معادل انگلیسی کلمات زیر را به دقت انتخاب کنید.

همچنین دقت کنید که شماره تماس و ایمیل خود را به درستی وارد کنید.


تست لغات برای شرکت در قرعی کشی