آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

200 مترادف و متضاد در زبان انگلیسی + معنی لغات

مترادف و متضاد در زبان انگلیسی

یادگیری لغات پرکاربرد در زبان انگلیسی از جمله مهم‌ترین مهارت‌هایی محسوب می‌شود که لازم است زبان‌آموزان آن را فرا بگیرند. از آنجایی که زبان انگلیسی شامل دایره وسیعی از لغات و واژگان می‌شود، مسلماً یادگیری تمام آن‌ها به صورت مستقل کار آسانی نخواهد بود، اما شما می‌توانید با به خاطر سپردن کلمات مترادف و متضاد به مرور زمان لغات بیشتری را فرا بگیرید و راحت‌تر مکالمات انگلیسی خود را انجام دهید.

با توجه به این موضوع، در این مطلب از آکادمی روان تصمیم گرفتیم لیستی از واژگان مترادف و متضاد را برای شما قرار دهیم، پس اگر شما هم به دنبال فراگیری کلمات مترادف و متضاد هستید، تا پایان همراه ما باشید.

حتما مقاله آموزش زبان انگلیسی(رایگان) را مطالعه کنید.

لیست کلمات مترادف و متضاد در زبان انگلیسی که بهتر است بدانید!

اگر به دنبال کلمات مترادف و متضاد در زبان انگلیسی (Synonyms and antonyms) می‌گردید، ما در ادامه لیست 200 مورد از واژگان مترادف و متضاد را همراه با معنی فارسی آن‌ها برای شما در جدول زیر جمع‌آوری کرده‌ایم، تنها کافیست آن‌ها را به خاطر بسپارید:

  کلمه معنی مترادف متضاد معنی
1 Abnormal غیرعادی Unusual Ordinary معمولی
2 Adore پرستش کردن Worship despise متنفر بودن
3 Able قادر Powerful Incapable ناتوان
4 Alarming نگران کننده Worrisome Encouraging دلگرم کننده
5 Alter تغییر دادن Change Conserve نگه داشتن
6 Aid کمک کردن Help Oppose مخالفت کردن
7 Apply به کار بردن Use Disuse دیگر استفاده نکردن
8 Aid کمک کردن Help Oppose مخالفت کردن
9 Ambition آرزو_میل Desire Disappointment ناامیدی_بی‌میلی
10 Arrest دستگیر کردن Capture Release ر‌ها کردن
11 amicable دوستانه Friendly Hostile خصمانه
12 Artificial ساختگی Unnatural Real واقعی
13 Aware آگاه_مطلع Conscious Ignorant نادان
14 Arrogant مغرور Proud Modest فروتن
15 Bare تحمل کردن Carry Drop انداختن
16 Bad بد Wicked virtuous پاک‌دامن
17 Bare برهنه Naked Clothed پوشیده
18 Bind بستن Tie Release ر‌ها کردن
19 Begin شروع کردن Start End پایان دادن
20 Bondage بردگی Slavery Freedom آزادی
21 Benefit سود Profit Loss ضرر، زیان
22 Blame سرزنش کردن Condemn Praise ستودن
23 Borrow قرض گرفتن Take Lend قرض دادن
24 Bloom شکوفه کردن Flower wither پژمرده شدن
25 Buy خریدن Purchase Sell فروختن
26 Bypath گذرگاه فرعی Side path Highway شاهراه
27 Burn سوزاندن Blaze Extinguish خاموش کردن
28 Catch گرفتن Take Miss از دست دادن
29 Charm مجذوب کردن Fascinate Repulse دفع کردن
30 Care توجه کردن Regard Neglect نادیده گرفتن
31 Cease بند آمدن Stop Start شروع کردن
32 Collect جمع‌آوری کردن Gather scatter پخش کردن
33 Clean تمیز Neat Dirty کثیف
34 Comfort راحتی Relief Trouble دردسر
35 Cheat گول زدن Deceive Guide راهنمایی کردن
36 Compulsory اجباری Obligatory Voluntary اختیاری
37 Cock خروس Rooster Hen مرغ
38 Cry گریه کردن Weep Rejoice شادی کردن
39 Correct صحیح Faultless Wrong غلط
40 Curious عجیب Odd Common معمولی
41 Crazy دیوانه Mad Sane سالم
42 Culture تمدن، فرهنگ Civilization Barbarity وحشیگری
43 Conquer غلبه کردن Defeat Surrender تسلیم شدن
44 Daring شجاع Bold Timid ترسو
45 Damp مرطوب ساختن Moisten Dry خشک کردن
46 Deduct کم کردن Subtract Add جمع کردن
47 Descend سقوط کردن Fall Rise بلند کردن
48 Damage ضرر زدن، خسارت دیدن Spoil Repair مرمت کردن
49 Decrease کم کردن Lessen Increase افزایش دادن
50 Dead مرده Lifeless Alive زنده
51 Destroy نابود کردن Ruin Create به وجود آوردن
52 Desperate ناامید Hopeless Hopeful امیدوار
53 Detest متنفر بودن Hate Love عاشق بودن
54 Dirty کثیف Filthy Clean تمیز
55 Desert ترک کردن Leave Hold نگه داشتن
56 Difference اختلاف Contrast Similarity تشابه
57 Disappear ناپدید شدن Vanish Appear ظاهر شدن
58 Detach جدا کردن Separate Attach ضمیمه کردن
59 Display نشان دادن Show Hide پنهان کردن
60 Disagreeable نامطبوع Unpleasant Pleasant مطبوع
61 Discomfort ناراحتی Trouble Ease راحتی
62 Domestic بومی Internal Foreign خارجی
63 Dispute جروبحث Argument Agreement توافق
64 Distant دور Far Near نزدیک
65 Dream خواب و رویا Vision Reality واقعیت
66 Drowsy خواب آلود Sleepy Alert هشیار
67 Doubt شک داشتن Suspect Trust اعتماد کردن
68 Empty خالی Vacant Full پر
69 Enormous بزرگ Huge Small کوچک
70 Elect انتخاب کردن Choose Reject رد کردن
71 Error اشتباه Mistake Correctness درستی
72 Enemy دشمن Foe Ally دوست (کشور)
73 Ever همیشه Always Never هرگز
74 Expert ماهر Skilful Clumsy بی‌مهارت/دست و پا چلفتی
75 Exterior خارجی Outer Interior داخلی
76 Expend خرج کردن Spend Save صرفه جوی کردن
77 Extend توسعه دادن Spread Limit محدود کردن
78 Export صادر کردن Send Import وارد کردن
79 Fair منصفانه Just Unjust غیر منصفانه
80 Fable افسانه Fiction Fact حقیقت
81 faint-hearted ترسو Timid Brave شجاع
82 Final نهایی Last First اولین
83 Fail شکست خوردن Fall Succeed موفق شدن
84 Fresh تازه New Old کهنه
85 Famous معروف Famed Unknown ناشناخته
86 Forgive بخشیدن Pardon Punish تنبیه کردن
87 Gather جمع کردن Assemble Disperse متفرق ساختن
88 Gaiety شادی، شعف Joy Sorrow غم
89 Grateful سپاس‌گزار Thankful Thankless ناسپاس
90 Generous سخاوتمند Bountiful Stingy خسیس
91 Gloom تیرگی Darkness Brightness روشنی
92 Gentle آرام Tender Rough خشن
93 Greeting سلام Welcome Farewell خداحافظی
94 Glad خوشحال Delighted Sorry متأسف
95 Haste عجله Hurry Delay تأخیر
96 Happiness شادی Joy Sorrow غم
97 Heaven بهشت Paradise Hell جهنم
98 Harmful مضر Hurtful Harmless بی‌ضرر
99 Heartless ظالم Cruel Tender مهربان
100 Hesitate تردید کردن Waver Decide تصمیم گرفتن
101 Heap توده کردن Pile Scatter پخش کردن
102 Heavy سنگین Weighty Light سبک
103 Heat گرما Warmth Coolness سرما
104 Hungry گرسنه famished Satisfied راضی، سیر
105 Humid مرطوب Wet Dry خشک
106 Illegal غیر قانونی Unlawful Lawful قانونی
107 Ignore کوتاهی کردن Neglect Notice متوجه شدن
108 Important مهم Significant Trivial کم اهمیت
109 ill-fated بد شانس Unfortunate Fortunate خوشبخت
110 Import وارد کردن Bring Export صادر کردن
111 ill بیمار Sick Well سالم
112 Impolite بی‌ادب uncivil Civil/polite با ادب
113 inferior پست‌تر Lower superior مافوق
114 Independent مستقل Free Dependent وابسته
115 Inaccurate غلط Wrong Correct درست
116 Incomplete ناقص Imperfect Perfect کامل
117 injure صدمه زدن Hurt Benefit فایده داشتن
118 Inattention بی‌توجهی Neglect Care دقت
119 Invite دعوت کردن bid Forbid منع کردن
120 Indicate نشان دادن Show Conceal پنهان کردن
121 Isolated جدا Separate/remote Connected پیوسته
122 intelligent باهوش Smart Dull کودن
123 Joy شادی gladness Sorrow غم
124 Junction اتصال Joint separation جدایی
125 Join پیوستن unite Part جدا شدن
126 Kind مهربان benevolent Hard/unkind نامهربان
127 Knot گره زدن Tie Untie باز کردن
128 Keep نگه داشتن Hold discard دور انداختن
129 Keen تندوتیز Sharp Blunt کند
130 Lead رهبری کردن Guide Misguide منحرف کردن
131 Late دیر tardy Early زود
132 Lessen کاهش دادن Reduce Increase افزایش دادن
133 Lazy تنبل Sluggish industrious سخت کوش
134 Light روشن Bright Dark تاریک
135 Leave ترک کردن quit Join ملحق شدن
136 Lie دروغ untruth Truth حقیقت
137 Lift بلند کردن Elevate Lower ‌پایین آوردن
138 leisure راحتی Ease struggle سختی
139 Lose از دست دادن Miss Find پیدا کردن
140 Lie دراز کشیدن Rest Rise بلند شدن
141 Lock قفل کردن seal Open باز کردن
142 Many زیاد numerous Few کم
143 Mad دیوانه Insane Sane عاقل
144 mannerly باادب Polite Rude بی‌ادب
145 Marry ازدواج کردن Wed Divorce طلاق گرفتن
146 Maid دوشیزه Girl Lad پسر
147 Material مادی Physical Spiritual روحانی
148 marvelous عالی Wonderful Ordinary عادی
149 Merchant تاجر Trader pedlar دست فروش
150 Memory حافظه remembrance forgetfulness فراموشی
151 Merry خوشحال Happy Sad غمگین
152 Mental روحی psychological Physical جسمانی
153 methodical به طور منظم Orderly disorderly نامنظم
154 Mind اهمیت دادن Regard neglect غفلت کردن
155 Mercy رحم Pity cruelty بی‌رحمی
156 Middle وسط Center Edge لبه
157 mischief شرارت Evil goodness خوبی
158 mighty باقدرت Strong Weak ضعیف
159 Mock مسخره کردن Ridicule Respect احترام گذاشتن
160 Mix مخلوط کردن Mingle separate جدا کردن
161 Motion حرکت movement Rest استراحت
162 mount بالا رفتن Ascend Descend پایین آمدن
163 Modern جدید New Ancient باستانی
164 murmur زمزمه کردن Whisper Shout فریاد زدن
165 moisture رطوبت wetness Dryness خشکی
166 natural طبیعی Normal Abnormal غیرطبیعی
167 New جدید Recent Old کهنه
168 nasty زننده Disgusting Pleasant دلپذیر
169 Neat تمیز Clean Dirty کثیف
170 Numerous متعدد Abundant Scarce کمیاب
171 Noisy شلوغ Clamorous Quiet آرام
172 Near نزدیک Close distant دور
173 Obvious واضح Clear Obscure مبهم
174 Obey اطاعت کردن submit Resist مخالفت کردن
175 Often غالباً Frequently Occasionally گاهگاهی
176 Obligation اجبار compulsion freedom آزادی
177 Offense حمله Attack Defense دفاع
178 Offend رنجاندن Annoy Please خوشحال کردن
179 Omit حذف کردن exclude Include شامل کردن
180 Overflow طغیان کردن Overrun Subside فروکش کردن
181 Obtain به دست آوردن Acquire lose از دست دادن
182 Oral شفاهی Spoken Written کتبی
183 particular خاص Special General عمومی
184 Pardon بخشیدن forgive Punish تنبیه کردن
185 Pain درد و رنج Ache Relief تسکین
186 Past گذشته Gone Present اکنون
187 Part جدا کردن separate join ملحق شدن
188 Peace صلح Tranquility War جنگ
189 Partner شریک Cooperator Rival رقیب
190 Penalty جریمه Punishment Reward پاداش
191 Pay پرداختن Discharge Owe بدهکار بودن
192 Produce تولید کردن Make Destroy از بین بردن
193 Peculiar مخصوص Special General عمومی
194 Power قدرت Strength Weakness ضعف
195 Penniless فقیر Poor Rich ثروتمند
196 Precious قیمتی Valuable Worthless بی‌ارزش
197 Permission اجازه Allowance Prohibition منع
198 Present ارائه دادن Give Withhold دریغ داشتن
199 Proud مغرور Supercilious Humble متواضع
200 Possibly احتمالاً Perhaps Certainly به طور قطع

مطالعه کنید: درخواست کمک به انگلیسی

کلام آخر

با توجه به مطالب بیان شده، یادگیری کلمات مترادف و متضاد می‌تواند تأثیر چشمگیری در افزایش دامنه لغات شما داشته باشد، بنابراین بهتر است لیستی را که در این مقاله برای شما جمع‌آوری نموده‌ایم، مورد بررسی قرار دهید و سعی کنید آن‌ها را همراه با معنی فارسی‌شان به خاطر بسپارید.

همچنین از شما می‌خواهیم که اگر واژگان مترادف و متضاد پرکاربرد دیگری را در زبان فارسی می‌شناسید، برای ما در قسمت کامنت بنویسید تا مخاطبان از آن‌ها استفاده نمایند.

 

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها