آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

سیلاب در زبان انگلیسی (syllable) چیست؟ | اهمیت سیلاب در انگلیسی

سیلاب در انگلیسی چیست؟

واحد صدا در تمامی زبان‌ها، هجا یا سیلاب (بخش) است که در زبان معنا ایجاد می‌کند. سیلاب در انگلیسی به صامت ها و مصوت ها می پیوندد تا کلمات را تشکیل دهند. این نکته را در نظر داشته باشید که هجاها می‌توانند از بیش از یک حرف تشکیل شده باشند اما یک هجا نمی‌تواند بیش از یک صدا ایجاد کند. با توجه به این نکته می‌توان گفت هجا فقط یک حرف صدادار دارد.

سیلاب (بخش) در انگلیسی چیست؟

سیلاب یا بخش (Syllable)، واحد صدا در زبان انگلیسی است. سیلاب‌ها «حروف بی‌صدا» (Consonant) را به «حروف صدادار» (Vowels) وصل می‌کنند تا کلمه به وجود بیاید. ممکن است سیلاب‌ها بیش از یک حرف داشته باشند، اما نمی‌توانند بیش از یک صدا داشته باشند. سیلاب‌ها می‌توانند بیش از یک حرف بی‌صدا یا حرف صدادار داشته باشند، اما حرف یا حروف صدادار یا بی‌صدایی که باعث ایجاد سیلاب شده‌اند، نمی‌توانند بیش از یک صدا داشته باشند.


برخی کلمات دارای یک سیلاب (یک بخشی یا Monosyllabic) و برخی کلمات دارای سیلاب‌های متعدد (چند بخشی یا Polysyllabic) هستند.

کلمه long: در این کلمه، تنها یک صدای مصوت (حرف صدادار) وجود دارد که توسط “o” ایجاد شده و در دسته کلمات تک هجایی قرار می‌گیرد.

کلمه shame: این کلمه هم تک هجایی است و تنها صدای a را تولید می‌کند. در این مثال حرف e بی‌صدا است و آوایی را ایجاد نمی‌کند.

کلمه silent: این کلمه دارای دو صدای مصوت است و در نتیجه در دسته کلمات دو هجایی قرار دارد. هجای اول “si” با صدای بلند “i” و هجای دوم شامل حروف “lent” است.

مطلب مرتبط: اهمیت تکیه یا استرس در تلفظ انگلیسی 

 تعداد سیلاب ها در انگلیسی چه اهمیتی دارد؟

می‌توان گفت اهمیت اصلی وجود سیلاب در گرامر انگلیسی جدا از بحث هجاها و واژهای کلمات، بحث تلفظ استرس است. در انگلیسی اکثر کلمات دارای محل تاکید یا تکیه مخصوص به‌خصوص خود هستند که با رعایت این نکته در تلفظ، ما می‌توانیم آن لغت را بهتر و به‌راحتی تلفظ کنیم.

یکی از دلایل مشکل بودن تلفظ  کلمات برای زبان‌آموز‌ها و کسانی که انگلیسی زبان اول‌شان نیست، رعایت نکردن استرس در تلفظ کلمات است. رعایت استرس در تلفظ کلمات باعث می‌شود از نظر گویش و لهجه نیز بهتر به نظر بیاییم.

کلمات با توجه به چند بخشی بودن‌شان، روی یک سیلاب خاص می‌توانند استرس یا تکیه داشته باشند. اما چه‌طور می‌توان متوجه این جایگاه‌ها شد؟ در بیشتر دیکشنری‌ها در بخش فونتیک کلمه که نحوه تلفظ آن نوشته شده، جایگاه استرس نیز با یک آپاستروف مشخص شده است.

محل قرارگیری استرس روی سیلاب

در کلماتی که چند بخش دارند، تکیه (استرس) روی یکی از سیلاب‌ها قرار می‌گیرد و بقیه هجا‌ها، سریع تلفظ می‌شوند. برای تقویت تلفظ، روی استرس  هجاها تمرکز کنید و آن‌ها را واضح تر بیان کنید. برای یادگیری محل قرارگیری استرس روی لغات انگلیسی، کلیک کنید.

در کلمات زیر سیلابی که استرس می‌گیرد، با حروف بزرگ نوشته شده است.

PersonNEL (noun)

Totally (adverb)

InDUstrial(adj)

ToMAto(noun)

FanTAstic(adj)

مطالعه کنید: 500فعل پر کاربرد زبان انگلیسی

نکات مهم تشخیص سیلاب در زبان انگلیسی

تشخیص سیلاب (بخش) در زبان انگلیسی

برای شمردن سیلاب یا بخش، نکات مهمی وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم.

1) هر بخش موقع تلفظ حروف صدادار و حرف «y» ایجاد می‌شود.

حروف صدادار در زبان انگلیسی پنج تا هستند که عبارت‌اند از:

  a – e – i – o – u

2) حرف «y» در صورتی جزو حروف صدادار محسوب می‌شود که صدای یکی از پنج حروف صدادار را تولید کند. مانند واژه‌های زیر:

fry, try, cry, dry

3) تعداد دفعاتی که صدای یک حرف صدادار را می‌‌شنوید، برابر با تعداد بخش‌های یک کلمه است.

4) وقتی دو (یا چند) حرف صدادار در کنار هم باشند؛ تعداد سیلاب‌های آن کلمه به تعداد حروف صدادار بستگی دارد:

free (syllable)

ear (2 syllable)

bio (2 syllables)

5) اگر حرف صدادار ناخوانا باشد، یعنی نوشته می‌شود اما خوانده نمی‌شود، به عنوان سیلاب محسوب نمی‌شود، مانند حرف «e» در مثال زیر:

fire (syllable)

6) اگر کلمه‌ای به «le» یا «les» پایان یابد، فقط در صورتی سیلاب در نظر گرفته می‌شود که حرف قبل از «le» حرف بی‌صدا باشد.

7) به کمک چانه‌ی خود، می‌توانید از تعداد سیلاب‌ها مطلع شوید. اگر دست خود را زیر چانه قرار دهید و یک کلمه را بیان کنید، به تعداد سیلاب‌ها چانه شما تکان خواهد خورد. مثلا، موقع گفتن کلمه‌ی beautiful، چانه‌ی شما چهار بار به دستتان برخورد می‌کند. بنابراین، کلمه 4 بخشی است.

از دست ندهید: اسامی مرکب انگلیسی را یاد بگیریم

نمونه شمردن سیلاب‌ها در انگلیسی

نحوه شمارش سیلاب در انگلیسی

house – 1 – house

jacket – 2 – ja / ket

glasses – 2 – gla / sses

encyclopedia – 6 – en / cy / clo / pe / di / a

employer – 3 – em / ploy / er

information – 4 – in / for / ma / tion

troublemaker – 4 – trou / ble /ma / ker

thought 1 – thought

happy 2 – ha / ppy

incoherent 4 – in / co / her / ent

مطالعه کنید: اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی

چند نمونه از کلمات تک سیلابی

کلمه man

 • این کلمه دارای دو صامت و یک مصوت است.
 • حرف تک صدادار (“a” کوتاه) به دو صامت پیوسته و یک هجا ایجاد می‌کند.


کلمه cry

 • این کلمه دارای دو صامت و یک مصوت است.
 • یک مصوت (“i” بلند که توسط “y” تشکیل شده) به دو صامت پیوسته و یک هجا ایجاد می‌نماید.


کلمه brain

 • این کلمه دارای سه صامت و دو مصوت است.
 • این دو مصوت یک صدای مصوت بلند ایجاد می‌کنند. (“a” بلند)
 • صدای تک مصوتی به سه صامت می‌پیوندد و یک سیلاب می‌سازد.

کلمه tree

 • این کلمه دو صامت و دو مصوت دارد.
 • دو مصوت (حرف صدادار) یک صدای مصوت بلند ایجاد می‌کنند. (“e” بلند)
 • حرف صدادار به دو صامت می پیوندد و یک هجا می‌سازد.

مطالعه کنید: روش جمع بستن اسم‌ها درانگلیسی

اهمیت سیلاب در زبان انگلیسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

سیلاب در کلماتی که به “e” بی صدا ختم می‌شوند

کلمه lane

 • این کلمه دارای دو صامت و دو مصوت است.
 • e” و انتهای کلمه بی صدا هستند تا صدای “a” بلند را بیان کند.
 • صدای تک مصوت در این کلمه صدای بلند “a” است.
 • صدای تک صدادار به دو صامت می‌پیوندد و یک هجا می سازد.

کلمه tile

 • این کلمه دارای دو صامت و دو مصوت است.
 • e” و انتهای کلمه بی صدا است تا صدای “i” بلند را بیان کند.
 • صدای تک مصوت در این کلمه صدای بلند “i” است.
 • صدای تک صدادار به دو صامت می‌پیوندد و یک هجا می‌سازد.

مطالعه کنید: مکان های دیدنی به انگلیسی

کلمات چند سیلابی

به کلماتی که بیش از یک سیلاب دارند، کلمات چند سیلابی گفته می‌شود.

کلمه baker – دو هجایی

 • این کلمه دارای سه صامت و دو مصوت است.
 • bak”: دو صامت “m” “k” به اضافه یک مصوت “a”.
 • “er”: یک مصوت “e” به اضافه یک صامت “r”.

کلمه growing – دو سیلابی

 • این کلمه دارای پنج صامت و دو مصوت است.
 • grow“: سه صامت “g”, “r”, و “w” به اضافه یک مصوت “o“.
 • ing“: یک مصوت “i” به اضافه دو صامت “ng“.

کلمه terrible – سه هجایی

 • این کلمه دارای پنج صامت و سه مصوت است
 • ter”: دو صامت “t” و “r” به اضافه یک مصوت “e
 • ri”: یک صامت “i” به اضافه یک مصوت “i
 • ble”: دو صامت “b” و “l” به اضافه یک مصوت “e

همان‌طور که متوجه شدید، سیلاب‌ها اهمیت زیادی در انگلیسی داشته و می‌توانند به ما ریشه یک کلمه را نشان بدهند، نحوه تلفظ صحیح آن را برایمان مشخص کنند و در شمارش واژهای یک کلمه نیز به کمک ما بیایند. پس مهم است که یادگیری جزییات سیلاب‌های کلمات مهم را پشت گوش نیاندازیم.

 

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله در:
به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید
ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%