جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

درس اول زبان انگلیسی هشتم + پاسخ تمرینات

درس اول زبان هشتم
گیف دوره جامع

درس اول زبان انگلیسی هشتم از مهم‌ترین درس‌های این پایه بوده که در آن نکات گرامری در مورد ضمایر اشاره و پرسیدن سوال با Where مطرح می‌شود. در این مقاله از آکادمی روان همراه ما باشید تا درس اول زبان انگلیسی هشتم را به صورت کامل بررسی کنیم.

درس اول زبان انگلیسی هشتم – صفحه 12

درس اول زبان انگلیسی هشتم - صفحه 12
درس اول زبان انگلیسی هشتم – صفحه 12

در اولین صفحه یک مکالمه مشاهده می‌کنید که با کمک آن یاد خواهید گرفت چگونه در مورد ضمایر اشاره و زادگاه خود صحبت کنید.

Shayan: Mr. Chaychi, this is my cousin Sam. He speaks French,

آقای چایچی این پسر عموی من سام است. او فرانسوی صحبت می‌کند،

English, and a little Persian.

انگلیسی و کمی فارسی.

Teacher: Oh, nice to meet you, Sam.

اوه از ملاقات شما خوشحالم، سام.

Sam: Nice to meet you, too.

سام: من هم از ملاقات با شما خوشحالم.

Teacher: Are you from Iran?

معلم: شما اهل ایران هستید؟

Sam: Yes, I’m originally Iranian, but I live in France.

سام: بله من اصالتاً ایرانی هستم اما در فرانسه زندگی می‌کنم.

Teacher: Welcome to our class. How do you like it in Iran?

معلم: به کلاس ما خوش آمدید. زندگی در ایران چطور است؟ ( ایران را چطوردیدی؟)

Sam: Iran is great! I love it. It’s a beautiful country.

سام: ایران عالی است! عاشقشم. کشور زیبایی است.

مطالعه کنید: آموزش کلمات پرسشی یا WH question انگلیسی

درس اول زبان انگلیسی هشتم – صفحه 13

درس اول زبان انگلیسی هشتم - صفحه 13
درس اول زبان انگلیسی هشتم – صفحه 13

در تمرین صفحه 13 یاد خواهید گرفت که چگونه از شخص مقابل خود بپرسید اهل کدام کشور است. بهتر است این جملات را با صدای بلند خوانده و تکرار کنید.

ترجمه تمرین 1 متن تمرین 1
آیا شما/تو اهل ایران هستید/هستی؟

بله، من هستم. / بله، ما هستیم.

Are you from Iran?

Yes, I am. / Yes, we are.

آیا تو/شما اهل فرانسه هستی/هستید؟

نه، من نیستم. / نه ما نیستیم.

Are you from France?

No, I’m not. / No, we’re not.

آیا او اهل انگلستان است؟

بله، او است.

Is she/he from England?

Yes, she/he is.

آیا او اهل چین است؟

نه، او نیست.

Is she/he from China?

No, she/he isn’t.

آیا آن‌ها اسپانیایی هستند؟

بله، آن‌ها هستند.

Are they from Spain?

Yes, they are.

آیا آن‌ها اهل برزیل هستند؟

نه،آن‌ها نیستند.

Are they from Brazil?

No, they aren’t.

در تمرین بعدی می‌توانید سوال بالا را به شکل دیگری مطرح کنید.

ترجمه تمرین 2 متن تمرین 2
آیا تو/شما ایرانی هستید؟

بله من هستم. / بله ما هستیم.

Are you Iranian?

Yes, I am. / Yes, we are.

آیا تو/شما فرانسوی هستید؟

نه من نیستم. / نه ما نیستیم.

Are you French?

No, I’m not. / No, we’re not.

آیا او بریتانیایی است؟

بله او است.

Is she/he British?

Yes, she/he is.

آیا او چینی است؟

نه او نیست.

Is she/he Chinese?

No, she/he isn’t.

آیا آن‌ها اسپانیایی هستند؟

بله آن‌ها هستند.

Are they Spanish?

Yes, they are.

آیا آن‌ها برزیلی هستند؟

نه آن‌ها نیستند.

Are they Brazilian?

No, they aren’t.

پاسخ تمرین 3 صفحه 14 درس اول

در صفحه بعد تمرین دیگری مشاهده می‌کنید که به شما ساختار سوال با Where را آموزش می‌دهد تا به کمک آن بتوانید از سایر افراد بپرسید اهل کدام کشور هستند.

ترجمه تمرین 3 متن تمرین 3
اهل کجا هستید؟

من/ما اهل ایران هستم/هستیم.

Where are you from?

(I’m / We’re from) Iran.

مری/او اهل کجاست؟

او اهل انگلیس است.

Where is Mary /she from?

(She’s from) England.

مارک/او اهل کجاست؟

او اهل فرانسه است.

Where is Mark /he from?

(He’s from) France.

آن‌ها اهل کجا هستند؟

آن‌ها اهل اسپانیا هستند.

Where are they from?

(They’re from) Spain.

مطلب پیش نیاز: ضمیر فاعلی یا subject pronounانگلیسی چیست؟

درس اول زبان انگلیسی هشتم – صفحه 15

درس ۱

در مکالمه صفحه 15 هجی کردن کلمات بررسی می‌شود تا دقت بیشتری بر املای صحیح کلمات در انگلیسی داشته باشید.

Student 1: How do you spell “chair”?

دانش آموز1: کلمه chair را چگونه هجی می‌کنی؟

Student 2: That’s C-H-A-I-R.

دانش آموز 2: آن C-H-A-I-R است.

Student 1: And which is correct for … in English, S-H-O-O-S or S-H-O-E-S?

دانش آموز 1: کدام یک برای کفش به انگلیسی درست است، S-H-O-O-S  یاS-H-O-E-S؟

Student 2: S-H-O-E-S.

دانش آموز 2: S-H-O-E-S

Student 1: Thanks.

دانش آموز 1: ممنونم.

مطلب بسیار کاربردی: تشخیص صفت و اسم در انگلیسی

درس اول زبان انگلیسی هشتم – صفحه 16

در صفحه 16 کتاب زبان انگلیسی هشتم یک جدول مشاهده می‌کنید که با پر کردن آن می‌توانید با کلمات جدیدی آشنا شوید.

پاسخ صحیح کلمات این جدول به ترتیب موارد زیر است:

 1. peach
 2. chador
 3. spanish
 4. french
 5. shoes
 6. chair
 7. chinese
 8. chicken
 9. fish
 10. iran

در تمرین بعد از شما خواسته شده تا به یک مکالمه گوش داده و جدول را تکمیل کنید.

ملیت اسم مکالمه
Spanish Sheila 1
Brazilian Charlie 2

ترجمه صفحه 17

در صفحه 17 از شما خواسته شده تمریناتی را انجام دهید که به تقویت مهارت‌های خواندن، نوشتن و صحبت کردن در انگلیسی کمک می‌کنند.

 • دانش آموز Aبه کارت موجود در صفحه 64 نگاه کرده و به سوالات دانش آموز B پاسخ دهید.
 • دانش آموز B به کارت موجود در صفحه 92 نگاه کرده و به سوالات دانش آموز A پاسخ دهید.

در پایین صفحه تمرین دیگری قرار دارد.

 • دانش آموز A یکی از بستگان یا دوستان خود را به همکلاسی‌تان معرفی کنید.
 • دانش آموز B به همکلاسی خود و مهمانش سلام کنید.
 • دانش آموز C شما مهمانی از کشوری دیگر هستید.

مطالعه کنید: کاربرد the در انگلیسی | چه زمانی از the استفاده کنیم؟

پرسیدن ملیت در زبان انگلیسی

یکی از بخش‌های مهم این درس، پرسیدن در مورد ملیت شخصی دیگری است که باعث آشنایی بیشتر با او می‌شود. در زبان انگلیسی به ملیت، Nationality گفته می‌شود اما خود این کلمه در سوالات استفاده نخواهد شد. به طور مثال هیچ وقت نمی‌پرسیم What is your nationality ( ملیت شما چیست)، بلکه سوال خود را به شکل زیر مطرح می‌کنیم:

Where are you from?

یا

Where do you come from?


برای پاسخ دادن به این سوال هم نباید از ساختار My nationality is استفاده کنید، بلکه توصیه می‌شود به روش زیر پاسخ دهید.

I’m Iranian.


هم چنین ساختار زیر هم کاربرد دارد که بدون Where مطرح می‌شود.

Are you Iranian?

یا

Are you from Iran?

ضمایر اشاره در درس اول زبان انگلیسی هشتم

در زبان انگلیسی از ضمایر اشاره یا Demonstrative Pronouns برای اشاره به یک شی یا شخص استفاده می‌شود. این ضمایر می‌توانند به شکل جمع یا مفرد استفاده شوند.

 • ضمایر اشاره انگلیسی برای اشاره به نزدیک: this (این)، these (این‌ها)
 • ضمایر اشاره انگلیسی برای اشاره به دور: that (آن)، those (آن‌ها)

برای درک بهتر این ضمایر توصیه می‌کنیم مثال‌های زیرا را مطالعه کنید.

This apple looks ripe.

این سیب رسیده به نظر می‌رسد.

These apples come from Australia.

این سیب ها از استرالیا می‌آیند.

The festival ends this Thursday.

این جشنواره پنجشنبه همین هفته به پایان می‌رسد.

This summer is the warmest I can remember.

این تابستان گرم ترین تابستانی است که به یاد دارم.

Can you see those people up on the hill?

آیا می توانید آن افراد را روی تپه ببینید؟

This book is mine, but that magazine isn’t.

این کتاب مال من است، اما آن مجله نیست.

پرسیدن سوال با Where

بخش گرامری مهم دیگر این درس، Where است که با کمک آن در مورد ملیت شخصی سوال پرسیده و معنای «کجا» دارد. برای پرسیدن سوالات خود باید پس از این کلمه پرسشی از To Be استفاده کنید.

فاعل

To Be where
I ? am where

you ?

are where
he ? is where

she ?

is where
it ? is where

we ?

are where

you ?

are where
they ? are where

همچنین با کمک Where می‌توانید بپرسید که چیزها کجا هستند. برای پرسیدن سوال «کتابم کجاست» یا «کتاب‌های من کجا هستند» از سوالات زیر استفاده می‌شود:

Subject

To Be where
my book ? is where

my books ?

are where

برای پرسیدن در مورد ملیت از Where are you from استفاده می‌شود که پاسخ دادن به آن دو ساختار دارد:

 • ملیت+ I’m 

I’m Japanese.

من ژاپنی هستم.

I’m Brazilian.

من برزیلی هستم.

 • اسم کشور+I’m from 

I’m from Italy.

من اهل ایتالیا هستم.

I’m from Thailand.

من اهل تایلند هستم.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

3 پاسخ

  1. سلام علی جان
   دوره مختص کلاس هشتم نداریم اما پکیج جامع، کامل مباحث زبانی رو در تمامی پایه‌ها پوشش میده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

35درصد تخفیف

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره همراه خود را وارد کنید.