچی شکلات نمی‌خورم.

Je ne mange *aucune glace.

من هیچی بستنی نمی‌خورم.

* چون‌که‌ کلمه بستنی (glace)، مونث است باید aucun را مطابقت داده و به aucune تغییر دهیم.

از دست ندهید: وجه شرطی در فرانسه

ne … jamais
هیچ‌وقت

Je n’en ai jamais parlé avec ma famille.

هیچ‌وقت در موردش با خانواده‌ام صحبت نکردم.

Présent : Je ne mange jamais de chocolat.

من هیچ‌وقت شکلات نمی‌خورم.

Passé Composé : Je n’ai mangé jamais de chocolat.

من هیچ‌وقت شکلات نخوردم.

ne … plus

نه دیگر

Il y a du chocolat. -> Il n’y a plus de chocolat.

دیگه شکلات نیست <- شکلات هست.

Je ne mange plus de chocolat.

من دیگه شکلات نمی‌خورم.

ne … ni … ni

… نه … نه

Je ne mange ni chocolat ni gâteau.

من نه شکلات می‌خورم نه شیرینی.

Il ne boit ni café ni thé.

او (مذکر) نه قهوه می‌خوره نه چایی.

*Il ne boit pas de café ni thé.

او (مذکر) نه قهوه می‌خوره نه چایی.

* گاهی می‌توانید به جای … ne … ni … ni از ne pas … ni استفاده کنید.

مطالعه کنید: انواع حرف اضافه در زبان فرانسوی

ne … personne

هیچ‌کس

Nous ne connaissons personne dans cette entreprise.

ما هیچ‌کس رو در این شرکت نمی‌شناسیم.

Elle est très égoïste et elle n’accepte personne.

او (مونث) خیلی خودخواهه و هیچ‌کس رو قبول نداره.

Il ne va pas bien et il ne veut parler à personne.

او (مذکر) حالش خوب نیست و نمی‌خواد با هیچ‌کس صحبت کنه.

ne … nulle part

هیچ‌ کجا

Je suis très occupé et je ne vais nulle part.

من سرم خیلی شلوغه و هیچ‌جا نمی‌رم.

Je suis très occupé, je ne peux pas aller nulle part.

من سرم خیلی شلوغه، هیچ‌جا نمی‌تونم برم.

ne … guère

نه خیلی

Je n’aime guère le chocolat.

خیلی شکلات نمی‌خورم.

Ma fille est très clame, elle ne parle guère.

دختر من خیلی آرومه، خیلی حرف نمی‌زنه.

  • یا می‌توانید به جای ne … guère از مترادف آن یعنی ne … pas beaucoup استفاده کنید:

À cause de la main était blessée, je n’ai pas pu faire beaucoup d’exercice ce mois-ci.

چون دستم آسیب دیده بود، این ماه خیلی نتونستم ورزش کنم.

ne … point
  • این اصطلاح دقیقا مترادف با ne … pas است، اما با این تفاوت که تنها در متون ادبی و قدیمی از آن استفاده می‌شود.

ne … que

تنها / فقط

  • اصطلاح ne … que منفی‌ساز نیست و تنها ظاهری منفی‌ساز دارد که دارای معنای مثبتی‌ست.

Je ne mange que des légumes.

من فقط سبزیجات می‌خورم.

Elle est très prudente dans cette affaire et elle ne fait confiance qu’à son vieil amie.

او (مونث) در این مسئله خیلی محتاط است و فقط به دوست قدیمی‌اش اعتماد می‌کند.

مطلب مرتبط: امری کردن افعال فرانسوی

* حتی گاهی می‌توانیم از دو اصطلاح در کنار همدیگر استفاده کنیم:

Par exemple :

Je n’ai plus rien.

من دیگه هیچی ندارم.

Je n’ai plus aucun espoir.

من دیگه هیچ آرزویی ندارم.

Il a décidé de ne plus fumer.

او (مذکر) تصمیم گرفت دیگر سیگار نکشد.

Il a décidé de ne plus jamais fumer.

او (مذکر) تصمیم گرفت دیگر هیچوقت سیگار نکشد.

J’ai décidé de ne plus manger de fast-food.

من تصمیم گرفتم دیگه فست‌فود نخورم.

J’ai décidé de ne plus jamais manger de fast-food.

من تصمیم گرفتم دیگه هیچ‌وقت فست‌فود نخورم.

Le ne explétif چیست؟

کلمه و صفت explétif به معنی اشباعی یا اضافی‌ست؛ این نوع ne برای زیبایی‌سازی جمله است، وجودش لازم نیست و معنی منفی ندارد و از آن در زبان نوشتار و بیشتر در متون ادبی استفاده می‌کنیم که در واقع در موقعیت‌های خاص و بسیار رسمی استفاده کرده و لزوما هر روز با آن‌ها مواجه نمی‌شویم.

Par exemple :

Je doute qu’il (ne) soit guéri.

من شک دارم که او شفا پیدا کنه.

Je voudrais sortir avant qu’il (ne) pleuve.

حتما زودتر برم بیرون قبل از اینکه بارون بیاد.

Il faut éviter qu’il (ne) fasse une erreur.

از اینکه او اشتباهی مرتکب شه باید جلوگیری کنیم.

Mes enfants regardent la télé plus qu’il (ne) faut.

بچه‌هام بیشتر از اون چیزی که باید (بیش از حد) تلویزیون نگاه می‌کنند.

On prendrai le bus a moins que le taxi (n)’arrive.

ما سوار اتوبوس می‌شیم مگر اینکه تاکسی بیاد.

کلیک کنید: حروف‌ تعریف در زبان‌ فرانسه

جمله منفی در زبان عامیانه | La phrase négative dans la langue familière

تفاوتی که یک جمله منفی خودمانی و عامیانه در این زبان وجود دارد، گاهی حذف کردن کلمه‌ی ne در جمله است.

Je ne sais pas.

نمی‌دونم.

Ah, je suis désolé, je ne peux pas le faire.

آه، متاسفم، نمی‌تونم انجامش بدم.

Je ne peux pas lui poser une telle question !

من نمی‌تونم همچین سوالی رو ازش بپرسم!

سخن پایانی

همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، منفی کردن جملات در زبان فرانسوی یکی از راحت‌ترین مباحث در گرامر این زبان است و تمامی اصطلاحات منفی را به مرور زمان و متناسب با سطح خود مطالعه خواهید کرد.

دیگر به کدام‌یک از مباحث گرامر زبان فرانسوی علاقه‌مند و کنجکاو هستید؟ حتما نظر خود را برای ما بنویسید.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

35درصد تخفیف

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره همراه خود را وارد کنید.