جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

سوالی کردن جملات در زبان فرانسه + تمرین

سوالی کردن جملات در فرانسه
گیف دوره جامع

سوالی کردن جملات فرانسوی در دسته‌ی گرامر پایه و مهم این زبان به حساب می‌آید. هنگامی که وارد زمینه مکالمه و حرف زدن شویم، اینکه چگونه به زبان فرانسوی جملات را به صورت سوالی بپرسیم و چگونه به آن‌ها پاسخ دهیم، دغدغه‌ای انکارپذیر برای هر زبان‌آموز است.

در این مقاله، دو دسته‌بندی کلی سوال پرسیدن را به‌طور کلی توضیح داده، سپس سه روش سوال پرسیدن در زبان فرانسه و انواع نحوه‌ی پاسخ دادن به آن‌ها را یاد می‌گیریم و با کلمات پرسشی و صفات پرسشی آشنا خواهیم شد، همچنین در انتهای مقاله، چند تمرین برای یادگیری بیشتر قرار داده‌ایم.

 

حالت سوالی | La forme interrogative

سوالی کردن جملات در زبان فرانسوی در معنی تحت‌الفظی به دو حالت «سوال بسته» و «سوال باز» هستند که هر کدام از آن‌ها به سه روش معروف سوال پرسیدن تقسیم می‌شوند، برای شناخت آن‌ها ادامه مقاله را مطالعه کنید.

 

سوال‌های بسته | Les questions fermées

منظور از یک سوال بسته «question fermée»، سوالی‌ست که فقط دو جواب دارد؛ بله oui یا خیر non.

سوالی کردن در فرانسه

1. روش L’intonation

اولین روش ساخت یک سوال fermée، روش intonation که در دسته صحبت‌های عامیانه و خودمانی قرار دارد به معنی تغییر لحن است؛ بدین صورت که ما باید جمله اصلی (غیر سوالی) را با تغییر لحن و با کشیدن صدا به سمت بالا بپرسیم و آن را به یک جمله سوالی تبدیل کنیم.

جمله اصلی : Elles sont Allemandes.

آنها (مونث) آلمانی هستند.

جمله سوالی : Elles sont Allemandes?

آنها (مونث) آلمانی هستند؟

مطالعه کنید: بیان احساسات به فرانسه


2. روش Est-ce que

در روش بعدی که باز هم روشی رایج و روزمره است، میتوان از اصطلاح est-ce que به معنی «آیا» در ابتدای جمله اصلی استفاده کرد.

جمله اصلی : Tu es étudiant?

تو دانشجو هستی.

جمله سوالی : Est-ce que tu es étudiant?

*(آیا) تو دانشجو هستی؟

* لزومی بر اینکه کلمه est-ce que را ترجمه کنیم وجود ندارد چون در خیلی از مواقع تنها برای ظاهر جمله استفاده شده و یک نقش بدون معنی دارد.


3. روش L’inversion du verbe et du sujet

و آخرین روش برای پرسیدن سوال‌های fermées، روش جابه‌جایی فعل و فاعل است. این روش بسیار رسمی‌ست و همچنین در دسته قواعد نوشتار قرار دارد.

جمله اصلی : Vous parlez français.

شما فرانسوی صحبت می‌کنید.

جمله سوالی : *Parlez-vous français?

شما فرانسوی صحبت می‌کنید؟

نکته: دقت کنید که هیچ‌گاه گذاشتن یک خط تیره trait d’union بین فعل و فاعل را فراموش نکنید.


 • برای یاد گرفتن دقیق‌تر و شناخت نکات هر سه روش، حتما مثال‌های زیر را هم بخوانید :

جمله اصلی : Vous travaillez ici.

شما اینجا کار می‌کنید.

روش تغییر لحن: Vous travaillez ici?

est-ce que روش : Est-ce que vous travaillez ici?

روش جابه‌جایی : Travaillez-vous ici?

شما اینجا کار می‌کنید؟

 

جمله اصلی : Ila dix ans.

او (مذکر) ده سال دارد.

روش تغییر لحن: Il a dix ans?

est-ce que روش : Est-ce *qu’il a dix ans?

روش جابه‌جایی : *A-t-il dix ans?

او (مذکر) ده سال دارد؟

 

* نکته اول : que در مواجهه با هر حرف صداداری تبدیل به ‘qu می‌شود.

* نکته دوم : هنگامی که در روش inversion، فاعل سوم شخص (چه مفرد و چه جمع) داشته باشیم برای راحت‌تر شدن تلفظ جمله باید یک حرف t میان فعل و فاعل قرار دهیم.


نحوه‌ی پاسخ دادن به سوال fermée

برای این بخش، مثال‌های جدیدی زده و نحوه پاسخ دادن به آنها را به شما یاد می‌دهیم :

جمله اصلی : Tu as une voiture.

تو یک ماشین داری.

روش تغییر لحن : Tu as une voiture?

est-ce que روش : Est-ce que Tu as une voiture?

روش جابه‌جایی : As-tu une voiture?

تو یک ماشین داری؟

جواب مثبت : Oui, j’ai une voiture blanche. بله، من یک ماشین سفید دارم

جواب منفی: Non, je n’ai pas de voiture. نه، من ماشین ندارم

از دست ندهید: قیمت پرسیدن به فرانسوی


حالت منفی سوال fermée و انواع پاسخ دادن به آن

جمله اصلی : Oui, ils sont medecins. / Non, ils ne sont pas medecins.

بله، آن‌ها (مذکر) دکتر هستند. / نه، آن‌ها (مذکر) دکتر نیستند.

روش تغییر لحن : Ils sont médecins? / Ils ne sont pas médecins?

est-ce que روش : Est-ce qu’ils sont médecins? /Est-ce qu’ils ne sont pas médecins?

روش جابه‌جایی : Sont-ils médecins? / Ne sont-ils pas médecins?

آن‌ها (مذکر) دکتر هستند؟ / آن‌ها (مذکر) دکتر نیستند؟

 • ما با استفاده از کلمه non به سوال منفی‌مان یک پاسخ منفی داده‌ایم، اما اگر بخواهیم پاسخی مثبت دهیم می‌توانیم از کلمه‌ی “si” که در فارسی به معادل “چرا” آن را داریم، استفاده کنیم؛ برای مثال :

+ Tu ne viens pas en classe?

– Si, je viens.

+ نمیای کلاس؟

– چرا، میام.

ou

+ Tu n’as pas étudié aujourd’hui?

– Si, j’ai étudié.

+ امروز درس نخوندی؟

– چرا، خوندم.

 

سوال‌های باز | Les questions ouvertes

سوالی کردن در فرانسه

به دسته‌ی دوم از انواع سوال پرسیدن، سوال‌های ouvertes می‌گوییم که منظور از یک سوال باز سوالی‌ست که به‌جای جواب oui و non، می‌تواند جواب‌های بی‌شماری داشته باشد.

برای ساخت سوال ouverte از همان سه روش قبلی استفاده کرده اما با تفاوت اینکه در اول یا آخر جملات باید از کلمه پرسشی mot interrogatif استفاده کنیم.

لیست کلمات پرسشی | Les mots interrogatifs
چقدر / چند تا / چه مقدار Combien
چگونه / چطور Comment
کِی / چه زمانی / چه موقعی Quand
چی Que / Quoi
کی / چه کسی Qui
کجا
از کجا D’où
چرا Pourquoi

1. روش Le mot interrogatif (L’intonation)

جمله اصلی : Je vais prendre le bus.

من با اتوبوس می‌روم.

جمله سوالی : Comment tu pars? / Tu pars comment?

تو چگونه / چطور می‌روی؟

 • در سوالی که از comment استفاده می‌کنیم، به‌دنبال یک شیوه یا روش یا در فرانسوی manière ou façon هستیم.

مطلب کاربردی: صفات اشاره در زبان فرانسه


2. روش Le mot interrogatif + est-ce que

جمله اصلی : Il va à l’université à midi.

او (مذکر) ساعت 12 به دانشگاه می‌رود.

جمله سوالی : Quand est-ce que tu va à l’université?

او (مذکر) کی به دانشگاه می‌رود؟

 • در سوالی که از quand استفاده می‌کنیم، به‌دنبال یک لحظه‌ی خاصی یا در فرانسوی moment هستیم.

3. روش Le mot interrogatif + inversion

جمله اصلی : *Parce que je reçois un salaire décent.

چون حقوق مناسبی می‌گیرم.

جمله سوالی : Pourquoi partez-vous là-bas?

چرا به آنجا می‌روید؟

* کلمه parce que به معنی “چون / چونکه / برای اینکه / به دلیل اینکه” برای جواب دادن به کلمه پرسشی pourquoi است.

 • در سوالی که از pourquoi استفاده می‌کنیم، به‌دنبال دلیل یا علت چیزی یا در فرانسوی cause ou raison هستیم.

Combien حرف سوالی


 • در سوالی که از combien استفاده می‌کنیم، به‌دنبال مقدار و اندازه یا در فرانسوی quantité هستیم.

جمله اصلی : Nous resterons quinze jours en France.

ما پانزده روز در فرانسه می‌مانیم.

روش تغییر لحن : Combien de jours vous resterez en France?

est-ce que روش : Combien de jours est-ce que vous resterez en France?

روش جابه‌جایی : Combien de jours resterez-vous en France?

شما چند روز در فرانسه می‌مانید؟


Que / Quoi حرف سوالی

 • در سوالی که از que یا quoi استفاده می‌کنیم، به‌دنبال چیزی (اشیاء) یا در فرانسوی quelque chose هستیم.

جمله اصلی : Ils mangent des pâtes végétales.

آنها (مذکر) پاستای سبزیجات می‌خورند.

روش تغییر لحن : Ils mangent *quoi?

est-ce que روش : *Qu’est-ce qu’ils mangent?

روش جابه‌جایی : Que mangent-ils?

آنها (مذکر) چه می‌خورند؟

* اگر بخواهیم از que در آخر جمله استفاده کنیم باید آن را به quoi تبدیل کنیم.

* کلمه پرسشی que در حالتی که با هر حرف صداداری برخورد داشته باشد باید به ‘qu تبدیل شود.

 • اگر می‌خواهیم جواب سوال‌مان را به صورت مفعول بدست آوریم، می‌توانیم que را با حروف اضافه ترکیب کنیم، مانند :

À quoi : À quoi les enfants aiment jouer en général?

بچه‌ها معمولا دوست دارند با چه چیزی بازی کنند؟

De quoi : De quoi parlent-elles souvent?

آنها (مونث) اغلب از چه چیزی صحبت می‌کنند؟

کلیک کنید: معرفی کردن خود به زبان فرانسه


حرف سوالی Qui

 • در سوالی که از qui استفاده می‌کنیم، به‌دنبال یک فرد یا در فرانسوی personne هستیم.

جمله اصلی : Hier, Marie a rencontré son amie Sarah.

دیروز، ماری با دوستش سارا ملاقات کرد.

روش تغییر لحن : Marie a rencontré qui hier?

est-ce que روش : Qui est-ce que Marie a rencontré hier?

روش جابه‌جایی : Qui Marie a-t-elle rencontré hier?

ماری دیروز با چه کسی ملاقات کرد؟

 • اگر می‌خواهیم جواب سوالمان را به صورت مفعول بدست آوریم، می‌توانیم qui را با حروف اضافه ترکیب کنیم، مانند :

À qui : À qui offrez-vous ce livre?

این کتاب را به چه کسی هدیه می‌دهید؟

Avec qui : Avec qui avez-vous écrit ce ivre?

این کتاب با چه کسی نوشته شده است؟

Par qui : Ce livre a été écrit par qui?

این کتاب توسط چه کسی نوشته شده است؟


حرف سوالی Où

 • در سوالی که از où استفاده می‌کنیم، به‌دنبال یک مکان یا در فرانسوی lieu هستیم.

جمله اصلی : J’ai acheté cette jupe à Paris.

من این دامن را از پاریس خریدم.

روش تغییر لحن : Tu as acheté cette jupe où? / Où tu as acheté cette jupe ?

est-ce que روش : Où est-ce que tu as acheté cette jupe ?

روش جابه‌جایی : Où *avez-vous acheté cette jupe?

این دامن را از کجا خریدی / خریدید؟

* هنگامی که فعل ما به زمان گذشته مرکب passé composé باشد، برای روش inversion باید فاعل را بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار دهیم.


حرف سوالی D’où

 • در سوالی هم که از d’où استفاده می‌کنیم، به‌دنبال یک مکان یا در فرانسوی lieu هستیم.

جمله اصلی : Je viens de New-York.

من از نیویورک میآیم. / من اهل نیویورک هستم.

روش تغییر لحن : Vous venez d’où ? / D’où vous venez ?

est-ce que روش : D’où est-ce que vous venez ?

روش جابه‌جایی : D’où venez-vous ?

شما از کجا میآیید؟ / شما اهل کجایید؟

مطالعه کنید: کاربرد زبان فرانسه چیست؟

صفات پرسشی | Les adjectifs interrogatifs

روش رایج دیگری برای سوال کردن استفاده از صفات پرسشی‌ست، همه آنها به یک معنی هستند اما باید تطابق مذکر، مونث و مفرد و جمع آنها را انجام دهیم. (آنها را به دلیل اینکه به یک اسم بعد از خود نیاز دارند، صفت می‌نامیم.)

pluriel جمع

singulier مفرد

les adjectifs interrogatifs

Quels

Quel

masculin مذکر

Quelles

Quelle

féminin مونث

masculin singulier :

+ Quel est votre nom?

– C’est Albert.

+ اسم شما چیست؟

– آلبرت است.


féminin singulier :

+ Quelle est ta nationalité?

– Je suis Iranien(e).

+ ملیت تو چیست؟

– من ایرانی هستم.


masculin pluriel :

+ Quels romans lisez-vous habituellement?

– Je lis habituellement des romans policiers.

+ معمولا چه رمان‌هایی می‌خوانید؟

– من معمولا رمان‌های پلیسی می‌خوانم.


féminin pluriel :

+ Quelles chaussures tu préfère?

– Je préfère les chaussures de sport.

+ چه کفشی را ترجیح می‌دهی؟

– من کفش‌های اسپرت را ترجیح می‌دهم.

مطلب خواندنی: کلمات فرانسوی در فارسی

تمرین

برای تمرین کردن این می‌توانید جملات زیر را به زبان فرانسه برگردانید :

۱. فامیلی شما چیست؟

۲. تو کجا زندگی می‌کنی؟

۳. تو اغلب چه فیلم‌هایی می‌بینی؟

۴. (آیا) شما هر روز درس می‌خوانید؟

۵. آن‌ها (مذکر) چند ساعت در روز کار می‌کنند؟

سخن پایانی

سوالی کردن جملات در زبان فرانسوی یکی از آسان‌ترین گرامرها اما بسیار مهم این زبان است، چون همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، ما برای داشتن مکالمه‌ای قوی‌تر باید سوال پرسیدن و جواب دادن را بلد باشیم.

 

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

35درصد تخفیف

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره همراه خود را وارد کنید.