آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

اعضای خانواده به فرانسوی + اصطلاحات کاربردی

اعضای خانواده به فرانسوی
off 55%
گیف دوره جامع

یکی از مباحث ابتدایی در یادگیری هر زبانی، یادگیری نام اعضای خانواده است. یادگیری واژگان مربوط به خانواده به ما کمک می‌کند که درباره‌ی مسائل خانوادگی خود به آن زبان صحبت کنیم و نظر خود را بیان کنیم. در این مقاله، نخست نام اعضای خانواده را یاد می‌گیریم و سپس چند اصطلاح در مورد خانواده با هم می‌آموزیم. با ما همراه باشید.

 

اعضای خانواده -Les membres de la famille

در زبان فرانسه به خانواده، La famille گفته می‌شود.

لیست زیر حاوی اعضای خانواده به زبان فرانسوی است. دقت کنید که همه‌ی این اسم‌ها دارای حرف تعریف هستند و باید استفاده شود.

 

la femme  زن (همسر)
La fille فرزند دختر
Le fils فرزند پسر
Le frère برادر
La soeur خواهر
Le jumeau برادر دوقلو
La jumelle خواهر دوقلو
La maman مامان
Le mari شوهر
La mère مادر
Le neveu پسرخواهر-پسربرادر
La nièce دخترخواهر-دختربرادر
La tante عمه-خاله
L’oncle عمو-دایی
Le papa بابا
Les parents والدین
Le père پدر
Le cousin پسر عمو/عمه/دایی/خاله
La cousine دختر عمو/عمه/دایی/خاله
Le demi-frere برادر ناتنی
La demi-soeur خواهر ناتنی
La famille خانواده
Le beau-frere برادر زن- برادر شوهر-
Le beau-fils داماد
La belle-soeur خواهر زن- خواهر شوهر
Le beau-pere پدر زن- پدر شوهر
La belle-mere مادر زن- مادر شوهر

مطالعه کنید: جمع بستن اسامی در زبان فرانسوی


les grand-parents پدربزرگ و مادربزرگ
l’arrière-grand-père پدر پدربزرگ یا مادربزرگ
l’arrière-grand-mère مادر پدربزرگ یا مادربزرگ
les petits-enfants نوه ها
le petit-fils نوه پسر
la petite-fille نوه دختر
le grand-oncle خان عمو/دایی
la grand-tante عمه/خاله بزرگ
le neveu برادرزاده
la nièce خواهرزاده

Le père adoptif پدرخوانده
La mère adoptive مادرخوانده
les parents biologiques والدین بیولوژیکی
le père biologique پدر بیولوژیکی
la mère biologique مادر بیولوژیکی
la famille d’accueil  خانواده ناتنی
la mère de la famille d’accueil مادر ناتنی
le père de la famille d’accueil پدر ناتنی
le parrain مادرخوانده(در زبان محاوره استفاده می‌شود.)
la marraine  پدرخوانده(درزبان محاوره)
le filleul پسرخوانده
la filleule  دخترخوانده

شجره نامه و خویشاوندان دور

در این قسمت می‌خواهیم کلمه‌های شجره نامه و کلمات مربوط به آن را با هم به زبان فرانسه یاد بگیریم.

la généalogie علم ژنتیک
la filiation تبار
un arbre généalogique شجره خانوادگی
l’ascendance (f) اصل و نسب
une génération نسل
les ancêtres, les aïeux نیاکان
un(e) parent(e) éloigné(e) خویشاوند دور
la parenté خویشاوندی
un(e) cousin(e) germain پسرعموی اول
un(e) cousin(e) issu de germain پسرعموی دوم
au deuxième degré درجه دو
paternel(le) پدری
maternel(le) مادری
le DNA دی ان ای

مطلب خواندنی: منفی کردن جملات در زبان فرانسه

انواع خانواده

طبق استاندارد جهانی، خانواده چند مدل دارد که برایتان شرح داده‌ایم:

1. خانواده اصلی – La famille immédiate

La famille immédiate est composée des parents et des enfants. C’est le groupe de personnes qui vivent sous le même toit et qui sont les plus proches en termes de relations familiales.

Le père et la mère sont les chefs de famille et les enfants sont leurs descendants directs. Cette famille est souvent considérée comme la base de la société et est importante pour le développement émotionnel et social des individus.

خانواده اصلی از والدین و فرزندان تشکیل شده است. این گروه از افرادی است که زیر یک سقف زندگی می کنند و از نظر روابط خانوادگی به هم نزدیک هستند.

پدر و مادر سرپرست خانواده و فرزندان از فرزندان مستقیم آنها هستند. این خانواده اغلب اساس جامعه محسوب می شود و برای رشد عاطفی و اجتماعی افراد مهم است.

از دست ندهید: 20 کانال آموزش زبان فرانسه 

2. خانواده هسته‌ای – La famille nucléaire

La famille nucléaire est composée de membres de la famille immédiate, c’est-à-dire les parents et les enfants vivant sous le même toit. Cette forme de famille est courante dans les sociétés occidentales modernes.

Les membres de la famille nucléaire ont souvent des relations étroites et partagent des responsabilités domestiques et financières. Cette forme de famille est souvent considérée comme la cellule de base de la société.

خانواده هسته ای از اعضای فامیل خانواده یعنی والدین و فرزندانی که زیر یک سقف زندگی می کنند تشکیل شده است. این شکل از خانواده در جوامع مدرن غربی رایج است.

اعضای خانواده هسته ای اغلب روابط نزدیکی دارند و مسئولیت های خانگی و مالی مشترک دارند. این شکل از خانواده اغلب واحد اساسی جامعه در نظر گرفته می شود.

3. خانواده گسترده – la famille élargie

La famille élargie est composée de membres de la famille qui ne font pas partie de la famille immédiate, mais qui sont liés par le sang ou le mariage. Cela peut inclure les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins et autres parents éloignés.

Dans certaines cultures, la famille élargie est très importante et joue un rôle important dans la vie quotidienne, offrant un soutien émotionnel et financier aux membres de la famille. La famille élargie peut également être une source de tradition et de culture transmise de génération en génération.

خانواده گسترده از اعضای خانواده تشکیل شده است که عضوی از خانواده نزدیک نیستند، اما از نظر خونی یا ازدواج با هم فامیل هستند. این ممکن است شامل پدربزرگ و مادربزرگ، عموها، خاله ها، پسرعموها و سایر اقوام دور باشد.

در برخی از فرهنگ ها، خانواده گسترده بسیار مهم است و نقش مهمی در زندگی روزمره ایفا می کند و از اعضای خانواده حمایت عاطفی و مالی می کند. خانواده گسترده همچنین می تواند منبع سنت و فرهنگی باشد که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

4. خانواده تک والدی – La faی.mille monoparentale

une famille où l’enfant n’est élevé que par un seul parent.

خانواده ای که فرزند تنها توسط یکی از والدین بزرگ شده است.

کلیک کنید: بهترین دیکشنری فرانسوی به فارسی

6. خانواده ترکیبی – La famille recomposée

Une famille recomposée comprend un couple d’adultes, mariés ou non, et au moins un enfant né d’une union précédente de l’un des conjoints

یک خانواده ترکیبی شامل یک زوج بزرگسال، متاهل یا غیر متاهل، و حداقل یک فرزند متولد شده از پیوند قبلی یکی از همسران است

7. خانواده همسر – La belle-famille

La belle-famille est la famille d’un conjoint, mari ou épouse

خانواده‌ی شوهر یا زن

8. والدین هم‌جنس – La famille homoparentale

Famille dont l’enfant est issu de parents homosexuels .

خانواده‌ای که فرزندش از والدین همجنس‌گرا است.

کلمات خاص برای خانواده

1. صاحب خانواده – Le chef de famille

le père, considéré comme la personne responsable de la famille

پدر به عنوان مسئول خانواده در نظر گرفته می‌شود.

2. رکن خانواده – Le pilier de la famille

la mère, considérée comme le soutien émotionnel de la famille

مادر، که به عنوان حمایت کننده‌ی عاطفی خانواده در نظر گرفته می‌شود.

از دست ندهید: وجه شرطی conditionnel present در فرانسه

3. روابط خونی – Les liens de sang

les relations familiales basées sur le fait d’être lié par le sang

روابط خویشاوندی بر اساس رابطه‌ی خونی

4. فرزندخواندگی – L’adoption

le processus légal par lequel une personne devient membre d’une famille sans être liée par le sang

روند قانونی که طی آن شخص بدون داشتن خویشاوندی خونی به عضویت یک خانواده در می آید

5. سنت‌های خانوادگی – Les traditions familiales

les pratiques et les coutumes transmises de génération en génération au sein d’une famille

آداب و رسوم از نسلی به نسل دیگر در خانواده منتقل می شود.

6. فرزند ارشد خانواده – l’aîné

به عنوان یک اسم، l’ainé(e) به معنای فرزند ارشد است. به عنوان یک صفت به معنای “بزرگتر از” یا “بزرگتر شما” است.

 

Marie est l’ainee de la famille. Elle a 35 ans.

ماری فرزند ارشد خانواده است. او 35 سال سن دارد.

Joseph est mon aîné de cinq ans.

جوزف 5 سال از من بزرگتر است.

7. فرزند ته تغاری – Le cadet

به عنوان یک اسم، le cadet/la cadette به معنای کوچکترین فرزند است. به عنوان صفت به معنای جوانتر است. Le cadet همچنین می تواند به فرزند دوم اشاره کند.

Notre cadet habite encore à la maison.

کوچکترین فزرندمان ما هنوز در خانه زندگی می کند.

Ma soeur cadette s’appelle Julie.

اسم خواهر کوچکترم ژولی است.

مطالعه کنید: مذکر و مونث در زبان فرانسه

8. کوچک‌ترین فرزند خانواده – Le benjamin

Le benjamin/la benjamine همچنین به کوچکترین فرزند خانواده اشاره دارد.

Sophie est la benjamine de la famille : elle n’a que trois ans.

سوفی ته تغاری خانواده است: او فقط سه سال دارد.

 

چند ضرب‌المثل در رابطه با خانواده

1-Il faut laver son linge sale en famille

مسائل خانوادگی نباید به بیرون درز پیدا کند.

2-Avoir été élevé dans du coton

نازپرورده بودن، لای پنبه بزرگ شدن

3-Une mère poule.

مادر وسواسی، مادر زیادی دلسوز

4-Quand on parle du loup, on en voit la queue.

حلال‌زاده بودن

مطلب کاربردی: گرامر مجهول در زبان فرانسه

نحوه معرفی اعضای خانواده

در این قسمت می‌خواهیم نحوه‌ی معرفی کردن را با هم بیاموزیم.

برای معرفی کردن یک شخص، از این قالب جمله استفاده می‌کنیم:

Je vous présente mon/ma ….

من به شما …. را معرفی می‌کنم.

مثال:

Je vous présente ma femme.

همسرم را به شما معرفی می‌کنم.

Je vous présente mon mari.

شوهرم را به شما معرفی می‌کنم.

Je vous présente ma soeur/mon frère.

خواهرم/برادرم را به شما معرفی می‌کنم.

Je vous présente mon père/ma mère.

پدرم/مادرم را به شما معرفی می‌کنم.

نکته: این یک جمله‌ی رسمی است.

حال برای اینکه اعضای خانواده‌ خود را به یک شخص نزدیک‌تر (مثلا دوستمان) معرفی کنیم، از این قالب جمله استفاده می‌کنیم:

Je te présente mon/ma …

من به تو …. را معرفی می‌کنم.

مثال:

Je te présente ma fille/mon fils.

دخترم / پسرم را به تو معرفی می‌کنم.

 

در آخر

سپاس از اینکه همیشه همراه ما هستید. برای اینکه واژگان در ذهن شما ماندگار شود، می‌توانید فلش‌کارت تهیه کنید و روزی چندبار مرور کنید. همچنین ساخت جملات با کلمات جدید بسیار توصیه می‌شود و سودمند است.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

off 55%

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره تماس خود را برای ما ارسال کنید.