آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آموزش ساده اعداد به فرانسوی + نحوه تلفظ صحیح

آموزش اعداد به فرانسوی

در این مقاله از آکادمی روان به موضوع آموزش ساده اعداد به فرانسوی که به دو دسته اعداد اصلی و اعداد ترکیبی تقسیم می‌شوند، خواهیم پرداخت.

یادگیری اعداد به شما در مکالمات روزمره مانند بیان ساعت، سن، تاریخ، خرید کردن و قیمت‌ها بسیار کمک می‌کند.

نخست به عنوان زبان‌آموز باید تفاوت بین رقم (chiffre) یا ارقام (chiffres) را با عدد (nombre) یا اعداد (nombres) بلد باشید : عدد با یک یا چند رقم نشان داده میشود، برای مثال : عدد 254 از ارقام 2، 4 و 5 تشکیل شده است.

لیست ارقام و اعداد

لیست ارقام و اعداد

به اعداد اصلی les cardinaux و به اعداد ترتیبی les ordinaux می‌گوییم.

ordinaux cardinaux chiffre et nombre

zéro 0
premier / première * un 1
deuxième (seconde) * deux 2
troisième trois 3
quatrième quatre 4
cinquième cinq 5
sixième six 6
septième sept 7
huitième huit 8
neuvième neuf 9
dixième dix 10
onzième onze 11
douzième douze 12
treizième treize 13
quatorzième quatorze 14
quinzième quinze 15
seizième seize 16
dix-septième dix-sept 17
dix-huitème dix-huit 18
dix-neuvième dix-neuf 19

* اگر کلمه‌ی بعدی مذکر (masculin) باشد از premier و اگر مونث (féminin) باشد از première استفاده می‌کنیم.

کلیک کنید: آموزش رنگ‌ها به فرانسوی

* هنگامی از deuxième استفاده می‌شود که عناصر ما بیش از دو چیز هستند اما از seconde برای زمانی که فقط دو عنصر داریم استفاده می‌کنیم (این موضوع بیشتر در سطح‌های بالاتر رعایت می‌شود.)

vingtième

vingt 20
trentième trente 30

quarantième

quarante 40
cinquantième cinquante 50
soixantième soixante 60
soixant-dixième soixante-dix 70
quatre-vingtième quatre-vingts 80
quatre-vingt-dixième quatre-vingt-dix 90

centième

cent *

100
deux-centième deux-cents 200
trois-centième trois-cents 300

quatre-centième

quatre-cents 400
cinq-centième cinq-cents 500
six-centième six-cents 600
sept-centième sept-cents 700
huit-centième huit-cents 800
neuf-centième neuf-cents 900
* نکته: برای عدد صد ⬅️ cent را می‌نویسیم اما برای اعداد دویست تا نهصد یک S به این کلمه اضافه می‌کنیم (فقط برای نوشتار است و تلفظ نمی‌شود.)

millième

mille 1,000
dix millième dix mille 10,000
cent millième cent mille 100,000
un-millionième un-million 1,000,000

کلیک کنید: آموزش فعل در زبان فرانسه

اگر با زبان انگلیسی آشنا باشید مخفف اعداد ترتیبی را به th می‌شناسید اما در زبان فرانسه ما آن را با em نشان می‌دهیم، برای مثال:

5em = cinqième

28em = vingt-huitème

60em = soixantième

اما برای عدد یک از er و re استفاده می‌شود :

1er = premier

1re = première


اعداد هفتاد، هشتاد و نود

اعداد بیست تا شصت، حفظ کردنی‌اند اما اعداد هفتاد، هشتاد و نود، ساخته می‌شوند :

هفتاد : گفتار و نوشتار عدد هفتاد از جمع عدد شصت soixante به علاوه ده dix است، یعنی ⬅️ soixante-dix

هشتاد : گفتار و نوشتار عدد هشتاد از ضرب رقم چهار quatre در عدد ده dix است، یعنی ⬅️ quatre-vingts

نود : گفتار و نوشتار عدد نود هم نیز از ضرب رقم چهار quatre در عدد بیست vingt و سپس به علاوه عدد ده dix است، یعنی ⬅️ quatre-vingt-dix


یکان‌ها

نحوه ساخت و نوشتار یکانه‌ای اعداد بسیار ساده است و به شرطی که یک بار برای همیشه قواعد آن را به ذهن بسپارید دیگر مشکلی با بیان کردن آنها نخواهید داشت.

یکان یک | un

1. برای اعداد بیست vingt تا شصت soixante از فرمول nombre + et + un استفاده می‌کنیم، برای مثال :

بیست و یک

vingt et un

سی و یک

trente et un

چهل و یک

quarante et un

پنجاه و یک

cinquante et un

شصت و یک

soixante et un

2. برای عدد هفتاد soixante-dix از et + onze استفاده میکنیم و به جای فاصله گذاشتن از trait d’union (خط تیره) استفاده می‌کنیم.

هفتاد و یک

soixante-et-onze

3. و برای اعداد هشتاد quatre-vingts و نود quatre-vingt-dix، به جای استفاده از et، از یک trait d’union (خط تیره) استفاده می‌کنیم.

هشتاد و یک

quatre-vingt-un

نود و یک

quatre-vingt-onze

کلیک کنید: آموزش الفبای زبان فرانسه


باقی یکان‌ها

برای باقی یکان‌ها نیازی به کلمه et نیست و فقط از همان خط تیره یعنی trait d’union استفاده می‌کنیم.

* نکته مهم: برای جایگذاری یکان تمامی اعداد از ارقام یک un تا نه neuf اما برای عدد هفتاد soixante-dix و نود quatre-vingt-dix از اعداد یازده onze تا نوزده dix-neuf استفاده می‌شود.

 

بیست و دو

vingt-deux

سی و سه

trente-trois

چهل و چهار

quarante-quatre

پنجاه و پنج

cinquante-cinq

شصت و شش

soixante-six

هفتاد و هفت

soixante-dix-sept

هشتاد و هشت

quatre-vingt-huit

نود و نه

quatre-vingt-dix-neuf

صد و نه

cent-neuf

دویست و هشت

deux-cent-huit

سیصد و هفت

trois-cent-sept

چهارصد و شش

quatre-cent-six

پانصد و پنج

cinq-cent-cinq

ششصد و چهار

six-cent-quatre

هفتصد و سه

sept-cent-trois

هشتصد و دو

huit-cent-deux

نهصد و یک

neuf-cent-un

هزار و پانصد

mille cinq cents

ده هزار و پانصد

dix-mille-cinq-cents

صد هزار و پانصد

cent-mille-cinq-cents

یک میلیون و پانصد هزار

un million cinq cent mille

مطالعه کنید: بهترین کتاب‌های آموزش زبان فرانسوی


ساخت جمله با اعداد اصلی | les cardinaux

J’ai douze ans, quel âge as-tu?

من دوازده سالمه، تو چند سالته؟

Nous sommes vignt-cinq étudiants.

ما بیست و پنج دانشجو هستیم.

Jusqu’à présent, je n’ai résolu que quatre-vingt-quatorze questions.

تا الان، فقط نود و چهار تا سوال حل کردم.

Ce groupe ont écrit six cents articles scientifiques à ce jour.

آن گروه تا به امروز، ششصد تا مقاله علمی نوشته‌اند.

Je t’ai dit mille fois de ne plus faire ça!

هزار بار بهت گفتم که دیگه این کار رو انجام ندی!

L’année dernière, quarantre mille personnes sont mortes à cause d’inondation.

سال گذشته، چهل هزار نفر به دلیل سیل جان باختند.

Est-il possible de me prêter huit cent mille tomans?

امکانش هست که به من هشتصد هزار تومان قرض بدهید؟

Je ne peux pas croire que tu as dépensé six millions pour ce télŕphone!

نمی‌تونم باور کنم (باورم نمی‌شه) که شش میلیون برای این تلفن خرج کرده باشی!

کلیک کنید: سطوح  زبان فرانسه چگونه است؟


ساخت جمله با اعداد ترتیبی | les ordinaux

Elle a été la première à répondre à ce question.

او (مونث) اولین کسی بود که به این سوال جواب داد.

Nous étions le treizième volontaire à s’inscrire.

ما سیزدهمین داوطلبی بودیم که ثبت‌نام کردیم.

Ma mère et mon père ont décidé de célébrer notre trentième anniversaire de mariage.

مادر و پدرم تصمیم گرفته‌اند که سی‌امین سالگرد ازدواجشان را جشن بگیرند.

Je voudrais voyager à Londres pour la cinqième fois!

دلم می‌خواهد برای پنجاهمین بار به لندن سفر کنم!


نحوه خوانش و نوشتار اعداد

نحوه خوانش و نوشتار اعداد

سن | l’âge

فرمول : sujet + conjugaison de verbe avoir + le nombre + ans

J’ai vingt et un ans.

من بیست و یک سال دارم.

Ma mère a quarante-neuf ans.

مادر من چهل و نه سال دارد.

کلیک کنید: کاربردهای زبان فرانسه چیست؟


تاریخ | la date

در زبان فرانسوی برای بیان تاریخ از اعداد اصلی les cardinaux، اما برای * اول هر ماه از عدد ترتیبی l’ordinal استفاده می‌کنیم.

همچنین پیشنهاد می‌کنیم برای یادگیری بهتر این قسمت، مقاله روزهای هفته، ماه و فصل در فرانسوی از آکادمی روان را مطالعه کنید.

On est le * 1er mars 2023.

On est le 17 mars 2023.

Le vendredi 17 mars 2023.

On est au mois de mars 2023.

On est en mars 2023.

On est en 2023.

عدد 2023 را می‌توانیم به صورت یکپارچه ⬅️ deux-mille-vingt-trois و یا به دو قسمت 20 vingt و 23 vingt-trois بخوانیم.


اعداد با درصد % | le pour cent

برای بیان درصد در فرانسوی فقط کافی‌ست کلمه pour cent را در کنار عدد مورد نظر قرار دهیم، برای مثال :

10 % = dix pour cent

25 % = vingt-cinq pour cent

70 % = soixante-dix pour cent

100 % = cent pour cent


اعداد با واحد پول | l’euro

واحد پول کشور فرانسه یورو euro و در گذشته فرانک franc بوده است.

نشان واحد پول یورو euro ⬅️ € است.

Dix timbres à 0,50 € (cinquante centimes).

ده عدد تمبر، نیم یورو می‌شود.

– Ça fait combien? (au total)

+ Au total, cela fera 50 € (cinquante euros).

– چقدر شد؟ (در کل)

+ در کل، همه‌اش پنجاه یورو می‌شود.

– Ce crayon est combien? / Ce crayon fait combien? / Il fait combien?

+ Il fait 16 € (seize euros).

– این مداد چقدر است؟

+ شانزده یورو است.

– Quel est le prix de ce pantalon? / Vous pouvez me dire le prix de ce pantalon?

+ Ce pantalon est à 80 € (quatre-vingts euros).

– قیمت این شلوار چنده؟ میشه قیمت این شلوار رو به من بگید؟

+ این شلوار هشتاد یورو است.


بیان ساعت | l’heure

می‌توانید این بخش را به طور کامل در مقاله آموزش ساعت به زبان فرانسه + مثال مطالعه کنید اما چون مرتبط با اعداد است، اینجا هم اشاره‌ای به آن می‌کنیم.

برای بیان ساعت از اصطلاح Il est و در ادامه باید عدد مورد نظر را در کنار کلمه ⬅️ heures و برای دقیقه ⬅️ minutes را استفاده کنید، برای مثال :

Il est 5h = cinq heures

Il est 5h et demie = cinq heures et trente minutes

Il est 1h = un heure *

* چون یک است heure را بدون s یعنی به صورت مفرد (singulier) می‌آوریم.

 

کلیک کنید: 1000 لغت مشترک فرانسه و فارسی

سخن پایانی

اعداد در زبان فرانسوی به ظاهر مشکل به نظر میرسند اما در واقع فقط مجموعه‌ای از فرمول‌های حفظ کردنی هستند که به شما اطمینان می‌دهیم در صورت تکرار و تمرین مکرر، آن‌ها را به زودی یاد خواهید گرفت و در آخر به شما پیشنهاد می‌کنیم که برای درک بهتر ارقام و اعداد، آن‌ها را به اعداد مختلفی به فرانسوی برگردانید تا کم کم حفظ‌شان کنید. از مثال‌ها برای تمرین کردن می‌توانید از بیان سن‌تان، تاریخ امروز یا تاریخ تولدتان، خریدی که به تازگی انجام دادید و… شروع کنید.

می‌توانید برای شروع تمرین، شما اعداد 35, 628, 912, 7000 را کامنت کنید.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%
جشنواره دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی (۶۰٪تخفیف)

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه