آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

10 نمونه مکالمه انگلیسی در بانک + ترجمه

مکالمه انگلیسی در بانک
off 55%
گیف دوره جامع

بانک‌ها از جمله محل‌هایی هستند که افراد به آن‌ها مراجعه می‌کنند تا امور مالی خود را انجام دهند. برای افرادی که زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم یا زبان خارجی آموخته‌اند، مکالمه در بانک ممکن است چالش‌هایی را به همراه داشته باشد.

در این مقاله، به بررسی برخی از موضوعات و عبارات مهمی که در مکالمه های انگلیسی در بانک استفاده می‌شوند، می‌پردازیم. همچنین، ترجمه فارسی این عبارات نیز در ادامه آمده است.

برای آموزش مکالمه انگلیسی کلیک کنید.

۱. معرفی خود

در هنگام ورود به بانک، ممکن است نیاز داشته باشید خود را معرفی کنید. به عنوان مثال:

– Good morning/afternoon. I would like to open a new account.

(صبح بخیر/عصر بخیر. می‌خواهم یک حساب جدید باز کنم.)


۲. درخواست خدمات بانکی

شما ممکن است بخواهید خدمات مختلفی را از بانک درخواست کنید. برخی از عبارات مربوطه عبارتند از:

– I need to deposit some money into my account.

(می‌خواهم پولی را به حسابم واریز کنم.)

– Can I withdraw cash, please?

(می‌تونم مقداری پول نقد برداشت کنم؟)

– I would like to transfer funds to another account.

(می‌خواهم موجودی‌ام را به حساب دیگری منتقل کنم.)


۳. درخواست اطلاعات حساب

به منظور کسب اطلاعات در مورد حساب بانکی خود، ممکن است بخواهید این سوالات را مطرح کنید:

– What is my current account balance?

(موجودی حساب جاری من چقدر است؟)

– Could you please provide me with a statement of my transactions?

(می‌توانید یک رسید برای تراکنش‌های حسابم ارائه بدین؟)

– Can you explain the fees associated with this account?

(می‌توانید درمورد کارمزدهای مربوط به این حساب برای من توضیح بدین؟)

کلیک کنید: چگونه به انگلیسی سؤال بپرسیم؟


۴. اصلاح اشتباهات

در صورتی که در اطلاعات حسابی خطایی رخ داده باشد، می‌توانید این عبارات را به کار ببرید:

– I think there is an error in my account balance.

(فکر می‌کنم میزان موجودی حسابم اشتباه باشد.)

– This transaction seems to be incorrect.

(به نظر میرسه که این تراکنش نادرست باشه.)

– Could you please help me resolve this issue?

(لطفا برا ی حل این مشکل به من کمک کنید.)


۵. اخذ کمک و مشاوره

اخذ کمک و مشاوره در بانک
در صورتی که به کمک یا مشاوره نیاز داشته باشید، می‌توانید این عبارات را به کار ببرید:

– I need some assistance with online banking.

(به راهنماییتون د ر مورد بانکداری الکترونیک نیاز دارم.)

– Can you help me understand the terms and conditions of this account?

(آیا می توانید قوانین و وضعیت این حساب را برای من توضیح بدید؟)

– I would like to speak with a financial advisor.

(ترجیح میدم با یک مشاور مالی صحبت کنم.)

مطالعه کنید: انواع مکالمه انگلیسی در کتابخانه 

افتتاح حساب بانکی

 

مشتری: Good morning. I would like to open a new bank account.

(صبح بخیر. من می‌خواهم یک حساب بانکی جدید باز کنم.)

کارمند بانک: Good morning. Certainly! We offer different types of accounts. Could you please let me know which type of account you are interested in?

(صبح بخیر. حتما! ما حساب های مختلفی در  بانکمون داریم. لطفاً برام بگویید تمایل به افتتاح د ر کدام نوع حساب را دارید؟)

مشتری: I’m interested in opening a checking account.

(من میخواهم حساب جاری افتتاح کنم.)

کارمند بانک: Great! To open a checking account, we will need some personal information from you. Could you please provide me with your full name, address, phone number, and a valid form of identification?

(عالی! برای افتتاح یک حساب جاری، یسری اطلاعات شخصی شما را نیاز داریم. لطفاً نام کامل، آدرس، شماره تلفن و یک مدرک شناسایی معتبر به من بدید.)

مشتری: Certainly. My full name is John Smith, my address is 123 Main Street, and my phone number is 555-1234. Here is my passport as identification.

(البته. جان اسمیت هستم، آدرسم خیابان اصلی، پلاک ۱۲۳ است و شماره تلفنم ۵۵۵-۱۲۳۴ است. از پاسپورتم به عنوان مدرک شناسایی استفاده می کنم.)

کارمند بانک: Thank you, Mr. Smith. Now, I will need you to fill out some forms and sign them. These forms include our terms and conditions and account opening agreements. Once you have completed the forms, we will proceed with the account opening process.

(ممنونم آقای اسمیت.چندتا فرم هست که باید پر و امضا کنید. این فرم‌ها شامل قوانین و شرایط ما و توافق‌نامه‌های افتتاح حساب می‌شوند. فرم ها را که پر کردید، ادامه می دهیم.)

مشتری: Understandable. I will fill out the forms and sign them. Where should I submit the completed forms?

(متوجه ام. من این فرم ها را پر میکنم و امضا میزنم. فرم ها ر ا باید به کی تحویل بدم؟)

کارمند بانک: You can submit the completed forms at the customer service desk right over there. Once we have received the forms, we will review them and contact you regarding the status of your account.

(شما می‌توانید فرم‌های تکمیل شده را به میز خدمات مشتریان د رآن طرف باجه تحویل بدید.هر وقت فرم‌ها را دریافت کردیم، آن‌ها را بررسی میکنیم و در خصوص وضعیت حسابتان با شما تماس خواهیم گرفت.)

مشتری: Thank you for your assistance.

(از کمکتون ممنونم.)

کارمند بانک: You’re welcome, Mr. Smith. If you have any other questions or need further assistance, feel free to ask.

(خواهش می‌کنم، آقای اسمیت. اگر سوالی دیگری دارید یا به کمک بیشتری نیاز دارید، بپرسید.)

مشتری: I will. Thank you again.

(حتما. باز هم ممنونم.)

کارمند بانک: You’re welcome. Have a great day!

(خواهش می‌کنم. روز خوبی داشته باشید!)

مطالعه کنید: گرامر however + نکات کاربردی

 مکالمه سپرده گذاری در بانک

 

مشتری: Good morning. I would like to make a deposit into my bank account.

(صبح بخیر. می‌خواهم به حسابم پول واریز کنم.)

کارمند بانک: Good morning. Certainly! Could you please provide me with your account number?

(صبح بخیر. البته! لطفاً شماره حساب خود را بفرمایید.)

مشتری: Sure. My account number is 123456789.

(البته. شماره حساب من ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ است.)

کارمند بانک: Thank you, Mr./Ms. [Customer’s Last Name]. How much would you like to deposit into your account?

(سپاسگزارم، آقای/خانم [نام خانوادگی مشتری]. مبلغ واریزی به حسابتان چقدر است؟)

مشتری: I would like to deposit $500.

(می‌خواهم ۵۰۰ دلار واریز کنم.)

کارمند بانک: Great. Will you be depositing cash or a check?

(بسیار خب، واریز به صورت نقدی است یا به صورت چک؟)

مشتری: I will be depositing cash.

(نقدا واریز می کنم.)

کارمند بانک: Perfect. Please count the cash and place it in the deposit envelope provided. Once you have done that, I will assist you further.

(عالی. لطفاً وجه نقد را بشمارید و در پاکت واریزی موجود قرار بدید. بعد از آن با هم ادامه میدیم.)

مشتری: Alright, I have counted the cash and placed it in the deposit envelope.

(خوب، من پول نقد را شمردم و در پاکت واریزی قرار دادم.)

کارمند بانک: Thank you for that. Now, please fill out the deposit slip with your account number, the amount you are depositing, and your name. Once you have completed the slip, you can hand it to me along with the deposit envelope.

(ممنونم. حالا، لطفاً برگ واریز را با اطلاعات شماره حساب، مقدار واریزی و نام خود پر کنید. هر زمان تموم شد، آن را بهمراه پاکت واریزی به من ارائه دهید.)

مشتری: Okay, I have filled out the deposit slip. Here it is, along with the deposit envelope.

(خوب، برگ واریز را پر کردم. ، همراه با پاکت واریزی اینجاست.)

کارمند بانک: Thank you. Let me process your deposit. Please wait a moment.

(متشکرم لطفا صبر کنید تا اطلاعات شما را بررسی کنم.)

[کارمند بانک برگ واریز را بررسی می‌کند و نقدینگی را به حساب مشتری واریز می‌کند.]

کارمند بانک: Done! Your deposit of $500 has been successfully credited to your account. Is there anything else I can assist you with?

(انجام شد! مبلغ ۵۰۰ دلار واریزی شما با موفقیت به حسابتان واریز شد. کمک دیگه ای از من برمیاد؟)

مشتری: No, that will be all. Thank you for your help.

(نه، همین بود. سپاسگزارم.)

کارمند بانک: You’re welcome. Have a great day!

(خواهش می‌کنم. روز خوبی داشته باشید!)

کلیک کنید: کاربرد Would you mind و Do you mind در انگلیسی

برداشت پول از بانک

برداشت پول از بانک

مشتری: Good morning. I would like to make a withdrawal from my bank account.

(صبح بخیر. من می‌خواهم از حساب بانکی ام پول برداشت کنم.)

کارمند بانک: Good morning. Certainly! Could you please provide me with your account number?

(صبح بخیر. البته! لطفاً شماره حساب خود را بفرمایید.)

مشتری: Sure. My account number is 123456789.

(البته. شماره حساب من ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ است.)

کارمند بانک: Thank you, Mr./Ms. [Customer’s Last Name]. How much money would you like to withdraw from your account?

(سپاسگزارم، آقای/خانم [نام خانوادگی مشتری]. چه مبلغی می خواهید برداشت کنید؟)

مشتری: I would like to withdraw $200.

(می‌خواهم ۲۰۰ دلار برداشت کنم.)

کارمند بانک: Alright. Will you be receiving the amount in cash or would you like a cashier’s check?

(خب برداشتی به صورت نقدی باشد یا به صورت چک رمزدار؟)

مشتری: I would like to receive the amount in cash, please.

(لطفا به صورت نقدی باشد.)

کارمند بانک: Sure. Please wait a moment while I process your request.

(البته. لطفاً یک لحظه صبر کنید تا درخواست شما را بررسی کنم.)

[کارمند بانک به درخواست مشتری می‌پردازد و مبلغ مورد نظر را از حساب مشتری کسر می‌کند و به او تحویل می‌دهد.]

کارمند بانک: Here is your $200 in cash. Is there anything else I can assist you with?

(۲۰۰ دلار نقد برای شما. کمک دیگری از دست من بر میاد؟)

مشتری: No, that will be all. Thank you for your help.

(نه، همین بود. سپاسگزارم.)

کارمند بانک: You’re welcome. Have a great day!

(خواهش می‌کنم. روز خوبی داشته باشید!)

از دست ندهید: زبان بدن در مکالمه انگلیسی

تبدیل پول در بانک

مشتری: Good afternoon. I would like to exchange some money at the bank.

(عصر بخیر. می‌خواهم مقداری از پولم را تبدیل کنم.)

کارمند بانک: Good afternoon. Of course! What currency would you like to exchange?

(عصر بخیر. البته! چه ارزی می خواهید؟)

مشتری: I would like to convert Iranian Rials to US Dollars.

(می‌خواهم ریال ایرانی را به دلار آمریکا تبدیل کنم.)

کارمند بانک: Sure. How much Iranian Rials do you have?

(البته. چه مقدار ریال ایرانی دارید؟)

مشتری: I have 5,000,000 Rials.

(۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال دارم.)

کارمند بانک: Alright. Let me check the exchange rate for you.

(بسیار خوب صبر کنید تا نرخ تبدیل ارز رو محاسبه کنم.)

[کارمند بانک نرخ تبدیل را بررسی می‌کند.]

کارمند بانک: The current exchange rate is 1 US Dollar = 42,000 Iranian Rials. So, with 5,000,000 Rials, you will receive approximately 119 US Dollars.

(نرخ تبدیل فعلی برابر است با ۱ دلار آمریکا = ۴۲,۰۰۰ ریال ایرانی. بنابراین، با ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال، شما تقریباً ۱۱۹ دلار آمریکا دریافت خواهید کرد.)

مشتری: That sounds good. I would like to proceed with the currency exchange.

(خوب است. می‌خواهم پولم را تبدیل کنم.)

کارمند بانک: Alright. Please hand over your 5,000,000 Rials, and I will provide you with the equivalent amount in US Dollars.

(خوب. لطفاً ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال رو به من بدید تا من به شما معادلش دلار آمریکا تحویل بدم.)

[مشتری ریال‌های خود را به کارمند بانک می‌دهد و کارمند بانک مقدار معادل را به دلار آمریکا به او می‌دهد.]

کارمند بانک: Here you go. You now have 119 US Dollars. Is there anything else I can assist you with?

(این ۱۱۹ دلار آمریکا خدمت شما. کمک دیگه ای از من برمیاد؟)

مشتری: No, that will be all. Thank you for your help.

(نه، همین بود. سپاسگزارم.)

کارمند بانک: You’re welcome. Have a great day!

(خواهش می‌کنم. روز خوبی داشته باشید!)

مطلب کاربردی: تفاوت گرامر of و s مالکیت

 پاس کردن چک

 پاس کردن چک در بانک

 

مشتری: Good morning. I would like to cash a check.

(صبح بخیر. می‌خواهم یک چک را نقد کنم.)

کارمند بانک: Good morning. Certainly! May I have the check, please?

(صبح بخیر. البته! لطفاً چک را بدهید.)

مشتری: Here is the check.

(چک اینجاست.)

کارمند بانک: Thank you. Could you please endorse the back of the check?

(متشکرم. می‌توانید پشت چک را امضا کنید؟)

مشتری: Sure. Let me sign it.

(البته. اجازه دهید امضا کنم.)

[مشتری پشت چک را امضا می‌کند و به کارمند بانک باز می‌گرداند.]

کارمند بانک: Thank you. Could you please provide me with your identification?

(متشکرم. لطفاً کارت شناسایی خود را ارائه بدید.)

مشتری: Here is my driver’s license.

(بفرمایید گواهینامه رانندگی ام.)

کارمند بانک: Thank you. Let me process the check for you.

( متشکرم. اجازه بدید اطلاعات چک را بررسی کنم.)

[کارمند بانک چک را بررسی و پردازش می‌کند و سپس مبلغ مورد نظر را به مشتری تحویل می‌دهد.]

کارمند بانک: Here is the cash. Is there anything else I can assist you with?

(پول نقد خدمت شما. کمک دیگه ای از من برمیاد؟)

مشتری: No, that will be all. Thank you for your help.

(نه، همین بود. ممنون از کمکتون.)

کارمند بانک: You’re welcome. Have a great day!

(خواهش می‌کنم. روز خوبی داشته باشید!)

بیشتر مطالعه کنید: بهترین دانشگاه های داخل و خارج در رشته زبان انگلیسی

بستن حساب بانکی

 

مشتری: Good afternoon. I would like to close my bank account.

(عصر بخیر. من می‌خواهم حساب بانکی خود را ببندم.)

کارمند بانک: Good afternoon. I’m sorry to hear that. May I know the reason for closing your account?

(عصر بخیر. متاسفم که این را می‌شنوم. دلیل بستن حسابتان چیست؟)

مشتری: I have found another bank that offers better services and benefits for me.

(من یک بانک دیگر پیدا کرده‌ام که خدمات و مزایای بهتری به من ارائه می‌دهد.)

کارمند بانک: I understand. We value your feedback. In order to close your account, we will need you to fill out a closure form. Do you have any remaining balance in your account?

(متوجه شدم. نظر شما را بررسی می کنیم. برای بستن حسابتانباید فرم بستن حساب را پر کنید. تو حسابتون موجودی دارید؟)

مشتری: No, I have transferred all the funds to my new bank account.

(نه، من همه مبلغ موجودی ام را به حساب جدید خودم انتقال دادم.)

کارمند بانک: Alright. Please fill out this closure form and return it to us. Once we have processed the form, your account will be closed within a few business days. Is there anything else I can assist you with?

(خوب. لطفاً این فرم بستن حساب را پر کنید و دوباره به ما برگردانید. بعد از پردازش فرم، حساب شما در عرض چند روز کاری بسته میشه. کمک دیگه ای از دست من برمیاد؟)

مشتری: No, that will be all. Thank you for your assistance.

(نه، همین بود. از کمکتون سپاسگزارم.)

کارمند بانک: You’re welcome. If you have any further questions in the future, feel free to contact us. Have a great day!

(خواهش می‌کنم. اگر باز هم سوالی داشتید، با خیال راحت با ما تماس بگیرید. روز خوبی داشته باشید!)

مطالعه کنید: گرامر و تفاوت for, since, ago, before

واریز پول

 

مشتری: Good morning. I would like to make a cash deposit into my bank account.

(صبح بخیر. من می‌خواهم مبلغی را به حساب بانکی خودم واریز کنم.)

کارمند بانک: Good morning. Certainly! May I have your account number, please?

(صبح بخیر. البته! لطفاً شماره حسابتان را بدهید.)

مشتری: Yes, my account number is 123456789.

(بله، شماره حسابم 123456789 است.)

کارمند بانک: Thank you. How much would you like to deposit today?

(متشکرم. الان چه مقداری را می‌خواهید واریز کنید؟)

مشتری: I would like to deposit $500.

(من می‌خواهم 500 دلار واریز کنم.)

کارمند بانک: Alright. Please place the cash in the deposit envelope and fill out the necessary information on the envelope.

(خوب. لطفاً پول نقد را در پاکت واریز قرار بدید و اطلاعات لازم را در برگه واریز پر کنید.)

[مشتری پول نقد را در پاکت واریز قرار می‌دهد و اطلاعات لازم را روی پاکت پر می‌کند.]

کارمند بانک: Thank you. I will now process your deposit. Please confirm the amount and account number on the screen.

(متشکرم. من دارم واریز شما را بررسی میکنم. لطفاً مبلغ و شماره حساب را روی صفحه تأیید کنید.)

[مشتری مبلغ و شماره حساب را روی صفحه تأیید مشاهده کرده و تأیید می‌کند.]

کارمند بانک: Perfect. Your deposit has been successfully processed. Is there anything else I can assist you with?

(خوبه. واریزی شما با موفقیت انجام شد. کمک دیگری از دست من برمیاد؟)

مشتری: No, that will be all. Thank you for your help.

(نه، همین بود. از کمکتون سپاسگزارم.)

کارمند بانک: You’re welcome. Have a great day!

(خواهش می‌کنم. روز خوبی داشته باشید!)

کلیک کنید: تفاوت گرامر have been و has been 

استفاده از عابر بانک

 

نفر اول: Excuse me, I need some assistance with using the ATM. Can you help me?

(ببخشید،. می‌توانید به من کمک کنید که از عابر بانک استفاده کنم؟)

نفر دوم: Of course! I’d be happy to help. What seems to be the issue?

(البته! خوشحال می‌شوم که بتوانم کمک کنم. مشکل کجاست؟)

نفر اول: I’m trying to withdraw some cash, but I’m not sure how to proceed.

(می‌خواهم کمی پول برداشت کنم، اما نمی‌دانم چطوری.)

نفر دوم: No problem. First, you’ll need to insert your bank card into the ATM slot.

(مشکلی نیست. اول کارت بانکی‌تان را در درگاه کارت عابر بانک قرار بدید.)

نفر اول: Okay, I’ve inserted the card. Now what?

(خوب، کارت را قرار دادم. حالا چکار کنم؟)

نفر دوم: Great. Now you’ll need to enter your PIN number using the keypad.

(رمزتون را با کیبورد وارد کنید.)

نفر اول: Alright, I’ve entered my PIN. What’s next?

(خب رمز را وارد کردم. مرحله بعدی چیه؟)

نفر دوم: Now you can select the option for cash withdrawal and enter the desired amount.

(حالا می‌توانید گزینه برداشت نقدی را انتخاب کنید و مبلغ مورد نظرتون را وارد کنید.)

نفر اول: Perfect. I’ve selected the cash withdrawal option and entered the amount. What’s the next step?

(خوبه. گزینه برداشت نقدی را انتخاب کردم و مبلغ را وارد کردم. مرحله بعدی چیست؟)

نفر دوم: The ATM will now dispense the requested amount. Once you’ve received the cash, remember to take your card back.

(عابر بانک الان پول مورد نظر را محاسبه می‌کند. بعد از برداشت پول، یادتون باشه که کارت خود را بردارید.)

نفر اول: Thank you for your help. I successfully withdrew the cash. Is there anything else I need to do?

(از کمکتان ممنونم. تونستم پول را برداشت کنم. کار دیگری هم باید انجام دهم؟)

نفر دوم: You’re welcome! No, that’s it. If you have any more questions or need further assistance, feel free to ask.

(خواهش می‌کنم! نه، همین بود. اگر سوالی بیشتر یا نیاز به کمک بیشتری دارید، با خیال راحت بپرسید.)

نفر اول: Alright, thank you once again for your help. Have a great day!

(خوب، باز هم از کمکتان متشکرم. روز خوبی داشته باشید!)

نفر دوم: You’re welcome! You too, have a wonderful day!

(خواهش می‌کنم! همچنین، روز خوبی داشته باشید!)

مطلب گوش دادنی: لیست بهترین آهنگ شاد انگلیسی

پرداخت قبض و مالیات

پرداخت قبض و مالیات در بانک

مشتری: Good morning. I have some questions regarding tax payments and bill payments. Can you assist me with that?

(صبح بخیر. چند سؤال درباره پرداخت مالیات و قبوض دارم. می‌شود در این مورد به من کمک کنید؟)

کارمند بانک: Good morning. Absolutely! I’d be happy to help. What specific questions do you have?

(صبح بخیر. البته!خوشحال می شوم که بتوانم کمکی کنم. سؤال خاصی دارید؟)

مشتری: Firstly, I would like to know how I can make tax payments through the bank. Can I do it online or do I need to visit the branch?

(اولاً، می‌خواهم بدانم چطور می‌توانم مالیات را از طریق بانک پرداخت کنم. آیا می‌توانم این کار را آنلاین انجام دهم یا باید به شعبه مراجعه کنم؟)

کارمند بانک: For tax payments, you have the option to make them online through our Internet banking platform. You can access your account, select the tax payment option, and follow the instructions to complete the transaction.

(برای پرداخت مالیات، شما می‌توانید گزینه پرداخت آنلاین را از طریق پلتفرم بانکداری اینترنتی ما انتخاب کنید. شما می‌توانید به حساب خود دسترسی پیدا کنید، گزینه پرداخت مالیات را انتخاب و دستورالعمل‌ها را دنبال کنید تا تراکنش را تکمیل نمایید.)

مشتری: That’s convenient. Can I also set up automatic bill payments for my regular monthly bills?

(خیلی راحت است. آیا می‌توانم پرداخت قبوض خودکار برای قبوض ماهیانه خودم را هم تنظیم کنم؟)

کارمند بانک: Yes, you can certainly set up automatic bill payments. You will need to provide the necessary details of the billers and authorize the bank to make the payments on your behalf. This way, your bills will be paid automatically on their due dates.

(بله، حتما می‌توانید پرداخت قبوض خودکار را تنظیم کنید. شما باید جزئیات لازم از صادرکنندگان قبوض را ارائه دهید و به بانک اجازه دهید پرداخت‌ها را از طرف شما انجام دهد. با این روش، قبوض شما به طور خودکار در تاریخ سررسید خود پرداخت می‌شوند.)

مشتری: That sounds convenient and time-saving. I would like to set up automatic bill payments for my utility bills. How do I proceed?

(این خیلی آسونه و زیاد وقتم را نمیگیرد. می‌خواهم پرداخت قبوض خودکار را برای قبوض خدمات عمومی خود تنظیم کنم. چطوری باید ادامه دهم؟)

کارمند بانک: To set up automatic bill payments, please provide me with the necessary details of your utility bills such as account numbers, billing addresses, and the amounts due. I will assist you in setting up automatic payments and ensure that your bills are paid on time.

(برای تنظیم پرداخت قبوض خودکار، لطفاً جزئیات لازم قبوض خدمات عمومی خود را مانند شماره حساب، آدرس صدور قبض و مبلغ سررسید را به من بدید. من در انجام پرداخت‌های خودکار به شما کمک میکنم و  تضمین می‌کنم که قبوض شما به موقع پرداخت شوند.)

مشتری: Thank you for your assistance. I appreciate it.

(از کمک شما متشکرم. خیلی متشکرم.)

کارمند بانک: You’re welcome! If you have any more questions or need further assistance, feel free to ask. We’re here to help.

(خواهش می‌کنم! اگر سوال دیگری دارید یا نیاز به کمک بیشتر دارید، با خیال راحت بپرسید. ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم.)

مطلب گرامری: گرامر There is و There are

انتقال پول به حساب‌های دیگر

مشتری: Hello, I would like to transfer some money to another person’s bank account. Can you guide me through the process?

(سلام، من می‌خواهم مبلغی را به حساب بانکی شخص دیگه ای انتقال بدم. میشه به من کمک کنید؟)

کارمند بانک: Hello! Of course, I can assist you with that. To begin, I’ll need the recipient’s account details, including their bank name, account number, and the account holder’s name.

(سلام! البته، در این مورد به شما کمک میکنم. برای شروع، به جزئیات حساب دریافت کننده نیاز دارم که شامل نام بانک، شماره حساب و نام صاحب حساب است.)

مشتری: I have all the necessary details. The recipient’s bank is XYZ Bank, their account number is 12345678, and the account is in the name of John Smith.

(من همه اطلاعات لازم را دارم، نام بانک xyz bank، شماره حساب آن 12345678 است و حساب به نام جان اسمیت است.)

کارمند بانک: Great. Now, I will need to verify your identity and account information. Could you please provide me with your account number and any other necessary identification details?

(عالی. حالا، باید اطلاعات حساب شما را  بررسی کنم. لطفاً شماره حساب خود و سایر اطلاعات شناسایی لازم دیگر را به من بدید.)

مشتری: Certainly. My account number is 98765432, and I can provide you with my identification card or passport for verification if needed.

(البته. شماره حساب من 98765432 است و در صورت نیاز، کارت شناسایی یا پاسپورتم را برای تأیید هویت ارائه می‌دهم.)

کارمند بانک: Thank you for the information. Now, let’s proceed with the transfer. How much money would you like to send to John Smith’s account?

(از اطلاعات شما متشکرم. حالا بیایید ادامه دهیم. چقدر پول را به حساب جان اسمیت ارسال می کنید؟)

مشتری: I want to transfer $500 to John Smith’s account.

(می‌خواهم ۵۰۰ دلار به حساب جان اسمیت انتقال دهم.)

کارمند بانک: Alright. I will process the transfer request for $500 from your account to John Smith’s account. Please confirm if all the details are accurate before I proceed.

(خوب. درخواست انتقال ۵۰۰ دلار از حساب شما به حساب جان اسمیت را بررسی میکنم. لطفاً قبل از ادامه، تأیید کنید که تمام جزئیات صحیح هستند.)

مشتری: Yes, everything is accurate. Please proceed with the transfer.

(بله، همه چیز درست است. لطفاً به انتقال ادامه دهید.)

کارمند بانک: The transfer has been successfully initiated. The $500 will be debited from your account and credited to John Smith’s account within 1-2 business days. Is there anything else I can assist you with?

(انتقال با موفقیت انجام شد. ۵۰۰ دلار از حساب شما کسر شده و ظرف ۱-۲ روز کاری به حساب جان اسمیت واریز می‌شود. آیا کمک دیگه ای از من برمیاد؟)

مشتری: That will be all for now. Thank you for your assistance.

(فعلا همین بود. از کمکتان متشکرم.)

کارمند بانک: You’re welcome! If you have any further questions, feel free to ask. Have a great day!

(خواهش می‌کنم! اگر سؤال دیگری دارید، با خیال راحت بپرسید. روز خوبی داشته باشید!)

دریافت مشاوره

نتیجه‌گیری

در مکالمات انگلیسی در بانک، اطلاعات در مورد خدمات بانکی و حساب‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. با استفاده از عبارات مناسب و متعارف، شما قادر خواهید بود در بانک به خوبی ارتباط برقرار کنید و نیازهای مالی خود را به درستی رفع کنید.

در ضمن، همواره باید به خاطر داشته باشید که از ترجمه‌های فارسی که در این مقاله آمده است، به عنوان مرجع استفاده کنید و در صورت لزوم از ترجمه دقیق‌تر برای موقعیت‌های واقعی استفاده کنید.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

off 55%

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره تماس خود را برای ما ارسال کنید.