آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

تفاوت و گرامر “although, though, even though” + تمرین

تفاوت و گرامر although, even though, though
off 55%
گیف دوره جامع

به‌عنوان یک زبان‌آموز انگلیسی، احتمالاً با کلماتی برخورد کرده‌اید که تفاوت معنایی بسیار کوچکی دارند، آنقدر ناچیز که باعث می‌شود شک کنید که از کدام یک باید استفاده نمایید. حروف ربط although, though, even though همگی وظیفه متصل کردن دو جمله را برعهده دارند اما کاربرد آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.

زمانی می‌توانید از این حروف استفاده کنید، که دو بخش جمله متضاد هم باشند. جملاتی که به وسیله‌ی این حروف ربط به یکدیگر وصل می‌شوند، دارای دو بخش کلی هستند؛ جمله واره اصلی و جمله واره فرعی.

از دست ندهید: آموزش جمله‌واره‌های انگلیسی

به طور مثال جمله واره «اگرچه من واقعاً سخت کار کردم» یک جمله فرعی است زیرا نمی‌تواند به تنهایی معنا دهد و مخاطب با شنیدن آن منتظر ادامه جمله است؛ برای اینکه معنا پیدا کند به جمله واره دیگری نیاز دارد: «اگرچه خیلی سخت کار کردم، اما ارتقا شغلی نگرفتم.»

کاربرد although در زبان انگلیسی

حرف ربط Although به معنای «با وجود این‌که» است و زمانی در جمله قرار می‌گیرد، که قصد دارید متضاد بخش اول جمله را بیان کنید.

ساختار Although : فاعل و فعل + Although

 

مثال

Although it rained all day, we enjoyed the party very much.

اگرچه تمام روز باران می‌بارید، اما ما از مهمانی لذت بردیم.

He failed in the exam, although he studied very hard.

او در امتحان مردود شد، اگرچه بسیار سخت درس خواند.

کاربرد although در زبان انگلیسی

Although she ran very fast, she lost the race.

اگرچه او خیلی سریع دوید، اما مسابقه را باخت.

They didn’t go to the party, although they were invited.

آنها به مهمانی نرفتند، اگرچه دعوت شده بودند.

 

کاربرد though در زبان انگلیسی

حرف ربط Though هم مشابه حرف ربط Although، معنای «با وجود این‌که» و «اگرچه» را می‌دهد و نوع غیر رسمی Although به شمار می‌رود. حرف ربط Though می‌تواند در پایان جمله هم به کار برده شود و یا در جایگاه قید قرار گیرد. در مکالمات روزمره بیشتر افراد از حرف ربط Though برای جملات خود استفاده می‌کنند.

در گفتار روزمره though را آخر جمله می‌آوریم.

مطالعه کنید: انواع قید در زبان انگلیسی

 

ساختار Though: فاعل و فعل + Though

 

به مثال‌های زیر توجه کنید:

Though the weather was very cold and snowy, the kids played outside.

با اینکه هوا خیلی سرد و برفی بود، بچه ها بیرون بازی می‌کردند.

کاربرد though در زبان انگلیسی

He isn’t happy, though he is rich.

او خوشحال نیست، اگرچه ثروتمند است.

Though it was very late, students kept studying.

با اینکه خیلی دیر شده بود، دانش آموزان به درس خواندن ادامه دادند.

پکیج‌های آکادمی کریمی

She doesn’t want to go to the doctor ,though she is very sick.

او نمی‌خواهد به دکتر برود، اگرچه خیلی مریض است

I agree that she is a good singer. I don’t like her, though.

قبول دارم که خواننده خوبی است. هر چند من او را دوست ندارم.

Though it’s a bit late, I would like to go out.

اگرچه کمی دیر است، اما دوست دارم بروم بیرون.

Though it was rainy, we put on our jackets and went for a walk.

با این‌که باران می‌بارید، کاپشن هایمان را پوشیدیم و قدم زدیم.

 

نکته: در مکالمات انگلیسی، ما می‌توانیم از though با کلمه «thanks» برای نشان دادن قدردانی در هنگام رد پیشنهاد استفاده کنیم.

 مثال :

Would you like something to eat?

Oh! I’ve already had lunch. Thanks, though.

نکته 2: همانطور که در بالا ذکر شد، Though می‌تواند در انتهای جمله هم قرار گیرد.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

Though he practiced a lot, he failed his driving test.

He failed his driving test, though he practiced a lot.

He practiced a lot. He failed his driving test, though.

او در آزمون رانندگی مردود شد، هرچند که تمرین زیادی داشت.

کاربرد even though در زبان انگلیسی

حرف ربط Even though هم معنای دو حرف ربط بالا را داشته اما شکلی رسمی‌تر نسبت به آن‌ها دارد. در جملاتی که تضاد بسیار زیادی بین بخش‌های آن وجود دارد، این حرف ربط انتخاب بهتری خواهد بود.

ساختار Even though: فاعل و فعل + Even though

 

Even though they were millionaires, they drive old cars.

آنها با وجود این‌که میلیونر بودند، با ماشین های قدیمی رانندگی می‌کردند.

We are still very hungry, even though we ate very much.

ما هنوز خیلی گرسنه ایم، با اینکه خیلی خوردیم.

Even though she was very tired, she decided to go out.

با اینکه خیلی خسته بود، تصمیم گرفت بیرون برود.

He had a good time with his family, even though he was very busy yesterday.

با وجود این‌که دیروز سرش خیلی شلوغ بود، اوقات خوبی رو با خانواده سپری کرد.

Even though he left school at 16, he still managed to become prime minister.

با وجود این‌که در ۱۶ سالگی مدرسه را ترک کرد، اما همچنان توانست نخست وزیر شود.

Even though I was only six, I can still remember the story.

با وجود این‌که من فقط شش سال داشتم، هنوز می‌توانم داستان را به یاد بیاورم.

 

از دست ندهید: آموزش گرامر زبان انگلیسی

چکیده تفاوت و گرامر although, though, even though

  • جملاتی که دارای این حروف ربط هستند باید در ساختار خود یک جمله مثبت و یک جمله منفی داشته باشند. اگر بخش اول جمله مثبت است، بخش دوم باید منفی باشد و اگر بخش اول منفی است، بخش دوم جمله باید منفی به کار برده شود.
  • سه حرف ربط “although” , “though” و “even though” معنای یکسانی دارند اما رسمی‌ترین حرف ربط Even though است.
  • حرف ربط Though می‌تواند در پایان جمله استفاده شود.
نکته: برای بیان تضاد از  “in spite of”  و “despite” به معنای «علی رغم» نیز می‌توان استفاده كرد.

in spite of و despite به عنوان حرف‌اضافه استفاده می‌شوند و کم و بیش به معنای although می باشند. بعد از آن‌ها از اسم یا اسم مصدر استفاده می‌كنیم.

گرامر in spite of و despite

in spite of / despite + noun(اسم ) / gerund (اسم مصدر )

 

They crossed the river although it was dangerous.

Although it was dangerous, they crossed the river.

In spite of the danger, they crossed the river.

They crossed the river in spite of the danger.

We went out in spite of the rain . ( = …although it was raining . )

In spite of having a headache I enjoyed the film.

 

تمرین گرامر although, though, even though

برای تسلط بهتر بر گرامر حروف ربط، سعی کنید جمله وار فرعی و اصلی را با اضافه کردن although یا even though یا though، کنار هم قرار داده و یک جمله‌ی معنادار بسازید.

It was raining. We went to the beach.

باران می بارید. ما به ساحل رفتیم.

We were tired. We continued working.

خسته بودیم به کار کردن را ادامه دادیم.

It was getting late. We decided to stay and talk a little longer

دیر می شد. تصمیم گرفتیم بمانیم و کمی بیشتر صحبت کنیم.

It was very cold out. We decided to go for a walk in the park.

بیرون خیلی سرد بود. تصمیم گرفتیم بریم تو پارک قدم بزنیم.

She was getting impatient and wanted to leave. He stayed at the computer for a little while longer.

او کم حوصله شده بود و می خواست برود. مدتی بیشتر پشت کامپیوتر ماند.

The roads were really bad, and many people decided not to drive that night. We went to the market anyway.

جاده ها واقعاً بد بود و بسیاری از مردم تصمیم گرفتند آن شب رانندگی نکنند. به هر حال به بازار رفتیم.

The prices are a little higher at that supermarket. We like to go shopping there anyway.

قیمت ها در آن سوپرمارکت کمی بالاتر است. ما دوست داریم به هر حال از آنجا خرید کنیم.

He’s extremely afraid of traveling by airplane. We were able to convince him to go with us.

او به شدت از سفر هوایی می ترسد. توانستیم او را متقاعد کنیم که با ما همراه شود.

They said they were on a diet. They had chocolate cake for dessert.

آن‌ها گفتند رژیم گرفته اند. برای دسر کیک شکلاتی داشتند.

جواب تمرین

 

پس از حل تمرینات بالا، می‌توانید پاسخ خود را با جملات زیر مقایسه کنید.

Although / Even though it was raining, we went to the beach.

Although / Even though we were tired, we continued working.

Although / Even though it was getting late, we decided to stay and talk little longer.

We decided to go for a walk in the park although / even though it was very cold out.

Although / Even though she was getting impatient and wanted to leave, he stayed at the computer for a little while longer.

Although / Even though the roads were really bad, and many people decided not to drive that night, we went to the market anyway.

Although / Even though the prices are a little higher at that supermarket, we like to go shopping there anyway.

Although / Even though he’s extremely afraid of traveling by airplane, we were able to convince him to go with us.

Although/Even though they said they were on a diet, they had chocolate cake for dessert.

سخن پایانی

این مقاله بخشی از آموزش‌های زبان انگلیسی رایگان آکادمی روان هستند. برای استفاده‌ی بیشتر از سایر آموزش‌ها اپلیکیشن روان را می‌توانید دانلود کنید.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

off 55%

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره تماس خود را برای ما ارسال کنید.