آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

700 لغت تخصصی رشته مهندسی شیمی به انگلیسی + ترجمه

لغات مهندسی شیمی به انگلیسی

رشته مهندسی شیمی یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین رشته‌های دانشگاهی به شمار می‌رود. آشنایی دانشجویان با لغات تخصصی این رشته نه‌ تنها برای موفقیت در کنکور ارشد و آزمون‌های ورودی دانشگاه‌های خارجی لازم است، بلکه برای ادامه کار در این حوزه نیز ضرورت دارد.
در این مقاله از آکادمی روان تلاش کرده‌ایم تا فهرستی از رایج‌ترین اصطلاحات و لغات تخصصی رشته مهندسی شیمی را برای شما گردآوری کنیم. با ما همراه باشید.

اطلاحات و لغات تخصصی رشته مهندسی شیمی همراه با ترجمه فارسی

لغات مهندسی شیمی

 

مطالعه کنید: لغات مهندسی عمران به انگلیسی

 Absolute humidity  رطوبت مطلق
  Absorption capacity  ظرفیت جذب
  Absorption rate  سرعت جذب
  Absorption tower  برج جذب
  Accumulation factor  ضریب تجمع
  Acentric factor  ضریب بی مرکزی
  Acetogenic  استوژنیک
  Acicular  سوزنی شکل
  Acid hydrolysis  هیدرولیز اسیدی
  Acid rain  باران اسیدی
  Acid sites  سایت‌های اسیدی
  Acid washing  اسید شویی
  Activated carbon  کربن فعال
  Activation function  تابع فعالسازی
  Active alumina  آلومینای فعال
  Active pharmaceutical ingredient  مواد دارویی فعال
  Active sludge process  فرایند لجن فعال
  Activity coefficient  ضریب فعالیت
  Activity measurement test  تست اندازه‌گیری فعالیت
  Additive  افزودنی
  Additives  افزودنی‌ها
  Adjustable parameters  پارامترهای قابل تنظیم
  Adsorption/regeneration  جذب و واجذب (احیا)
  Advanced oxidation  اکسایش پیشرفته
  Advanced treatment  تصفیه پیشرفته
  Aeration  هوادهی
  Affinity  میل ترکیبی
  Agglomeration  کلوخگی
  Air Gap Membrane Distillation  تقطیر غشایی با استفاده از فضای پر از هوا
  Air-gap distance  فاصله هوایی شکاف
  Algae  جلبک
  Alkaline Hydrolysis  هیدرولیز قلیایی
  Alkanolamine  آلکانول آمین
  Ammoxidation reaction  واکنش آموکسیداسیون
  Anaerobic condition  شرایط بی هوازی
  Anaerobic digester  هضم کننده بی هوازی
  Anaerobic treatment  تصفیه بی‌هوازی
  Annealing point  نقطه تابکاری
  Anodization time  زمان آندیزاسیون
  Anodized aluminium  آلومینیوم آنودایز شده
  Antibiotic-resistant  مقاوم به انتی بیوتیک
  Antifungi  ضد قارچ
  Antisolvent  ضد حلال
  Antisolvent crystallization  تبلور ضد حلال
  Baffled anaerobic reactor  راکتور بافل دار بی هوازی
  Ball valve  شیر توپی
  Balloting process  فرآیند رأی گیری مخفی
  Basic chemicals  مواد شیمیایی پایه
  Basicity  خاصیت بازی و قلیایی
  Batch reactor  راکتور ناپیوسته
  Bed  بالشتک
  Bending mode  حالت خمش
  Bimetallic catalyst  کاتالیست دوفلزی
  Binary interaction  برهم کنش دوتایی
  Bioaccumulation  تجمع زیستی
  Biodegradability index  شاخص زیست تخریب پذیری
  Biodegradable wastewater  فاضلاب زیست تخریب پذیر
  Biodiesel  بیودیزل
  Bioethanol  بیواتانول
  Biological oxygen demand  تقاضای اکسیژن زیستی
  Biomedical application  کاربرد زیست پزشکی
  Biomethanated  زیست متان سازی شده
  Bioreactor  بیوراکتور
  Biosorptive flotation  جذب زیستی با استفاده از شناورسازی
  Biosurfactant  بیوسورفکتانت
  Bleed valve  شیر هواگیری
  Block Flow Diagram  نمودار جریان بلوکی، نمودار جریان جعبه‌ای
  Bonding energy  انرژی پیوند
  Bore fluid  سیال حفره
  Boundaries  مرزها
  Box Benken  باکس بنکن
  Bran ash  خاکستر سبوس
  Branched molecules  مولکول‌های شاخه دار
  Brown field project  پروژه در حال تولید
  Bubble column slurry reactor  راکتور ستونی حبابی- دوغابی
  Bubbly flow  جریان حبابی
  Bulk diffusion  نفوذ توده‌ای
  Byproduct  محصول فرعی، محصول جانبی
  Calcination time  زمان آهکی شدگی
  Capillary condensation  تراکم مویرگی
  Capillary die  حدیده موئین
  Carbon budget  بودجهٔ کربنی
  Carbon nanowires  نانوسیم‌های کربنی
  Carbon nanotube  نانولوله کربنی
  Casting solution  ریخته گری محلول
  Catalyst regeneration  احیای کاتالیست
  Catalytic conversion  تبدیل کاتالیستی
  Catalytic oxidation  اکسیداسیون کاتالیستی
  Catalytic reduction  دودگیری کاتالیست
  Catalytic reforming unit  واحد تبدیل کاتالیستی
  Catalytic wet air oxidation  اکسایش کاتالیزوری مرطوب به کمک هوا
  Catalyzer  کاتالیزور
  Cathodic chamber  محفظه کاتدی
  Central composite design  طراحی مرکب مرکزی
  Centrifugal pumps  پمپ‌های گریز از مرکز
  Centrifuge  سانتریفیوژ
  Cetane number  عدد سِتان
  Chemical absorption  جذب شیمیایی
  Chemical demulsification methods  روش‌های امولسیون زدایی شیمیایی
  Chemical engineer  مهندس شیمی
  Chemical looping combustion  احتراق به کمک مدار شیمیایی
  Chemical synthesis  سنتز شیمیایی
  Chlorination  کلر زنی
  Chromatic aberration  اعوجاج رنگی
  Clarifier  لجن گیر
  Clearwater formation  سازند کلیرواتر
  Closure relation  رابطه بستاری
  CO2 absorption rate  نرخ جذب کربن دی اکسید
  Coal fly ash  خاکستر زغالسنگ
  Coalescer  سه جذب‌کننده آب، آبگیر
  Coated  کوت شده
  Coated grain  دانه پوشش دار
  Coating  پوشش‌دهی
  Co-current  جریان همسو
  Co-extrusion  اکستروژن همزمان
  Cold forming  شکل دهی سرد
  Combined diffusive  نفوذ ترکیبی
  Combined heat and power systems  سیستم ترکیبی تولید توان و حرارت
  Complementary methods  روش‌های تکمیلی
  Complexing salt  نمک تشکیل دهنده کمپلکس
  Composite  کامپوزیت
  Daughter polymer  پلیمر فرعی
  Decilication  سیلیس زدایی
  Decomposition temperature  دمای تجزیه
  Degree of saturation  درجه اشباع، میزان اشباع
  Demand  تقاضا
  Demister pad  پد دمیستر
  Demixing  جدایی
  Demulsifier  امولسیون شکت
  Dependent  وابسته
  Desalting  نمک زدایی
  Design analysis  تحلیل طرح
  Desulfurization process  فرایند گوگردزدایی
  Detection mode  حالت تشخیص
  Detectors  شناساگرها
  Detergent  پاک کننده، شوینده
  Dewatering efficiency  راندمان آبزدایی
  Dewatering process  فرایند آبزدایی
  Dichlorophenol  دی‌کلروفنول
  Die swell  تورم قالب
  Die-stamping  قالب گیری حدیده ای
  Dietary supplements  مکمل‌های خوراکی
  Difference equations  معادله تفاضلی
  Differential Thermal Analysis  آنالیز گرماسنجی تفاضلی
  Diffusion coefficients  ضرایب نفوذ
  Diffusivity selectivity  گزینش‌پذیری نفوذ
  Digital scale  ترازوی دیجیتال
  Dipolarophile  دوقطبی دوست
  Direct acid neutralization  خنثی‌سازی مستقیم با اسید
  Direct Contact Membrane Distillation  تقطیر غشائی با استفاده از تماس مستقیم
  Direct methanol fuel cell  پیل سوختی متانولی مستقیم
  Dissolution test  تست انحلال
  Dissolution-diffusion mechanism  ساز و کار انحلال نفوذ
  Distillation column  برج تقطیر
  Distillation device  دستگاه تقطیر
  Dithizone agent  شناساگر دیتیزون
  Docosahexaenoic  دوکوساهگزانوئیک
  Double block and bleed valve  شیر انسداد و تخلیه
  Double-junction electrode  الکترود دو اتصالی
  Dracocephalum Kotschyi Boiss  بادرنجبویه دنایی، زرین گیاه
  Draft standards  پیش نویس استانداردها
  Drag coefficient  ضریب مقاومت
  Draw Solution  محلول کشنده
  Drill cuttings  خرده سنگ‌های بدست آمده هنگام حفاری
  Dry impregnation  تلقیح خشک
  Dry jet-wet spinning  ریسندگی تر-خروج خشک
  Dry-jet wet spinning  ترریسی جت خشک
  Dry-wet spinning  ریسندگی خشک-تر
  Economizer  پیش گرمکن
  Eicosapentaenoic  ایکوساپنتانوئیک
  Elasticity number  عدد الاستیسیته
  Elastomer  الاستومر
  Electrochemical process  فرایند الکتروشیمیایی
  Electromagnetic field  میدان الکترومغناطیس
  Electron beam scanner  پویشگر پرتوی الکترونی
  Electron chanelling contrast  کنتراست کانالی الکترونی
  Electrophilic activation  فعال سازی الکترون دوستی
  Electrosorb  جذب الکتریکی
  Emission sources  منابع انتشار
  Emissions Control Areas  مناطق کنترل انتشار
  Empirical data  داده‌های تجربی
  Empty fruit bunches  شاخه‌های خالی از میوه
  Emulsified hydrocarbons  هیدروکربن‌های امولسیونه
  Endothermic  گرماگیر
  Entrainer  بهبود دهنده حلالیت
  Environmental chamber  محفظه محیطی
  Enzyme amylase  آنزیم آمیلاز
  Enzyme immobilization  تثبیت آنزیم
  Enzyme loading  بارگزاری آنزیم
  Enzymic hydrolysis  هیدرولیز آنزیمی
  Equilibrium condition  شرط تعادل
  equilibrium  تعادل
  esterification  استری سازی
  Eulerian  اویلری
  Eulerian descriptions  توصیف اولری
  Eulerian model  مدل اویلری
  excess functions  توابع مازاد
  exhaust system  سیستم خنک کننده
  exothermically  گرمازا
  experimental data  داده‌های تجربی
  extensional-hardening  سخت گردانی کرنشی
  extraction efficiency  بازده استخراج
  extraction yield  بهره استخراج
  falling rate period  دوره نرخ نزولی
  fast oil–water separation  جداسازی سریع نفت از آب
  fat bloom  سفیدک چرب
  fatty acid  اسید چرب, اسید چرب
  Fe3O4-chitosan  اکسیدآهن پوشیده شده از کیتوسان
  feasibility study report  طرح توجیهی
  feasible region  ناحیه قابل قبول
  feeding solution  محلول خوراک
  feeding system  سیستم خوراک دهی
  feedwater  آب تغذیه
  Fenton reagent  واکنشگر فنتون
  fenton’s reaction  واکنش فنتون
  fermentation  تخمیر
  field-width  عرض میدان
  film  فیلم, لایه
  film diffusion  نفوذ لایه‌ای
  finger-like  انگشت مانند
  finger-like macrovoid  حفره‌های بزرگ انگشت مانند
  finite-difference  تفاضل محدود
  Fischer-Tropsch catalyst  کاتالیست فیشر تروپس
  Fischer-Tropsch processes  فرایند فیشر–تروپش
  fixed bed reactor  راکتور بستر ثابت
  fixed packed bed  بستر پر شده ثابت
  flameless combustion  احتراق بدون شعله
  flammable  قابل اشتعال
  flash chromatography  کروماتوگرافی تابش لحظه‌ای
  flash dryer  خشک کن بادی
  flash point  نقطهٔ اشتعال
  flash tank  فلش تانک, مخزن جداسازی فاز مایع از گاز
  flow  جریان, جاری شدن
  flow injection analysis  آنالیز تزریق جریان
  Flow-accelerated corrosion  خوردگی شدت جریان
  fluid bed  بستر سیال
  Fluid catalytic cracking  شکافت کاتالیستی سیالی
  fluid loss  عصاره سیال
  fluidized bed  بستر سیال
  Fluidized bed catalytic cracking  کراکینگ کاتالیستی بستر سیال
  fluidized bed reactor  راکتور بستر سیال
  flux  سرعت جریان, ریزش, سیل
  force-field  میدان نیرو
  fortified yogurt  ماست غنی شده
  Forward Osmosis  اسمز پیش‌رونده
  Fourier transform infrared(FTIR)  طیف نگاری فروسرخ تبدیل فوریه
  fractional crystallization  تبلور جزء به حزء
  fractional extraction  استخراج جزء به جزء
  Gain Output Ratio  نرخ بهره‌وری خروجی
  game theories  تئوری بازی
  gamma alumina-supported catalyst  کاتالیست پایه گاما آلومینا
  gas anti-solvent technic  روش ضد حلال گازی
  Gas hold-up  نگه داشت گاز
  gas kinetic theory  نظریه جنبشی انرژی
  gas retention  ماندگاری گاز
  gas solubility  حلالیت گاز
  gaseous sensor  حسگر گازی
  gasification  گازی سازی, تبدیل کردن به گاز
  gas-lift bioreactor  زیست واکنشگر گاز رانی
  gasoline cutting  برش بنرین
  genethic algorithm  الگوریتم ژنتیک
  geometric programming  برنامه ریزی هندسی
  gilding  طلاکاری
  glass transitional temperature  دمای تبدیل شیشه‌ای
  glutaraldehyde  گلوتارآلدهید
  good gain  بهره برتر
  grab sample  نمونه لحظه‌ای
  graphyne  گرافین
  Green field  میدان کشف شده
  Grephen oxide  اکسید گرافن
  ground heave  بالا آمدگی زمین
  guide rod  میله راهنما
  gum arabic  صمغ عربی
  gunbarrel  مخزن جدا کننده آب
  hazard management  مدیریت خطر
  heat transfer  انتقال گرما
  Heat – exchanger  مبدل حرارتی
  heat transfer capacity  ظرفیت انتقال حرارت
  heat absorption  جذب حرارت
  heat-resistant  مقاوم گرمایی
  Henry Isotherm  همدمای هنری، ایزوترم هنری
  heterogeneous catalysts  کاتالیزورهای نامتجانس
  highly reactive  بسیار فعال
  hollow fibre membranes  غشاهای الیاف توخالی
  hollow-fiber membranes  غشاهای الیاف توخالی
  hudrophobicity  آبگریزی
  humulone  هومولون
  hydraulic oil  روغن هیدرولیک
  hydraulic retention time  زمان ماند هیدرولیکی
  hydrodealkylation  هیدرودآلکیلاسیون
  Hydrodynamics  هیدرودینامیک
  hydrogen bonds  پیوندهای هیدروژنی
  hydrogen-assisted desulfurization  گوگردزدایی هیدروژنی
  hydrogenolysis  هیدروژن کافت
  hydropane opal  اوپال هیدروفان
  hydrophilic properties  آبدوستی
  hydrophilicity  آب دوستی
  hydrothermal method  روش هیدروترمال
  hydroxyl group  گروه هیدروکسیلی
  hypothesis testing  آزمون فرض
  ikorc  شرکت پالایشگاه نفت امام خمینی
  immersion precipitation  ته‌نشینی شناوری
  immobilization  تثبیت
  impinging stream  جریان برخوردی
  impller  پروانه
  impregnation  تلقیح
  incipient wetness impregnation  تلقیح آبی
  industrial sludge  لجن صنعتی
  Industrial Town  شهرک صنعتی
  inertia  ماند، لختی
  infrared spectrometry analysis  آنالیز طیف سنجی مادون قرمز
  injection nozzles  نازل‌های تزریق
  inlet feed  خوراک ورودی
  inorganic filter  فیلتر غیرآلی
  inspection  بازبینی، بازرسی، معاینه
  intensity of faulting  شدت گسلش
  interefere  تداخل
  interfacial  بین سطحی
  interfacial tension  کشش بین سطحی
  inter-layer diffusion  نفوذ بین لایه‌ای
  interlocks  قفل و بست
  intermixing  آمیختن
  inter-molecular force  نیروی بین مولکولی
  inter-molecular forces  نیروهای بین مولکولی
  International conventions  معاهده‌های بین المللی
  interpenetrated networks  شبکه‌های در هم نفوذ کرده
  Intraformational seals  درزبندهای بین سازندی
  intraparticle diffusion  نفوذ بین ذره‌ای
  inversion temperature  دمای وارونگی
  Inviscid flow  جریان غیر چسبنده
  Ion Concentration Polarization  قطبی شدن غلظت یون
  Ion Transport Membranes  غشاهای انتقال یون
  ionic  یونی
  ionic exchange  تبادل یونی
  ionophere  یون دوست
  ion-selective  یون گزین
  isobutane  ایزوبوتان
  isocyanates  ایزوسیانات
  isosteric heat of adsorption  گرمای ایزوستریک جذب
  isoterm  ایزوترم
  Lagrangian  لاگرانژی
  laminar flow  جریان آرام
  Land filling  خاکچال کردن
  landfill leachate  شیرابه زباله
  leachate treatment  تصفیه شیرابه
  lead solution  محلول سرب
  leaking  نشتی
  Levenberg–Marquardt  روش لونبرگ – مارکورات
  Levenberg–Marquardt algorithm  الگوریتم لونبرگ-مارکاد
  light emitting diode  دیودهای نورافشان
  linear chain  زنجیره خطی
  Liquefied petroleum gas  گاز مایع
  liquid entry pressure  فشار ورود مایع به منافذ
  liquid fuels  سوخت‌های مایع
  liquid phase  فاز مایع

مطالعه کنید: 50 جملات فلسفی انگلیسی


  lithium bromide  لیتیوم بروماید
  lockout  قفل زنی
  log-normal probability paper  کاغذ احتمال نرمال لگاریتمی
  lupulone  لوپولون
  macrovoid  حفره بزرگ
  magentic beads  ذرات مغناطیسی
  Magnetic nanoparticles  نانوذرات مغناطیسی
  magnetometry  مغناطیس‌سنجی
  make-up stream  جریان جبرانی
  malignent  بدخیم
  manufacturing company  شرکت تولیدی
  marine gasoil  نفت و گاز دریایی
  mass action model  مدل عملیات جرمی
  mass balance  موازنه جرم
  Mass distribution  توزیع جرم
  mass flowrate  دبی جرمی
  mass transfer  انتقال جرم
  master key  شاه کلید
  Material Safety Data Sheet  برگهٔ اطلاعات ایمنی مواد
  median rank  رتبه میانه
  Membrane bioreactors  بیورآکتور غشایی
  membrane distillation  تقطیر غشایی
  Membrane fouling  گرفتگی غشا
  membrane gas separation  جداسازی گاز توسط غشاء
  membrane module  مدول غشایی
  membrane separation  جداسازی غشایی
  Merox process  فرآیند مراکس، فرآیند اکسایش مرکاپتان
  mesh membranes  غشاهای مشبک
  Meso-Porous  میان‌متخلخل
  metalworking  فلزکاری
  methanogenic  متانوژنیک
  methanol conversion  تبدیل متانول
  microbial electrolysis cell  سلول الکترولیز میکروبی
  microchannel  میکروکانال، کانال
  microfluidizer  ریزسیال‌ساز
  microreactor  میکروراکتور
  mild condition  شرایط ملایم
  Miller indices  اندیس‌های میلر
  mineral trapping  حبس معدنی
  mixed membrane  غشای ترکیبی
  mixed refrigerant  مبرد آمیخته
  mixing time  زمان اختلاط
  mixing  اختلاط
  molar weight  وزن مولی
  molecular weight  وزن مولکولی
  molecular conformation  صورت بندی مولکولی
  Molecular diffusion  پخش مولکولی
  Molecular diffusion coefficient  ضریب پخش مولکولی
  nanoparticle  نانوذره
  nanoporous membrane  غشای نانومتخلخل
  nanosheet  نانوصفحه
  naphtha reforming  ریفرمینگ نفتا
  natural gas liquids  مایعات گاز طبیعی
  Navier–Stokes equations  معادلات ناویر استوکس
  near-critical liquid  مایع شبه بحرانی
  Nernst slope  شیب نِرْنستی
  newton’s equation of motion  معادله حرکت نیوتنی
  nitroaromatic  نیتروآروماتیک
  noble catalysts  کاتالیزور نجیب
  nodular structure  ساختار گنبدی
  non-cooperative approach  رویکرد ناهمکارانه
  Nonferrous metal  فلز غیرآهنی
  nonrandom two liquid  دو مایع غیر تصادفی
  non-sharp separation  جداسازی غیر کامل
  non-solvent  غیر حلال
  non-uniform grid  شبکه غیریکنواخت
  numerical simulation  شبیه‌سازی عددی
  objective function  تابع هدف
  Octane number  عدد اکتان
  off-gas  گاز خروجی
  ohmic loss  اتلاف اهمی
  Ohm’s law  قانون اهم
  oil palm  نخل روغنی
  Oil palm ash  خاکستر روغن نخل
  Oil recovery  برداشت نفت
  oil swelling  متورم شدن نفت
  oil-derived  مشتق از نفت
  olefine  اولفین
  Olive leaf  برگ زیتون
  olive leaf extract  عصاره برگ زیتون
  Online measurement  اندازه‌گیری آنلاین
  on-line sampling  نمونه‌برداری درون خطی
  operating variable  متغیر عملیاتی
  Optical coherence tomography  مقطع نگاری همدوس اپتیکی
  optimal sample  نمونه بهینه
  optimum temperature  دمای بهینه
  outdoor environment  محیط بیرون
  overhead circuit  مدار بالادست
  Oxygen Transport Membranes  غشاهای انتقال اکسیژن
  oxygenated hydrocarbon  هیدروکربن اکسیژنه
  Ozonation  اوزون زنی
  packed bed dryer  خشک کن بستر متراکم
  packing density  چگالی فشردگی
  padlocks  قفل آویز
  Para Chlorella microalgae  ریزجلبک پاراکلرلا
  paraquat  پاراکوات
  parmaceutical  دارویی
  partial oxidation  اکسیداسیون جزئی
  particle image velocimetry  سرعت سنجی با تصویربرداری از ذرات
  particles collisions  برخورد ذرات
  PCC process  فرآیند جمع‌آوری پسا احتراقی کربن
  Pendant drop  قطره آویزان
  percolation  شبکه شدگی
  permeance  تراوش پذیری
  Permselectivity  نفوذگزینی
  perm-selectivity  نفوذگزینی
  perovskites  پروسکایت‌ها
  Pervaporation  تراوش تبخیری
  petrochemical wastewater  پساب پتروشیمی
  petroleum products  فرآورده‌های نفتی
  PFD  نمودار جریان فرآیند
  pH swings  تغییرات pH، نوسانات pH
  phase  فاز، بخش
  phase equilibria  تعادلات فازی
  phase inversion process  فرایند وارونگی فاز
  photochemical  فوتوشیمیایی
  physical properties  خواص فیزیکی
  Physiochemical properties  خواص فیزیکی شیمیایی
  pickling  اسیدشویی
  PID controller  کنترل کنندهٔ PID
  pinch analysis  تحلیل پینچ
  Pinch technology  فناوری پینچ
  piperazine  پیپرازین
  pipette tip  سرسمپلر
  plant trip  توقف ناگهانی کارخانه
  plasticization suppression  ممانعت از نرم شدن
  plug flow  جریان پیستونی
  plug-flow  جریان پلاگ (جریان پیستونی)
  polar  قطبی
  polar parameter  پارامتر فوق‌بحرانی
  poly-thiophene  پلی تیوفن
  Polyaddition  پلیمریزاسیون افزایشی
  polyaromatic  چند حلقوی
  polyhedra  چندوجهی
  polymer lean phase  فاز رقیق از پلیمر
  polymeric hollow fiber membrane  غشاءهای الیاف پلیمری توخالی
  polymeric hollow fibers  الیاف توخالی پلیمری
  quenching  فرونشانی
  radical polymerization  پلیمریزاسیون رادیکالی با انتقال اتم
  radius of gyration  شعاع چرخش
  raw spent wash  پساب مستعمل تصفیه نشده
  reaction rate  نرخ واکنش
  reactor performance  عملکرد راکتور
  re-boiler  ریبویلر
  recirculation  بازچرخانی
  Reductant  کاهنده
  reference electrodes  الکترودهای مرجع
  refinery spent caustic  کاستیک مستعمل پالایشگاهی
  reforming unit  واحد ریفورمینگ
  Refractive index parameter  شاخص شکست نور
  Refractivity Intercept  ضریب شکست قطع
  refrigeration cycle  چرخهٔ سردسازی
  Release of immobilized enzyme  تست رهایش آنزیم تثبیت شده
  repair workshop  کارگاه تعمیرات
  research & development  پژوهش و توسعه
  residence time  زمان اقامت
  residential camp  کمپ مسکونی
  residual trapping  حبس پسماند
  retention time  زمان ماندگاری
  return of capital period  دوره بازگشت سرمایه
  Rice Husk Ash  خاکستر پوسته برنج
  ring opening reactions  واکنش‌های حلقه گشا
  Risk Model  مدل خطر
  Rotating packed bed  بستر پر شده چرخان
  roughness tester  سختی سطح
  Salt Rejection  دفع نمک
  scavenger column  ستون رمق گیر
  scope for growth  توان رشد
  scope of work  گستره کاربرد
  scrubbing column  برج جاذب
  seamless  بدون درز
  sedimentary basins  حوضه‌های رسوبی
  seed crystal  بلور دانه‌ای
  SEM microscope  میکروسکوپ الکترونی روبشی
  sensory analysis  آنالیز سنسوری
  separation  جدایی، تفکیک، جدایش
  separation process  فرایند جداسازی
  sequential synthesis  سنتز متوالی
  series PID controller  کنترلر PID سری
  shaker machine  دستگاه شیکر
  shell-and-tube heat exchanger  مبدل حرارتی پوسته و لوله
  shrinking core model  مدل هسته کوچک شونده
  sigmoidal-shape  هلالی شکل
  silica coating  پوشش سیلیکایی
  silver nitrate  نیترات نقره
  single loop algorithm  الگوریتم تک حلقه‌ای
  singular pressure drop  افت فشار منفرد
  size-exclusion mechanism  مکانیزم اندازه طردی
  slip velocity  سرعت لغزش
  sludge blanket  بستر لجن
  slurry reactor  راکتور دوغابی
  Smoothness  همواری
  soaking test  تست خیساندن
  sole-gel  سل ژل
  solute separation  جداسازی مواد محلول
  solute transport  انتقال مواد محلول
  Solution trapping  حبس محلولی
  Sorption  جذب
  south pars field  میدان پارس جنوبی
  space velocity  سرعت فضایی
  Spacers  فاصله دهنده‌ها
  Speciality chemicals  مواد شیمیایی تخصصی
  specific surface areas  مساحت سطح ویژه
  spent carbon  کربن مستعمل
  spent caustic  کاستیک مستعمل
  spherical  کروی
  Spin Coating  لایه نشانی چرخشی
  spin trapping technique  تکنیک حبس اسپین
  tackifiers  تکی فایر
  Tagout  برچسب زنی
  tail gas  گاز انتهایی، گاز پسماند، گاز مازاد
  take-up speed  سرعت پیچیدن
  tandem cycloaddition  حلقه زایی زنجیره‌ای
  target product  محصول هدف
  task group  کارگروه
  tautomerism  توتومری
  technical committees  کمیسیون‌های فنی
  Technology Readiness Level  سطح آمادگی فناوری
  TEM microscope  میکروسکوپ الکترونی انتقالی
  Temperature Control System  سیستم کنترل دما
  Temperature Sensitivity  حساسیت به دما
  template polymerization  پلیمریزاسیون الگو
  tensile yield strength  استحکام تسلیم کششی
  temperature  دما
  terminal velocity  سرعت حد
  Teucrium polium L.  کالپوره
  thermal annealing  ترمیم حرارتی
  thermal boundary layer  لایه مرزی حرارتی
  thermal hydrolysis  آبکافت حرارتی، هیدرولیز حرارتی
  thermally rearranged  بازآرایی شده به کمک حرارت
  Thermodynamic modeling  مدلسازی ترمودینامیکی
  thermometer  دماسنج
  Thiele modulus  ضریب تیل
  thin layer chromatography  کروماتوگرافی لایه نازک
  through circulation dryer  خشک کن جریان سراسری
  time evolution  تکامل زمانی
  Total organic carbon  کربن آلی کل
  Traceability  قابلیت ردیابی
  training algorithm  الگوریتم آموزش
  trans-esterification  میان استری سازی
  transesterification process  ترانس استرافیکاسیون
  trans-estrification  میان استری سازی
  transfer line exchanger  تبادلگر خط انتقال
  translational diffusion  نفوذ انتقالی
  trans-membrane  تراغشایی
  Trans-Membrane Pressure  فشار تراغشائی
  transport efficiency  بازدهی انتقال
  Trickle bed  بستر قطره‌ای
  trickle bed reactor  راکتور بستر قطره‌ای (چکه‌ای)
  tri-ethylene glycol  تری‌اتیلن‌گلیکول
  trimetallic catalysts  کاتالیست های سه فلزی
  triplet oxygen  اکسیژن سه تایی
  tubular packed reactor  راکتور لوله‌ای بستر آکنده
  Ugi-type reaction  واکنش یوگی
  Ultrafiltration  فراپالایش
  uncertain parameters  پارامترهای عدم قطعیت
  unit cell  سلول واحد
  universal quasi-chemical  شبه شیمیایی جامع
  upsets  اختلالات
  vacuum bottom  ته مانده برج خلأ
  vacuum distillation tower  برج تقطیر خلأ، برج خلأ
  vacuum flitartion  فیلتراسیون خلأ
  Vacuum gas oil  نفت گاز خلأ
  Vacuum Membrane Distillation  تقطیر غشائی تحت خلأ
  vending machine  ماشین فروش خودکار
  vibrated bed dryer  خشک کن بستر ارتعاشی
  visbreaking unit  واحد غلظت شکن، واحد کاهش گرانروی
  viscosity  وسکوزیته
  Visual quality  کیفیت ظاهری
  volumetric fraction  کسر حجمی
  water flux  شار آب
  water pollution  آلودگی آب
  water splitting  شکافت آب
  water-gas shift reaction  واکنش انتقال آب-گاز
  wet air oxidation  اکسایش مرطوب به کمک هوا
  Wet air oxidation (WAO)  اکسیداسیون با هوای مرطوب
  wet bulb temperature  دمای حباب‌تر
  wet wall tower  برج دیواره مرطوب
  wicking  جذب فیتیله ای، جذب مویینه
  Workmanship  طرزکار، استادی، مهارت
  Works approval  تأیید عملیات
  zinc coated steel  فولاد پوشش داده شده با روی

کلیک کنید: جهت های جغرافیایی به انگلیسی

سخن آخر

در این مطلب سعی کردیم تا فهرستی جامع از رایج‌ترین اصطلاحات و لغات تخصصی رشته مهندسی شیمی را برای شما جمع‌آوری کنیم. امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها