آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

تفاوت through و across و over و above در زبان انگلیسی

تفاوت بین through و across و over و above در زبان انگلیسی

تفاوت through و across و over و above در زبان انگلیسی از سری مسائلی است که زبان‌آموزان را گاهی به چالش می‌اندازد و آن‌ها هنگام  یادگیری زبان انگلیسی و استفاده از این کلمات گیج می‌شوند.

به عنوان مثال همین دیروز بود که یکی از دانش‌آموزانم داشت برایمان از اتفاقاتی که شب پیش برایش افتاده بود صحبت می‌کرد و ناگهان این جمله را گفت: “Finally I went to bed and my sister put a blanket above me.” و من در جواب این پاسخ را به او دادم: “What a kind sister! She put a blanket over you.”

من در پاسخ سعی کردم تا اشتباهش را با تغییر کلمه‌ای که استفاده کرده بود به او نشان دهم. شاید الان با خود بگویید که جمله‌ی دانش‌آموز من از لحاظ گرامری مشکلی ندارد و حتی کلمه‌ی over و above هر دو برای اشاره به چیزی که بالاتر از چیز دیگری قرار بگیرد استفاده می‌شوند؛ اگر به این موضوع فکر می‌کنید باید بگویم که سخت در اشتباه‌اید!

تفاوت through و across و over و above در زبان انگلیسی موضوع این سری از مقالات سایت آکادمی روان است و اگر شما نیز به دنبال این هستید که تفاوت این کلمات با یکدیگر را متوجه شوید و به درستی از آن‌ها استفاده کنید، این مقاله را از دست ندهید.

 

تفاوت بین through و across و over و above

  در زبان انگلیسی Across

کلمه‌ی across در زبان انگلیسی هم به عنوان حرف اضافه و هم به عنوان قید (قید مکان) استفاده می‌شود. across در زبان انگلیسی به معنی «طرف دیگر یک چیز» یا «از یک طرف به طرف دیگر یک چیزی» است و اصولا برای کلماتی استفاده می‌شود که گوشه، طرف یا حد معینی داشته باشند؛ مانند یک شهر، رود یا جاده.

[PREP]Across the room, she could see some old friends. She got up and went to join them.

او می‌توانست چند دوست قدیمی را آن طرف اتاق ببیند. برخاست و رفت تا به آن‌ها ملحق شود. (در اینجا across به عنوان حرف اضافه به کار رفته است.)

My neighbour came [ADV]across to see me this morning to complain about our cat.

همسایه‌ام امروز صبح به دیدنم آمد  تا در مورد گربه‌یمان شکایت کند. (فعل came across به معنی کسی را شانسی ملاقات کردن و کلمه‌ی across به عنوان قید استفاده شده است.)

برای بهتر یادگرفتن کاربرد کلمه‌ی across در زبان انگلیسی به مثال‌های زیر توجه کنید:

We took a boat [PREP]across the river.

(برای رفتن) به آن طرف رودخانه یک قایق گرفتیم.

The road was so busy that we found it difficult to get [ADV]across.

جاده آنقدر شلوغ بود که رَد شدن از آن (رفتن از طرفی به طرفی دیگر) برایمان سخت بود.

همچنین می‌توان برای گفتن اینکه چیزی در طول یا امتداد چیز دیگری کشیده می‌شود یا امتداد می‌یابد از کلمه‌ی across استفاده کرد؛ مانند:

She divided the page by drawing a red line across it. Then she cut it in two.

او با کشیدن یک خط قرمز در طول صفحه آن را تقسیم کرد. بعد آن را به دو قسمت بُرید.

مخصوصا در زبان انگلیسی آمریکایی، برای اشاره به افراد یا اجسامی که در جهت مخالف یا طرف دیگر قرار دارند از across from استفاده می‌شود. مانند:

The pharmacy is across from the Town Hall.

داروخانه طرف دیگر ساختمان شهرداری است.

Helen’s office is just across from mine.

دفتر کار هلن درست رو‌به روی دفتر کار من است.


Across در زبان انگلیسی همچنین برای تاکید بر همزمان انجام شدن کاری در خیلی از مناطق و مکان‌ها نیز استفاده می‌شود و اصولا به صورت سرتاسر ترجمه می‌شود؛ مثلا در یک شهر یا کشور.

She’s opened coffee shops across the city and they’re very successful.

او کافی‌شاپ‌هایی را در سرتاسر شهر باز کرده و آن‌ها بسیار موفق‌اند.

Across the country, people are coming out to vote for a new president.

در سرتاسر کشور، مردم دارند می‌آیند تا به رئیس جمهور جدید رأی بدهند.

مطالعه کنید: گرامر کاربردی none در انگلیسی

 در زبان انگلیسی Over

کلمه‌ی over در زبان انگلیسی را هم به عنوان حرف اضافه و هم به عنوان قید می‌توانیم استفاده کنیم تا نشان دهیم که چیزی در محلی بالاتر از چیز دیگری قرار دارد و گاهی اوقات شامل حرکت از سمتی به سمت دیگر نیز می‌شود؛ مانند:

From the castle tower, you can see [PREP]over the whole city.

از برج قلعه، می‌توانی از بالا کل شهر را ببینی.

We toasted marshmallows [PREP]over the fire.

ما مارشمالوها را روی آتش برشته کردیم. (در اینجا منظور از روی آتش، همان بالای آتش گرفتن است)

We drove high up [PREP]over the mountains on a narrow dangerous road.

ما بر فراز کوه‌ها و روی جاده‌ای بارک و خطرناک به سمت بالا رانندگی کردیم.


کلمه‌ی over در انگلیسی می‌تواند با فعل Come همراه شود و به معنی سرزدن و رفتن به خانه‌ی کسی باشد.

You must come [ADV]over and have dinner with us some time.

تو باید یک وقتی به خانه‌ی ما بیای و شام را پیش ما باشی.

نکته: وقتی کلمه‌ی over به عنوان قید به کار می‌رود، معنی همانند کلمه‌ی across پیدا می‌کند:

We walked over to the shop. (or We walked across to the shop – the shop is on the other side of the road)

ما به طرف مغازه قدم زدیم. (در اینجا مغازه در طرف دیگر جاده قرار دارد)

I was going across to say hello when I realised that I couldn’t remember his name. (or I was going over to say … meaning ‘to the other side of the street or room’)

من داشتم به آن طرف می‌رفتم تا سلام کنم که متوجه شدم که نمی‌توانستم نامش را به یاد بیارم. (در اینجا آن فردی که می‌خواستیم با او صحبت کنیم در طرف دیگر اتاق یا خیابان قرار دارد)

نکته: اگر شيء‌ای که در بالای شيء دیگری قرار می‌گیرد با آن تماس داشته باشد باید از کلمه‌ی over استفاده کنیم.

She put a scarf over her neck.

او یک روسری روی گردنش پوشید. (در اینجا روسری روی گردن قرار می‌گیرد و در اصل با یکدیگر تماس دارند)

از دست ندهید: تفاوت گرامر never و ever در زبان انگلیسی

Through در زبان انگلیسی

Through در زبان انگلیسی به معنی وارد شدن از انتهای یک چیزی و از انتهای دیگر آن خارج شدن است، در اصل حرکتی از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر یک چیز که در آن فرد یا شیء حرکت کننده در داخل چیز دیگری قرار دارد.

هنگام استفاده‌ی کلمه‌ی Through باید به یاد داشته باشیم که منظور از حرکت، حرکتی است که در داخل یک چیز یا محلی بسته انجام می‌شود و دارای محدودیت‌هایی از بالا، پایین یا اطراف است مانند جنگل، جمعیتی از افراد، تونل یا بوته‌زارهای بلند.

I looked outside through the window.

من از داخل پنجره به بیرون نگاه کردم.

You can look outside through the keyhole.

می‌توانی از داخل سوراخ کلید به بیرون نگاه کنی.

One must go through the treatment, to cure the disease.

یک نفر باید تحت درمان قرار بگیرد تا بیماری درمان شود.

As she has been through a bad experience, in marriage, she doesn’t trust people easily.

چونکه او داخل یک تجربه‌ی بد حاصل از ازدواج بوده است، به راحتی به افراد اعتماد نمی‌کند.

کلیک کنید: تفاوت بین some و some of در انگلیسی

Above  در زبان انگلیسی

کلمه‌ی above در انگلیسی هم به عنوان حرف اضافه و هم به عنوان قید استفاده می‌شود و زمانی از آن استفاده می‌کنیم که خواسته باشیم به شئ یا کسی که در محلی بالاتر یا موقعیتی بالاتر از شئ و فرد دیگری قرار دارد اشاره کنیم. هرچند باید به این نکته توجه کنیم که این اشیا با یکدیگر مستقیم در تماس نباشند؛ مانند:

There is a nail above the window.

یک میخ بالای پنجره وجود دارد. (در اینجا میخ و پنجره تماسی با یکدیگر ندارند و صرفا میخ در بالای پنجره قرار دارد)

نکته: برای اینکه بگوییم که چیزی یا موقعیتی بالاتر یا بیشتر از حد مشخصی است می‌توانیم از above استفاده کنیم.

The temperature is above 50 degrees in summers.

دمای هوا در تابستان‌ها بالاتر از 50 درجه است.

She values money above anything else.

او برای پول بیشتر از هر چیز دیگری ارزش قائل است.

above و over و across و through تفاوت بین

  1. تفاوت بین through و across و over و above زمانی که بخواهیم در مورد حرکت چیزی یا کسی از طرفی به طرفی دیگر یا در داخل چیز یا موقعیتی حرف بزنیم به وضوح به چشم می‌‌آید.

اگر حرکت در داخل چیز دیگر یا موقعیتی انجام شود در این صورت باید از through به جای across استفاده کنیم.

I love walking through the forest. (through stresses being in the forest as I walk)

من قدم زدن در داخل جنگل را دوست دارم. (در اینجا کلمه‌ی through تاکید بر بودن در جنگل را هنگام قدم زدن دارد)

Not: I love walking across the forest.  ❌


When my dog runs through long grass, it’s difficult to find him. (through stresses that the dog is in the grass)

وقتی سگم به طرف سبزه‌های بلند می‌دود، پیدا کردنش سخت است. (در اینجا باز through تاکید بر بودن سگ در داخل سبزه‌ها دارد)

Not: When my dog runs across long grass … ❌

We cycled through a number of small villages.

ما سرتا سر تعدادی از روستاهای کوچک دوچرخه سواری کردیم.

Not: We cycled across a number of small villages. ❌

مطالعه کنید: آموزش گرامر Where و کاربرد های آن

  1. یکی دیگر از تفاوت‌های through و across و over و above در زمان انجام آن حرکت نیز است؛ به طوریکه اگر خواسته باشیم یک بازه‌ی زمانی خاصی را از ابتدا تا انتها بیان کنیم، در زبان انگلیسی آمریکایی غالبا از کلمه‌ی through استفاده می‌کنیم. هرچند در انگلیسی بریتانیایی از حروف اضافه‌ی from و to/till استفاده می‌شود.

The office is open Monday through Friday, 9 am–5 pm. (preferred British form: from Monday to Friday)

دفتر از دوشنبه تا جمعه، از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر باز است.

  1. یکی دیگر از تفاوت‌های through و across و over و above که بسیاری را به اشتباه می‌اندازد، این است که اگر خواسته باشیم مدت زمان خاصی را از ابتدا تا انتها با ذکر شماره یا تاریخ خاصی بیان کنیم در این صورت از کلمه‌ی over استفاده می‌کنیم.

Over the last few days, I have been thinking a lot about quitting my job.

در طی چند روز گذشته، خیلی به ترک کردن شغلم فکر کرده‌ام.

  1. تفاوت دیگری که بسیار قابل توجه است این است که زمانی که بخواهیم بگوییم که چیزی در طول یا امتداد چیز دیگری امتداد می‌یابد یا پخش می‌شود، باید از across استفاده کنیم و نه از on.

The papers were spread across the table.

برگه‌ها در امتداد (در طول) میز پخش شده بودند.

Not: The papers were spread on the table.

کلیک کنید: قید مقدار یا adverbs of degree در زبان انگلیسی

  1. یکی دیگر از تفاوت‌های بین through و across و over و above، استفاده‌ی درست از کلمات over و above است. هرچند از هردوی این کلمات برای صحبت در مورد محل، موقعیت و بلندی چیزی استفاده می‌شود، کاربردشان ممکن است متفاوت باشد.

اگر چیزی بالاتر از چیز دیگری قرار داشته باشد، می‌توانیم بگوییم که شئ یا چیز اولی در بالا یا روی شئ دومی قرار دارد و برای آن می‌توان از هر دو کلمات over و above استفاده کرد؛ مانند:

He opened a cupboard above the sink.

او کابینت بالای سینک را باز کرد.

There was a mirror over the fireplace.

بالای شومینه یک آیینه بود.


اما اگر شيء اولی خیلی بالاتر از شيء دومی قرار داشته باشد، در این صورت تنها از کلمه‌ی above استفاده می‌کنیم.

We heard a noise in the apartment above ours.

ما از آپارتمان بالای آپارتمان خودمان صدایی شنیدیم.


تفاوت دیگری که بین over و above وجود دارد این است که اگر شئ اولی بالای شئ دومی قرار بگیرد در حالیکه شئ اول در حال حرکت باشد در این صورت نیز از over استفاده می‌کنیم.

A plane flew over the city.

هواپیما در بالای شهر پرواز کرد.


هنگامی که اندازه یا مقیاس چیزی از چیز دیگری بالاتر باشد می‌توان از هر دوی این کلمات استفاده کرد؛ اما اگر تعداد یا عدد مشخصی داشته باشیم در این صورت نباید از above بلکه باید از over استفاده کرد.

She had over thirty pairs of shoes.

او بیشتر از 30 جفت کفش دارد.

Not: She had above thirty pairs of shoes.

را به یاد آوریم؟ across  وthroughچگونه تفاوت بین

بهترین راه یادآوری تفاوت بین across و through این است که هر موقع در مورد حرکت یک چیزی از یک انتها به انتهای دیگر اما در درون چیز یا موقعیتی صحبت کنیم از کلمه‌ی through استفاده می‌کنیم مانند یک تونل، پنجره و …. هرچند اگر محیطی که حرکت در آن انجام می‌گیرد باز باشد یا محدودیتی نداشته باشد از کلمه‌ی across استفاده می‌کنیم.

مطالعه کنید:‌ گرامر whose در زبان انگلیسی 

چگونه  تفاوت بین over و above را به یاد آوریم؟

بهترین روش برای یادآوری تفاوت بین over و above این است که اگر چیزی یا کسی بالاتر از شئ یا فرد دیگری قرار دارد و آن‌ها با یکدیگر تماسی ندارند باید از above و اگر با یکدیگر تماسی داشتند یا شئ اولی روی شئ دومی قرار می‌گیرد، باید از over استفاده کرد.

 

سخن پایانی

از اینکه تا پایان این مقاله با ما همراه بودید از شما متشکریم و امیدواریم برایتان مفید بوده باشد. در این مقاله سعی کردیم تا با زبانی آسان و مطالبی دسته‌بندی شده تفاوت بین through و across و over و above، تفاوت بین over و above و تفاوت بین across و through را برایتان توضیح دهیم.

برای آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد رایگان شما می‌توانید بر روی همین متن کلیک کنید و با منابع و مقاله‌های متنوع زبان انگلیسی را به آسانی فرا بگیرید. در صورت داشتن هرگونه سوال آن را در قالب کامنت با ما در میان بگذارید تا به آن‌ها پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله در:
به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید
ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%