آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

لغات تخصصی رشته مهندسی برق به انگلیسی + آموزش تصویری

لغات تخصصی رشته برق

مهندسی برق یکی از محبوب‌ترین رشته‌های دانشگاهی در ایران و جهان است. دانشجویان این رشته جزو گروه‌هایی هستند که زیاد به خارج از ایران مهاجرت می‌کنند. آشنایی با اصطلاحات رایج و لغات تخصصی رشته مهندسی برق به انگلیسی برای هر دانشجویی در این رشته ضروری است.

دانستن لغات تخصصی مهندسی برق هم برای برقراری ارتباط با مهندسین و متخصصین خارجی لازم است و هم برای درک و خوانش نقشه‌های برقی.
در این مطلب از آکادمی انگلیسی روان سعی کرده‌ایم تا مجموعه‌ای از رایج‌ترین اصلی‌ترین لغات تخصصی رشته مهندسی برق را برای شما گردآوری کنیم. با ما همراه باشید.

مطالعه کنید: اصطلاحات فیزیک به انگلیسی

اصطلاحات و لغات تخصصی رشته مهندسی برق همراه با ترجمه فارسی

لغات تخصصی رشته برق

 

  Cofactor  کوفاکتور
  Compensation  جبران سازی
  Comparison  جبران ساز
  Conditional equation  معادله شرطی
  Conditionally stable  پایداری شرطی
  Conductors  موصلات
  Constant M-Circle  مدارام متناوب
  Constant M-Locks  قفل‌های ام متناوب
  Continued fractions  کسرهای متوالی
  Continuous-time  زمان پیوسته
  Control action  عمل کنترلی
  Controlled out  خروجی کنترل شده
  Controller  کنترل‌کننده
  Control signal  سیگنال کنترلی
  Control surfaces  سطوح کنترلی
  Coronational  سنتی
  Corner frequency  فرکانس گوشه
  Counterclockwise  جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت
  Critical  بحرانی
  Critically damped  میرایی بحرانی
  Curvilinear  منحنی الخط
  Cutoff frequency  فرکانس قطع
  Cutoff rate  نرخ قطع
  Damped natural frequency  فرکانس طبیعی میرا شده
  Damping  روبرداری
  Acceleration input  ورودی شتاب
  Accelerometer  شتاب‌سنج
  Adaptive control  کنترل تطبیقی
  Aileron  الرو
  Analytic function  تابع تحلیلی
  Angle condition  شرط زاویه
  Angle deficiency  نقص زاویه
  Array  آرایه
  Armature control  کنترل آرمیچر
  Asymptotic stability  پایداری مجانبی
  Auxiliary equation  معادله کمکی
  Bandwidth  پهنای باند
  Block diagram  دیاگرام بلوکی
  Bode plots  نمودارهای بود
  Branch  شاخه
  Breakaway point  نقطه در شکست
  Break frequency  فرکانس شکست
  Breakover point  نقطه برشکست
  Closed-loop  پایین نریزی بسته
  Field control  کنترل میدان
  Final value theorem  قضیه مقدار نهایی
  Flux  جریان
  Flyball governor  گاورنر توپ‌گردان
  Forcing function  تابع وادارنده
  Forward path  مسیر پیشرو
  Free response  پاسخ آزاد
  Frequency response  پاسخ فرکانسی
  Full-order observer  رویشگر مرتبه کامل
  Functional dependence  وابستگی تابعی
  Gain  بهره
  Gain crossover frequency  فرکانس تقاطع بهره
  Gain margin  حاشیه بهره
  Heaviside  هوی ساید
  High-pass filter  فیلتر بالاگذار
  Homogeneous part  بخش همگن
  Hurwitz  هرویتز
  Hurwitz criteria  معیار هرویتز
  Impulse function  تابع ضربه
  Independent state variable  متغیر حالت ناوابسته
  Inductance  هدایت
  Initial state  حالت اولیه
  Initial value theorem  قضیه مقدار اولیه
  Input matrix  ماتریس ورودی
  Input node  گره ورودی
  Input-output data  داده‌های ورودی خروجی
  Damping ratio  نسبت میرایی
  Decade  دهه
  Decibel  دسی بل
  Delay time  زمان تأخیر
  Desired output  خروجی مطلوب
  Digital control  کنترل دیجیتال
  Direct polar plot  نمودار قطبی مستقیم
  Direct transmission  انتقال مستقیم
  Discrete-time  زمان گسسته
  Design  طراحی
  Disturbance signal  سیگنال اغتشاش
  Dominant poles  قطب‌های غالب
  Dynamic  دینامیک
  Eigenvalue  مقدار ویژه
  Elevator  بالابر
  Encirclement  دور زدن
  Energy-storage  نگهدارنده انرژی
  Error  خطا
  Error coefficient  ضریب خطا
  Estimated  تخمین زده شده
  Estimation  تخمین
  External description  توصیف خارجی
  External disturbances  اغتشاشات خارجی
  Fundamental matrix  ماتریس اساسی
  Feedback  فیدبک، بازخورد
  Feedback compensation  جبرانسازی فیدبک
  Feedback control  کنترل فیدبک
  Feedforward control  کنترل پیش‌خور
  Natural frequency  فرکانس طبیعی
  Negative feedback  فیدبک منفی
  Nichols chart  چارت نیکلز
  Node  گره
  Non causal  غیرعلی
  Nonlinear  غیرخطی
  Nonminimum phase  غیرمینیمم فاز
  Nonsingular  ناویژه
  Non touching loops  حلقه‌های مجزا
  Nth order system  سیستم مرتبه اِنم
  Nyquist  نایکویست
  Nyquist contour  مسیر تایکویست
  Nyquist plot  نمودار نایکویست
  Observability  ماتریس رؤیت‌پذیری
  Observable  رؤیت‌پذیر
  Observation error  خطای رؤیت
  Observer  رؤیت‌گر
  Observer matrix  ماتریس رؤیت‌گر
  Octave  اکتاو
  Offset  افست
  Open-loop  حلقه باز
  Operating point  نقطه کار
  Order  مرتبه
  Output node  گره خروجی
  Output matrix  ماتریس خروجی
  Overdamped  میرای شدید
  Overshoot  فراجهش
  Insignificant poles  قطب‌های کم اثر
  Intelligent control  کنترل هوشمند
  Internal description  توصیف داخلی
  Inverse Nyquist plot  نمودار معکوس نایکویست
  Inverse unstable  معکوس ناپایدار
  Laplace transform  تبدیل لاپلاس
  Linear  خطی
  Load  بار
  Load disturbances  اغتشاشات بار
  Load impedance  امپدانس بار
  Log magnitude  لگاریتم دامنه
  Loop  حلقه
  Loop gain  بهره حلقه
  Lowpass filter  فیلتر پایین‌گذر
  Magnitude  دامنه
  Magnitude condition  شرط دامنه
  Mason’s gain formula  فرمول بهره میسن
  Maximum overshoot  فراجهش حداکثر
  Minimal realization  تحقق مینیمال
  Minimum phase  مینیمم فاز
  Mixed node  گره مخلوط
  Modern control  کنترل مدرن
  Motor shaft  شفت موتور
  Multiplicity  تعدد
  Multivariable control  کنترل چند متغیره
  Ramp error constant  ثابت خطای شیب
  Ramp function  تابع شیب
  Random  تصادفی
  Random noise  نویز تصادفی
  Realization  تحقق
  Reconstruction  بازسازی
  Reduced-order observer  رویشگر مرتبه کاهش یافته
  Reference input  ورودی مرجع
  Regulator  رگولاتور
  Relative damping ratio  نسبت میرایی نسبی
  Resonant frequency  فرکانس تشدید
  Resonant peak  مستیغ تشدید
  Response  پاسخ
  Rise time  زمان صعود
  Robust  مقاوم
  Root contours  مسیرهای ریشه
  Root locus  مکان ریشه
  Routh array  آرایه روث
  Routh criteria  معیار روث
  Rudder  سکان
  Semi-log paper  کاغذ نیمه‌لگاریتمی
  Sensitivity  حساسیت
  Series  سری
  Series compensation  جبرانسازی سری
  Servo  سرو
  Servomechanism  سرومکانیزم
  Setpoint  نقطه نشانده
  Parabolic error constant  ثابت خطای سهموی
  Parabolic function  تابع سهموی
  Parallel  موازی
  Path  مسیر
  Path gain  بهره مسیر
  Peak resonance  تشدید مستیغ
  Peak time  زمان تشدید
  Phase  فاز
  Phase crossover frequency  فرکانس تقاطع فاز
  Phase lag  پس‌فاز
  Phase lag-lead  پس‌پیش فاز
  Phase lead  پیش‌فاز
  Phase margin  حاشیه فاز
  Phase shift  انتقال فاز
  Phasor diagram  دیاگرام فازور
  Physical variables  متغیرهای فیزیکی
  Pitch  فراز
  Plant  دستگاه
  Polar plot  نمودار قطبی
  Pole  قطب
  Pole placement  جایابی قطب
  Pole-zero cancellation  حذف قطب-صفر
  Polynomial function  تابع چندجمله‌ای
  Process  فرایند
  Proper  سره، معمول
  Proportional-derivative  تناسبی-مشتقی
  Proportional-integral  تناسبی-انتگرال
  Takeoff point  نقطه خروج
  Time constant  ثابت زمانی
  Time delay  تأخیر زمانی
  Time domain  حوزه زمان
  Thrust  پیشرانه
  Tolerance  تلرانس
  Torsional spring constant  ثابت فنر پیچشی
  Torque  گشتاور
  Transfer function  تابع انتقال
  Transient response  پاسخ گذرا
  Transmittance  انتقال
  Uncertainty  نامعینی
  Undamped  میرانشده
  Underdamped  میرایی ضعیف
  Unit ramp input  ورودی شیب واحد
  Unit step  پله واحد
  Unknown system  سیستم ناشناخته
  Unstable  ناپایدار
  Velocity input  ورودی سرعت
  Zero  صفر
  Zero input response  پاسخ ورودی صفر
  Zero state response  پاسخ حالت صفر
  Ziegler-Nichols  زیگلر-نیکولز
  Settling time  زمان استقرار
  Signal flow graph  نمودار گذر سیگنال
  Singular  ویژه
  Sink  سینک
  Sinusoidal function  تابع سینوسی
  Solenoid  سولنوئید
  Source  منبع
  Spiral  حلزونی
  Spiral  اسپایرول
  Stability  پایداری
  Stabilization  پایدار سازی
  State  حالت
  State controllable  کنترل‌پذیر حالت
  State feedback  فیدبک حالت
  State matrix  ماتریس حالت
  State space  فضای حالت
  State transition matrix  ماتریس انتقال حالت
  State uncontrollable  کنترل‌ناپذیر حالت
  State variable  متغیر حالت
  State vector  بردار حالت
  Steady-state error  خطای حالت ماندگار
  Steady-state response  پاسخ حالت ماندگار
  Step error constant  ثابت خطای پله
  Step function  تابع پله
  Strictly proper  اکیدا‌سره، اکیداً معمول
  Summing point  نقطه جمع
  Superposition principle  اصل جمع شناسایی سیستم
  System identification  شناسایی سیستم
  System order  مرتبه سیستم
  System type  نوع سیستم
  Avalanche effect  اثر بهمن
  Abrupt junction  اتصال ناگهانی
  Acetone  استون
  Arrester, surge arrester  برقگیر، برقگیر
  Annealing  آنیل کردن
  Beveling  اریب کردن
  Bias Reverse  سوگیری معکوس
  Band gap  شکاف باند
  Brushless  بدون برس
  Buried oxide  اکسید مدفون
  Breakdown voltage  ولتاژ شکست
  Donor wafer  ویفر دهنده
  Body potential  پتانسیل بدنه
  Conduction band  باند هدایت
  Coating  پوشش
  Circulating third harmonic  هارمونیک سوم در حال گردش
  Doping  دوپینگ
  Donor  اهدا کننده
  Differential Current Protection  حفاظت جریان دیفرانسیل
  Device layer  لایه دستگاه
  Drain  زه کشی
  Devices  دستگاه‌ها
  Electron-hole pair  جفت الکترون-حفره
  Excitation System Stabilizer  تثبیت کننده سیستم تحریک
  Excitation Limiter and Protection Over  محدود کننده تحریک و محافظت بیش از حد
  Electrical interconnection  اتصال برق
  Electron mobility  تحرک الکترون
  Equivalent  معادل
  Forward bias  تعصب رو به جلو
  Field Ground Protection  حفاظت از زمین میدانی
  Flicker  سوسو زدن
  Fully-depleted  کاملاً تخلیه شده
  Floating-body effects  اثرات بدن شناور
  Guard ring  حلقه نگهبانی
  Gain Reduction Transient  کاهش نویز گذرا
  Generator Synchronizing  همگام سازی ژنراتور
  Ground-monitoring  مانیتورینگ زمینی
  Grounding  زمین کردن کامپیوتر
  Impulse level  سطح ضربه
  Inverter  معکوس کننده
  Implanted oxygen  اکسیژن کاشته شده
  Junction leakage  نشت اتصال
  Loss of excitation  از دست دادن هیجان
  Latch-up  لچ آپ
  Inrush current  جریان هجومی
  Implantation  کاشت
  Layout (area)  چیدمان (منطقه)
  Interface  رابط
  Low-power logic circuits  مدارهای منطقی کم مصرف
  Non-tripping  بدون زمین خوردن
  Negative Sequence Protection  محافظت از توالی منفی
  Off Line, Offline  آفلاین، غیربرخط
  Operating winding  سیم پیچ عملیاتی
  Overloading  اضافه بار
  Operating voltage  ولتاژ بهره برداری
  Passivation  منفعل شدن
  Power System Stabilizer  تثبیت کننده سیستم قدرت
  Power Factor  ضریب قدرت
  Positive sequence  دنباله مثبت
  Polycrystalline  پلی کریستال
  Power consumption  مصرف برق
  Punch-through  پانچ از طریق
  Restraining Relay  رله مهار
  Solenoid-activated brushless  براشلس فعال شده با شیر برقی
  Reverse Power Relay  رله برق معکوس
  Shaft driven  محور محور
  Stator Overcurrent Protection  حفاظت از جریان اضافه استاتور
  Stator Ground Protection  حفاظت از زمین استاتور
  Skin effect  اثر پوستی
  Switchgear  تابلو برق
  Silicon-on-insulator  عایق سیلیکون روی
  Short-channel effects  جلوه‌های کانال کوتاه
  Substrate  لایه
  Source  منبع
  Sidewall  دیواره کناری
  Small junction leakage current  جریان نشتی اتصال کوچک
  Shallow-trench-isolation  جداسازی کم عمق سنگر
  Thermal effect  اثر حرارتی
  Tunneling  تونل زنی
  Transient forcing capability  قابلیت اجبار گذرا
  Tripping  سکندری خوردن
  Triple harmonics  هارمونیک‌های سه گانه
  Under Excitation Limiter  تحت محدود کننده تحریک
  Undoped  دوپ نشده
  Volts-Hertz Limiter and Protection  محدود کننده و حفاظت ولت-هرتز
  Voltage Collapse  سقوط ولتاژ
  Voltage Magnitude  بزرگی ولتاژ
  Voltage frequency  فرکانس ولتاژ
  Voltage phase rotation  چرخش فاز ولتاژ
  Voltage phase angle  زاویه فاز ولتاژ
  Voltage Regulator  تنظیم کننده ولتاژ
  Zener effect  اثر زنر

از دست ندهید: کاربرد get و become در انگلیسی

سخن آخر

در این مطلب سعی کردیم فهرستی از بهترین و اصلی‌ترین لغات تخصصی رشته مهندسی برق را همراه با ترجمه فارسی برای شما جمع‌آوری کنیم. آشنایی با این لغات جدای از متخصصین رشته برق قدرت و الکترونیک، می‌تواند برای هر زبان‌آموزی نیز مفید باشد. امیدواریم از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید.

مطالب خواندنی: اصطلاحات شیمی به انگلیسی
اصطلاحات مهندس عمران به انگلیسی
اصطلاحات پزشکی به انگلیسی
اصطلاحات حقوقی به انگلیسی

 

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها