آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

پسوند انگلیسی چیست؟ (suffixes) + مثال انواع پسوند انگلیسی

پسوند انگلیسی
35درصد تخفیف
گیف دوره جامع

بسیاری از کلمات در زبان انگلیسی از ریشه یا کلمه پایه تشکیل شده و با افزودن پسوندهای مختلف می‌تواند طیفی از کلمات جدید را تشکیل داد. پسوندهای انگلیسی ، حرف یا گروهی از حروف را شامل می‌شوند که برای ساختن کلمه جدید به آخر کلمه اضافه می‌گردند.

همین پسوندها هستند که نه تنها در دستور زبان، بلکه در درک مطلب و نوشتار و گفتگوی Native نیز نقش مهمی بر عهده دارند.

با دانستن پسوندهای انگلیسی، می‌توانید معنی لغات جدید را با استفاده از ریشه‌یابی پیدا کنید و در یادگیری زبان انگلیسی پیشرو باشید! در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا انواع پسوندهای انگلیسی را بررسی کنیم.

ساختار لغت انگلیسی با اضافه کردن پسوند

پسوندهای انگلیسی (suffixes) به انتهای کلمات اضافه شده و در معنا یا ساختار آن‌ها تغییر ایجاد می‌کند. ساختار پسوندها پیچیده نیست و تنها کافیست پسوند مناسب را در کنار پایه کلمه قرار دهید. به عنوان مثال، فعل read با افزودن پسوند er به اسم reader تبدیل شده و به طور مشابه، read با اضافه کردن پسوند able به صفت readable تبدیل می‌شود.

forget, use + -ful ➡️ forgetful, useful

state, govern + -ment ➡️ statement, government

complicate, create + -ion ➡️  complication, creation

پسوندهای رایج انگلیسی

لیست پسوندهای انگلیسی

 

پسوندهای انگلیسی شامل طیف وسیعی از کلمات شده و در دسته‌های مختلف پسوند اسم ساز، پسوند قید ساز، پسوند صفت ساز و پسوند فعل ساز جای می‌گیرند اما چند پسوند به طور کلی، بیشتر از سایر پسوندها مورد استفاده قرار گرفته که در جدول زیر به آن پرداخته‌ایم.

لینک مفید: اهمیت یادگیری زبان انگلیسی

لیست پسوندهای رایج انگلیسی با معنی

پسوند

معنی

مثال

-ant/-ent

کسی که کاری انجام می‌دهد یا

چیزی که کاربرد خاصی دارد

student, president, resident, assistant, accountant

دانش آموز، رئیس جمهور، ساکن، دستیار، حسابدار

-ee

کسی که کاری انجام می دهد

interviewee, referee, trainee, employee, refugee, trustee, lessee, retiree

مصاحبه شونده، داور، کارآموز، کارمند، پناهنده، امانتدار، مستاجر، بازنشسته

-er, -or

کسی که کاری انجام می دهد، چیزی که کار خاصی را انجام می دهد

writer, teacher, worker, dancer, buyer, actor, supervisor

نویسنده، معلم، کارگر، رقاص، خریدار، بازیگر، سرپرست

-ism

اعتقاد، رفتار، نظریه یا عمل

journalism, criticism, vegetarianism, humanism

روزنامه نگاری، انتقاد، گیاهخواری، انسان گرایی

-ist

شخص مرتبط با…

journalist, feminist, violinist, pianist

روزنامه نگار، فمینیست، نوازنده ویولن، پیانیست

-ment

تشکیل اسم های انتزاعی government, enjoyment, management, improvement, development

دولت، لذت، مدیریت، بهبود، توسعه

-ness

کیفیت یا حالت happiness, kindness, forgiveness, goodness

شادی، مهربانی، بخشش، خوبی

-sion, -tion کیفیت یا حالت

discussion, excursion, population, information, communication, question

بحث، گردش، جمعیت، اطلاعات، ارتباطات، پرسش

-ship کیفیت یا حالت

friendship, citizenship, leadership, membership

دوستی، شهروندی، رهبری، عضویت

-ity

کیفیت یا حالت

ability, security, similarity, curiosity

توانایی، امنیت، شباهت، کنجکاوی

 

انواع پسوند در انگلیسی

types of suffixes

1. پسوندهای انگلیسی اسم ساز

اسم‌ها نقش مهمی را در جملات ایفا کرده و از آن‌ها برای شناساندن یک فرد، مکان، چیز یا ایده استفاده می‌کنند. برخی پسوندها می‌توانند با اضافه شدن به انتهای کلمه، آن‌ها را به اسم تبدیل کنند که در جدول زیر به طور کامل درج شده‌اند.

پسوند مثال
-age baggage, village, postage

چمدان، روستا، هزینه پست

-al arrival, burial, deferral

ورود، تدفین، تعویق

Ense -ance/-ence defense, insistence

دفاع، اصرار

-dom boredom, freedom, kingdom

خستگی، آزادی، پادشاهی

-ee employee, trainee

کارمند، کارآموز

-er/-or driver, writer, director

راننده، نویسنده، کارگردان

-hood brotherhood, childhood, neighborhood

برادری، کودکی، همسایگی

-ism capitalism, Marxism, socialism

سرمایه داری، مارکسیسم، سوسیالیسم

-ist capitalist, Marxist, socialist

سرمایه دار، مارکسیست، سوسیالیست

-ity/-ty brutality, equality, cruelty

بی رحمی، برابری، ظلم

-ment amazement, disappointment, parliament

شگفتی، ناامیدی، مجلس

-ness happiness, kindness, usefulness

شادی، مهربانی، سودمندی

-ry entry, ministry, robbery

ورود، وزارت، دزدی

-ship friendship, membership, workmanship

دوستی، عضویت، طرز کار

-sion/-tion/-xion expression, population, complexion

بیان، جمعیت، رنگ

-acy Privacy, fallacy, delicacy

حریم خصوصی، سفسطه، ظرافت

 

2. پسوندهای انگلیسی صفت ساز

از آنجایی که می‌توانید پسوند اسم ساز داشته باشید، منطقی است که بتوانید پسوندهای صفت ساز نیز داشته باشید. این پسوندها برای ساختن کلماتی بکار می‌روند که می‌خواهید از آن‌ها برای توصیف استفاده کنید.

لینک مفید: تفاوت و تشخیص اسم و صفت در انگلیسی

پسوند مثال
-able/-ible drinkable, portable, flexible

قابل شرب، قابل حمل، قابل انعطاف

-al brutal, formal, postal

بی رحمانه، رسمی، پستی

-en broken, golden, wooden

شکسته، طلایی، چوبی

-ese Chinese, Japanese, Vietnamese

چینی، ژاپنی، ویتنامی

-ful forgetful, helpful, useful

فراموشکار، کمک کننده، مفید

-i Iraqi, Pakistani, Yemeni

عراقی، پاکستانی، یمنی

-ic,-icial classic, Islamic, poetic, musical

کلاسیک، اسلامی، شاعرانه،آهنگین

-ish British, childish, Spanish

بریتانیایی، کودکانه، اسپانیایی

-ive active, passive, productive

فعال، منفعل، سازنده

-ian Canadian, Malaysian, Peruvian

کانادایی، مالزیایی، پرویی

-less homeless, hopeless, useless

بی خانمان، ناامید، بی فایده

-ly daily, monthly, yearly

روزانه، ماهانه، سالانه

-ous,-ious cautious, famous, nervous, nutritious

محتاط، مشهور، عصبی، مغزی

-y cloudy, rainy, windy

ابری، بارانی، طوفانی

-esque picturesque, statuesque, burlesque

تماشایی، رعنا، مضحک

3. پسوند قیدساز

اطلاعات در یک جمله نقشی کلیدی دارند بنابراین قیدها مهم هستند زیرا اطلاعاتی را در مورد صفت ها یا افعال منتقل می‌کنند. می‌توان با اضافه کردن برخی از پسوندها به ریشه کلمات، حالت قیدی آن‌ها را ایجاد کرد.

لینک مرتبط: انواع قید در زبان انگلیسی

پسوند

مثال

-ly

calmly, easily, quickly

آرام، آسان، سریع

-ward(s)

downwards, homeward, upwards

به سمت پایین، به سمت خانه، به سمت بالا

-wise

anti-clockwise, clockwise

خلاف جهت عقربه های ساعت، در جهت عقربه های ساعت

 

4. پسوندهای انگلیسی فعل ساز

در جملات از فعل برای بیان حالت یا کاری استفاده می‌شوند و جز اصلی‌ترین بخش‌های یک جمله به شمار می‌رود. چند پسوند وجود دارند که می‌توانند فعل ساز باشند.

مطالعه کنید: آموزش فعل در زبان انگلیسی + انواع فعل

پسوند

مثال

-ate

complicate, dominate

پیچیده کردن، تسلط یافتن

-en

harden, soften, shorten

سخت شدن، نرم کردن، کوتاه کردن

-ify

beautify, clarify, identify

زیبا کردن، روشن کردن، شناسایی کردن

-ise/-ize

economize, realize, industrialize

اقتصادی کردن، تحقق بخشیدن، صنعتی کردن

قوانین املایی اضافه شدن پسوندهای انگلیسی

قوانین املایی پسوند انگلیسی

ممکن است پسوندهایی که در انتهای کلمه قرار می‌گیرند، املای آن را به طور کامل تغییر دهند. در مثال بالا، حرفe  قرار گرفته در کلمات complicate , create با اضافه شدن پسوند ion ناپدید می‌شود.

beauty, duty + -ful → beautiful, dutiful

در این کلمه y به i تغییر پیدا می‌کند.


heavy, ready + -ness → heaviness, readiness

در این کلمه y به i تغییر پیدا می‌کند.


able, possible + -ity → ability, possibility

حرف -le به il تغییر می‌کند.


permit, omit + -ion → permission, omission

حرف t به ss تغییر پیدا می‌کند.


تکرار حرف بی‌صدا

 • اگر یک کلمه به حرف صدادار کوتاه و حرف بی‌صدا ختم شود، حرف بی‌صدا تکرار خواهد شد و سپس پسوند به آن اضافه می‌شود، مانند:

fat + -er = Fatter

flip + -ed = flipped

 • در صورتی که کلمه‌ای بیش از یک سیلاب یا بخش داشته باشد و به حرف «l» ختم شود، باید موقع اضافه کردن پسوند، حرف «l» را تکرار کنیم، مانند:

compel + -ing = compelling

fulfil + -ment = fulfillment

 • اگر کلمه‌ای به «e» ناخوانا ختم شود و به آن پسوندی اضافه شود که با حرف صدادار شروع می‌شود، «e» باید از آخر کلمه حذف شود، مانند:

make + -er = maker

adore + -able = adorable

 • اگر کلمه‌ای به «ce» یا «ge» ختم شود و پسوند با حرف «a» یا «o» شروع شود، «e» در انتهای کلمه باقی می‌ماند، مانند:

advantage + -ous = advantageous

change + -able = changeable

courage + -ous = courageous

مطلب بسیار کاربردی: پیشوند انگلیسی چیست؟

شش قانون طلایی در املا و تلفظ پسوندها

قبل از اینکه به توضیحی درباره قوانین املایی پسوندها بپردازیم، مروری بر حروف صامت و مصوت در انگلیسی خواهیم داشت.

حروف صامت- Constant Sounds

(حروف بی صدا)

حروف مصوت-Vowel Sounds

(حروف صدا دار)

B,C,D,F,G,H,J,K,L,M,N

P,Q,R,S,T,V,W,X,Y,Z

A,E,I,O,U

 

قانون شماره یک: حرف صامت را دوبرابر کنید (Double the Consonant)

در کلمات پایه که به حرف صامت منتهی می‌شوند، حرف آخر را باید دوبرابر کنید.(حرف آخر باید دو بار نوشته شود) مثلا:

 •       Fat + -er = fatter
 •       Flip + -ed = flipped
 •       Mud + -y = muddy
 •       Shop + -ed = shopped
 •       Swim + -ing = swimming

استثنائات قانون شماره یک: در این قانون کلماتی که به حروف صامت W ، X و Y منهتی می‌شوند، از قانون دو برابری حروف صامت تبعیت نمی‌کند.

قانون شماره دو: E ناخوانا را حذف کنید.

در کلماتی که به E ناخوانا منتهی می‌شوند، درهنگام افزون پسوند E از آخر کلمه حذف می‌شود. این مورد درباره تمامی پسوندهایی که با حرف صامت و یا مصوت آغاز می‌شوند، قابل اجراست. مثلا:

 •       Drive + -ing = driving
 •       Hope + -ing = hoping
 •       Make + -er = maker
 •       Adore + -able = adorable
 •       Use + -er = user

استثنائات قانون شماره دو:  تعداد کمی از کلمات وجود دارند که با وجود دارا بودن e ناخوانا و پسوند صدا دار و یا بی صدا حرف e ناخوانا ازانتهای آن‌ها حذف نمی‌شود. مثلا:

 •       Like + -able = likeable
 •       Size + -able = sizeable

قانون شماره سه: E آخر را نگه دارید.

در برخی موقعیت‌های خاص که کلمه به E ختم می‌شود، eآخر حذف نمی‌شود. این مورد در 4 حالت رخ می‌دهد.

حالت اول: زمانی‌که کلمه پایه با CE و یا  GE خاتمه می‌یابند. مثلا:

 

 •       Advantage + -ous = advantageous
 •       Change + -able = changeable
 •       Courage + -ous = courageous
 •       Service + -able = serviceable
 •       Notice + -able = noticeable

حالت دوم: زمانی‌که کلمه پایه با EE و یا  YE خاتمه می‌یابد. مثلا:

 •       Agree + -ing = agreeing
 •       Decree + -ing = decreeing
 •       Eye + -ing = eyeing
 •       Foresee + -ing = foreseeing
 •       See + -ing = seeing

حالت سوم: زمانی‌که پسوند –ful به آخر کلمه e دار اضافه می‌شود. مثلا:

 •       Care + -ful = careful
 •       Use + -ful = useful
 •       Peace + -ful = peaceful

حالت چهارم: زمانی‌که پسوند –ly به آخر کلمه دارای انتهای e اضافه می‌شود. مثلا:

 •       Late + -ly = lately
 •       Rare + -ly = rarely
 •       Love + -ly = lovely
 •       Home + -ly = homely
 •       Definite + -ly = definitely

کلیک کنید: پیشوند‌های منفی ساز در انگلیسی

قانون شماره چهار: حرف Y را نگه دارید.

در برخی حالات نیاز است که با اضافه کردن پسوند، حرف Y  را به همان شکل نگه دارید و آن را حذف نکنید و تغییر شکل هم ندهید. برای این قانون دو حالت وجود دارد.

حالت اول: زمانی‌که کلمه پایه با یک حرف صدا دار و سپس Y اختتام یابد. مثلا:

 •       Enjoy + -ed = enjoyed
 •       Play + -ing = playing
 •       Buy + -er = buyer
 •       Joy + -ful = joyful

حالت دوم: زمانی‌که پسوند با حرف i شروع می‌شود. مثلا:

 •       Worry + ing = worrying
 •       Copy + -ing = copying
 •       Carry + -ing = carrying
 •       Supply + -ing = supplying

قانون شماره پنج: حرف Y را به حرف I تغییر دهید.

در برخی وضعیت‌ها، می‌بایست کلماتی را که به حرف Y اختتام یافته‌اند را تغییر داده و حرف I را جایگزین آن نمایید. این قانون برای زمانی است که کلمه با یک حرف بی صدا قبل از Y  تمام می‌شود. مثلا:

 •       Beauty + -ful = beautiful
 •       Duty + -ful = dutiful
 •       Happy + -ness = happiness

استثنائات قانون شماره پنج: در برخی کلمات این قانون دارای استثنا است و نیاز به حذف y وجود ندارد. مثلا:

 •       Dry + -er = dryer
 •       Baby + -hood = babyhood
 •       Lady + -ship = ladyship

قانون شماره شش: حروف IE  را به حرف Y تغییر دهید.

وقتی یک کلمه با IE اختتام می‌یابد و نیاز است از پسوند -ing برای آن استفاده کنید، ie را به y تغییر دهید. مثلا:

 •       Die + -ing = dying
 •       Tie + -ing = tying
 •       Untie + -ing = untying
 •       Lie + -ing = lying
 •       Vie + -ing = vying

تمرین

Exercises

Exercise 1: Identify the Suffix
For each word, identify the suffix and its meaning.
1. Happily
2. Runner
3. Teacher
4. Careless
5. Beautifully

Exercise 2: Add Suffixes
Add the appropriate suffix to the base word to create a new word with the given meaning.
1. Friend → __________ (one who is friendly)
2. Help → __________ (the act of helping)
3. Sun → __________ (pertaining to the sun)
4. Beauty → __________ (the quality of being beautiful)
5. Value → __________ (the state of having value)

Exercise 3: Change the Meaning
Add the correct suffix to change the meaning of the word as indicated.
1. Use → __________ (the quality of being useful)
2. Child → __________ (one who is childish)
3. Joy → __________ (the act of enjoying)
4. Sleep → __________ (lacking sleep)
5. Power → __________ (having the quality of being powerful)

Exercise 4: Match the Suffixes
Match the suffix with its correct meaning.
1. -ful
2. -er
3. -able
4. -ment
5. -less

a. Makes nouns, indicating a state or quality
b. Makes nouns, indicating an agent or doer
c. Makes adjectives, indicating capable of
d. Makes adjectives, indicating without
e. Makes nouns, indicating an action or result

Answers

Exercise 1: Identify the Suffix and Meaning
1. Happily – Suffix: -ly, Meaning: In a manner of
2. Runner – Suffix: -er, Meaning: One who
3. Teacher – Suffix: -er, Meaning: One who
4. Careless – Suffix: -less, Meaning: Without
5. Beautifully – Suffix: -ly, Meaning: In a manner of

Exercise 2: Add Suffixes
1. Friend → Friendly (one who is friendly)
2. Help → Helpfulness (the act of helping)
3. Sun → Sunny (pertaining to the sun)
4. Beauty → Beautifulness (the quality of being beautiful)
5. Value → Valuable (the state of having value)

Exercise 3: Change the Meaning
1. Use → Useful (the quality of being useful)
2. Child → Childish (one who is childish)
3. Joy → Enjoyment (the act of enjoying)
4. Sleep → Sleepless (lacking sleep)
5. Power → Powerful (having the quality of being powerful)

Exercise 4: Match the Suffixes
1. -ful – Makes adjectives, indicating having a quality of
2. -er – Makes nouns, indicating an agent or doer
3. -able – Makes adjectives, indicating capable of
4. -ment – Makes nouns, indicating an action or result
5. -less – Makes adjectives, indicating without

Quiz

Question 1: What does the suffix “-able” usually indicate?
a) Having a quality of
b) Without
c) An action or result
d) Capable of

Question 2: Which suffix can be added to a noun to indicate a person who performs a specific action?
a) -ful
b) -er
c) -less
d) -ment

Question 3: What does the suffix “-less” typically mean?
a) Having a quality of
b) Without
c) Capable of
d) Pertaining to

Question 4: Choose the correct suffix to complete the word: “Color __________” (meaning: capable of being colored).
a) -ful
b) -less
c) -able
d) -er

Question 5: Which suffix is commonly added to adjectives to turn them into adverbs?
a) -ful
b) -er
c) -ly
d) -ment

Question 6: Which suffix should be added to the noun “Fear” to indicate the state of having fear?
a) -ful
b) -less
c) -able
d) -ment

Question 7: What does the suffix “-ment” usually signify?
a) Having a quality of
b) Without
c) An action or result
d) Pertaining to

Question 8: What does the suffix “-ful” typically mean?
a) Having a quality of
b) Without
c) Capable of
d) Pertaining to

Question 9: Choose the correct suffix to complete the word: “End __________” (meaning: the action or result of ending).
a) -ful
b) -less
c) -able
d) -ment

Question 10: Which suffix can be added to verbs to create nouns that refer to the result of the action?
a) -ful
b) -er
c) -able
d) -ment

Answers
1. d

2. b

3. b

4. c

5. c

6. a

7. c

8. a

9. d

10. d

سخن پایانی

امیدواریم که از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید و پسوندهای انگلیسی را به خوبی فرا گرفته باشید، زیرا مبحث پسوند در زبان انگلیسی نقش زیادی در تغییر معنی کلمه‌ها دارند. برای این که مطمئن شوید مطالب را به خوبی فرا گرفته‌اید یا نه تمرینات را حل کنید و در صورت هرگونه اشکال آن را با ما در قسمت نظرات در میان بگذارید و ما در اسرع وقت به شما پاسخ می‌دهیم.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

35درصد تخفیف

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره همراه خود را وارد کنید.